Thực trạng sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương

23 4,914 27
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2014, 10:49

I. Khái quát chung về công cụ dự trữ bắt buộc 1. Khái niệm về dữ trữ bắt buộc. DTBB là số tiền mà các NHTM Việt Nam buộc phải duy trì trên tài khoản tiền gửi tại NHTW. 2. Đối tượng thực hiện dự trữ bắt buôc - Ngân hàng thương mại quốc doanh. - Ngân hàng thương mại cổ phần đô thị. - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam. - Công ty Tài chính. 3. Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc căn cứ vào mức độ chênh lệch về thời gian giữa kỳ xác định và kỳ duy trì. 3.1. Phương pháp nối tiếp - Khái niệm: Phương pháp nối tiếp là phương pháp mà kỳ xác định và kỳ duy trì nối tiếp nhau. - Đặc điểm: +Đối tượng phải dự trữ bắt buộc chủ động hoàn toàn trong việc sử dụng dự trữ vì vào đầu kỳ họ đã biết được mức dự trữ bắt buộc phải thực hiện trong kỳ + Số tiền gửi để tính dự trữ bắt buộc biến động không ngừng + Lãi suất ngắn hạn có thể biến động lớn, gây bất ổn định cho thị trường tiền tệ => Công cụ dự trữ bắt buộc không thể kiểm soát được khả năng cho vay của các đối tượng phải dự trữ. 3.2. Phương pháp trùng một phần - Khái niệm: Phương pháp trùng một phần là phương pháp mà kỳ xác định và kỳ duy trì trùng nhau một phần. Phương pháp này được phần lớn các nước sử dụng - Đặc điểm: + Đối tượng phải thực hiện dự trữ bắt buộc luôn phải quan tâm đến dự trữ bắt buộc và không được sử dụng quá mức dự trữ có được. + Số tiền gửi để tính dự trữ bắt buộc ít biến động + Lãi suất thị trường ít biến động => Công cụ dự trữ bắt buộc phát huy hiệu quả cao hơn so với phương pháp nối tiếp trong việc thực thi CSTT. 3.3. Phương pháp trùng hoàn toàn - Khái niệm: Về mặt lý thuyết phương pháp trùng hoàn toàn quy định kỳ duy trì đồng thời cũng là kỳ xác định, còn trên thực tế không có sự trùng khớp hoàn toàn mà luôn có một độ trễ nhất định (có thể từ 2 đến 3 ngày). - Đặc điểm: + Đối tượng chịu sự quản lý về dự trữ bắt buộc phải chủ động duy trì dự trữ ở mức cụ thể mà không thể sử dụng dự trữ vì mục tiêu lợi nhuận một cách tuỳ ý. => Công cụ dự trữ bắt buộc phát huy được hiệu quả cao nhất Lưu ý: - Thời hạn của kỳ xác định và kỳ duy trì càng ngắn thì công cụ dự trữ bắt buộc càng có hiệu quả cao vì trong thời gian ngắn, số tài khoản biến động không lớn, việc xác định dự trữ bắt buộc sẽ chính xác hơn. - Thông thường, kỳ xác định và kỳ duy trì có khoảng thời gian trung bình là một tháng với kỳ xác định thưòng chậm hơn kỳ duy trì là một hoặc nửa kỳ. 4. Ưu điểm và nhược điểm của công cụ dự trữ bắt buôc. 4.1. Ưu điểm - Tôn trọng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng vì nó được áp dụng không phân biệt đối với mọi ngân hàngđiều kiện kinh doanh như nhau. - NHTW có thể tác động nhanh và mạnh đến lượng tiền cung ứng thông qua việc thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc. - NHTW có thể sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc để thiết lập mối quan hệ phụ thuộc về vốn giữa NHTW và hệ thống ngân hàng. 4.2. Nhược điểm - Công cụ này tỏ ra thiếu linh hoạt vì một sự thay đổi nhỏ về tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể sẽ gây nên sự bất ổn định cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàngdự trữ thứ cấp thấp: - Việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể ảnh hưởng ngay đến khả năng thanh khoản của ngân hàng -> có thể đẩy ngân hàng đến chỗ phá sản -> gây tác động dây truyền đến các ngân hàng khác. - Việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm cho chi phí điều chỉnh bảng cân đối tài sản rất tốn kém vì ngân hàng có thể phải đi vay với lãi suất cao, bán chứng khoán với giá rẻ hoặc giảm bớt phần vốn cho vay. - Dự trữ bắt buộc giống như một hình thức thuế thu nhập vô hình đối với các ngân hàng vì các ngân hàng phải giữ lại một phần tiền gửi theo yêu cầu mà không được sử dụng cho mục đích sinh lời trong khi vẫn phải trả lãi tiền gửi cho khách hàng. - Công cụ dự trữ bắt buộc rất ít khi được NHTW sử dụng để điều chỉnh những thay đổi nhỏ trong cung ứng tiền tệ. - Xu hướng ngày nay ngày càng ít sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều tiết tiền tệ. Công cụ này thường được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để điều chỉnh lượng vốn khả dụng của các TCTD khi cần thiết. II) THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TRONG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. 1. Các văn bản hiện hành về quản lý dự trữ bắt buộc của NHNN Việt Nam - Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Về việc ban hành quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng - Thông tư 27/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Q Đ 379/Q Đ- NHNN ngày 24/2/2009( áp dụng kỳ dự trữ tháng 3/2009), tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng USD áp dụng theo Q Đ1925/Q Đ- NHNN ngày 26/8/2011( áp dụng từ kỳ dự trữ tháng 9/2011) 2. Các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc Căn cứ vào điều 12 quyết định 581/2003/Q Đ – NHNN • Đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam:  Tiền gửi kho bạc nhà nước.  Tiền gửi của khách hàngTiền gửi không kỳ hạn  Tiền gửi của khách hàng trong nước  Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải tính dự trữ bắt buộcTiền gửi vốn chuyên dùngTiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn  Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộcTiền gửi tiết kiệm khác  Tiền gửi của khách hàng nước ngoài:  Tiền gửi không kỳ hạn  Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộcTiền thu được từ việc phát hành giấy tờ có giá có kỳ hạn thuộc loại dự trữ bắt buộc • Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ:  Tiền gửi của kho bạc nhà nước  Tiền gửi của khách hàng trong nước:  Tiền gửi không kỳ hạn  Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộcTiền gửi vốn chuyên dungTiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn  Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộcTiền gửi của khách hàng nước ngoài:  Tiền gửi không kỳ hạn  Tiền gửi có kỳ hạn thuộc loại phải dự trữ bắt buộcTiền thu được từ việc phát hành giấy tờ có giá có kỳ hạn thuộc loại dự trữ bắt buộc ( Số hiệu tài khoản được hướng dẫn tại phụ lục đính kèm muc 1) • Tiền gửi bằng ngoại tệ làm cơ sở tính dự trữ bắt buộc là các loại ngoại tệ, được quy đổi thành USD để dự trữ bắt buộc bằng USD. Tỷ giá quy đổi các loại ngoại tệ để tính dự trữ bắt buộc là tỷ giá hạch toán ngoại tệ của kỳ xác định dự trữ bắt buộc do bộ tài chính thông báo hàng tháng. • Trường hợp tổ chức tín dụng có số tiền gửi huy động bằng EURO, hoắc JPY, hoặc GBP, CHF chiếm trên 50% tổng nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ thì có thể dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đó. Chú ý: không tính DTBB đối với tiền gửi của các TCTD khác và tiền vay từ NHNN. 3. Phương pháp tính dự trữ bắt buộc của Việt Nam hiện nay: Căn cứ vào điều 4 Quyết định 581/Q Đ/2003- NHNN Dự trữ bắt buộc được tính toán trên cơ sở số tiền gửi huy động bình quân của từng loại tiền gửi phải dự trữ bắt buộc tại Hội sở chính và các chi nhánh của tổ chức tín dụng trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc và tỷ lệ dự trữ bắt buộc tương ứng được Thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ. Căn cứ vào điều 12 Quyết đinh 581/Q Đ/2003- NHNN Cách tính dự trữ bắt buộc cho kỳ duy trì dự trữ bắt buộc. a. Dự trữ bắt buộc cho kỳ duy trì dự trữ bắt buộc được tính bằng cách lấy số bình quân các loại tiền gửi huy động phải dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng (quy định tại Điều 12 Quy chế này) trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc nhân với tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định cho từng loại hình tổ chức tín dụng và cho từng loại tiền gửi tương ứng. b. Số bình quân các loại tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc trong kỳ xác định dự trữ bắt buộc được tính bằng cách cộng các số tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc cuối mỗi ngày trong kỳ đem chia cho tổng số ngày trong kỳ. 4. Căn cứ xác định tỷ lệ DTBB mà NHNN Việt Nam đang áp dụng, phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc. • Căn cứ xác định tỷ lệ DTBB của Việt Nam Ở nước ta, tỷ lệ dự trữ bắt buộc được phân chia theo tùy từng tính chất kỳ hạn, loại tiền gửi và thông thường, loại tiền gửi kỳ hạn ngắn, tiền gửi bằng ngoại tệ phải duy trì một tỷ lệ dự trữ bắt buộc cao hơn. Ngoài ra, tỷ lệ dự trữ bắt buộc còn có thể quy định theo từng quy mô và mức độ an toàn chung của một ngân hàng… Bên cạnh đó, sự khác biệt về tỷ lệ dự trữ bắt buộc giữa các ngân hàng cũng được quan tâm. Theo quy định tại quyết định số 379/Q Đ- NHNN áp dụng từ ngày 24/2/2009( đối với VND) và quyết định 79/Q Đ- NHNN áp dụng từ ngày 01/2/2010( đối với ngoại tệ) thì tỷ lệ dự trữ bắt buộc được quy định như sau: Để khuyến khích một số NHTM cho vay nông nghiệp và nông thôn ngày 08/12/2010, NHNN đã ban hành thông báo số 457, 458, 459, 460, 461 về việc áp dụng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng có cho vay nông nghiệp và nông thôn cao theo thông tư 20/2010/TT- NHNN ngày 29/09/2010 của NHNN. Theo đó quỹ tín dụng nhân dân trung ương được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 1/20 so với tỷ lệ dự trữ thông thường, Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, NHTM cổ phần quốc tế Việt Nam, NHTM cổ phần Kiên Long, NHTM cổ phần Mê Kông được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 1/5 so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường. Với quy định này NHNN đã bổ sung them cơ sở mới cho việc xác định tỷ lệ dự trữ bắt buộc còn phụ thuộc vào đối tượng đầu tư của các NHTM. • Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc của Việt Nam hiện nay:  Phương pháp nối tiếp là phương pháp mà kỳ xác định và kỳ duy trì nối tiếp nhau. Độ dài của kì duy trì và kì xác định là 1 tháng • Đặc điểm • Đối với NHNN, cách xác định và tính toán đơn giản. • Đối với TCTD- đối tượng phải dự trữ bắt buộc chủ động hoàn toàn trong viêc sử dụng dự trữ vì đầu kỳ họ đã biết được mức dự trữ bắt buộc phải thực hiện trong kỳ. • Số tiền gửi để tính dự trữ bắt buộc biến động không ngừng. • Lãi suất ngắn hạn có thể biến động lớn, gây bất ổn cho thị trường tiền tệ.  Đối với NHNN: Công cụ DTBB không thể kiểm soát được khả năng cho vay của các đối tượng phải dự trữ, dẫn đến hậu quả quản lý là không tốt tác động đến CSTT của NHNN.  Đối với các NHTM: Nếu tính toán không tốt sẽ phải chấp nhận lãi suất cao tại thời điểm phải đảm bảo DTBB dẫn tới lợi nhuận bị ảnh hưởng. 5. Việc sử dụng công cụ DTBB từ năm 2008 đến nay và tỷ lệ DTBB tại Việt Nam hiện hành. • Cơ sở xác định DTBB NHTW các nước thường sử dụng tỷ lệ DTBB trong vai trò là công cụ điều hành CSTT, giúp NHTW kiểm soát hệ số nhân tiền và trên cơ sở đó kiểm soát khối lượng tiền cung ứng, do đó, tùy vào mục tiêu CSTT trong từng thời kỳ mà tỷ lệ DTBB được quy định khác nhau. Điều này được chứng minh rất rõ ở nước ta trong thời gian qua. • Thực trạng sử dụng công cụ DTBB ở Việt Nam. Tại Việt Nam, để ngăn ngừa sự tăng trưởng tín dụng quá nóng nhằm kiểm soát lạm phát, tỷ lệ DTBB đã được điều chỉnh khá mạnh vào năm 2007( từ 5% lên 10%) và năm 2008 – khi tình hình dần bình ổn trở lại, tỷ lệ DTBB đã được điều giảm dần một cách linh hoạt. Bảng 01: Tỷ lệ DTBB đối với các TCTD Việt Nam từ tháng 01/2008 – 01/2011. Tỷ lệ DTBB(VND) Văn bản 11%1 - 5%2 187/QD-NHNN ngày 16/01/2008 10%1 - 4%2 2560/QD-NHNN ngày 03/11/2008 8%1 - 2%2 2811/QD-NHNN ngày 20/11/2008 6%1 - 2%2 2951/QD-NHNN ngày 03/12/2008 5%1 - 1%2 3158/QD-NHNN ngày 19/12/2008 3%1 - 1%2 379/QD-NHNN ngày 24/02/2009 (1): Đối với TG KKH và kỳ hạn dưới 12 tháng (2): Đối với TG kỳ hạn 12 tháng trở lên Nguồn: http://www.sbv.gov.vn Bảng 01 cho thấy từ tháng 01/2008 – 01/2011 đến nay, tỷ lệ DTBB được điều chỉnh giảm. Việc điều chỉnh này của NHNN một mặt nhằm đưa ra tín hiệu nới lỏng tiền tệ, mặt khác thông qua việc nâng cao hệ số nhân tiền chính thức mở rộng khả năng cho vay, kích thích các NHTM đẩy mạnh hoạt động tín dụng. • Đánh về những thay đổi tỷ lệ dự trữ năm buộc từ năm 2008 đến 2011 của Việt Nam Năm 2008: Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 187/2008/QĐ- NHNN ngày 16/01/2008 về việc điều chỉnh dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu mở rộng diện các loại tiền gửi phải dự trữ bắt buộc bao gồm các loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn so với quy đinh hiện nay là áp dụng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 24 tháng trở xuống. Điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc 1% đối với các loại tiền gửi so với tỷ lệ quy định hiện nay. Cụ thể là: đối với tiền VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tăng từ 10% lên 11%, đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, tỷ lệ dự trữ bắt buộc được tăng từ 4% lên 5%; đối với tiền gửi bằng ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng từ 10% lên 11%, đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng từ 4% lên 5%. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động trên địa bàn nông nghiệp nông thôn. Nguyên nhân: đó là năm 2008 tỷ lệ lạm phát cao là 8,1% và có xu hướng ngày càng tăng nên để kiềm chế lạm phát ổn định nền kinh tế, NHNN đã tập trung vào 2 mục tiêu chủ yếu là kiểm soát tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý và kiểm soát nợ tín dụng và tính đến hết tháng 10/ 2008 các chỉ tiêu này lần lượt đạt là 10,59% (cùng kỳ năm ngoái tăng 32%) và 19,6% (cùng kỳ năm ngoái tăng 37%). Từ việc kiểm soát 2 chỉ tiêu chủ yếu này, NHNN đã rút về một lượng lớn tiền mặt khỏi lưu thông và từ đó giảm bớt áp lực của sự tăng lạm phát. Việc rút bớt một lượng tiền mặt khỏi lưu thông được thực hiện thông qua việc siết chặt các khoản vay không hiệu quả để tập trung tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, xuất khẩu, cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cho hộ chính sách và đặc biệt là đối với các dự án dang dở có hiệu quả phải đầu tư nhanh để phát huy hiệu quả. Đồng thời NHNN đã linh hoạt kịp thời nới lỏng CSTT bằng cách hạ lãi suất cơ bản, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc… khi có dấu hiệu giảm áp lực lạm phát và tăng trưởng khó khăn, nhất là khi tình trạng suy thoái kinh tế đang lan tỏa ra toàn cầu và có thể tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam trong năm 2009 nếu Việt Nam không có giải pháp ứng phó. Năm 2009: NHNN giữ lãi suất cơ bản 7% và hạ 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND trong một số trường hợp. Đó là nội dung trong quyết định số 379 QĐ- NHNN ngày 24/2. Quyết định có hiệu lực từ 1/3/2009. Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn được điều chỉnh hạ từ 3,6% xuống các mức 1% và 3%. Cụ thể, tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn 12 thángđiều chỉnh như sau: Các Ngân hàng thương mại Nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn), Ngân hàng Thương Mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, NHTMCP đô thị, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng100% vốn nước ngoài, công ty tài chính là 3% trên tổng số tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Nông thôn, Qũy tín dụng nhân dân Trung Ương , Ngân hàng hợp tác là 1% trên tổng số tiền gửi phải dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng: đối với các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP đô thị, Ngân hàng TMCP nông thôn, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng hợp tác, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 1% trên tổng số tiền gửi dự trữ phải bắt buộc. Về lãi suất cơ bản, theo quyết định số 378/QĐ NHNN ngày 24/2, lãi suất cơ bản đồng Việt Nam là 7%, lãi suất cho vay tối đa của các Tổ chức tín dụng là 7%. Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc thực hiện giải pháp trên là nhằm ổn định thị trường tiền tệ, lãi suất, tỷ giá và nhằm hỗ trợ vốn khả dụng cho các tổ chức tín dụngđiều kiện mở rộng huy động vốn và tín dụng có hiệu quả đối với nền kinh tế, kể cả cho vay đối với các dự án đầu tư theo chương trình. Nguyên nhân: Năm 2009 lạm phát được kiềm chế kiềm chế ở một con số là 6,97% so với năm 2008 nhưng kéo theo đó là tăng trưởng kinh tế chỉ đạt chỉ đạt 5,23% giảm so với năm 2008 đặc biệt là các ngành nông nghiệp thủy sản tốc độ [...]... đầu năm 2009 trong khi kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tháng 1 giảm lần đầu tiên trong 2 năm còn các khoản cho vay mới của tháng đầu năm 2012 xuống thấp nhất trong 5 năm Những nước không còn sử dụng công cụ dữ trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ là III) Đánh giá hiệu quả quản lý dự trữ bắt buộc của ngân hàng nhà nước Việt Nam: Ngân hàng trung ương quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với... áp dụng theo QD 379/QDNHNN ngày 24/02/2009( áp dụng từ kỳ dự trữ tháng 03/2009), tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi bằng USD áp dụng theo QD 1925/QD-NHNN ngày 26/08/2011( áp dụng từ kỳ dự trữ tháng 09/2011) 6 Tình hình sử dụng và phương pháp quản lý công cụ DTBB của một số quốc gia trên thế giới 6.1 Tình hình sử sụng công cụ DTBB vào việc điều hành chính sách tiền tệ a) Những nước sử dụng công cụ dự trữ bắt. .. còn sử dụng công cụ dữ trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ là Anh và Thụy sỹ… 6.2 Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc của các nước trên thế giới và một vài ví dụ về cách quản lý dự trữ bắt buộc của các nước • Hiện nay phần lớn các quốc gia sử dụng phương pháp trùng 1 phần Theo phương pháp này kỳ xác định và kỳ duy trì trùng nhau một phần Với cách quản lí này, đối tượng thuộc diện phải thực. .. với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng sử dụng quan sát của họ rằng phần lớn tiền gửi không được yêu cầu của chủ tài khoản cùng một lúc Hiện nay, Cục Dự trữ liên bang yêu cầu các ngân hàng giữ lại 10% tiền gửi của họ trên tay Một số quốc gia có không có yêu cầu dự trữ quốc gia bắt buộc các ngân hàng sử dụng tài nguyên riêng của họ để xác định những gì để giữ trong dự trữ, tuy nhiên cho vay của. .. chức trong các tổ chức lưu ký Mỹ, cộng với tiền tệ của Mỹ được tổ chức bởi công phi ngân hàng, được gọi là M1 Một tổ chức lưu ký có thể đáp ứng yêu cầu dự trữ của mình bằng cách giữ tiền mặt hoặc kho tiền hoặc tiền gửi dự trữ Một tổ chức là một thành viên của Hệ thống Dự trữ Liên bang phải giữ tiền gửi dự trữ của mình tại một Ngân hàng Dự trữ Liên bang Nonmember tổ chức có thể chọn để giữ tiền gửi dự. .. áp dụng việc trả lãi cho dự trữ bắt buộc Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc là nối tiếp nhau đã làm cho hiệu quả quản lý là chưa cao do các ngân hàng có thể chủ động trong việc dự trữ bắt buộc từ đó các NHTM không duy trì một mức dự trữ trong tháng mà có thể dự trữ đầu kỳ thì thấp cuối tháng thì cao dẫn tới nền kinh tế kém ổn định và không đạt được mục tiêu của chính sách tiền tệ Và với việc dự trữ. .. trùng hoàn toàn phát huy tính hiểu quả của công cụ DTBB cao nhất vì nó buộc đối tượng chịu sự quản lý về DTBB phải chủ động duy trì dự trữ ở một mức nào đó mà không thể tùy thích sử dụng dự trữ bắt buộc phức tạp hơn hẳn • Ví dụ về cách quản lý của một số nước trên thế giới Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ: Tại Hoa Kỳ, dự trữ bắt buộc (hoặc tỷ lệ thanh khoản) là một... 1,2 nghìn tỷ rupi trong năm tài chính này để mua trái phiếu chính phủ  Ngân hàng Trung Quốc Nếu quan sát diển biến của tỷ lệ DTBB trong quá trình điều hàng chính sách tiền tệ của Trung Quốc sẽ thấy được mức độ quan tâm của NHTW Trung Quốc đối với công cụ này trong việc kiềm chế lạm phát Chỉ riêng năm 2010, Trung Quốc đã điều chỉnh tỷ lệ DTBB tới 6 lần, lần gần nhât trong năm nay được điều chỉnh vào ngày... toán trong cùng một thời gian bảo trì Nếu tính toán này được thỏa mãn, không có yêu cầu dự trữ được tổ chức tại bất kỳ điểm nào trong thời gian Do đó, dự trữ yêu cầu đóng một vai trò hạn chế trong việc tạo ra tiền ở Mỹ Cục Dự trữ Liên bang quy định ngân hàng, và một trong những quy định dưới sự kiểm soát trực tiếp của nó là dự trữ bắt buộc ra lệnh bao nhiêu tiền các ngân hàng phải giữ trong dự trữ, ... tượng yêu cầu dự trữ [5] Khi một tổ chức không đáp ứng yêu cầu dự trữ của mình, nó có thể làm cho thiếu hụt của nó với dự trữ vay từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang, hoặc từ một tổ chức nắm giữ dự trữ vượt quá yêu cầu dự trữ Các khoản vay như vậy là do trong 24 giờ hoặc ít hơn Của một tổ chức dự trữ qua đêm, trung bình trên một số thời gian bảo trì, phải bằng hoặc vượt quá yêu cầu dự trữ trung bình của nó, tính . bắt buộc trong điều tiết tiền tệ. Công cụ này thường được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để điều chỉnh lượng vốn khả dụng của các TCTD khi cần thiết. II) THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ DỰ TRỮ. định mức dự trữ bắt buộc là 0%. b) Những nước không còn sử dụng công cụ dữ trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ là Anh và Thụy sỹ… 6.2. Phương pháp quản lý dự trữ bắt buộc của các nước. tính dự trữ bắt buộc cho kỳ duy trì dự trữ bắt buộc. a. Dự trữ bắt buộc cho kỳ duy trì dự trữ bắt buộc được tính bằng cách lấy số dư bình quân các loại tiền gửi huy động phải dự trữ bắt buộc của
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, Thực trạng sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, Thực trạng sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc trong điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương

Từ khóa liên quan