Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM

82 653 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2014, 17:15

Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM Đồ án tốt nghiệp Trang 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề  t trong nhn trng yi vi  n v   c tip t   i Vi   n cu  9/2010, Vip, c xut, trong t ti 57 t c.                         Qun 12 nm v  H c bao quanh mt phn Quc l  tht trong nhng khu vc kinh t trm, Qu ng c ph ni lin vnh miu tuyng quan tr c l 1A ni mi c l  t s d     n kinh t n.        12   manh     Đồ án tốt nghiệp Trang 2        “Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh”.   2. Mục tiêu nghiên cứu -   -     3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu  cp thu thc t nhu   lun c  chng minh gi thuyt. 3.2. Phương pháp tra cứu tài liệu Tra cn, quy chu ngh ng dn mi nht  ng thc t p. 3.3. Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp số liệu, xử thông tin  3.4. Phương pháp thực địa Đồ án tốt nghiệp Trang 3 Tip cn thc t c  p Quang Trung, kh   p ng trong cp, khng trong ni b cp, 4. Nội dung nghiên cứu - rung. -  -   -  Quang Trung. 5. Đối tượng nghiên cứu  sn xut nm trong cp Quang Trung, Qun 12. 6. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài Cung c    c Qun    o v  ng cho cp Quang Trung, o v ng cho c  qu 7. Cấu trúc của đề tài C n: - M u - N + ng 1:  ng quan v qung ti cm p Quang Trung. + ng quan v cp Quang Trung. Đồ án tốt nghiệp Trang 4 + n tr  ng ti cp Quang Trung. +    xu    o v  ng ti c  nghip Quang Trung. - Kt lun  kin ngh Đồ án tốt nghiệp Trang 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN TỔNG QUAN VỀ QUẢN MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 1.1. Chính sách quản cụm công nghiệp                        76.520   ha.     Do        (xa c   1.2. Hiện trạng quản môi trường khu công nghiệp trên thế giới Việt Nam 1.2.1. Khu công nghiệp sinh thái 1.2.1.1. Khái niệm khu công nghiệp sinh thái Đồ án tốt nghiệp Trang 6                            1.2.1.2. Mục tiêu khu công nghiệp sinh thái             khu .   -   -   -  -  -    -   -  Đồ án tốt nghiệp Trang 7 Hình 1.1.  1.2.1.3. Lợi ích của khu công nghiệp sinh thái a/. Lp i v  - Gin xut, tang hiu qu sn xut bt ki s dt li  dt th nh tranh ca sn phm. - t hiu qu kinh t  chia s ch v  qut thc, ngun cung cp, h thng ch v h tr  - Nhng doanh nghip v   ng g   c tip cn ngu. Gin trong s n  n  n. Đồ án tốt nghiệp Trang 8 - Nhng l bng si nhun cho ch  i vi n - ng ln kinh t p ca c: gia  sn xup, dch vc  - Tu kin h tr p nh  - i mng du khoa hc  mi. b/. Lng - Ging, ging cht thm nhu cu s du mi nht v sn xut sch, bao gm: hn ch m, tit king, qut tho   m - m bn c nghi la chm, quy hong h thng h tng k thut, la chn doanh nghing, quu kin thc t c xung quanh. - Ph ng: mi mp    c n c bo v ng. c/. Li -  ng ln kinh t - i mnh ca khu vn, to vi ngh  dch v. Đồ án tốt nghiệp Trang 9 - Tng l tr  n m ro , ci to h thng h tng k thu -   a mi sinh p.  kinh t  i s to ra mt b mt mi, mng trong sp d khu vc. - u kin h c trong vic thit lp t l v  h 1.2.2. Áp dụng ISO 14001 1.2.2.1. Bộ tiệu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001         and related activities)  in Product Standards),       Đồ án tốt nghiệp Trang 10     T         :                   14001  QUACERT . 1.2.2.2. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001                  [...]... tốt nghiệp Hình 2.4a Hệ thống giao thông trong cụm công nghiệp Hình 2.4b Hệ thống giao thông trong cụm công nghiệp Trang 33 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 3.1 Hiện trạng về quản môi trường tại cụm công nghiệp Quang Trung Hiện nay chưa có một công tác chung nào về quản môi trườngcụm công nghiệp Quang Trung,. .. cụ kỹ thuật quản môi trường Các công cụ kỹ thuật quản môi trường thực hiện vai trò kiểm soát giám sát Nhà nước về chất lượng thành phần môi trường, về sự hình thành phân bố chất ô nhiễm trong môi trường Các công cụ kỹ thuật quản môi trường có thể bao gồm các đánh giá môi trường, kiểm toán môi trường, các hệ thống quan trắc (monitoring) môi trường, xử chất thải, tái chế tái sử... diễn, các chiến dịch, các lễ hội, các ngày kỷ niệm 1.5 Hiện trạng quản môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cụm công nghiệp tại Việt Nam hiện nay Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, Tp HCM sẽ có 23 khu công nghiệp – khu chế xuất với tổng diện tích khoảng 6.500 ha Hiện nay, Ban quản các khu công nghiệp – khu chế xuất Tp HCM đang quản 3 khu chế xuất 11 khu công nghiệp. .. bảo vệ môi trường các văn bản pháp luật có liên quan về quản môi trường khu công nghiệp; có sự phân cấp quản nhà nước về bảo vệ môi trường khu công nghiệp; một số địa phương triển khai quy hoạch khu công nghiệp tương đối đồng bộ Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp còn nhiều hạn chế, yếu kém Để nâng cao chất lượng môi trường khu công nghiệp, cần thực hiện tốt một số giải pháp. .. bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, nhất là vấn đề phân cấp quản môi trường các khu công nghiệp công tác tổ chức thanh tra môi trường Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch khu công nghiệp gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản môi trường khu công nghiệp theo hướng tổ chức quản tập trung Tăng cường thực thi pháp luật... cầu quản quy mô phát triển các cụm công nghiệp Sự phối hợp công tác, chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường giữa các chủ thể quản môi trường địa phương còn yếu 3.2 Hiện trạng về chất lượng môi trường nước 3.2.1 Nước mặt Hiện nay, kênh Trần Quang Cơ chảy ngang qua cụm công nghiệp Quang Trung là nguồn nước với chức năng trực tiếp là tiêu thoát nước tưới tiêu Kênh Trần Quang Trang 34 Đồ án tốt nghiệp. .. tốt nghiệp 2.1.4 Cơ cấu quản môi trường tại cụm công nghiệp Năm 2000, UBND TPHCM thuận chủ trương cho UBND quận 12 thành lập cụm công nghiệp Quang Trung với quy mô 20 ha để di dời các cơ sở sản xuất trong khu Công viên Phần mềm Quang Trung Đến nay, các doanh nghiệp đều tự hoạt động kinh doanh, chưa có một đơn vị nào đứng ra quản chung Sau gần 10 năm xây dựng, sự phát triển của các cụm công nghiệp. .. dần với sản xuất sạch hơn Trang 11 Đồ án tốt nghiệp Với việc xác định các vấn đề môi trường cần quản cũng giúp cho nhà quản tập trung nguồn lực để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả nhất, giúp cho người lao động trong tổ chức hiểu được các vấn đề môi trường mà họ đang phải đối mặt khi đó họ sẽ có các ứng xử tốt hơn với môi trường Nhà quản cũng dễ dàng trong việc đặt ra được các chính sách,... khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ tự quantrắc, báo cáo môi trường các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường Hình 1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban quản Trang 23 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 2.1 Giới thiệu về cụm công nghiệp 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa Quận 12 là một trong 19 quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Quận. .. đích của giáo dục môi trường là nhằmvận dụng những kiến thức kỹ năng vào giữ gìn, bảo tồn sử dụng môi trường theo cách bền vững cho cả thế hệ hiện tại tương lai Giáo dục môi trường bao gồm những nội dung chủ yếu: - Đưa giáo dục môi trường vào trường học - Cung cấp thông tin cho những người có quyền ra quyết định - Đào tạo chuyên gia về môi trường 1.4.4.2 Công cụ truyền thông môi trường Truyền .     Khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh”.  . tốt nghiệp Trang 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP QUANG TRUNG 1.1. Chính sách quản lý cụm công nghiệp  .   1.2. Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp trên thế giới và Việt Nam 1.2.1. Khu công nghiệp sinh thái 1.2.1.1. Khái niệm khu công nghiệp sinh thái Đồ án tốt nghiệp Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM, Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM, Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tại cụm công nghiệp Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn