thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển tại công ty tnhh dịch vụ giao nhận vận tải thương mại công thành

90 1,793 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 15:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH Ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Giảng viên hướng dẫn : Ths Diệp Thị Phương Thảo Sinh viên thực hiện : Lê Thị Vân Anh MSSV : 0954010029 Lớp : 09DQN3 TP. Hồ Chí Minh, năm 2013 i . nghiên cứu . 7 năm 2013 Người cam đoan ii LỜI CẢM ƠN đến nay tôi đã hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Thực trạng Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên Container bằng đường biển tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thương Mại Công Thành , tôi khóa luận tốt nghiệp lý t thực tiễn n t tôi . Qua đây tôi : . HCM, những người đã truyền đạt kiến thức chuyên ng tôi , cũng như hành trang cho tôi y. , tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến C quá trình thực tập viết luận tốt nghiệp. Tôi xin gửi lời – Trư Giao tôi cơ hội được thực tập tại Công Ty, chị Thúy Hằng – người trực tiếp hướng dẫn tôi thực tập tại Công Ty, – đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập tại công ty quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện, m để hoàn thành bài luận tốt nghiệp song đóng góp, phản hồi quý báu . Một lần nữa tôi xin kính chúc Quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc, các Anh, Chị trong Công ty luôn . Tôi xin chân thành cảm ơn! iii CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ tên sinh viên : ………………………………………………………… MSSV : ………………………………………………………… Khoá : …………………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập iv MỤC LỤC v i LỜI CẢM ƠN ii iii iv MỤC LỤC v x xi xii LỜI MỞ ĐẦU 1 1. 1 2. 1 3. 2 4. 2 5. 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN NHẬP KHẨU 1.1. 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.1.1. 3 1.1.1.2. 3 1.1.2. 4 1.1.2.1. Căn cứ vào phạm vi hoạt động 4 1.1.2.2. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh 4 1.1.2.3. Căn cứ vào phương tiện vận tải 4 1.1.2.4. 5 1.1.3. 5 1.1.3.1. 5 1.1.3.2. Yêu cầu của dịch vụ giao nhận XNK 6 1.1.4. Phạm vi các dịch vụ của người giao nhận 6 1.1.4.1. Dịch vụ thay mặt người gửi hàng - người xuất khẩu 6 vi 1.1.4.2. Dịch vụ thay mặt người nhận hàng (người nhập khẩu) 6 1.1.4.3. Dịch vụ giao nhận hàng hóa đặc biệt 7 1.1.5. 7 1.1.6. 8 1.1.7. Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hoá XNK tại cảng .9 1.1.7.1. Cơ sở pháp lý 9 1.1.7.2. Các nguyên tắc giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu 9 1.2. 10 1.2.1. 10 1.2.2. 10 1.2.3. 10 1.2.3.1. Ðối với hàng không phải lưu kho, bãi tại cảng 11 1.2.3.2. Ðối với hàng phải lưu kho, lưu bãi tại cảng 11 1.2.3.3. Đối với hàng nhập bằng container 11 1.3. 12 1.3.1. Kh 12 1.3.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội của giao nhận hàng hóa bằng Container 13 1.3.3. 15 1.3.3.1. 15 1.3.3.2. 15 1.3.3.3. 15 1.3.3.4. 16 1.3.3.5. Bước 5: 16 1.3.4. Trách nhiệm của các bên trong hợp đồng giao nhận nhập khẩu hàng nguyên Container 16 1.3.4.1. Đối với người gửi hàng 16 1.3.4.2. Đối với người vận tải 17 1.3.4.3. Đối với người nhận hàng 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 17 vii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH 2.1. Giới thiệu về Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thương Mại Công Thành 18 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Công Ty 18 2.1.2. kinh doanh 19 2.1.3. , nhiệm vụ của Công Ty 20 2.1.3.1. Mục tiêu 20 2.1.3.2. Nhiệm vụ 20 2.1.4. 21 2.1.5. Cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty 21 2.1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty 21 2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 22 2.1.6. Tình hình hoạt động của Công Ty 25 2.1.6.1. Khách hàng chính của Công Ty trong hoạt động giao nhận XNK 25 2.1.6.2. 25 2.2. Thương 30 2.2.1. 31 2.2.2. Nhận kiểm tra chứng từ 32 2.2.2.1. Nhận chứng từ 32 2.2.2.2. Kiểm tra bộ chứng từ 32 2.2.3. (D/O) 33 2.2.3.1. (D/O) 33 2.2.3.2. /O 34 2.2.3.3. Giấy mượn container 34 2.2.4. Lên tờ khai hải quan 35 2.2.5. Lập hồ sơ hải quan 36 2.2.6. 37 viii 2.2.6.1. Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế 38 2.2.6.2. Kiểm tra thực tế hàng hoá. 38 2.2.6.3. Đóng lệ phí hải quan, chờ hải quan trả tờ khai đóng dấu đã hoàn thành thủ tục hải quan, nhận lại tờ khai hải quan. 39 2.2.6.4. Phúc tập hồ sơ 39 2.2.7. ) 39 2.2.7.1. 39 2.2.7.2. 41 2.2.8. Giao hà 42 2.2.9. Container trên 43 2.2.9.1. 43 2.2.9.2. 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NK HÀNG NGUYÊN CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH 3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển dịch vụ giao nhận hàng Container 47 3.1.1. Mục tiêu, phương hướng chung phát triển giao nhận hàng Container cho các Doanh Nghiệp tại Việt Nam 47 3.1.2. 47 3.2. nguyên container bằng đường biển cho công ty 48 3.2.1. Các giải pháp trong ngắn – trung hạn 49 3.2.1.1. Giải pháp hoàn thiện các bước trong quy trình giao nhận nhập khẩu hàng nguyên container 49 3.2.1.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đa dạng hóa dịch vụ giao nhận liên quan đến Container 53 3.2.1.3. Giải pháp hiện đại hóa phương tiện, trang thiết bị hệ thống quản lý thông tin phục vụ cho công tác giao nhận quản lý 54 ix 3.2.1.4. Giải pháp điều chỉnh giá dịch vụ tăng cường các lợi ích cộng thêm cho khách hàng để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn 56 3.2.1.5. Giải pháp củng cố mối quan hệ với khách hàng tìm kiếm các khách hàng mới 58 3.2.1.6. Giải pháp chú trọng vào công tác tuyển dụng, nâng cao trình độ chuyên môn tinh thần trách nhiệm cho cán bộ giao nhận 59 3.2.2. Giải pháp trong dài hạn 61 3.2.2.1. Giải pháp về giữ vững mở rộng thị trường 61 3.2.2.2. Giải pháp tích hợp trách nhiệm xã hội (CSR) vào chiến lược kinh doanh phát triển bền vững trong lĩnh vực giao nhận container 63 3.3. Một số kiến nghị về phía nhà nước các cơ quan hữu quan 64 3.3.1. Đối với nhà nước 64 3.3.2. Về phía bộ phận Hải quan 66 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC [...]... quả cũng như còn gặp nhiều vấn đề trong thực hiện giao nhận Container Nhận thức được tầm quan trọng của giao nhận hàng Container trong hoạt xuất nhập , nên trong quá trình làm khóa luận, : Thực trạng Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên Container bằng đường biển tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thương Mại Công Thành 2 ch hoạt động Vân Anh ngày càng hơn... nhập hàng nguyên Container Các kiến thức cơ bản về hoạt động giao nhận bằng Container tại chương 1 sẽ làm cơ sở để phân tích, so sánh với thực trạng hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên container tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thương Mại Công Thành ở chương 2 sau đây Vân Anh MSSV: 0954010029 - 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI... thông hàng hóa diễn ra ngày càng tăng Chính vì lẽ đó không thể thiếu được dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Nắm bắt được nhu cầu đó của thị trường, hàng loạt Công Ty hoạt động giao nhận ra đời Công Ty TNHH Dịch vụ giao nhận vận tải thương mại Công thành ra đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bắt đầu bước ngoặc phát triển Năm 1995 Công Ty TNHH Dịch vụ giao nhận vận tải & thương mại Công thành. .. ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ G IAO NHẬN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH 2.1 Giới thiệu về Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Thương Mại Công Thành 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công Ty Từ khi nhà nước thực hiện chính sách mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, chính sách kinh tế của nước ta có nhiều chuyển biến mới ngày càng đưa Việt Nam phát triển ở tầm cao, hòa nhập với... còn bao gồm cả xếp dỡ, bảo quản hàng hóa, vận chuyển đường ngắn, lưu kho… 1.1.2.3 Căn cứ vào phương tiện vận tải:  Giao nhận hàng hóa bằng đường biển Vân Anh MSSV: 0954010029 -5 Giao nhận hàng không  Giao nhận đường thủy  Giao nhận đường sắt  Giao nhận ô tô  Giao nhận bưu điện  Giao nhận đường ống  Giao nhận vận tải liên hợp (Combined Transportation – CT), vận tải đa phương thức (Montimodal... 1.1.4.3 Dịch vụ giao nhận hàng hóa đặc biệt Giao nhận hàng hóa đặc biệt khác giao nhận hàng hóa thông thường ở chỗ công việc này đòi hỏi người giao nhận phải có thêm các thiết bị chuyên dùng, đồng thời cũng yêu cầu người giao nhận phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc Một số dịch vụ giao nhận hàng hóa đặc biệt mà người giao nhận thường gặp hiện nay: giao nhận hàng công trình, giao nhận quần... công việc giao nhận hàng hóa của mình), chủ tàu (khi chủ tàu thay mặt chủ hàng thực hiện dịch vụ giao nhận) , Công Ty xếp dỡ hay kho hàng, người giao nhận chuyên nghiệp hay bất kỳ người nào khác có đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa Theo luật Thương mại Việt Nam thì người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa là thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa Từ các... của giao nhận Container hơn hẳn giao nhận truyền thống , nội dung chính là Tại c những kiến thức cơ bản về dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu, đi sâu hơn đối với qu Tổng quát trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hoạt động giao nhận, người giao nhận là gì, đặc điểm, vai trò, lợi ích của dịch vụ giao nhận cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận tại bến cảng lý thuyết nghiệp vụ quy trình giao nhận. .. đến hàng hoá” Theo Luật Thương mại năm 2005 của Việt Nam thì dịch vụ giao nhận được định nghĩa như sau: Điều 163: Dịch vụ giao nhận hàng hóa là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của chủ hàng, của người vận tải. .. các dịch vụ khác như gom hàng, chia hàng, bốc xếp nên để hoàn thành công việc tốt hay không còn phụ thuộc nhiều vào cơ sở vật chất kỹ thuật kinh nghiệm của người giao nhận 1.1.3.2 Yêu cầu của dịch vụ giao nhận XNK người giao nhận phải đ • Giao nhận hàng hóa phải nhanh gọn • Giao nhận chính xác an toàn • : Bảo đảm chi phí thấp nhất 1.1.4 Phạm vi các dịch vụ của người giao nhận Người giao nhận thực . THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NHẬP KHẨU HÀNG NGUYÊN CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH 2.1. Giới thiệu về Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận. thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp với đề tài Thực trạng và Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận nhập khẩu hàng nguyên Container bằng đường biển tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận. SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN NK HÀNG NGUYÊN CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH 3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển tại công ty tnhh dịch vụ giao nhận vận tải thương mại công thành, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển tại công ty tnhh dịch vụ giao nhận vận tải thương mại công thành, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng nguyên container bằng đường biển tại công ty tnhh dịch vụ giao nhận vận tải thương mại công thành

Từ khóa liên quan