Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá

49 606 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 22:52

(10) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHlTONG TRINH KHCN CAP NHA NUdC KC 08/06-10 D6 TAI: 'Nghien cii-u cas&khoa hpc va di xuit cic giai phdp khoa hpc cong nghf bao dam s(r on dfnh va dp ben cua de Men hifn c6 irong trir&ng App sdng, triiu ctr&ng tran qua de" Ma so: KC08.15/06-10 BAO CAO NGHIEN CCrU THi NGHIEM MO HJNH VAT LY MO PHdNG V£ CO CHt PHA HOAI DE BlfeN KHI T6 H^P SONG LON TRI^U CLfCTNG TRAN DlNH Cff quan chu tri: Trifang Dgi hoc Thuy Igi Chu nhi#m 6k tai: GS.TS. Ng6 Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHUONG TRINH KHCN CAP NHA NlTdC KC 08/06-10 BE.TAI: "Nghien cieu cffs&khoa hoc va dexuat cdcgidiphdp khoa hoc cong nghe bdo dam sir on dinh vd dp ben cua de Men hiin CO trong tne&ng h(/p song, trieu ctrafng trdn qua de" Ma sS.KCOS. 15/06-10 BAO CAO NGHIEN CirU THI NGHieiW MO HINH VAT LY MO PHONG VS CO Cne PHA HOAI BE BieN KHI T6 HOP SONG LON TRieu CU-ONG TRAN DINH CHU NHIEM DE TAI N CHB TRI D GS.TS.Ng6TriVi4ng BAN CHU NHIEM CHLTONG TRINH KC.08/06-10 BO KHOA HOC VA CONG NGHE Ha ngi, 2010 « (9 12010 MyCLUC CAC NOI DUNG CHINH COA BAO CAo: Trang Mo- Aku 3 I. Stf lirg^c 1^ thuy^t mo hinh s6ng 3 1.1. van de chinh thai va bi^n thai 4 1.2. Phuang trinh hSng s6 tuong tir 4 II. Gioi thif u v^ cdc md Mnh cdng trinh 8 2.1. Cac loai c6ng trinh hif bien 8 2.2. Muc dich va yeu cau ciia cac mo hinh cong trinh 10 III. Muc ti@u, n$i dung thi nghi^m 11 3.1. Muc tifiu nghiSn cihi 11 3.2. Noi dung thi nghiem 12 IV. M3 phdng tuong tu* cSc gid tri trSn m6 hinh, chon ti le mo hinh 13 4.1. Chon ti le mo hinh 13 4.2. Cac dieu kiSn bien vS sQ h$u dia Mnh, thuy hai van: 14 V. He th^ng thiet bi thi nghi§m yh kilm djnh mo hinh 15 5.1. Chuin bi thiSt hi do dac 15 5.2. Kilm dinh thiit bj, m6 hinh 18 5.3. Kiem tra \k dfl tirong tu hinh hoc, trong luang, the tich cua IcSt cSu 24 dua vao thi nghiSm 5.4. Kfit luSn Idem dinh m6 hinh 26 VI. PhSn tfch ket qu^ thi nghiem trSm mo hinh song 27 6.1. K£t qua thi nghiem song tran 27 6.2. Ket qua ttii nghiem ca che sat la b5i, pha huy de duoi tac dpng cua 32 tS hap song Idn triSu cuong tran dinh. Vn. Kk luan 47 BAO CAO CHUYEN BE TONG HOP "BAO CAO NGHIEN CUU THI NGHIEM MO HINH VAT LY MO PHONG VE CO CHE PHA HOAI DE BIEN KHI TO HOP SONG LON TRIEU CLTONG TRAN DINH " M6DAU Trong giai doan thiet kg khi thi, nhiSu c6ng trinh bb biin c6 thi duac thigt ke bang viec sii dung cong thilc kinh nghiem va cac ducmg quan he phat trien tir cac thiir nghiem m5 hinh vSt ly ty le nho cua cac cong trinh dai dien. Trong cac thiet ke Ian han, cfc cflng trinh bb biSn dat hon tren thS gioi viec thi nghiSm va toi uu hoa sil dung mo hinh thuy luc vat ly la dieu bat bupc. Chi phi tuang doi ciia viec thiic hi6n mOt nghien cijtu mo hinh vat ly thuang vin nho hon so voi chi phi cua toan bo mgt c6ng trinh duoc thi6t kS hoac mot cong trinh yeu cSu sua chQa thuang xuyen. Kamphuis (1991) da chi ra su cin thiSt ti6p theo cho cac thi nghi'im mo hinh vat ly cua cac cong trinh bo biln bang each luii y ve mat philc tap trong khi thCt de mo phong v6 mat toan hoc su tuong tac giiia song va cac cong trinh tren bai, de bijn. Six dung lai the cua phuong phap tren de tai da sii dung ti6n hanh nghien curu thi nghifim tren mo hinh vat ly de mo ph6ng ve co chi pha hoai de biln khi c616 hop song loti trilu cuong tran dinh. I. SO LirOC LY THUYET M6 HINH SONG Trong khu vuc ciia song va bo biln, do mat nuac rflng, gio to bao Idn, song luon la ylu t6 quan trong tSc dong den diln bien dia hinh long din va cac loai cong trinh, cjn tiln hanh nghien ciiu tren mo hinh song. Van de nghien curu trong mo hinh song bao gom 2 phuong difin: - Mot la, nghien curu tuong tac giura song va cong trinh lam can cii cho thiet kl: Vi du nghien ciiu ap luc song len tuong durng, tuong mai nghieng, cong trinh CO lo xuyen thong, cong trinh n6i v.v, nghien ciiu lire neo cua tau thuyen doi vdi bin va sir 6n djnh cua ban thSn tSu thuyln. - Hai la, nghien curu b6i ling trong lu6ng tau, bSn c4ng du6i tac dung cua s6ng, dilu kien neo cSp va chay tau. NhQng van de on dinh cua bo, chuyin dong bim cat doc bo do song tao ra diu thuoc loai van de nay. Nghien ciiu loai vSn dl thii nhSt thucmg thuc hien trong mo hinh mat cit, chi cin tiln hanh thi nghiem trong mang song, yeu chi vl hjng s6 ty 16 m6 hinh tuong d6i nho, tiic la mo hinh c6 the lam tuong doi Idn mdi dam bao do chinh xac trong quan trie. Loai vin dl thii hai dIu phai nghien ciiu trong mo hinh t6ng thfi, hang so t^ 16 mo hinh c6 thi ISy 16n hon, mo hinh c6 thi lam nho hon d trong be song. 1.1. Van 6e chinh thai \k bi^n thai Ngoai hinh dang va dO sau vimg nude, hien tugng song con dl cap din c4c ygu to song va qua trinh Ian truyin cOa n6. DI C6 duoc sir tuong tir vl dong thai va dSng lire, cSn b4o d4m tit tuong tyr vl hinh hpc, vi vay m6 hinh song thutag dugrc thilt kl theo m5 hinh chinh thai, chi trong trudng hap do sir han chi kh6 khac phuc ciia khu vyc thi nghiSm hoSc yeu ciu cila c4c dilu kite tuong tu khac, mai xet den m6 hinh biln thSi. Trong thvc tiln d6i vdi mo hinh mat cjt, chi CO mo hinh chinh thai va hlng s6 ty 1? mo hinh tuong dli nho, Xi<60. D6i vdi mo hinh tong thS ciing phan Ion lam mo hinh chinh thai, khi buoc phai bien thai ,hi hS so bien thii ti=-^is2. Hang s6 ty le tuong tu hinh hoc thudng duoc • chgn trong khoang 60 -s- 150. 1.2. Phinmg trinh hang so turcmg tg* DI dam bao tuang tu d6ng thai va d6ng lire, m6 hinh song cSn thiet ke theo dinh luSt tuang tir Froude. VSn dl tuong tu siic can cua song nude sau c6 thi khong xet den, nhimg doi vdi song nude n6ng, nhat la song gSn bd, tuong tu siic can ve nguyen tic phai dugc tuan thu. Nhimg do van de siic can song cho den nay cung chua that r5 rang, thong thudng vin la xac dinh do nham day mo hinh theo kinh nghiSm.Vi du: Thong thuang cho rang, khi nghien ciiu khiic xa va nhiiu xa ciia song, chi can bao dam tuang tir hinh hoc ve dia hinh, day quet nude xi mang de tao tran bong be mat thi cd the thoa man vl co ban yeu cau ' tuong tir.vl siic c4n, do la vi do nham day nguyen hinh thudng nho va khong co biln dli Idn. Khi ddy mo hinh can phi cat, phai thi nghiSm dilu chinh nhilu ISn mdi thuc hien dugc tuang tu siic can. Phuang trinh hing s6 ty le tuang tu siic can dugc suy ra tii phuang trinh luu t'3c dong doc bd do sdng: .,2 _ 3 gg^/It msing, sin20:, _^ ,j „ 8 A/ Trong do: Hsb - chilu cao song va; Db - do sSu nude d vi tri sdng vd; ^2 = ^1 - gdc truyen sdng v9; m - do d6c day bd; f-he s6 sure can. ATZ- 1 + • sinh '•tK Ls - chi6u dai song. Cong thiic nay co chiia ham s6 sieu vi?t, phuang trinh hing sS tuong tu cua ho CO the vilt nhu sau: U=l (1.2) :1 (1.3) "•IS •/_ _ (1.4) Phuang trinh (1.2) se dugc tu dgng thoa man khi hudng sdng trong m5 hinh giong vdi trong nguyen hinh. Phuang trinh (1.3) yeu cSu XLS = Ih, tiic hang so ty if tuong tu chieu dai sdng bang hing s6 ty le tuang tu do sau. Phuang trinh (1.4), trong dilu kien m5 hinh dugc thiSt ke theo dinh luSt tuang tu Froude Q^ = J.h'"), ySu cSu: h=^ (1.5) Dilu nay gidng vdi hing s6 ty le tuang tu sice can dong chay, khd khan ciia vin dl nay la d chS he s6 silc can day cua chuyin ddng sdng trong mo hinh va nguyen hinh khong dl gi xac dinh dugc. vin dl tuang tu ty le luc quan tinh va lijc nhdt, each lam d dSy ciing gilng nhu d m6 hinh dong chay thong thudng, yeu cau so Re cua song Ion hon mot vi tri s6 nao dd, theo A.C. Ophiserdp thi: > 2000 (1.6) Trong do Umx la tSc dO quy tich ngang cue dai cua chSt diSm mat nude. (1.7) 2Hs 2^ i l^"^^ coth^ (1.8) v - hS s6 nhdt dSng hpc. (1.9) Ve tuang tu luc cang be mat, trong di6u kien sdng vo cd tam quan trpng nhat dinh nhung khd thoa man yeu ciu tuSn thii chat che djnh luat tuong tu Weber v6 tuang tu ty le giila lire quan tin va li;c cang bl m Jt: £^ = !^=idem (1.10) /p Hoac-^ = l (1.11) A Trong dd: a - suit mao quto dOng lyre, thii nguyen la -^/L . O.Kirchmer kiln nghj dp sau mo hinh 3D d bit ky diem nao cung khong dugc nho han 5 cm, chieu cao sdng khong nhd hon 2 cm, de tranh sir suy giam song do lyre cang bl mat gfiy ra. 6 dSy chilng ta xet tuang tu chuyin dong sdng vdi mpt so yeu cau tuong tu co ban v6 tdc dp chuyen dpng sdng, khilc xa, nhieu xa va tuang tir ve sdng vd. Cd the phSn tich nhilng han che cua cac yeu cau tuang tir dd d6i vdi quan he hing so ty le. a) Tuong tu khiic xa: Cong thiic tdc dp truyen sdng d viing nude ndng c6 dang chung la: C = iZktari,^^ (1.12) 2>r L, Cong thiic nay cd dang ham s6 rieng sieu viet, vilt thanh phuong trinh hang s61^ 16 nhu sau: (1.13) (1.14) Vl Ls ^IS 1 A. "•IS = CTs, = 1 tacd: Tir d6 nhan duac: Co hghta la, hiing s6 ty 1? chi6u dai song XLS va h§ng s6 t^ IB kich thu6c thang diing Xh bang nhau. Trong trudng hgp do, hang s6 ty 16 toe dp truy6n sdng Ic bang hang so ty 16 chu ky sdng XLS , ciing bSng s6 luu tie %„ Khi sdng ti6n vao ba, do dd sau thay ddi, hudng sdng va tie dO song dIu thay ddi (hinh l-I va 1-2). Trong dilu kien chu ky sdng Ts khong ddi, quan he giita gdckhilc xa d va tdc dd truyin sdng C nhu sau: sin«^ = ^ (1.17) sin a, C| Trong dd d la gdc giura hudng sdng va phap tuyin ciia dudng ddng miic, ky hieu 1 bi6u thi sdng tdi, 2 bilu thi sdng khiic xa. Vilt phuang trinh hlng s6 ty 16 tacd: i^=l,X.i = l (1.18) Ki^Kt (1.19) Vi vay, tuang tu khiic xa yen cau gdc tia tdi va gdc khiic xa trong mo hinh bang vdi yeu to tuong ling trong nguyen hinh, va yen can hang s6 ty 16 cua tdc dp sdng tdi bang hang s6 ty 16 ciia tdc dd sdng khilc xa, nghia la cd ciing mot hang so ty 16 v6 tdc dp truy6n sdng. Tir (1.16) cd th6 thiy, dilu dd yeu cau XLS = K 0^'' A^ '.< ' ^^/. Hinh 1.1. Khiic xg song Hinh 1.2. Hien tuang nhieu xg song tai de nho don b) Tuong tif nhieu xg: Trong qua trinh Ian truyin, khi gjp phai cong trinh hoac c6n, dao, sdng se phat sinh nhilu xa. Chilu cao sdng sau chudng ngai v|it s6 bi suy giam, cang truyin di xa cang giam nhilu hon. Hinh 1.2 la so dd nhilu xa sau mdt de nho don. Gi4 thilt dd sau trong va ngoai d6 khong ddi. Sdng tai diu d6 cd dd cao Hso, hudng sdng 00', tao vdi tryc OX m$t gdc Go. T?i 1 dilm bit kjf Q trong viing che chin ciia de (toa dp cue la r, 8), h^ sd nhieu xa ko bieu thi ti s6 giura chi6u cao sdng tai dilm Q(HSQ) va chilu cao sdng ban diu Hso. *.=^ (1.20) "so LSy vi du d6 nhd don trong hinh 1-2 la de mdi nghi6ng, trong viing che chan cila nd (viing giiJa hudng sdng 00' va true de OX), cong thiic tinh h6 sd nhilu xa la: ^-i e ' * + e ' * (1.21) Dd cung la mOt ham sieu vi^t, vi6t thay phuang rinh bang s61^ le nhu sau: ^kQ= 1 \ = k = li^ (1.22) ^0 = 1 (1.23) X«o = X, (1.24) Cd nghTa la mudn cho hang sd t} 1^ chi6u cao sdng trong viing che chin dnsQ bang hang sd ty 16 chilu cao sdng tdi ngoii de d Hso, yeu ciu A-kq = I. DI lam dugc di6u dd, hang s6 ty 16 chilu dai sdng cin bang hang sd ty 16 kich thudc theo chieu nim ngang. Ngoai ra, con yeu ciu sdng tdi cd hudng khong doi, vi tri cd chilu cao sdng HSQ trong vimg che chin cd toa dd cue tuong ling giiia md hinh va liguyen hinh. c) Tuang ty: song vd. Sdng va cd quan he nhieu vdi sir bi6n hoa cua dp ddc sdng Hs/Ls. D6 cd tuang tu sdng vd thi dp ddc sdng phai tuong tu, turc la: ^HS ~ ^LS ~ ^ (1-25) Hiln nhi6n, do trong md hinh khd dat dugc chuin xac siic cang bl mat va dd nham day, n6n tuong tu sdng v5 cflng chi la gin diing. Tom Igi: D6 cd dugc tuong tir v6 cdc y6u to sdng, md hinh cin lam chinh thai, hudng sdng ban diu cua md hinh phSi gidng vdi nguyen hinh, hing s6 ty 16 chilu dai sdng va chilu cao sdng n6n gidng nhau cSn tuSn thu luat tuang tu Froude. n. Gidi THif u VE CAC ivi6 HINH C6NG TRINH 2.1. Cic loai cSng trinh bar bi^n Do sv tuong tac phiic t^p cua sdng va cong trinh nen vide thilt k6 kinh t6 mdt edng trinh bd biln la mdt vin d6 khd khan (Hudson va cac c$ng sir, 1979). Vi du, sdng vd tren mdt mai ddc cdng trinh keo theo van tdc khong dn dinh va cac trudng gia tdc trong khi sdng leo va sdng nit. Vdi cac cdng trinh hdn hgp su phiic tap con them nhidu han nOa do cac cdng trinh nay mang tinh tham dugc qua va cd vai trd nhu cac hd chura nude nhan tao va cd kha nang ti6u tan nang lugrg sdng cao (Jensen 1989). Tdi uu hoa mdt cdng trinh thong thudng chi cd the dugc bang cac thi nghiem md hinh vSt If cd h6 thing. Thilt kl phai kl din mot khoang chi6u cao sdng va chu ky thich hgp k6t hgp vdi sir thay ddi muc nude bao gdm trieu, nude dinh do bao va sdng denh do gid. Mdt so cong trinh dugc thi6t k6 de phan xa lai nang lugng sdng, trong khi cac cdng trinh khac c6 gang lam giam hiu hit nang lugng sdng nhd sdng vd va su tieu tan d tren va trong mdt cdng trinh cd th6 tham qua dugc. Mot sd loai cdng trinh bd biln ph6 biln nhit dugc li?t k6 dudi day: • Cdng trinh dit da kit hgp: Sir xJy dung dit da kit hgp dugc sur dung rdng rai cho djp pha sdng, dap chin sdng, tudng ngan, tudng bien va cac cdng trinh giam sdng. Cac cdng trinh hdn hgp cd loi lam bang da do, cat, xi, hoac loai vat h6u thich hgp khac (trong trudng hgp la dSp pha sdng hoac de chin sdng) dugc bao ve cac tac dpng ciia sdng bdi mdt hoac nhidu Idp da ben dudi va mot lap ao bao ve b6n ngoai tuang ddi Idn nhu cac tang da dugc lua chon hoac cac cau ki6n be tdng cd hinh dang dac biet" (Hudson 1959). Cdng trinh dat da k6t hgp thudng dugc sii dung d nhiJng noi dp sSu muc nude khong bi han chi va cd kha nang cunj, cap da tang phii hgp. Chiing cung la mdt trudng hgp cd th6 thuc hien dugc vdi cac cdng trinh da nguyen khdi ma d do vat lieu n6n thieu dp ben cSn thiet d6 dd cdng trinh loai da guyen khdi. Dap pha sdng dat da ket hgp dugc sur dung rgng rai trong sir x^y dung cang bdi vi dd rdng ciia chung giam thieu cac nhieu loan do sdng phan xa ben trong cang (Sharp va Khader 1984). Cac cdng trinh dit da kit hgp dugc sii dung rdng rai tren thi gidi, vi thi tit nhien cac thi nghi6m dn dinh cua cdc cdng trinh hdn hgp rat can thi6t trong thuc te (Omeraci 1984). - Cac cdng trinh hdn hgp: Cac cdng trinh nay thudng kit hgp mdt nin dit da kit hgp cho din phan cdt nude, phu dinh bang mdt cdng trinh nguyen khdi diing. Nin dit da kit hgp ciia cdng trinh hon hgp du tang cudng dp cho nIn mdng, va phin thing durng tao ra cac uu di6m cho vi6c neo tau cua cac cdng trinh diing. - Cdng trinh ndi: Dap pha sdng ndi la cac cdng trinh ndi chinh quen thudc vdi cac ky su cdng trinh biln, va chiing khong qua phd biln so vdi cac cdng [...]... mai phia ddng Cac diu do dugc lip dat song song vdi mai de, each b l mat mai ddc mdt khoang bing 2cm tren mo hinh, tiic la 40cm ngoai thuc dia Cac diu do W5 va W6 cho phep xac djnh quang dudng cfla sdng leo/rflt trong mdt dan vi thdi gian, qua dd van tdc sdng leo/rflt dugc xac dinh bing quang dudng sdng leo/rut Az trong mdt dan vi thdi gian At: Hinh 5.3 Bd tri cdc ddu do van tdc sdng tren 2 mdi de... binh 1/lOth chidu cao cac con sdng cao nhit trong chudi thdi gian dugc chpn + Tl/10: trung binh cac chu kf cfla 1/10 chieu cac cac con sdng cao nhat trong chuSi thdi gian dugc chpn + Hrms: can bac 2 cfla toan bO chilu cao sdng trong chudi thdi gian dugc chgn + Trms: can bac 2 cfla toan bO cac chu kj' trong chudi thdi gian dugc chpn * Kit qua cdc thong sd sdng trong miin tin sd (Frequency Bomain)ld: +... dinh lugng sdng tran qua dd va co ch6 pha hoai cua chiing trong cac trudng hgp 25 VI PHAN TiCH KET QUA THI NGHIEM TRfeN M 6 HINH SONG 6.1 Kit qua thi nghiem sdng trkn 6.1.1 Mdt so khdi nlem vi tieu chuin sdng trdn Hien tugng sdng tran xay ra dudi tac ddng cua sdng Idn, trilu cudng hoac nude dang lam sdng tran qua dinh d6 Sdng tran cd lien he mat thilt vdi sdng leo vi khi sdng leo vugt qua dinh de se sinh... Phan tich kit qua thi nghiem sdng tran chung Thi nghiem sdng tran dugc tidn hanh theo 03 cSp dp sdng, cac kit qua thi nghiem v l luu lugng sdng tran qua dinh de dugc lat cumg ca mai trade va sau 29 cua de bidn bang be tdng dugc tdng hgp thdng qua bang tdng hgp (Bang 6.1 6.3) 6.1.2.1, Tong hap kit qui thinghifm sdng tran khi gid miia Bdng Bac Bang 6.1 Tong hep ket qua thi nghiem song trdn trong gid miia... cao cac con sdng cao nhat trong chudi thdi.gian dugc lira chgn + Hmean: chilu cao sdng trung binh, trung binh toan bd cac chilu cao sdng trong chudi thdi gian dugc chpn + Tmean: chu ky sdng trung binh, trung binh toan bd cac chu ky sdng trong chudi thdi gian dugc chgn + Hmax: chilu cao sdng cue dji trong chudi thdi gian dugc chpn + Tmax: chu ky cua sdng cue daiflmgvdi Hmax trong chudi thdi gian dugc... binh trong mpt don vi thdi gian gpi la luu lugng sdng tran trung binh thdi gian hay con gpi la luu lugng tran trung binh q Luu lugng tran trung binh thudng dugc lay tren mdt met chilu dai d6 va cd dan vi la mVs/m hoac 1/s/m Do tinh chat ngau nhien cfla qua trinh sdng tran nen thdi gian tinh Imi lugng trung binh phai dfl dai Lugng tran tmng binh dat din gia tri dn dinh qua khoang thdi, gian cfla khoang... thi nghi6m nghifm chiing cua md hinh tren mang tao sdng cua Vien Khoa hpc Thdy Igi - Td hgp 2 la sdng tran xay ra trong di6u kien sdng trong bao cip 9 tai ven biln Hai HSu- Nam Djnh Thi nghiem dugc thuc hien vdi cac dilu kien (Sdng: hs = 2.01m, T = 6.7s; Muc nude+ ND: 3.2m va 4.29 m) - Td hgp 3 la sdng tran xay ra trong di6u kidn sdng trong gid bao cip 12 t£ii ven biln Hai HSu - Nam Dinh Thi nghiem... va cdc cdng trinh pha sdng gay bdi cho bai bidn: ke ngSm pha sdng, md han gay bdi Khi sii dung md hinh vat ly se giiip chiing ta khao sat cac dac tnmg cua cac qua trinh trong ban nguyen mlu va trong md hinh va hen k6t cac thong sd chinh cila cac qua trinh vdi sir dn dinh va cac dac tinh ngugc lai cua cdng trinh (Jensen 1989) m MUC TIEU, NOI DUNG THI NGHIlpM CCA St MUC 3.1 Muc tiSu nghiSn eim Muc tieu... cac diu do ap lire cd cao dp khac nhau Xem so dd trong cac phuang an thi nghiem 5.2.3 Kiem dinh sdng dau vao Cac, thdng sd sdng do dugc d diu do so Wl dugc phan tich bing phin mIm Anasys bao gdm: * Ket qua cdc thong so sdng trong mien thai gian (Time Bomain) Id: + Hl/3 = Hs: chilu cao sdng cd nghia, trung binh cfla 1/3 chidu cao cac con sdng cao nhit trong chu§i thdi gian dugc lira chpn + Tl/3: chu... thdi, gian cfla khoang 1000 con sdng Dd dn dinh cfla de phu thudc rat idn vao luu lugng tran, qua mdt ngudng cho phep de se bi sat trugt hoac pha hoai hoan toan Trong qua trinh thilt k6 d6 bi6n se din din khai ni6m lumg song trdn cho phep hay con gpi la tieu chuan song trdn Tieu chuan sdng tran dugc xac dinh thdng qua cac phan tich danh gia v6 cac mat kinh tl, mflc dp dam bap an toan cu dan sau d6 Lugng . "Nghien cieu cffs& ;khoa hoc va dexuat cdcgidiphdp khoa hoc cong nghe bdo dam sir on dinh vd dp ben cua de Men hiin CO trong tne&ng h(/p song, trieu ctrafng trdn qua de" Ma . chinh xac trong quan trie. Loai vin dl thii hai dIu phai nghien ciiu trong mo hinh t6ng thfi, hang so t^ 16 mo hinh c6 thi ISy 16n hon, mo hinh c6 thi lam nho hon d trong be. giiip chiing ta khao sat cac dac tnmg cua cac qua trinh trong ban nguyen mlu va trong md hinh va hen k6t cac thong sd chinh cila cac qua trinh vdi sir dn dinh va cac dac tinh ngugc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn