Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

28 624 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 22:51

(12) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRiNH KHCN CAP NHA NUOC KC 08/06-10 Dt TAI: "Nghien cwu cff s& khoa hoc va de xuat cdc giai phap khoa hoc cong nghf bdo ddm sif on dinh vd do ben cua de bien Men CO trong trifctng hfp song, trieu cieifng trdn qua de" Ma so: KC08.15/06-10 BAO CAO NGHIEN CLFU LKNG DUNG CONG NGHE Niai TANG KHA NANG CHIU TAI CUA DE VA NfeN OE Co quan chu tri: Truang Dai hpc Thuy Igl Chu nhiem <3e tai: GS.TS. Ngo Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHirONG TRINH KHCN CAP NHA NU'6c KC 08/06-10 06 TAI: 'Nghien cieu ca s& khoa hoc vd de xuat cdc gidi phap khoa hoc cong nghe bdo ddm su on dinh vd dp ben cua de bien hien co trong trie&ng hap song, trieu cirdng trdn qua de" Ma s6: KC08.15/06-10 BAO CAO NGHIEN cCrU LTNG DUNG CONG NGHE MOI TANG KHA NANG CHIU TAI CCiA DE VA N^N DE CHU NHIEM BE TAI CO QUAN CHU TRI Oil' GS.TS.Ng6 Tri Vieng BAN CHU NHlfM CHirONG TRINH KC.08/06-10 'ijyJJ^iiaJ^u TRUSNG BQ KHOA HOC VA CONG NGHE Hd ndi, 2010 -3 2,4 19 / 2W0 NGHIEN ciru U>JG D^NG CONG NGHE MOtt TANG CtrofNG 6N DINH THAN DE VA NEN BE A. CONG NGHE NEO Giff TAiM LAT MAI I. Bat vin dl Tu trade din nay, cac tinh toan thilt kl d6 biln chi dl c^p din sg In dinh cfla tim lat mai de biln nhd trgng lugng ban than cfla nd. Cac sang chi gan day nhat ciing chi la cai tiln dugc hinh dang tim lat mai va cac kilu lidn ket d canh cfla timg tim lat mai (Anh 1). Tuy nhi6n dudi tac dvmg cfla sdng biln, van xay ra pha hu^ cvic bd timg tim lat dan din pha hu;^ ca mang va xay ra vd de (Anh 2). Anh 1: Ke d6 biln hien tai Anh 2: Ke de bi6n bi sip do sdng Nhdm nghien curu da d6 xuat giai phap mdi la dung neo giO tam lat mai kdt hgp trpng lugng ban than va lien kit mang sin cd cua nd tao ra mot lien ket mdi cd dd bin vQng cao hon hien tai. II. BI xuat cac d^ng neo giir va danh gia kha nang neo giir cac tam lat mai. Muc dich cua bd tri neo la tang thdm dn dinh cho cac tam lat mai va han che chuyin vi cfla ca mang gia cd dudi tac dung cua sdng va ap luc nude id rdng trong than d6. BI ("at dugc mvic dich tren, neo gia cd cac tim lat mai la bd tri them cac neo cim vao dit dl gift cho cac tim lat mai dn djnh hon. Giai phap dl xuit s8 sfl dvmg mui neo xojn, dung mpt thilt bi xoin mui neo vao dit din mdt dp sau nao dd trong thin d6 va lien ket day mIm neo vdi tam lat mai. Mflc dp day, thua cua neo phvi thudc vao trpng lugng cfla tim lat mai, ap Ivrc sdng, cap dp cfla d6 va loai dat dap d6. Phia bien Tam lat mai Trong dong Hinh 1: Bd tri tong th6 neo gia cd (1): Mui neo, (2) Day neo, (3) Chdt lidn kit vdi tim lat mai Md ta giai phap "Neo gia co cdc tam lit mai bao vf di biin" bao gdm ba bd phan chinh: 1. Mm neo: Cd thi la mui neo xoin bing nhua cflng, hoac bang tam vai dia ky thuat, tim ludi nhga dja ky thuat, tim ban b6 tdng, cac mui neo dugc lidn k6t vdi cac tim gia cd mai bing day neo. Vaa b6 tdne do sau Tam lat mai Thanh then chot Hinh 2: Chi ti£t mui neo xoan Hien tai chflng tdi ch6 tao mui neo xoin (hinh 2) mui neo dugc lam bang nhura d6 dam bao tranh dugc su an mdn cfla nude bien, ddng thdi rSnh xoan giup dl dang thi cdng xoay mui neo vao trong dat, kich thudc cua mui neo dugc xac dinh dua tren thi nghiem trong phdng dl rflt ra dugc kha nang chiu tai cfla mui neo. Sau khi thi nghi6m trong phdng, chflng tdi sS tiln hanh thi nghidm kha nang chiu tai cfla mQi neo tai hi?n tradng de bien Nam Dinh. Dang mui neo thfl hai la mui neo in vao trong dat (hinh 3) ciing dugc ch6 tao bing nhga, dl cd dugc kich thudc mui neo hgp 1;? cd kha nang chiu dugc luc keo nhd Idn, chflng tdi cung da lam thi nghiem trong phdng vdi khdi dit Idn, va dang tilp tvic nghidn cum thi nghidm tai hien tradng de khang dinh hieu qua cfla mui neo. Vua be tone dd sau Chdt lien ket Tam lat mai Thanh then chdt Day neo MQi neo an Hinh 3: Chi ti6t mui neo an cd rang neo nam D^ng mui neo thfl ba la mui neo Id xo, mui neo niy dugc lam bing thdp bpc nhua va cung dugc xoin vao trong dit, cdng nang tuong tvr nhu hai loai mui neo d tr6n( hinh 4) nhung dugc dung cho nhilng loai dat mIm ylu hon trang th Vttab6 tdne dl sau , Tam lat mdi Thanh then chdt Chat lien kit Day neo MQi neo xoan Cac d?ng mui neo ludi nhua dia ky thuat, vai dia ky thuat hay tam b6 tdng la nhihig loai mui neo bam dflng trong tradng hgp d6 biln xay mdi. Chflng tdi vin tiln hanh thi nghiem Igc neo bam dl bd tri neo trdn mai 2. Day neo: Day neo dflng dl lien ket mui neo vdi tim lat mai, d mdt sd Imh vvrc khac day neo thudng la thdp sgi bSn, nhung vdi mdi tradng an mdn cfla nude biln mjn, chflng tdi dl xuit day neo bang nhga mIm. Hi6n tai chflng tdi dang thi nghifm dl xac dinh dp bdn cfla day neo bao gdm thi nghiem xac dinh dp bin keo, dO dSn dai cfla day de cd th6 djt hang chi tao hang loat. Day neo bang nhvra mIm nhu dl xuit cfla sang chi la sg thay doi co bin vl vat li6u so vdi nhihig dang day neo truyin thdng bing thep hoac neo bing thanh b6 tdng. Vdi than d6 biln dip bing dit thi thanh neo b6 tdng khdng thi phu hgp do tinh cflng cua nd, cdn day neo thep sS bi nude biln an mdn. 3. Chdt lien kit vdi tam lat mdi D6 hen k6t day neo vdi tim lat mai, phai bd tri Id neo tren tim lat mai, Id neo cd dudng kinh khoang 5-7 cm, cd bd Ui mdt thanh thdp C> 6 hoSc 08 chdt ngang, thanh thep nay vfla dung dl van chuyin tim lat mai vfla dung dl chdt day neo. Sau khi chdt day neo xong, dflng vfla xi mang lip kin Id neo. Chung tdi ciing da thi nghigm luc kdo chdt neo sau khi xi mang bit Id neo da khd. Kit qua thi nghigm cho thiy kha nang giO cfla chit rat Idn. Cd thi flng dung tdt trong thuc tl. 2.1 Tru&ng hap xiy m&i Neo trong tradng hgp xay mdi de biln cd thi dimg neo ludi nhua dia ky thujt, vai dia ky thuat, cac loji neo chae (do nhdm nghidn ciiu sang chi), neo ban, neo phut vOa xi mang. Cac dang neo nay dugc thi nghiem vdi md hinh dit trong phdng, md hinh dugc dvmg theo khdi Idn kich thudc 1,2 x 2 x 1 m (Xem hinh 1). Cac chi tidu dit dip dugc thi hien d bang Bang 1: Thanh phin hat dat Sdi s£in Hat cat 2,0-0,5 0,5- 0,25 1,23 0,25- 0,1 3,28 0,1- 0,05 17,30 Hat bill 0,05- 0,01 25,30 0,01- 0,005 22,56 Hat set <0,005 27,33 Cac chi tieu vat ly BO im tvr nhi6n W (%): 22 Dung trpng tvr nhign y^ (g/cm3) :2.04 Dung trpng khd ;-, J[g/cm3): 1.67 Ty trgng A (g/cm3): 2.67 He sd rdng e: 0.56 Dp rdng n(%): 37.37 Dp bao hoa G (%): 98.44 Gidi han chay WT(%):36.88 Gidi han deo Wp (%) :22.41 Chi sd deo Wn: 14.47 Dd set B: -0,03 Gdc ma sat trong p(dO): 17.12 Luc dmh don vi C(kG/cm2): 0,21 He sd thim k= 2,48.10-6 cm/s Bang 2: Kit qua thi nghifm vdi cac loai neo trong tradng hgp xay mdi TT 1 2 3 4 5 Lo^uneo Ludi nhua Dia ky thuHt Vai dia ky thu^t Neo ban Neo phut vBa xi mang Neo chac Dien tich neo bSm 0,8 x 0,8 0,8 X 0,8 0,4x0,4 0.236 0.4 Lvrc neo giir (BCN) 8.2 9.1 L3 5.66 2.35 Ghi chu 2.2 Tru&ng hgp s&a chita Trong tradng hgp sfla chiia vif c ap dung neo cho tam lat mai dugc sfl dung loai neo sang chi da trinh bay d trdn. Nhdm nghien cflu ffl tien hanh nhidu thi nghi6m trong phdng vdi cac kich thudc neo Ichac nhau, tflc la vdi cac dien tich neo bam khac nhau dl danh gia kha nang neo giO cua tiing loai neo. Bang 3: Kit qua thi nghifm vdi cac loai neo tu chi TT Ixtaineo Difn tich neo bam Luc neo giii' (KN) Ghi chu Neo xoan 0.118 0.226 3.5 3 I Neo Id xo I 0.366 , , Tren CO sd danh gia kha nang neo giii cfla cdc neo nhu da thi nghifm thi vif c ap dvmg giai phap: "Neo gia cd cac tim lat mai bdo vf de biln" la hoan toan kha thi va tang dp dn dinh ciia cac tim gia cd ISn rit nhilu. Tuy theo tflng miic dich gia cd ma cd thi cd cac lua chpn gia cudng khac nhau. 3.17 III. M$t s6 hinh anh thi nghifm mo hinh trong phdng Anh 1: Can chinh thang bang cfla mang thi nghiem Anh 2: Thvrc hifn dap md hinh trong phdng [...]... khac Nhd cd neo gia cd ma mang lat mai ban ch6 dugc chuyen vi do ap luc nude day ngugc tfl trong than dd khi sdng rut D I danh gia kha nang neo giir cac tim lat mai, tiln hanh thi nghifm md hinh trong phdng xac dinh luc neo giiJ cfla neo trong dat Viec tiln hanh thi nghifm ddi vdi neo trong tradng hgp xay mdi va trong tradng hgp sfla chOa B CONG NGHf GIA ClTdNG V6 BQC CHONG XOI MAI HA LlTU BANG PHV GIA... bi dd sap + D I cac mlu khoang 24 gid trong dilu kifn ngam nude + Do va can mlu -I- Ghi chep k6t qud -I- Khodng 3 ngay sau IJp lai thi nghifm + Thi nghifm nen mlu, ngflmg gia tai trade khi mlu bj nflt Ddnh gid kit qud thi nghifm -NIU mlu xuit hifn cdc vlt ran trong qua trinh 1dm khd thi mlu chfla qud nhidu set hoac bui Cln phdi them cat hojc v|t lifu hat thd, nhu vjy sg han chi qua trinh co ngdt ciia... thim nude cfla dit hdng tram lin V6 dp bdn chdng cit cfla dit theo thdi gian: Trong thi nghifm ndn mdt true, cudng dp chdng cit cfla dat tang ro rft theo thdi gian, sy gia tdng cudng dp ro rft nhit trong 10 ngdy diu tidn, sau dd su gia tdng khdng ddng kl v l dp bin chdng cit theo ty If % CONSOLID: Sy khdc bift ro rft trong khoang ty If tfl 0% din 2% rdi din 4% va 6%, tfl 8% din 10% khdng cd sy khac... nghiem nhu trong dnh 3 Anh 3 : Thiet bi nen mot true cua Y Mot so ket qua thi nghiem dien hinh dugc trinh bay tu hinh 1 den hinh 3 cho thay su khac biet ve cuong do dat theo thai gian va khi co su thay doi ve do am trong dat do bay hai Sau 15 ngay, cac mau dat khi hi kho the hien tinh gion, mau 2% khong C sir bien doi Ian ve cucmg dp, trong khi mau 4%, 6% thay doi ro ret O L 500 - ^ " • - ••••• ^^—... 200 i ^ ^- •- 100 0 " } "•5 ' B,i„'4»,|«, ' 25 3 Hinh 1: Quan he ieng suat biin dgng ciia cdc mdu nen no hong tif do sau thdi gian 6 ngdy 0 dd thi hinh 1 thi hifn quan hf flng suat bien dang cfla cdc mlu nen nd hdng tvr do sau thdi gian 6 ngay,trfl mlu 0% cdn lai cac mlu cd ty If phvi gia 2%, 4%, 6% khdng cd su khac bift ro rft vl cudng dp Dudng quan he flng suat bien dang id dudng cong tron diu, khdng... dugc thi hifn d hinh 4 va hinh 5 Hinh 4 : Quan he i'mg suat bien dang ciia cdc mdu nen ba true kh(')ng phu gia sau thdi gian 6 ngdy ^ sigmaJ^lOOkPa p 1200 Si9ma3=200 kPa 1000 4 BOO % 400 I ° 200 f f •dd c siam33=300 iPa »1f Q 2 4 6 8 10 12 14 6 Strain (•/.) Hinh 5 : Quan he ieng suat biin dgng ciia cdc mau nen ba trifC 2% phu gia sau thai gian 6 ngdy Kit qua thi nghifm thi hifn d hinh 4 va hmh 5... ngdy Kit qua thi nghifm thi hifn d hinh 4 va hmh 5 cho thiy khi sfl dung phu gia, cudng dp cfla dit tang gip hai lin so vdi binh thudng 3 J Tdng help kit qua thi nghiem cieang dg tren cdc thiit bi Kit qua thi nghifm tren cac thilt bi dugc tdng hgp trong bang 3 0% 2% 6% 10% « c 5.08 5.47 5.57 2.54 2.73 2.78 9, 4.07 1.78 1.40 TN nen mot tryc MSU sau 6 ngay Mlu sau 15 ngay c 0.89 0.70 ? 6,80 6,22 5.73... Giao Thuy - Nam Djnh Qua trmh nghidn cflu chi ti6u dit dip anh hudng bdi hdm lugng phu gia dugc tien hanh trong phdng thi nghiem Sau day la mdt sd san phim chinh cua CONSOLID va chi tieu dit dip hifn tai 2.1 Cdc sdnphdm chinh ciia CONSOLID Cd hai san phim chinh ludn di cflng nhau cfla CONSOLID dflng dl gia cudng dit la CONSOLID 444 va SOLffiRY hoic la CONSOLID 444 va CONSERVEX Trong dd CONSOLID 444... ty 16 0%, 2%, 4%, 6%, 8% ,10% lin lugt vdi timg mlu Cho dit vdo cdi va dim chat, sfl dvmg qua dim 5 kg Sau khi dim xong, thdo khudn va dl khd miu sau 48 gid Xdp cac mau vao khay va do khodng 2 cm nude Quan sdt diin bi6n cdc miu va ddnh gia kha nang thim thiu vd on dinh mlu: Sau 5 phut bat diu nhfn thiy thim thiu khoang 1 cm Idn cdc man Sau 10 phut man khdng cd CONSOLID bj ra chdn Sau 1 gid mlu khdng... _^_.Sohj, ^15naJ, r -s-"-" '-• 1 :^:i: : ::: , : ::: |»_i : .i:i i ~ i*a]^t -'-±' \.:kr::::z: J^!_ < - - 1 — 1 — - • _:„_„„ J ^ W-flWl ^ '= = Hinh 2 : Quan he ung suat bien dgng ciia cdc mdu nen na hong tic do sau thai gian 15 ngdy Hinh 2 the hien quan he ling suat bien dang cua cac mau nen no hong tir do sau thai gian 15 ngay, nhan thay mau 2% phu gia co cuong do rat on dinh Cac mau 4% phu gia va . (12) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRiNH KHCN CAP NHA NUOC KC 08/06-10 Dt TAI: "Nghien cwu cff s& khoa hoc va de xuat cdc giai phap khoa hoc cong nghf. trong trifctng hfp song, trieu cieifng trdn qua de" Ma so: KC08.15/06-10 BAO CAO NGHIEN CLFU LKNG DUNG CONG NGHE Niai TANG KHA NANG CHIU TAI CUA DE VA NfeN OE Co quan. Ha noi, 2010 BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHirONG TRINH KHCN CAP NHA NU'6c KC 08/06-10 06 TAI: 'Nghien cieu ca s& khoa hoc vd de xuat cdc gidi phap khoa hoc cong nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn