Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ.

140 1,421 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2014, 12:10

Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG TRONG VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉKÊNH ĐÔIKÊNH TẺ Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : GS.TS Hoàng Hưng Sinh viên thực hiện : Đoàn Thị Bích Trâm MSSV: 0951080095 Lớp: 09DMT1 TP. Hồ Chí Minh, 2013 LỜI CAM ĐOAN Em tên là Đoàn Thị Bích Trâm, em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá hiệu quả của Dự án xây dựng Nhà máy xử nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ” là do bản thân em tự tìm hiểu, nghiên cứu và trích dẫn từ các tài liệu tham khảo cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của GS.TS Hoàng Hưng. Các thông tin và kết quả nêu trong đồ án là trung thực, không trùng với đồ án của các tác giả khác. Em xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. TP.HCM, ngày tháng năm 2013 Đoàn Thị Bích Trâm LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Thầy Cô, cán bộ khoa Môi trường và Công nghệ sinh học, Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM đã nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho em trong 4 năm học vừa qua. Em xin chân thành cám ơn thầy Hoàng Hưng đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Đồng thời em xin cảm ơn anh Tấn, anh Lợi, anh Thế thuộc Phòng quản nước thải của Trung tâm Điều hành chống ngập nước, chị Trang cùng các chị thuộc Phòng thí nghiệm và anh Phước thuộc Ban giám đốc Nhà máy xử nước thải Bình Hưng cùng toàn thể nhân viên đã tạo điều kiện thuận lợi giúp em thu thập số liệu và tài liệu để em thực hiện đề tài đồ án này. Con xin cám ơn Ba, Mẹ đã luôn bên cạnh động viên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô trong trường, trong khoa, gia đình bạn bè, người thân dồi dào sức khỏe và thành công. Đồng kính chúc toàn thể nhân viên tại Trung tâm điều hành chống ngập nướcNhà máy xử nước thải Bình Hưng luôn dồi dào sức khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Sinh viên Đoàn Thị Bích Trâm i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu 2 3. Mục đích nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Các kết quả đạt được của đề tài 3 6. Kết cấu của đồ án 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉKÊNH ĐÔIKÊNH TẺ 5 1.1. Khái quát về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ 5 1.1.1. Giới thiệu về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ 5 1.1.2. Khí hậu 6 1.1.3. Đặc trưng các yếu tố khí tượng cơ bản 6 1.1.4. Đặc điểm chế độ thủy văn 12 1.1.5. Chế độ thủy triều 18 1.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ trước khi xây dựng dự án 18 1.2.1. Nguồn nước mặt 18 1.2.2. Nguồn nước ngầm 30 1.2.3. Nguồn nước thải 32 CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG 34 2.1. Tên dự án 34 ii 2.2. Tên cơ quan chủ đầu tư 34 2.3. Mục tiêu thực hiên dự án 34 2.4. Nội dung cơ bản của dự án 34 2.4.1. Vị trí dự án 34 2.4.2. Diện tích mặt bằng 35 2.4.3. Hệ thống hạ tầng giao thông, cấp điện, nước tại khu vực dự án 36 2.4.4. Các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động của dự án 36 2.4.5. Công suất hoạt động 39 2.4.6. Sơ đồ công nghệ nhà máy 39 CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ XỬ NƯỚC CỦA NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉKÊNH ĐÔIKÊNH TẺ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 44 3.1. Đánh giá sơ bộ hiệu quả xử nước của nhà máy XLNT Bình Hưng trong năm 2011 và 2012 44 3.1.1. Hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) 44 3.1.2. Nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD 5 ) 46 3.1.3. Nhu cầu Oxy hóa học (COD) 49 3.1. 4. Coliform 52 3.1.5. Nitơ tổng 53 3.1.6. Photpho tổng 56 3.2. Kết quả theo dõi, so sánh và đánh giá chất lượng nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 2009, 2010, 2011 và 2012 59 3.2.1. Nhiệt độ 59 3.2.2. pH 62 3.2.3. Oxy hòa tan (DO) 65 3.2.4. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD 5 ) 68 3.2.5. Nhu cầu oxy hóa học (COD) 71 3.2.6. N-NH 4 + 74 iii 3.2.7. N-NO 3 - 77 3.2.8. Dầu tổng 79 3.2.9. Coliform 81 3.2.10. PO 4 3- 82 3.2.11. Clorua (Cl - ) 84 CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ NHỮNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNGDỰ ÁN MANG LẠI CHO LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉKÊNH ĐÔIKÊNH TẺ 86 4.1. Cảnh quan lưu vực 86 4.2. Cải thiện chất lượng nước 92 4.3. Chống ngập nước 94 4.4. Những tác động khác 97 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 100 1. Kết luận 100 2. Kiến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHẦN PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC A. PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉKÊNH ĐÔIKÊNH TẺ 1 PHỤ LỤC B. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 4 PHỤ LỤC C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG 11 PHỤ LỤC D. KẾT QUẢ ĐO NHANH VÀ PHÂN TÍCH MẪU ĐẠI DIỆN VÀ KẾT QUẢ THEO DÕI CỤ THỂ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐẦU VÀO ĐẦU RA TẠI NHÀ MÁY XỬ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG 19 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOD 5 Nhu cầu Oxy sinh hóa đo ở 20 0 C- đo trong 5 ngày BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường COD Nhu cầu Oxy hóa học DO Oxy hòa tan MPN Số lượng chắc chắn nhất có thể (phương pháp xác định vi sinh) ODA Quĩ viện trợ phát triển chính thức QCVN Quy chuẩn Việt Nam SS Hàm lượng chất rắn lơ lửng có trong nước TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh. XLNT Xử nước thải v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Diễn biến nhiệt độ trung bình các năm tại trạm Tân Sơn Hòa năm 2005 – 2011 7 Bảng 1.2. Diễn biến lượng mưa các năm tại trạm Tân Sơn Hòa năm 2005 – 2011. 8 Bảng 1.3. Diễn biến độ ẩm tương đối trung bình các năm tại trạm Tân Sơn Hòa năm 2005 - 2011 9 Bảng 1.4. Diễn biến số giờ nắng các năm ghi nhận tại trạm Tân Sơn Hòa năm 2005 - 2011 11 Bảng 1.5. Diễn biến mực nước cao nhất sông Sài Gòn ghi nhận tại trạm Phú An năm 2005 -2011 13 Bảng 1.6. Diễn biến mực nước thấp nhất sông Sài Gòn ghi nhận tại trạm Phú An năm 2005 -2011 16 Bảng 1.7. Chất lượng nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé khi thủy triều lên năm 1999.21 Bảng 1.8. Chất lượng nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé khi thủy triều xuống năm 1999 23 Bảng 1.9. Chất lượng nước kênh Đôikênh Tẻ khi thủy triều lên năm 1999 26 Bảng 1.10. Chất lượng nước kênh Đôikênh Tẻ khi thủy triều xuống năm 1999 . 28 Bảng 1.11. Chất lượng nước ngầm trong khu vực dự án năm 1999 31 Bảng 1.12. Tính chất nước thải từ các cống xả dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ năm 1999 33 Bảng 3.1. Kết quả theo dõi hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải đầuvào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và 2012 44 Bảng 3.2. Kết quả theo dõi nhu cầu Oxy sinh hóa trong nước thải đầuvào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và 2012 46 Bảng 3.3. Kết quả theo dõi nhu cầu Oxy hóa học trong nước thải đầuvào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và 2012 49 Bảng 3.4. Kết quả theo dõi Coliform tổng trong nước thải đầuvào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và 2012 52 vi Bảng 3.5. Kết quả theo dõi Nitơ tổng trong nước thải đầuvào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và 2012 53 Bảng 3.6. Kết quả theo dõi hàm lượng Photpho tổng trong nước thải đầuvào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và 2012 56 Bảng 3.7. Bảng tổng hợp kết quả tính toán hiệu quả xử chất ô nhiễm của Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và năm 2012 58 Bảng 3.8. Kết quả khảo sát nhiệt độ nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 2009, 2011 và 2012 60 Bảng 3.9. Kết quả khảo sát pH lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 2009 – 2012 62 Bảng 3.10. Kết quả khảo sát Oxy hòa tan tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 2009 – 2012 65 Bảng 3.11. Kết quả khảo sát nhu cầu Oxy sinh hóa tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 2009 – 2012 68 Bảng 3.12. Kết quả khảo sát nhu cầu Oxy hóa học tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 2009 – 2012 71 Bảng 3.13. Kết quả khảo sát nồng độ N-NH 4 + trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ các năm 2009 – 2012 74 Bảng 3.14. Kết quả khảo sát nồng độ N-NO 3 - trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 2009, 2011 và 2012 77 Bảng 3.15. Kết quả khảo sát hàm lượng dầu tổng trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ năm 2009 79 Bảng 3.16. Kết quả khảo sát chỉ số Coliform tổng trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ năm 2009 – 2012 81 Bảng 3.17. Kết quả khảo sát hàm lượng PO 4 3- trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ năm 2011 và năm 2012 82 Bảng 3.18. Kết quả khảo sát hàm lượng Cl - trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ năm 2011 84 Bảng 4.1. Bảng thống kê số lần ngập và số vị trí ngập nước tại TP.HCM năm 2009 – 2012 96 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1. Bản đồ lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ 5 Hình 1.2. Diễn biến mực nước cao nhất sông Sài Gòn ghi nhận tại trạm Phú An 15 Hình 1.3. Diễn biến mực nước thấp nhất sông Sài Gòn ghi nhận tại trạm Phú An.17 Hình 2.1. Vị trí xây dựng Nhà máy xử nước thải Bình Hưng 35 Hình 2.2. Phối cảnh nhà máy 35 Hình 2.3. Sơ đồ tuyến cống thu gom nước thải 40 Hình 3.1. Đồ thị biểu diễn hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) đầu vào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và năm 2012 45 Hình 3.2. Đồ thị biểu diễn nhu cầu Oxy sinh hóa đầu vào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và năm 2012 48 Hình 3.3. Đồ thị biểu diễn nhu cầu Oxy hóa học (COD) đầu vào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và năm 2012 51 Hình 3.4. Đồ thị biểu diễn hàm lượng Nitơ tổng số trong nước thải đầu vào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và năm 2012 55 Hình 3.5. Đồ thị biểu diễn hàm lượng Photpho tổng số trong nước thải đầu vào và đầu ra tại Nhà máy XLNT Bình Hưng năm 2011 và năm 2012 57 Hình 3.6. Diễn biến nhiệt độ ở 9 điểm khảo sát vào tháng 7 và tháng 11 qua 3 năm 2009, 2011 và 2012 61 Hình 3.7. Đồ thị biểu diễn sự chênh lệch pH nước lưu vực kênh Tàu Hủ -Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 63 Hình 3.8. Đồ thị biểu diễn sự chênh lệch Oxy hòa tan trong nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 66 Hình 3.9. Đồ thị biểu diễn sự chênh lệch nhu cầu Oxy sinh hóa trong nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 69 Hình 3.10. Đồ thị biểu diễn sự chênh lệch nhu cầu Oxy hóa học trong nước kênh lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 72 Hình 3.11. Đồ thị biểu diễn sự chênh lệch nồng độ N-NH 4 + trong nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ 75 [...]... -1 ,80 -1 ,94 -1 ,47 Tháng 3 -1 ,80 -1 ,80 -1 ,78 -1 ,66 -1 ,45 Tháng 4 -2 ,10 -1 ,92 -1 ,80 -1 ,63 -1 ,77 Tháng 5 -2 ,28 -2 ,08 -2 ,06 -2 ,06 -2 ,05 Tháng 6 -2 ,50 -2 ,27 -2 ,27 -2 ,11 -2 ,27 Tháng 7 -2 ,56 -2 ,33 -2 ,21 -2 ,22 -2 ,16 Tháng 8 -2 ,39 -2 ,06 -2 ,13 -2 ,18 -2 ,11 Tháng 9 -2 ,18 -2 ,20 -1 ,80 -1 ,99 -1 ,91 Tháng 10 -1 ,72 -1 ,64 -1 ,80 -1 ,71 -1 ,69 Tháng 11 -1 ,86 -1 ,72 -1 ,63 -1 ,61 -1 ,52 Tháng 12 -1 ,83 -1 ,72 -1 ,80 -1 ,65 -1 ,47 Nguồn:... bộ hiệu quả xử nước của Nhà máy XLNT Bình Hưng và chất lượng nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ trong những năm gần đây - Chương 4: Đánh giá những hiệu quả môi trườngDự án mang lại cho lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ - Kết luận, kiến nghị 4 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉKÊNH ĐÔIKÊNH TẺ 1.1 Khái quát về lưu vực. .. trong năm gói thầu trong Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Nhằm đánh giá cụ thể hiện trạng xử nước thải cũng như những tác động mà Nhà máy 1 Đồ án tốt nghiệp mang lại trong việc cải thiện chất lượng nước Thành phố nói chung và lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ nói riêng, người thực hiện đã chọn đề tài: Đánh giá hiệu quả của Dự án xây dựng Nhà máy xử nước thải Bình Hưng. .. vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ 1.1.1 Giới thiệu về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ Lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ là một trong những tuyến kênh huyết mạch của TP.HCM Đây là tuyến sông cấp V với bề rộng khoảng 35 – 40 m, các bến thủy hoạt động trong phạm vi bề rộng 12 m Hình 1.1 Bản đồ lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ Kênh Tàu. .. Bình Lục – tỉnh Hà Nam”, Đánh giá hiệu quả của Dự án đầu tư xây dựng trạm xử nước thải mỏ than Cọc Sáu”, “ Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nướcxử nước thải Thị xã Hà Giang – tỉnh Hà Giang”, … nhằm đánh giá và xem xét khả năng tác động đến môi trường khi dự án đã đi vào hoạt động 3 Mục đích nghiên cứu Đánh giá những hiệu quả môi trường và kinh tế - xã hội mà Dự án xây. .. N-NO 3- trong nước kênh lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ qua các năm 78 Hình 3.13 Đồ thị biểu diễn hàm lượng dầu tổng trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ 80 Hình 3.14 Đồ thị biểu diễn nồng độ PO4 3- trong nước tại lưu vực kênh Tàu Hủ Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ 83 Hình 3.15 Đồ thị biểu diễn nồng độ Cl- trong nước tại lưu vực kênh Tàu. .. 8 7-9 8 10 9-1 23 10 5-1 12 11 5-1 37 12 9-1 52 09 BOB5 mg/l 4 5-5 0 5 0-7 0 6 0-7 0 7 5-8 5 7 0-8 0 8 0-9 5 9 0-1 05 10 Cl- mg/l 12 3-1 27 9 7-1 01 13 2-1 37 11 7-1 25 18 0-1 86 14 4-1 46 10 0-4 05 21 Đồ án tốt nghiệp 11 N-NH4+ mg/l 2, 5-3 ,5 4, 0-4 ,2 10, 5-1 3,0 10, 2-1 1,1 6, 1-6 ,7 6, 2-6 ,5 5, 7-6 ,5 12 N-NO 2- mg/l 0,0 2-0 ,11 Vết-0,2 0,0 2-0 ,05 0 Vết-0,07 0,0 2-0 ,06 0-vết 13 N-NO 3- mg/l 0,1 1-0 ,33 0, 1-0 ,37 0, 2-0 ,5 Vết Vết-0,4 0, 1-0 ,3 Vết-0,2 14 N-Org... nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ” 2 Tình hình nghiên cứu Hiện nay với nhu cầu phát triển và sự xuất hiện ngày càng nhiều các công trình môi trường, nhiều công trình nghiên cứu về đánh giá hiệu quả dự án xây dựng đã được thực hiện như: Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường của Dự án xây dựng nhà vệ sinh nông thôn... mg/l 6 0-3 55 9 0-1 00 75 10 2-1 05 8 5-1 00 10 0-1 05 10 0-1 15 10 Cl- mg/l 24 1-2 45 13 5-1 39 14 6-1 53 13 7-1 46 20 0-2 11 17 2-1 74 12 0-1 35 23 Đồ án tốt nghiệp 11 N-NH4+ mg/l 4, 5-4 ,7 8, 2-9 ,6 14, 0-1 5,0 14, 5-1 6 8, 6-8 ,9 8, 4-8 ,9 7, 1-7 ,6 12 N-NO 2- mg/l 0,1 7-0 ,22 0,0 1-0 ,05 0,0 7-0 ,10 0,0 1-0 ,06 0,0 5-0 ,09 0,0 3-0 ,07 0,02 13 N-NO 3- mg/l 0,3 1-0 ,40 0, 3-0 ,45 0, 7-1 ,0 0, 7-1 ,2 0, 4-0 ,7 0, 3-0 ,5 0, 2-0 ,5 14 N-Org mg/l 3, 1-3 ,3 5, 0-5 ,7 5, 9-6 ,2... nước lưu vực trước khi xây dựng dự án - Khảo sát ý kiến người dân,đồng thời đánh giá những hiệu quảdự án mang lại cho lưu vực: cảnh quan lưu vực, chất lượng nước, tình trạng ngập nước, … 6 Bố cục báo cáo Đồ án gồm 4 chương với các nội dung sau: - Mở đầu 3 Đồ án tốt nghiệp - Chương 1: Tổng quan về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghékênh Đôikênh Tẻ - Chương 2: Mô tả tóm tắt dự án - Chương 3: Đánh giá . nghiệp với đề tài: Đánh giá hiệu quả của Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ là do bản thân. LƯU VỰC KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉ – KÊNH ĐÔI – KÊNH TẺ 1.1. Khái quát về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ 1.1.1. Giới thiệu về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – kênh Đôi – kênh. KÊNH TÀU HỦ - BẾN NGHÉ – KÊNH ĐÔI – KÊNH TẺ 5 1.1. Khái quát về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ 5 1.1.1. Giới thiệu về lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ., Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ., Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh tàu hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ.

Từ khóa liên quan