Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

77 586 0
  • Loading ...
1/77 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 22:52

(7) BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHUONG TRINH KHCN CAP NHA NIIOC KC 08/06-10 B6 TAI: "Nghien ciiu afsir khoa li(>c va de xuat cac giai phup khoa hoc cdng nghf hdo diirn sir on djiili va dp hen ciia de hien Men CO trong tririrng hop sting, trieu cif&ng Iran qua de" Ma so: KCOS. 15/06-10 BAO CAO NGHIEN CLfU, DANH GIA HIEN TRANG CAC DANG K^T CAU, DI^U KIEN THUY LyC, DAC DieiVI OjA KY THUAT DI^N HJNH CUA DE BI^N 02 VUNG TRONG DI^M NGHIEN CLfU, LyA CHON DlfeU KIEN BIEN CHO CAC MO HJNH. Cc quan chu tri: TrTOng Dai hoc Thuy Igi Chu nhiem de tai: GS.TS. Ngo Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHlTOfNG TRINH KHCN cAP NHA NU'dC KC 08/06-10 B£TA|: "Nghien cuu cffs&khoa hgc va de xuat cdc gidiphap khoa hoc cdng ngh$ bio dam sir on dfnh va dp ben ciia de Men hien c6 trong truing hpp song, triiu cirdrng tran qua dS" Ma so: KC08.15/06-10 BAO CAO NGHIEN CCrU, DANH GIA HI$N TRANG CAC DANG K^T CAU, Dl£U KIEN THOY Ug'C, DAC D|£M DjA KY THUAT DI^N HINH COA DE B|£N 02 VONG TRQNG D|£M NGHIEN CLTU, LLfA CHQN DI^U KI$N BIEN CHO CAC MO HINH CHU NHElM BE TAI CO QUAN CHU TRI I) GS.TS.Ng6 Tri ViJng BAN CHU NHIEM CHUONG TRINH KC.08/06-IO BO KflOA HOC VA CONG NGHE Hi n6i, 2010 MUCLVC MUG LUC 1 BANG CHU GIAI CAC CHC VIET TAT, K* HI$U 3 DANH MUC CAC SO DO, HINH v£ 5 DANH MUC CAC BANG BI£U 6 MODAU 7 I. Mvcdich 7 II. Phucmg phap fluic hien 7 in. Ciu tnic cua bdo do 7 CHUONG 1. PHAN TtCH, DANH GIA CAC DANG K£T CAU Dfi BIEN DIEN HINH CUA VUNG TRQNG DIEM NGHIEN CUU 1 1.1. Khai quit vi hi th6ng de biln Nam Djiih, Hi Tinh 1 1.2. Phan tich ket cau bao v? de bien 3 1.2.1. Kit ciu bao V? m4i dg 4 1.2.2. Chan khay b4o v6 mSi phia bien 13 CHUONG 2. PHAN TICH, DANH GIA CAC DAC DEEM VE DIEU KIEN THUY LVCTACDONGVAODE VUNG TRONG DIEM NGHIEN Cinj 17 2.1. DJc diSm ve diSu ki$n thiy l^c tac dong vao de vCmg biin Nam Dinh 17 2.1.1. Ch6 dp thuy tri6u 17 2.1.2. Ch6 do song gio 18 2.1.3. Nu6c dang 20 2.1.4. ChS d$ dong chay 21 2.2. DSc dilm vk diSu kien thuy Itfc tac ddng vao dS vimg biSn Ha Tihh 22 2.2.1. Thuj'trieu 22 2.2.2. Chi d0 s6ng gio 23 2.2.3. Nude dSng 24 2.2.4. Dong chiy ven bd 24 CHUONG 3. PHAN TiCH, DANH GIA CAC DAC DIEM DJA KY THUAT xAC DONG VAO DE VUNG TRONG DIEM NGHlfiN OOU 26 3.1. M$t s6 net ve vung hot vi de bien Nam Djnh vaHa TInh 26 3.1.1. Bcrbilnvlid6bi&i Nam Dinh 26 3.1.2. Bo bien vide bien mUhh 27 3.2. B4o cao dia chat de bien Nam Dinh vi Ha Tuih 28 3.2.l.Dia chat de biin Nam Djnh 28 . 3.2.2. Dia chat d6 bien Ha TMi 30 3.3. HiSn trang va nguyen nhan hu hong tCr g6c dp dia ky thuat 33 1 3.3. l.Higntr^ngvanguySn nhan hu hong de bien Nam Dinh 33 3.3.2. Hi?n tr^g va nguyen nhan hu hong d6 biln Ha Tlhh 40 CHUONG 4. CAC VAN DE KHOA HOC CONG NGHE TANG CUONG ON DJNHDE 43 4.1. Cac y^u to dnh hudng den 6n djnh cua de trong viing trpng diem nghien ciiu 43 4.2. Anh hu6ng cua ket ciu d6 ikn sgr 6n djnh cOa de 44 4.3. Mo hinh toin cho dS vimg trpng diem nghien ciiu 45 4.3.1. Cac budc tien hMi mo hinh hoa bM loan 45 4.3.2. cac phan mem thich hpp thudng sir d^ng dl mo liinh hoa bai toan tinh de 45 4.3.3. Mo hinh toSn bai toAn dS biln Nam Djnh 46 4.3.4. M6 hinh toan dS biln Ha Tiiih 48 4.4. Till ngliiem mo liinh vat ly cho de vung trpng dilm nghien cuu 53 4.4.1. cac diSu ki^n bien tac d$ng vio d6 trong vimg trong diem nghien cihi 53 • 4.4.2. Lap phuong trinh xac dinh se-ry thi nghiem 58 K£T LU^ VA Kri;N NGHJ 64 TAILIEUTHAMKHAO 67 BANG CHC GIAI CAC CHfj" VI£T TAT, KY Hlf u K^ hlf u H W b m, mi mi, m, h, K K. <P y Tgc h„ K. q G w Y« Yc n So WT w, Wn B c ai-2 n G 7B a Don vj m m m m m cm/s g/cm3 g/cni3 m cm/s m3/s.m T % g/cm^ g/cm^ % % % kG/cm' cm'/kG % T Vm' Dai lirgng Chieu cao de Be rpng day de Bi r§ng dinh de H$ so mai thupng luu d€ H^ so mai h^ luu d6 H$ s6 mai trong de H^ s6 mai ngoii dS Mytc nu6c thupng luu dS Mvtc nude h^ luu de H$ s6 tiiim cua dit dip de G6c ma sat trong cila v^t li$u dip Trpng lupng don vi ciia vat lipu dap Trpng lupng v^t ligu gia c6 Clii6u day lop dit nin Hg so tham cua nen Luu lupng bo xung tii mai do mua xai trpng do phucmg tien giao thong Dp im tu nhien Dung trpng tu nhiSn Dung trpng kho D$ rong Hg so rdng Gidi han chay Gidi han deo Chi s6 deo D$s$t Lvtc dinh kk H$ so nen liin a D$ rong Trpng lupng vi6n da hojc ciu kifei Trpng lupng rieng ciia ciu ki$n Goc nghieng ciia mai k6 so vdi m^t phing nim ngang, HsD KD 8D Ls Hs 8B 1 Hs Ls . 1, Y>YB Hs ? <P T G, Gi a. m. mj fl ti m m m m m m m m T/m' m m T T T cotga = m Chi^u cao song thiet ke H^ s6 on dinh, tiliy theo hinh dang Ichoi phii Chieu d^y ciia Idp dd lit mdi Chi^u dhi song Chieu cao s6ng Chi^u day t^ b^ be t6ng H^s6:11 = 0,0075 d6iv6ib^Iatldian; TI = 0,10 d6i v6i b^ phmi tren lit khan, ph4n dudi chit mach Chi^u cao s6ng tinh todn, l^y bang Hsi% ChiSu d^i song Chi^u dii c^nh tim b6 t6ng thuro phucmg vuong goc vdi dudng m^p nu6c Trpng lupng rieng cua nude va be tong Chi^u cao s6ng thiet ke, lay bJng Hsi/3 H? s6 s6ng v9 HS so phu thuoc vao hinh d^g va each lap dat cdu kien, ISy theo bing Do sdu truot Trong luong khoi gia c6 Trpng lupng kh6i dat trupt (thanh phan gay tnrpt) Trpng lupng khdi dat trupt (thanh phin ch6ng trupt) He so mai d6c cua de tren mirc nude HS s6 mai d6c ciia mat trugt dual m\rc nude HS so ma sat giOa Idp gia c6 vdi dSt tiian de HS s6 ma sat trong giiia vSt lieu gia c6 mai DANH MVC CAC SO DO, HINH VE Hinh. 1-1. Mai dS dupe bJo v$ bing tr6ng c6 4 Hinh. 1-2. Ket hpp giiia be tong va da lat khan 4 Hmh. 1-3. Bao ve mai bing ciu ki?n b6 tong ty chen 4 Hinh. 1-4. Ciu ki$n be tong da h$c day 35cm 5 Hmh. 1-6. ciu kien be tong lien ket 02 chi^u 6 Hmh. 1-7. ciu kiSn bS tfing mai de hiin Hii Hau, Nam Dinh bi an mon 8 Hinh. 1-8. 6ng buy chan khay bj mit 6n dinh do ha thip bai 14 Hmh. 1-9. H? th6ng m6 han thit nghi$m tji Nam Dinh 15 Hinh. 3-1. Lat cit dja chat diln hhih d6 bien Nam Dinh 30 Hinh. 3-2. Lat cit dia chit dik hinh dS bien Ha Tinh 33 Hinh. 3-3. So d6 minh ho? tuong tac giOa tai trpng ben ngoai va ben trong ke 36 Hinh. 3-4. Cac cau kien va viSn da bi bong x6 37 Hinh. 3-5. Co chS pha ho^ tir phin ciu kifn hi vo hong 38 Hinh. 3-6. Co che pha hoai tir phin da lat khan bi bong x6 39 Hinh. 3-7. Co che pha hoai tir phia trong d^ng 39 Hinh. 3-8. Pha hoai do m^ch dim 41 Hmh. 3-9. Pha hoai do hoa 16ng 42 Hinh. 3-10. Pha hoai do mit 6n djjih mai d6c 42 Hinh. 3-11. Thim vao mai trong dS do tran dinh 43 Hinh. 4-1. Giao dien phan mem CRESS 45 Hinh. 4-2. Mat cit diin hinh dS bien Nam Dinh 46 Hinh. 4-3. Tinh toan 6n dinh d6 Giao Thuy-Mat cat D13+10-Trudng hpp tinh thupng luu muc nude gia cuong+sdng dang-Phuong phap tinh Bishop 48 Hmh. 4-4. MJtcitdi6nhmhd6biSnHaTTnh 49 Hinh. 4-5. Tinh toan 6n dinh de Lpc ha- 51 Hinh. 4-6. Trinh ty m6 phdng bai toan xac djnh giai phap c6ng trinh ciia Vi6n Ciu duong va cong trinh thuy (Road and Hydraulic Engineering Iiistitute)cua Ha Lan 52 Hmh. 4-7. Lat cit dja chit diln hinh de bien Nam Djnh 56 Hmh. 4-8. Lat cit dia chit diln hhih de bien Ha Tuih 58 DANH MVC CAC BANG BEEU Bang. l-I. H$ s6 on dinh 9 Bang. 1-2. He sfi phy thu$c vao hinh d^g va each lip d}t ciu kien 10 Bang, 1-3. Trpng lupng 6n djuh cua viSn da 14 Bang. 2-1. So lipu myc nude thyc do trong thdi gian 22 nim tij 1970-1991 t?i cac tram cua s6ng 17 Bang. 2-2. Mvrc nude cao nhit tinh vdi cac tin suit 18 Bang. 2-3. Nude dSng 6 vimg bd biln Nam Djnh tai mpt so con bao dien hinh 21 Bing. 2-4. So lieu quan trie tsii tram Cira Nhupng 22 Bang. 3-1. Chi tiSu co ly trung buih idp 28 Bang. 3-2. T6ng hpp thanh phin va chi ti6u co ly cac Idp dit de bien Nam Dinh 29 Bang. 3-3. Chi tieu co ly chung cua idp dit dip 31 Bang. 3-4. Chi tiSu co ly chung cua Idp Idp 1 31 Bang. 3-5. Chi ti§u co ly chung cua Idp 2 32 sang. 3-6. Chi tiSu co 1;^ chung ciia Idp 6 32 Bang. 3-7. cac th6ng so cp ban de Nam Djnh 35 Bang. 3-8. Toe dp hgi thip dia hinh bai bien d chan de do xoi Id 35 Bang. 3-9. Th6ng ke cac doan de bi v9 huygn Hai Hau 37 Bang. 4-1. T^ng hpp thanh phin va chi tiSu co ly cac idp dit de biin Nam Dinh 46 Bang. 4-2. Chi tieu co ly chung cua Idp 1 49 Bang. 4-3. Chi tieu co 1^ chung ciia Idp 2 49 Bang. 4-4. Chi tieu ca I^ chung ciia idp 6 50 Bang. 4-5. Chi tieu co ly trung bmh idp 54 Bang. 4-6. Tong hpp thanh phin va chi tieu co 1^ cac idp dit de biSn Nam Dinh 55 Bang. 4-7. Chi tiSu co ly chung cua Idp dit dip 56 Bang. 4-8. Chi tieu co 1^ chung ciia Idp 1 57 Bang. 4-9. Chi tiSu co ly chung cua Idp 2 57 Bang. 4-10. Chi tiSu co ly chung cua idp 3 58 MdsAu I. Myc dich Muc dich ciia npi dung nay la t6ng hpp kk qua phan tich, danh gia hi$n trang cac dsmg ket cau d6 bien; dac diim diiu ki$n thuj' lye, dac diem dja ky thuat diin hmh tac dong vao de biin cua 02 vimg trpng diim nghien cihi; lua chpn kit ciu dS diin hmh va dieu kien bien cho cac mo hinh toan va mo hinh vjt ly. n. Phinmg phap thyc hi^n - Tdng hpp, ki thira cac kit qua nghi8n cihi tir trudc din nay trong ITnh vyc de biin. - Phuong phap th6ng ke va phan tich s5 li$u thyc do. - Phuong phap m6 hinh toan, mo hinh vat 1^. - Phuong phap dieu tra thyc dja. m. Cau triic ciia bao cao Ngoai phin md diu, phin kit lu^n, phin phy luc, danh muc tai Heu tham khao, npi dung chinh ciia bao cao g6m 5 chuong chlnh: Chucmg 1 Phan tich, danh gia cac d?ng kit ciu de biin diin hinh cua vimg trpng diim nghien ciiu; Chuong 2 Phan tich, danh gia cac dac diim vi dieu ki6n thiiy luc tac dong vao de vimg trpng diem nghien c^; Chuong 3 Phan tich, danh gia cac dac diim diiu kiSn biSn dia ky thuat tac dong vao de vimg trpng diem nghien ciiu; Chuong 4 cac vin di khoa hpc c6ng nghe tang cudng 8n dinh de CmrONG 1. PHAN TiCH, DANH GIA cAC DANG K&T CAU BE BI£N BEEN HlNH CUA VtfNG TRQNG DitM NGHlfeN CUU l.I. Khai quat vi h| thong de bien Nam Djnh, Ha TTnh De biSn cac tinh Nam Dinh va Ha Tiiih da dupe hinh thanh tir lau, hang nSm dupe boi tnic va nang cip din. Nhi?m vy chu yiu la ngSn nude biin di bao ve tinh m?ng va tai san cua ngudi dan, bao vS san xuit. Chi thih trong v6ng 20 nSm trd Igi day, vi^c nang cap de biin cac tinh Bic Bp dupe chia lam 3 thdi ky: Thdi ky trudc du an PAM 5325 va PAM4617, thdi ky sau dy an PAM 5325 va PAM 4617 va thdi ky sau bao nam 2005. Ngoai ra cac tuyin de bien thih Ha Tinh con dupe cOmg c6 nang cip bdi cac dy an khac nhu OXFAM, tuy nhien Do la cac m6c thdi gian danh diu sy thay d6i Idn vi quan niem doi vdi de bien Thin kjr trirdc dy in PAM 5325 vi PAM 4617 (tru-dc 1996): Hiu hit de dupe dip bing dit t£ii chS, nghia la noi nao co dit thit thi dip dat thit, con noi co dat pha cat thi dip bing.dit pha cat, di xdi dudi tac dpng ciia s6ng. BiSn phap dip de chu yiu la thu cdng n8n phin idn than de khong dupe dam n^n tot. - Ve kit ciu dS bien: Dupe bao v$ bing nhieu hinh thftc, nhimg noi phia trudc de co rimg cay chin song tdt thi mai de chi trdng co; nhiSng noi trudc de khong co cay chin song, mai phia biin thudng xuyen chiu tac dpng ciia song thi dupe bao ve bang ke lat da khan, thong thudng la lat bing da h^c day 30cm tren Idp da dam day 10cm. Chan ke bing lang try da hoc hoac dai da hoc rpng 2T-3m day 30cm tren Idp be dem chong lun. Do dudng kinh va trpng lupng vien da lat nho (d<30cm), ddng thdi kha nang lien kit giiia cac vien v$t lieu kem nen vdi gio cip 7, cip 8 gap triiu cudng idp bao ve mai da bi hu hong, bong trdc lam mit tac dung bao ve gSy sat id than de. 0 nhimg vimg biin tien nhu CS V$y (Giao ThuJ), Van Ly, Hai Triiu (Hai Hau) Nam Dinh cac tuyin de ngoai (Tuyen 1) thudng xuyen bi sat Id, phM cimg c6 tuyin 2 di thay thi tuyin 1. Bmh quancii 5 nam dip mot tuyin mdi iiii vao phia trong di thay thi tuyin ngoai. ThM ky sau dy an PAM 5325 vi PAM 4617 (Sau nam 2000): Dupe sy tai fro ciia Chuong trinh luong thyc thi gidi (PAM) dy an phyc hdi va nang cip de biin cac tmh ven biin Bic Bp tir Quang Ninh din Ninh Bmh dupe thyc hien tir 1996*2000. Qua 4 nam thyc hiSn, 361.5km dS dupe nang cip vdi chi tiSu thiit ki la triiu cudng tuong ilng vdi tin suit 5%, gjp gio bSo cip 9, trong do nang cip dyoc 87,5km ke chu yiu tSp trung vao cac doan trpng diim vdi quy mo khac nhau phy thuOc vao miie dp anh hudng ciia song gio. Hiu hit mai d8 biin cua Hai H|u, mot phin ciia Giao Thuy va Nghla Hung thuSc vimg biin tiin, bai trudc de biin dii manh thi kit ciu ke bao v$ mai phia biin la chan khay dupe chon bing hang 5ng buy cao 1.5-i-2m dudng kinh Im, dat sau din mat bai ty nhiSn trong ch6a diy da hpc. Phia ngoai dupe giiS bing lang thi da, tir dmh chan khay [...]... tran qua hojc mua Idn gSy xdi lam hu hdng de tir trong ra - Do h ^ chi vi kinh phi dupe tai trp nen mai ke chi lat cau kiSn d^n cao trinh +3,0ra hoac +3,50m De on djnh, cin thiit phii lat din dinh dS - Thiiu thiit bi va t i chire do dac quan trie biin dpng ciia bai trudc de, cac yiu td hai van, d0ng lye hpc ven biin, nSn rit khd khin trong tmh toan va con hi dpng so vdi ki hoach ban diu cila dy an Trong. .. ven bien, dac biet la ben bien bde Bo Mdt trong nhfing quan diim cin dupe nhit quan khi xdy dyng du an la xac dinh tieu chuan thiSt kS dS bien phdi tren eo sd va tam quan trpng cua khu vyc dupe de bao ve, tir tir cdc yeu td tac dpng cua timg vung, tung tuySn ma cd thi cd tieu chuin cho timg vung, tCmg tuyen khac nhau Mudn vdy, cong tac dieu tra co ban phdi dupe quan tam dung muc, nhdt la diSu tra cdc... 25 din 30cm Nude dang trong bao li moi nguy hiim rat ldn ddi vdi vimg ven bien ciia sdng, nude ding giy ng$p ung va pha hu^ cac cdng trinh dan sinh - kinh ti Nhit la trong nhOng nam gin day phong trao dip dim nudi hai san phat triin manh tr€n cac bai bdi cua sdng ven biin thi bao la mil nguy hiim ldn cho nhiing dam nudi Cac sd li$u quan trie nude dang do bao trong hon 30 nam qua cho thay dii ven bien... Ddng Bac trong miia ddng, gid Tay Nam trong miia he va gid trong cac con bao Phan tich cac kit qui quan trac muc nude cho thiy: Tri si nude dang do gid mua DB va'TN d ven bien cua sdng miin Trung khdng cao, trung binh dat khoing 30 den 35 cm Tuy nhien nude dang do gid bao d khu vyc niy tuong ddi ldn, cd the dat tdi 3,20m Theo tii liOu tram myc nude Cda HOi tit nam 1957 din nam 1992 cho thiy: - Trong 36... Hau, Nam Dinh tir nam 1991 Qua con bao nam 2005, cong trinh vin 6n dinh Hinh 1-4 Cau kien be tong dd hoc day 35cm - Dang cau kien be tong Tscl78 day 23cm: Dupe ap dung d cong trinh ke Doanh Chau - Ba Non tren tuyen de bien Hai Hau, Nam Dinh tir nam 1994 Day la cong trinh thir nghiem, cua Vu Phong chdng IG lut va QuanJy dS diSu (hiSn la Cue Quan ly de diSu va Phong chdng lut bao) Qua con bao nam 2005, cong... ven biin bi chat pha nghiem trong di xiy dyng cac dim nudi bit thuy san thi mile d$ pha buy cua sdng cang gia tang Chuong2 2.1,3 Nir&c dang Bd bien Nam Djnh nim d khoang gi&a bd biin Vinh Bic Bp Vi v$y bit cd con bao nao do bO vio Vinh Bac BO hoac cic dpt gid mda Ddng Bic m^nh diu tryc tiip gay ra nude dang cho bd biin Nam Dinh Mat khac trong thdi ky chuyin tiip khi h^u trong thang 9, 10 hing nim,... toan dd theo 03 cong thiic da neu trong Tieu chuan Tuy nhien khi tinh chiSu day ldp phu theo cdng thiic ciia quy pham Trung Quoc va cdng thiic Pilarczyk, K.W cd sir chenh Ifeh ldn Nguyen nhan do ket qua tinh chieu cao sdng Hsi% va Hsi/3 va Ls khong chuin - Tinh on dinh mai: Hau hSt cac Tu vin bd qua tinh on dinh nSi bd ldp gia c6, chi tinh dn djnh trupt t6ng thi Kit qua tinh todn h$ s6 hn dinh trupt... Ddng Bic - Tiy Nam Tdc dp ddng chiy do dupe trong khu vyc Hai H|u dao ddng tir (0,l-5-0,6)m/s; tic d$ ddng chiy khi ldn trong vimg ngudng c ^ song L^ch Giang, gia tr) ldn nhit ed the dat ddn Im/s 2.1.4.2 ndng chiy do gid Ddng chay do gid mang tinh chit ddng chiy hai mit, trj si v ^ tic eda nd giim nhanh theo chiiu siu Theo kit qua nghiSn cilu ciia Vi$n eo hpc trong thdi ky miia Ddng, ddng chay cd hudng... cd cay chdn song phat trien t6t, viing biin boi, 13 - Chan khay sau dang ong buy diic sin bing b& tong ed chiiu cao khoang 2,0m chdn,sau xuong mit bai, ap dyng d nhthig khu vyc biin tiin, bai khdng on dinh bii xdi theo mua, 1.2.2.2 Banh gia on dinh chSn khay a) Qua thuc ti Qua si iidu quan \j, theo ddi thyc ti, cac hinh thirc chSn khay de bien d da ap dung d Nam Dinh vi Hi Tmh la phii hpp, gdp phin... kien co, kit cau chu yeu la khung be tdng trong di xiy hoac di lat khan Ngoii ra, bio ve cho de cdn cd cao ke md bin, cay chan sdng phia ngoii 3.1.2, Bd bien va di biin Ha Tinh 3.1.2.1 Be biin Ha Tinh cd khoing 211km de biin, de cda sdng thuOc thi xa Hi Tinh va cic huy$n Ky Anh, Cim Xuyen, Nghi Xuan, Th?ch Ha, trong dd cd khoang 95,4km de tryc tiip vdi biin Thdng qua dy an PAM 4617 va cic dy in khic nhu . "Nghien cuu cffs& ;khoa hgc va de xuat cdc gidiphap khoa hoc cdng ngh$ bio dam sir on dfnh va dp ben ciia de Men hien c6 trong truing hpp song, triiu cirdrng tran qua dS" Ma . VUNG TRONG DI^M NGHIEN CLfU, LyA CHON DlfeU KIEN BIEN CHO CAC MO HJNH. Cc quan chu tri: TrTOng Dai hoc Thuy Igi Chu nhiem de tai: GS.TS. Ngo Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA . (7) BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHUONG TRINH KHCN CAP NHA NIIOC KC 08/06-10 B6 TAI: "Nghien ciiu afsir khoa li(>c va de xuat cac giai phup khoa hoc cdng nghf
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn