Thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân cư Intresco xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh.

236 2,646 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 20:17

Thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân cư Intresco xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh. ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP B Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỊA ĐIỂM: BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH Ngành: MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lâm Vónh Sơn Sinh viên thực hiện : Trần Văn Thẩm MSSV: 1091081085 Lớp: 10HMT3 TP. Hồ Chí Minh, 2012. ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: Môi trường & CNSH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên: 2. Trần Văn Thẩm MSSV: 1091081085 Lớp: 10HMT3 Ngành : Môi trường Chuyên ngành : Kỹ thuật môi trường 3. Tên đề tài : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO. 4. Các dữ liệu ban đầu : Tự thu thập số liệu, dân cư, kinh tế hội có liên quan để phục vụ cho việc tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân INTRESCO. 5. Các yêu cầu chủ yếu : Thiết kế tính toán mạng lưới thoát nước thải và mạng lưới thoát nước mưa khu dân ITRESCO 6. Kết quả tối thiểu phải có: 1) Các cơ sở pháp lý để thiết kế 2) Phần thuyết minh và tính toán khối lượng 3) Phần bản vẽ mạng lưới thoát nước nước thải và mạng lưới thoát nước mưa Ngày giao đ đề tài: 21./… 5./… 2012.Ngày nộp báo cáo: 17./… 8 /2012. Chủ nhiệm ngành (Kí và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm 2012. Giảng viên hướng dẫn chính (Kí và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Kí và ghi rõ họ tên) ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP L L Ờ Ờ I I C C A A M M Đ Đ O O A A N N Đư ợc sự chấp thuận của các Thầy Cô trong khoa Môi trường và Công nghệ sinh học - Trường đ đại học Kỹ thuật Công nghệ cho tôi thực hiện đ đồ án tốt nghiệp với nội dung “Tính toán, thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân INTRESCO, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Cùng với sự gíup đ đỡ của giảng viên hướng dẫn ThS. Lâm Vónh Sơn đã tạo đ điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thực hiện xây dựng đđồ án. Tôi cam đ đoan các số liệu của đ đồ án tốt nghiệp “Tính toán, thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân INTRESCO", Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh đ được thu thập từ các cơ quan có liên quan trenâ đ địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, các số liệu đ được sử dụng làm cơ sở đ để thiết kế. Nội dung đ đồ án do tôi tự thực hiện, khô ng sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, các số liệu trích dẫn trong đ đồ án là trung thực và tôi chịu trách nhiệm về lời cam đ đoan của mình. TP.HCM, Tháng 08 năm 2012 Sinh viên thực hiện Trần Văn Thẩm ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập ở Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM, nhờ sự chỉ dẫn, truyền đạt tận tình của các Thầy Cô trong trường đã giúp em hiểu rõ về ngành học của mình và các kiến thức hội bổ ích khác.Những kiến thức này vô cùng quý báu, là hành trang giúp em trong tương lai sau này. Trong quá trình thiết kế đồ án em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của Quý Thầy Cô - Khoa Môi Trường & Công Nghệ Sinh Học,Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM và các bạn học cùng lớp, đặt biệt là Thầy Lâm Vónh Sơn đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy- Cô, các bạn đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Trong thời gian làm đồ án em luôn cố gắng nhưng với kiến thức, kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của Quý Thầy- Cô. Qua đây em cũng xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trong khoa: Môi Trường & CNSH, các Thầy Cô trong trường đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em trong quá trình học tập tại trường và làm tốt đồ án tốt nghiệp. Em xin chúc đến tất cả các quý Thầy Cô trong trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. HCM lời chúc sức khoẻû, hạnh phúc và thành đạt. TP HCM, ngày … .tháng… năm 2012 Sinh viên thực hiện Trần Văn Thẩm ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP i MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 3 1.1 Mục Tiêu Của Thiết Kế 3 1.2 Nhiệm Vụ Của Hệ Thống Thoát Nước Và Các Loại Nước Thải 3 1.3 Nội Dung Thực Hiện 4 1.4 Phương Pháp Luận 4 1.5 Tên Dự Án 4 1.6 Giới Thiệu Chung - Phạm Vi Nghiên Cứu Dự Án 5 1.7 Các Căn Cứ Lập Thiết Kế Bản vẽ Thi Công 5 1.7.1 Căn cứ pháp lý đầu tư xây dựng: 5 1.7.2 Các tài liệu tham khảo: 6 Chương 2: GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ HIỆN TRẠNG – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 7 2.1 Vò Trí: 7 2.2 Hiện Trạng : 7 2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất: 7 2.2.2 Hiện trạng kinh tế, hội: 7 2.2.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: 8 2.2.4 Hiện trạng thoát nước mặt: 8 2.2.5 Hiện trạng thoát nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường: 8 2.2.6 Hiện trạng cấp nước: 8 2.2.7 Hiện trạng cấp điện, thông tin liên lạc : 9 2.3 Điều Kiện Tự Nhiên: 9 2.3.1 Địa hình: 9 2.3.2 Khí hậu, thời tiết: 10 2.3.3 Thuỷ văn: 11 2.3.4 Địa chất: 11 Chưởng3: CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG 14 3.1 .Các Tiêu Chuẩn Áp Dụng: 14 3.1.1. Quy trình khảo sát: 14 3.1.2. Quy chuẩn kỹ thuật: 14 3.1.3. Quy trình thiết kế: 15 3.2. Các Phần Mềm Áp Dụng: 16 Chương 4: QUY MÔ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 17 4.1. Loại, Cấp Công Trình: 17 (theo thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây Dựng) 17 4.2. Quy Mô Và Giải Pháp Kỹ Thuật: 17 4.2.1 Quy Mô Công Trình: 17 4.2.2. Giải Pháp Kỹ Thuật: 17 Chương 5: CÁC THÔNG SỐ ĐƯC DUYỆT 19 5.1. Quy Mô Công Trình: 19 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ii 5.1.1. Loại, cấp công trình: (theo thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây Dựng) 19 5.2 . Nội Dung xây Dựng Và Phương Án Thiết Kế: 19 5.2.1. Phần thoát nước: 19 Chương 6: LẬP PHƯƠNG ÁN THOÁT NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI 20 6.1. Lựa Chọn Phương Án Thiết Kế: 20 6.1.1. Lựa chọn phương án thoát nước : 20 6.1.2. Tổng quan về thoát nước: 20 6.2. Hệ Thống Thoát Nước Chung: 20 6.3. Hệ Thống Thoát Nước Riêng : 20 6.2. Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Thoát Nước Thải Khu Dân INTRESCO Bình Hưng – Huyện Bình Chánh – TP.Hồ Chí Minh 24 6.2.1. Số Liệu Ban Đầu : 24 6.2.2. Xác Đònh Lưu Lượng Tính Toán Cho Khu Dân INTRESCO: 24 6.2.3. Tính Toán Thủy Lực Mạng Lưới Thoát Nước : 30 6.3. Nguyên Tắc Thiết Kế Trắc Dọc - Trắc Ngang: 52 6.3.1. Trắc dọc: 52 6.3.2. Trắc ngang đường phố: 54 6.3.3: Tính cấu kiện hầm ga thoát nước thải: 117 Chương 7:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA CHO KHU DÂN INTRESCO BÌNH HƯNG – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP.HỒ CHÍ MINH. 125 7.1 Khái Niệm: 125 7.1.1. Trình tự thiết kế hệ thống thoát nước mưa: 125 7.2. Mưa Và Sự Hình Thành Dòng Chảy: 125 7.2.1. Những khái niệm về khí tượng và đặt tính của mưa: 125 7.3. Nguyên Tắc Vạch Tuyến Mạng Lưới Thoát Nước Mưa: 126 7.4.Cấu Tạo Và Thiết Kế Mạng Lưới Thoát Nước: 127 7.5. Các Chỉ Tiêu Kỹ Thuật Cần Lưu Ý Khi Thiết Kế Hệ Thống Thoát Nước Mưa: 131 7.6. Đặc Điểm Các Công Trình Trên Hệ Thống Thoát Nước mưa: 132 7.6.1. Giếng thu nước mưa: 132 7.6.2. Giếng thăm và giếng chuyển bậc: 133 7.6.3. Cửa xả nước mưa: 134 7.7.Tính Toán Lưu Lượng Nước Mưa: 134 7.7.1 Số liệu ban đầu: 134 7.7.2. Phương pháp tính: 139 7.8. Tính Toán Điển Hình Một Số Đoạn Cống: 141 7.9. Nguyên Tắc Thiết Kế Trắc Dọc - Trắc Ngang: 149 7.11. Bảng tổng chi phí xây dựng hệ thống thoát nước mưa khu dân INTRESCO 207 BẢNG7.12 TỔNG CHI PHÍ XÂY LẮP HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO 209 Chương 8 : TỔ CHỨC THI CÔNG 210 8.1. Thi Công Hệ Thống Thoát Nước Mưa - Thoát Nước Thải: 210 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP iii 8.1.1. Tổ chức thi công: 210 BẢN VẼ TỔ CHỨC THI CÔNGCHƯƠNG 9:TỔ CHỨC GIAO THÔNG 212 9.1. Tổ Chức Giao Thông: 213 9.1.1 Tổ chức giao thông trong quá trình thi công: 213 9.1.2 Tổ chức giao thông trong quá trình khai thác: 213 9.1.3 Biển báo giao thông: 213 9.1.4.Vạch kẻ đường: 214 9.2. An Toàn Lao Động Và An Toàn Giao Thông: 214 Chương 10: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG & HỘI TRONG VÀ SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN INTRESCO 216 10.1. Các Vấn Đề Tiềm Tàng Của Dự Án: 216 10.1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí: 217 10.1.2. Nguồn gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, đất: 217 10.1.3. Chất thải rắn: 217 10.2. Tác Động Đến Môi Trường: 218 10.2.1. Tác động đến môi trường không khí: 218 10.2.2.Tác động đến môi trường nước: 218 10.2.3. Tác động đến môi trường do rác sinh hoạt: 218 10.3. Các Biện Pháp Quản Lý Và Khống Chế Ô Nhiễm: 218 10.3.1 Các biện pháp chung: 218 10.3.2. Các biện pháp khống chế ô nhiễm nước thải: 219 10.3.3 Các Biện Pháp Khống Chế Chất Thải Rắn: 219 10.3.4 Các biện pháp khống chế tiếng ồn: 219 10.3.5. Các biện pháp khống chế để bảo vệ chất lượng nước ngầm: 219 10.3.6 Các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí: 220 10.3.7. Biện pháp khống chế ô nhiễm cho nước mưa và nước sinh hoạt: 220 KẾT LUẬN 221 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 6.1: Thống lưu lượng nước thải các giờ trong ngày 25 Bảng 6.2: TÍNH DUNG TÍCH BỂ ĐIỀU HỊA 26 Bảng 6.3: Lưu lượng trung bình giây của nước xả thải vào hệ thống thoát nước theo TCXD 51-84. 28 Bảng 6.4: Tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa (không lắng) TCVN 7957 - 2008. 30 Bảng 6.5: Thống độ dốc tối thiểu theo TCVN 7957 - 2008 31 Bảng 6.6: Thống đường kính tối thiểu và độ dày theo TCVN 7957 - 2008 31 Bảng 6.7: Bảng thống lưu lượng tính toán tuyến cống 35 Bảng 6.8 Bảng tính toán thủy lực cho từng đoạn cống. 43 Bảng 6.9: .Bảng vẽ trắc dọc 53 Bảng 6.10:. Bảng vẽ trắc ngang 55 Bảng 6.11: Tính khối lượng đào đất đặt cống hệ thống thoát nước thải 56 Bảng 6.12: Tính khối lượng chi tiết cống thoát nước thải khu dân INTRESCO 81 Bảng 6.13: Tính khối lượng chi tiết hầm ga thoát nước thải. 111 Bảng 6.14: Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải khu dân INTRESCO 120 Bảng 6.15: Dự toán chi tiết hệ thống thoát nước thải khu dân INTRESCO 122 Bảng 6.16 : Tổng chi phí xây dựng hệ thống thoát nước thải khu dân INTRESCO . 124 Bảng 7.4: Khoảng cách giữa các hố ga thu nước theo TCVN -7957:2008 134 Bảng 7.5: Quy hoạch sử dụng đất khu dân INTRESCO 135 Bảng 7.6: Thống diện tích các lưu vực thoát nước từng đoạn cống thoát nước mưa: 136 Bảng 7.7: Thống chiều dài đoạn cống thoát nước mưa: 137 Bảng 7.8: Theo TCVN 7957 : 2008 138 Bảng 7.9: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán theo TCVN 7957 - 2008: 140 Bảng7.10: Tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa (không lắng) TCVN 7957 - 2008. 141 Bảng 7.11: Tính toán lưu lượng thoát nước mưa (Theo quy phạm Việt Nam TCVN 7957 - 2008) 145 Bảng 7.12: Kiểm tra thủy lực lưu lượng thoát nước mưa: 146 Bảng 7.13: Tính khối lượng đào đất đặt cống thoát nước mưa khu dân INTRESCO 154 Bảng 7.15: Tính khối lượng hầm ga thoát nước mưa khu dân INTRESCO ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP vi 187 Bảng 7.16: Khối lượng chi tiết hầm ga, đà hầm, máng thu nước, lưỡi hầm, nắp hầm, miệng thu, cửa xả. 192 Bảng 7.17: Tính khối lượng hệ thống thoát nước mưa khu dân INTRESCO 198 Bảng 7.18: Bảng dự toán chi tiết hệ thống thoát nước mưa khu dan INTRESCO 202 7.19. Bảng tổng chi phí xây dựng hệ thống thoát nước mưa khu dân INTRESCO 207 bảng 7.20 tổng chi phí xây lắp hệ thống thoát nước khu dân intresco 209 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Biểu đồ 6.1: Biểu đồ giao động lưu lượng nước thải các giờ trong ngày 26 Biểu đồ 6.2: Biểu đồ giao động lưu lượng nước các giờ trong bể điều hòa……27 Hình 6.1: Tính toán thủy lực cho mạng lưới thoát nước bằng phần mềm HEASTAD: 32 .SƠ ĐỒ VẠCH TUYẾN NƯỚC MƯA 128 BẢN VẼ PHÂN CHIA LƯU VỰC THOÁT NƯỚC 129 .bảng vẽ trắc ngang 150 .bảng vẽ cửa xả 151 . bảng vẽ chi tiết các cấu kiện 152 [...]... trê n hình vẽ 22 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.SƠ ĐỒ QUY HOẠCH KHU DÂN INTRESCO 23 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 BẢNG VẼ VẠCH TUYẾ N MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 24 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP BẢNG 6.1 THỐNG CHIỀU DÀI TỪNG ĐOẠN CỐNG THỐT NƯỚC BẨN CHIỀ CHIỀU CHIỀU... t kế hệ thố ng thoá t nước khu dâ n INTRESCO BÌNH HƯNG – HUYỆ N BÌNH CHÁ N H –Tp HỒ CHÍ MINH. 2012 Thà nh Phố HCM, ngà y … thá ng… nă m Sinh viê n thự c hiệ n Trần Văn Thẩm 1 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Mục Tiêu Của Thiết Kế Thiế t kế. .. dụng loại cống có tải trọng thiết kế H10-X60; cá c tuyến cống nằm dưới lò ng đđ ường sử dụng loại cống có tải trọng thiết kế H30XB80 19 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 6: LẬP PHƯƠNG ÁN THOÁT NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI 6.1 Lựa Chọn Phương Án Thiết Kế: 6.1.1 Lựa chọn phương án thoát nước : Hệ thống thoá t nước là mộ t trong những... Đô Thị Mới Nam Thà nh Phố 4.2.2.2 Hướng thóat nước lưu vực: ♦ Tò an bộ lưu lượng nước mưa thó at về hồ điề u tiết & rạch Ô ng Bé qua 1 cửa xả ♦ Tò an bộ lưu lượng nước thải được thu và dẫn về trạm xử lí nước thải tập trung của 2 khu dâ n Thiê n  n và Intresco 4.2.2.3 Định vị các tuyến thóat nước: - Hệ thống thố t nước mưa: 17 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP... nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT ban hà nh m theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngà y 31/12/2008 của Bộ Tà i Nguyê n Và Mô i Trường 14 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3.1.3 Quy trình thiết kế: 3.1.3.1 Quy trình, Quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế thoát nước mưa, thoát nước thải hiện hành của Việt Nam - Quyết định số 752/QĐ-TTg ngà y 07/04/2001 của Chính. .. phí đầ u tư y dựng công trình 5 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.7.2 Các tài liệu tham khảo: • Điề u chỉnh quy hoạ ch chi tiế t y dự ng đô thò tỷ lệ 1/500 Khu III thuộ c Khu 6A – Khu chứ c nă ng số 6 – Đô thò mớ i Nam thà nh phố , Bình Hưng, Huyệ n Bình Chá nh, Tp Hồ Chí Minh do Cô ng ty TNHH Tư Vấ n Thiế t Kế Kiế n Trú c Đầ u Tư Và y Dự ng Gia... nhất +0.22 (khu vực trồng dừa nước) Nối cá c khu vực nhà dâ n là hệ thống đường đ đất khá chằng chịt, phâ n chia thửa ruộng, thửa ao Chưa có cô ng trình giao thô ng nà o.Ngoà i khu dâ n hiện hữu, khu vực cò n lại nước mưa ngấm tự nhiên và thoá t ra rạch nhỏ và o rạch Ô ng Bé 9 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2.3.2 Khí hậu, thời tiết: - Thà nh phố Hồ Chí Minh.. . trí củ a khu đấ t thuậ n lợ i để tiế p cậ n từ đườ ng Bình Thá i, đườ ng chính khu vự c, và cá c khu dâ n lâ n cận - Dự á n nằm trong vị trí thuận lợi, gần đđ ầu mối giao thông đđ ối ngoại với khu vực nội thà nh và cá c khu dâ n lâ n cận - Lưới điện Quốc gia và mạng cấp nước Thà nh phố hiện hữu trong khu vực có khả năng cung cấp cho dự á n - Mạng đ điện thoại có thể dễ dà ng kết nối với mạng điện... đất khu dân INTRESCO ) 2.2.2 Hiện trạng kinh tế, hội: - Trong khu vực chưa hình thành khu dân Dâ n sinh số ng rả i rá c trê n cá c diệ n tích đấ t thổ cư, canh tá c và sả n xuấ t nô ng nghiệ p trê n đấ t nông nghiệp và đấ t ao hồ Nhà ở : Có ít nhà Cấ p 4, nhà cấ p 3, chủ yế u là tạ m và bá n kiê n cố 1 tầ ng, y cấ t tự phá t dọc theo tuyế n lộ sẵn có 7 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT... Chí Minh • Mộ t số hồ sơ vă n bả n khá c liên quan 6 ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MẠN G LƯỚI THOÁT NƯỚC KHU DÂN INTRESCO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 2: GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ HIỆN TRẠNG – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1 Vò Trí:  Khu vự c Dự á n thuộ c Khu III (mộ t phầ n khu 6A) – Khu chứ c năng số 6 – Đô thò mớ i đượ c giớ i hạ ng như sau: + Hướ ng Đô ng : Giá p đườ ng A (lộ giớ i 40m) và khu II thuộ c khu 6A + Hướ ng Tâ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân cư Intresco xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh., Thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân cư Intresco xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh., Thiết kế mạng lưới thoát nước khu dân cư Intresco xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chính Minh., bảng 7.20 tổng chi phí xây lắp hệ thống thoát nước khu dân cư intresco, 7 Các Căn Cứ Lập Thiết Kế Bản vẽ Thi Công, Chương 2: GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ HIỆN TRẠNG – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 3 Điều Kiện Tự Nhiên:, Chưởng3: CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG, 1 .Các Tiêu Chuẩn Áp Dụng:, 2 . Nội Dung xây Dựng Và Phương Án Thiết Kế:, Chương 6: LẬP PHƯƠNG ÁN THOÁT NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI, Bảng 6.3: Lưu lượng trung bình giây của nước xả thải vào hệ thống thoát nước theo TCXD 51-84., Hình 6.1: Tính toán thủy lực cho mạng lưới thoát nước bằng phần mềm HEASTAD:, Bảng 6.7: Bảng thống kê lưu lượng tính toán tuyến cống, Bảng 6.8 Bảng tính toán thủy lực cho từng đoạn cống., Bảng 6.10:. Bảng vẽ trắc ngang, Bảng 6.16 : Tổng chi phí xây dựng hệ thống thoát nước thải khu dân cư INTRESCO ., Chương 7:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA CHO KHU DÂN CƯ INTRESCO – XÃ BÌNH HƯNG – HUYỆN BÌNH CHÁNH – TP.HỒ CHÍ MINH., BẢN VẼ PHÂN CHIA LƯU VỰC THOÁT NƯỚC, Bảng 7.7: Thống kê chiều dài đoạn cống thoát nước mưa:, Bảng7.10: Tốc độ chảy tính toán min của nước thải sinh hoạt và nước mưa (không lắng) TCVN 7957 - 2008., Bảng 7.11: Tính toán lưu lượng thoát nước mưa (Theo quy phạm Việt Nam TCVN 7957 - 2008), . bảng vẽ chi tiết các cấu kiện, BẢNG7.20 TỔNG CHI PHÍ XÂY LẮP HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC KHU DÂN CƯ INTRESCO, Chương 10: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI TRONG VÀ SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ INTRESCO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm