nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung nghệ

12 775 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 06:39

[1]. Lê Văn Việt Mẫn (2004). Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa. NXB đại học Quốc gia Tp. HCM. [2]. Lâm Xuân Thanh (2004). Giáo trình công nghệ chế biến sữa. NXB khoa học và kỹ thuật. [3]. Đồng Thị Thanh Thu. Giáo trình sinh hóa ứng dụng. Tủ sách khoa học tự nhiên. [4]. Lê Ngọc Tú . Hóa sinh công nghiệp. NXB đại học Quốc gia Tp. HCM. [5]. Nguyễn Đức Lượng. Thực phẩm lên men truyền thống. NXB đại học Quốc gia Tp. HCM. [6]. Hồ Sưởng (1982). Vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thực phẩm. NXB nông nghiệp. [7]. Nguyễn Đức Lượng (2006). Thí nghiệm vi sinh vật học. NXB đại học Quốc gia Tp. HCM. [8]. Báo cáo tiểu luận (2006). Hóa sinh học sữa. Trường đại học Bách Khoa Tp. HCM. [9]. Trần Bích Lam (2004). Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm. Trường đại học Quốc gia Tp. HCM. [10]. Dương Thanh Liêm (2006). Dinh dưỡng và sức khỏa vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường đại học Nông lâm. [11].Hà Duyên Tư (2006). Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm. Trường đại học Bách Khoa Hà Nội. [12]. Lê Hữu Anh Tuân (2008). Nghiên cứu quy trình chế biến bột nghệ vàng. Luận văn tốt nghiệp, Đại học Nông lâm TP.HCM. [13]. Nguyễn Lân Dũng (2002). Vi sinh vật học. NXB giáo dục. [14]. Nguyễn Hoàng Dũng (2006). Thực hành đánh giá cảm quan. NXB đại học Quốc gia Tp. HCM [15]. Bùi Thị Như Thuận (1991). Kiểm nghiệm chất lượng và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. NXB Y học. [16]. www.hoinongdan.org.vn [17]. http://xttm.agromet.gov.vn/tapchi 1 [18]. http://www.biomedcentral.com/1471-2407/1/1 [19]. http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2007/1/2/176418.tno [20]. http://www.curcuminoids.com/structure.htm [21]. http://www.nutifood.com.vn/ [22]. http://www.foodsci.uoguelph.ca/deicon/casein.html [23]. http://www.ktdt.com.vn/print.asp?newsid=161052 [24]. http://tintuc.xalo.vn/ 2 Phụ lục A: Phân tích phương sai ANOVA Phân tích phương sai ANOVA ( Analysis of Variance). Các bước phân tích phương sai: 1. Tính hệ số hiệu chỉnh  Hệ số hiệu chỉnh (HC) = (tổng) 2 / số câu trả lời. 2. Tính tổng bình phương  Tổng bình phương của mẫu (TBP m ) = (Tổng bình phương tổng điểm của mỗi mẫu/tổng số câu trả lời cho từng mẫu)-HC.  Tổng bình phương người thử (TBP tv ) = (Tổng bình phương tổng điểm cho bởi mỗi người thử/ số câu trả lời của thừng người thử) - HC.  Tổng bình phương toàn phần (TBP tp ) = Tổng bình phương của từng điểm - HC.  Tổng bình phương dư ( TBP ss ) =TBP tp - TBP m - TBP tv ). 3. Tính số bậc tự do  Bậc tự do của mẫu ( Btd m ) = Số lượng mẫu -1.  Bậc tự do người thử ( Btd tv ) = Số lượng người thử -1.  Bậc tự do tổng (Btd tp ) = Tổng số câu trả lời - 1.  Bậc tự do của sai số tự do của mẫu (Btd ss ) = Bậc tự do tổng - (Bậc tự do của người thử + Bậc tự do của mẫu). 4. Tính bình phương trung bình • BPTB m = TBP m / Btd m • BPTB tv = TBP tv / Btd tv • BPTB ss = TBP ss / Btd ss 3 5. Tính tương quan phương sai  Tương quan phương sai của mẫu (F m ) = BPTB m / BPTB ss  Tương quan phương sai của người thử (F tv ) = BPTB tv / BPTB ss  Bảng phân tích phương sai Nguồn gốc phương sai Btd TBP BPTB F Mẫu Btd m TBP m BPTB m F m Người thử Btd tv TBP tv BPTB tv F tv Sai số Btd ss TBP ss BPTB ss Tổng Btd tp TBP tp  Giá trị khác nhau nhỏ nhất có nghĩa ( KNCN) KNCN = t * . Trong đó: t: khoảng có nghĩa của chuẩn t student ở mức ý nghĩa = 5%.(tra phụ lục 6 [11] ). BPTB ss = TBP ss / Btd ss n: số người tham gia đánh giá 4 Tủ ấm Thiết bị thanh trùng Phụ lục B: Đồ thị đường chuẩn hàm lượng giống theo độ hấp thu và thiết bị sử dụng CFU/ml*10 9 1,2 0,12 0,012 0,0012 OD 1,388 0,145 0,018 0,001 5 Máy đo OD Phụ lục C: TCVN về sữa chua 6 7 8 9 10 [...]... mẫu thử: Siro nghệ Họ và tên: Ngày thử: Bạn hãy quan sát và sắp xếp các mẫu theo thứ tự ưa thích từ thấp đến cao đến thấp với chỉ tiêu màu sắc của dịch siro nghệ Mẫu thích nhất đánh số 1, mẫu kém thích nhất đánh số theo thứ tự giảm dần Kết quả: Mẫu Thứ tự ưa thích A B C D  Bảng: Phiếu đánh giá cảm quan theo phương pháp cho điểm PHIẾU PHÂN TÍCH CẢM QUAN Tên sản phẩm: Sữa chua bổ sung nghệ Họ và tên:... Tên sản phẩm: Sữa chua bổ sung nghệ Họ và tên: Ngày thử: Bạn hãy đọc kỹ bảng tính điểm của sản phẩm rồi thử nếm và cho điểm theo từng chỉ tiêu của sản phẩm vào mục tương ứng Mẫu Các chỉ tiêu Điểm số chất lượng từ (0 đến 5) Cấu trúc Sữa chua bổ sung nghệ Màu Mùi Vị 11 Nhận xét Phụ lục E: Phiếu xét nghiệm vi sinh sản phẩm 12 . Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa. NXB đại học Quốc gia Tp. HCM. [2]. Lâm Xuân Thanh (2004). Giáo trình công nghệ chế biến sữa. NXB khoa học và kỹ thuật. [3]. Đồng Thị Thanh Thu. Giáo trình. PHÂN TÍCH CẢM QUAN Tên sản phẩm: Sữa chua bổ sung nghệ Họ và tên: Ngày thử: Bạn hãy đọc kỹ bảng tính điểm của sản phẩm rồi thử nếm và cho điểm theo từng chỉ tiêu của sản phẩm vào mục tương ứng Mẫu Các chỉ tiêu Điểm số chất lượng từ (0 đến 5) Nhận xét Sữa chua bổ sung nghệ Cấu trúc Màu Mùi Vị 11 Phụ lục E: Phiếu xét nghiệm vi sinh sản phẩm 12
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung nghệ, nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung nghệ, nghiên cứu quy trình sản xuất sữa chua bổ sung nghệ

Từ khóa liên quan