Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi

22 586 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2014, 22:51

(18) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHUOfNG TRINH KHCN CAP NHA NIIOC KC 08/06-10 Dt TAI: "Nghien cuu cer sa khoa hoc va de xuat cdc giaiphdp khoa hQc cong ngh^ bao dam sir on dinli va dp hen cua de hien hifn cd trong trirarng hgrp song, trieu cir&ng tran qua de" Ma so: KC08.15/06-10 THUY^T MINH THI^T K^ MAU DE BIEN TRAN NUaC CHO VUNG NGHIEN CLfU TRpNG DI^M BE B|£N THACH KIM-HA TTNH Co quan chCi tri: Tru'ang Dai hoc ThCiy \a\ ChCi nhiem de t^i: GS.TS. Ngo Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRJtNH KHCN CAP NHA NlTOfC KC 08/06-10 Bfe TAI: "Nghiin citu ca sd khoa h^c va de xuat cdc giaiphdp khoa hgc cong nghe bao dam stf 6n dinh vd dp bin cua de biin hi^n cd trong truing hfp sdng, triiu cwang tran qua de" Ma s6:KC08.15/06-10 THUY^T MINH THI^T Kt MAU BE BI£N TRAN Nuac CHO VONG NGHIEN ClhJ TRQNG DI^M BE B|£N THACH KIM-HA TTNH CHU NHIEM DE TAI GS.TS.Ng6 Tri Vieng BAN CHIJ NHIEM CHl/ONG TRINH KC.08/06-10 CO QUAN CHU TM Tniong Dai hoc Thuy Igi BO KHOA HOC VA CONG NGI Ha ndi, 2010 Bh tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 -10 MUC LUC: Chinmgl 2 T6NGQUAT 2 1.1. NHONG CAN Ctr DE LAP THlfil KE CO S6 2 1.2. CAC DOl Tl/ONG LAP THIETCO Sd 3 Chir(mg2 4 CAC TAI LI$U DtlNG TRONG THI£T K& 4 2.1 TAI LIEU DIA HINH 4 2.2 TAI LIEU DIA CHAT 4 l)Kli6i luting thirc hi $n: 4 2) Vat U?u xay dung 8 ChinmgS 9 GIAIPHAP KY THUAT NANG CAP DE 9 3.1. CAC CHi TIEU THIET KE 9 3.2. TINH TOAN XAC DEvlH CAO TRINH DINH DE 9 1 Xac djiih muc nuac bien tinh toan 9 2. Muc nuac dang do bao 10 3. Gio va da gio thiet ke 10 4 Tinh toan song tu gio thiet ke: 11 5. Xac dinh chieu cao song leo tren mai ke: 12 6. Kit qua tinh toan cao trinh dinh de 13 3.3. TINH TOAN KET CAU LAT MAI KE 13 1. Tinh toan tnjng lugng c^u ki?n phii mai: 13 2. Tinh todn thiSt kl chto khay: 15 3. ThiSt kS lop loc: 15 3.4. KlfiM TRA ON DDffl MAI DE PHtA DONG VA PHIA BIEN 16 CHU'ONG IV : KAT LU^N & HEN NGH} 19 4.1KETLUAN: 19 4.2 KEEN NGHI: 19 TM Thiet ke mSu d8 bi^n tran nu6c cho viing trpng di€m Th^ich Kim - H^ Tinh De tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 - 10 Chircmg 1 TONG QUAN 1.1. NHCXG CAN ctr Bi L^P THIET KE CO S6 1) Cac van ban phap guv chinh. can cii quyet dinh s6 1562/QD-BKHCN ngay 2/8/2007 cua Bo truong Bp KHCN ve viec to ehiic cae ci nhan tning tuyjn chu tri dk tai thuOc chuong trinh "Khoa hpc va c6ng nghe phuc v\i phong tranh thien tai, bao v^ moi trucmg va sit dung hop ly tai nguyen thien nhien". can cii vao quya djnh s6 2801/QD - BKHCN ngiy 26/11/2007 cila Bp truong Bo KHCN v6 viec phS duyet kinh phi ih tai cIp nh^ nuac "Nghien eiiu co sa khoa hoc va de xuat cac giii phip khoa hpc e6ng nghe bao dam s\f 6n dinh va dp bto ctia de bien hien c6 trong truong hop s6ng, trieu cuong tran qua d6". can cil vao hpip dong nghi6n eim khoa hoc va phit trien cong ngh? ngay 15 thang 12 nSm 2007 giiia ban chii nhiem de tai voi chu nhiem de muc, don vi khao sat thu6e trucmg Djii hpc Thuy Igi da tien hanh khoan khao sat ngoai hien truong, lay miu thi nghiem cac chi tieu co ly va t6ng hop viet bao cao danh gia hidn trang de t^i khu vuc de biln Hoi Th6ng tinh Ha Tuih. 2) Cac tieu chuan. guv pham dp dung. - Nghi dinh 209/2004/ND-CP ngay 16/12/2004 cua chinh phu vh quan ly cac dir an dau tu xay dung c6ng trinh. - Nghi dinh 99/2007/ND-CP ngay 03/06/2007 ciia chinh phii vh quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh. Bang thong k£ cac tiSu chuin, quy pta^m sir dung trong thiet kl 14 TCN 145 - 2005 14 TCN 186-2006 14 TCN 165 : 2006 14 TCN 195 - 2006 14 TCN 171-2006 TCXDVN 285:2002 QPTL.A.6-77 Huong din lap ih cuong khao sat thiSt ke cong trinh thuy Igi Thanh phin, kh6i lupng khao sat dja hlnh trong cac giai doan IJp dii an va thifit ke c6ng trinh Thuy loi. Thanh phan, kh6i lupng khao s4t dja hlnh c6ng tiinh de dieu Thanh phan, khdi lupng khao sat dja chat trong cac giai doan lap d\r an va thiSt kg c6ng trinh Thuy Igi Thanh phln, npi dung lap bao cao dau tu, du an dau tu va bao cao kinh te, ky thujt cac du an thiiy loi. Cong trinh Thuy Ipi - Cac quy dinh chu ySu ve thiet kS Quy pham phan cSp d6 TM ThiSt ke mlu de biln tran nirac cho vung trong diem Thfich Kim - Ha TTnh DS tai NCKH cap nha nude KC08 -15/06 -10 14.TCN.43.85 TCVN-4253-86 TCVN QPTLC-1-78 14-TCN-130-2002 Duong thi cong e6ng trinh thuy Igi quy pham thiet ke Nen cac cong trinh thuy c6ng Quy pham thiet ke thi cong va nghiem thu cong tac dat va cong trinh bSng dat Quy pham tai trpng va luc tac dung len CTTL Tieu chuan thi6t k6 de biin 1.2. CAC DOITUONG L^ THIET KE CO SO - Binh do tuyen de - Mat cat d6 TM Thi6t k6 mlu de bien tran nuoc cho vung trpng diem Thach Kim - Ha Tinh D6 tai NCKH ctp nhi nude KC08 -15/06 -10 Chn-ong 2 CAC TAI LIEU DUNG TRONG THIET KE 2.1 TAI LIEU DJA HINH. Tai lieu khao sat dia hinh do ve gom: mat bang, cat ngang tuyen de. - Tai USu khao sat dia hinh khu vuc du an thue hien thang 03/2008. 2.2 TAI LIEU DIA CHAT. 1) KhSi lu-ong thytc hif n: De cd day du tai liSu dia chat cong trinh phuc vy cho de tai nghiSn cuu khoa hpc can tiin hanh khoan khao sat ngoai hien truong va liy mlu thi nghiem cac chi tieu co ly dat trong phong. Don vi khao sat thupe truong Dai hpc Thuy loi da tiln hanh khoan va lay mlu ngoai hiSn trudng vdi cac npi dimg nhu sau: - Van chuyen thiet bi khoan - Dinh vi khoan: 18 diSm - Khoan khao sat 18 h6 khoan vdi tdng do sau 300m - Lay mau thi nghiem cac chi tieu co ly 19 mau. Bao cao dia chjt cong trinh gom co: + Thuyet minh dia chit cong trinh + So do bo tri ho khoan + Hinh tru h6 khoan + Mat cit dia chat cong trinh + Bang tdng hop cae chi tieu ca ly cac lap dat +-Bang t6ng hpp cac chi tieu co ly cac mau dat. Cong tac chinh ly tai lieu khoan, thi nghiem, viet thuyet minh va lap ho so DCCT do Trudng Dai hoc Thuy Ipi thue hien. Tii k6t qua khoan khao sat dja chdt ngoai thue dia va thi nghiem miu trong phong dia ting khu vuc nghiSn cuu trong pham vi chieu sau khoan khao sat tit tr6n xuSng dudi nhu sau: a) Lip la: Bit dip Dat dip thinh phin la dit set pha, mau xam nau, xam ghi, ket cau chat, trang thai ntia ciing itn deo ciing. Ldp co chiSu day tir 2,40m den 3,50m. Ldp nay ehii ygu phan b6 tai cac h6 khoan HK2, HK5, HKg, HKi 1, HK17. Kgt qua phan tich cac tinh chit ca ly cua ldp 1 cho gia tri trung bmh dupe trinh bay trong bang 1. TM ThiSt kB mhi de biSn tran nuac cho vimg trgng di&n Th^ch Kim - Ha Tiiih De tai NCKH cap nha nude KC08 -15/06 -10 Bang I: Gia tri trung binh cdc chi tieu ca iy cua cdc ldp dat TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ten chi tieu Thanh phan hat Set <0.005 Bui 0.005- 0.01 0.01-0.05 Cat 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.5 0.5-2.0 San soi 2.0-5.0 5.0-10.0 Gioi han chay, % Gidi han deo, % Chi s6 deo, % Do set D6 am tu nhien, % Kh6i lupng the tich, g/cm^ Khdi lupng the tich kho, g/cm^ Ty trpng He so rong Dp rong, % D6 bao hoa,% Luc dinh dan vi, kG/cm^ Goc ma sat trong, dp Hi s5 nen liin, cm^/kG H$s5thlm, (cm/s) Ldpl 23.0 11.0 19.0 15.0 26.0 4.00 1.00 36.94 24.34 12.89 0.53 31.11 1.85 1.42 2.69 0.90 47.2 91.1 0.204 7O54. 0.042 0.93x10'^ b) Ldp 2: Sat dSp set pha, trang thai deo mem Dit s6t pha mau xam den, xam ghi, ket cau chat vira, trang thai deo mem. Ldp cd chi6u day tir 2,40m d6n 3,50m. Ldp nay chil yen phan bo d tit ca cac h6 khoan. TM Thiit ke mlu d€ bien tran nuoc cho viing trpng diem* Thach Kim - Ha Tmh f "^;t6i>icKii-« i-f- D6 tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 -10 KSt qua phan tich cac tinh chat ca ly cua ldp 2 cho gia tri trung binh dupe trinh bay trong bang 2. Bang 2: Gia tri trung binh cdc chi tieu ca ly ciia cdc lap dit TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ten chi tieu Thanh phSn hat Set <0.005 Bui 0.005- 0.01 0.01-0.05 Cat 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.5 0.5-2.0 San soi 2.0-5.0 5.0-10.0 Gidi han chay, % Gidi han deo, % Chi s6 deo, % Dp set Dp am tu nhien, % Khoi lupng the tich, g/cm^ Khoi lupng the tich kho, g/cm^ Ty trpng He s6 rong Dp rSng, % Dp bao hoa,% Luc dinh dan vi, kG/cm^ Gdc ma sat trong, dp He s6 nen liin, cm^/kG Hesdthim, (cm/s) Ldp 2 26.11 13.71 24.29 12.43 21.14 1.43 0.43 - 50.81 33.26 17.56 0.98 50.46 1.68 1.12 2.60 1.33 56.99 98.51 0.099 6"05' 0.177 1.8x10' TM Thi6t k8 miu de bien tran nirac cho viing trgng diem Thach Kim - Ha Tiiih De tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 -10 c) Ldp 3: Cdt hgt vira din hat nha Day la ldp cu6i cimg trong chiSu sau khao sat. TMnh phin la cat hat vira dSn hat nho, man xam den, ket cau chat, trang thai bao hoa nude, doi chd xen kpp ldp set pha mdng. Ket qua phan tich cae thih chit co ly ciia ldp 3 cho gia tri trung bmh dupe trinh bay trong bang 3. Bang 3: Gid trj trung binh cdc chi tieu ca ly ciia cdc lap dat TT 1 2 3 4 5 6 T£n chi tieu Thanh phin hat S6t <0.005 Byi 0.005- 0.01 0.01-0.05 Cat 0.05-0.1 0.1-0.25 0.25-0.5 0.5-2.0 Spi soi 2.0-5.0 5.0-10.0 Ty trpng sntin Ty le khe hd : kho udt Lip 3 0.00 0.00 3.00 11.8 54.0 23.2 7.20 0.80 2.66 1.040 0.563 34°30' 26°12' Ldp la: Dit dip: Dat dap thanh phan la dat s6t pha, mau xam nau, xam ghi, ket ciu chJit, trang thai nua cling dSn deo ciing. Ldp c6 chieu day tit 2,40m d8n 3,50m. Ldp nay chii ySu phan bo tai cac ho khoan HK2, HK5, HKg, HKn, HKi7, HK17. Ldp 2: Dat dap set pha, trjng thai deo m6m; Dat set pha mau xam den, xam ghi, k8t can chat vira, trjng thai deo m6m. Ldp cd chieu day til 2,40m den 3,50m. Ldp nay ehii y6u phan bd d tat ea cac hd khoan. TM ThiSt kS mlu d% biSn tr^n nir6c cho vung trong di6m Th^ch Kim - Ha Tinh De tai NCKH cap nha nude KC08 -15/06 -10 Ldp 3: Cat hat vira den hat nhd: Day la ldp eudi cimg trong chieu sau khao sat. Thanh phin la cat hat vira dgn hjt nhd, mau xam den, kSt cau chat, trang thai bao hoa nude, ddi chd xen kpp ldp set pha mdng. - Khi xay dung cong trinh trong khu vuc nay can chu y hifin tugmg tham qua nen, hien tuong nude va cat chay vao hd mdng. - Khi xay dmg cong trinh cd tai trpng kha Idn can chu y din vipc xu ly nhimg vung lop 2,3 va 3a nim gin bk mat dit. - Cin chii i? xir ly n6n ii tranh hipn tugmg xdi ngam khi cd chenh c6t nude. - Doan de khao sat dja chit phin Idn nim ddi di^n tr^rc tiep vdi bien va ciia biSn, do vly chju tac ddng msuih ciia sdng va thuy trieu. Dat dap than de co h| s6 thim Idn, luc dinh nhd, dit nSn de la cae ldp dat yen, siic khang eat be, do do dl gay mit dn dinh (nhu sat, tnrpt ) khi cd bSo va trieu cudng. Can cd cac giai phap gia c6 dit dip ik tSng cudng dn dinh dS khi cd bao va sdng tran qua m. 2) Vat lieu xay dvng - Dit dip : tan dung dit dao va khai thae tai cac ddi mil trong tinh. Cac chi tieu vat ly Dp im tu nhien W (%): 22 Dung trpng tu nhien y^ (g/cm3) :2.04 Dung trpng kho YI Xg/cm3):1.67 Ty trpng A : 2.67 He sd rong e : 0.56 D6 rSng n (%): 37.37 Dp bao hoa G (%): 98.44 Gidi han chay WT (%) :36.88 Gidi han deo Wp (%) :22.41 Chi sd deo Wn: 14.47 Dp set B: -0,03 Gdc ma sat trong p (dp): 17.12 Luc dinh dan vi C(kG/cm2): 0,21 TM ThiSt k8 mlu d6 bi6n tran nuoc cho vimg trpng diem Thach Kim - Ha TTnh [...]... 22TCN-210-92 thi xe d td quy djnh n&ig 8T, trong doan xe cd 1 xe gia trpng nang 10,4T) TM Thiet ke mlu de bi6n tran nude cho vCing U-png diem Thach Kim - Ha TTnh 17 De tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 -10 Ket qua tinh toan on dinh mai 3i tji cac m$t cat nguy hiem nhat nhir sau: KET QUA TINH ON DpOI MC D28 Mai phia bien: Mai phia ddng: Tir kit qua tinh toan 6n dinh mai de d tren cho thay: he sd dn dinh K„i^i„... cao nhat nam t^i vi tri edng trinh K6t qua tinh toan tin suit ly luan muc nude tram Hon Diu (phuc luc 1) la: +2,06m Quy ddi tu mire nude P=5% (-H2,06m) cua tram Hon Diu cho khu vuc du an dupe tinh toan nhu sau: Z5./ = +2,06 X KTGT = +2,06 x 0,92 = +1,85 m Trong do: KXGT = 0>90: la hS s6 triet giam trieu tinh cho khu vuc du an TM ThiSt kg mlu de biin tran nude cho vung trpng di6m ThEwh Kim - Ha TTnh... tran nude cho viing tn?ng diem Th^ch Kim - Ha TTnh 12 De tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 - 1 0 6 Ket qua tinh toan cao trinh dinh de Bang 3-2: Kit qua tinh toan vdi gid bao cap 10 & cap 12 TT A / // Thong s6 tinh toan Xac dinh cao trinh dinh d^ Sd' Ueu tinh toan Muc nude tri^u uung bmh 5% DP cao nude d&nR Cao dp tu nhi&n binh quin tru6c edng tnnh c6t nu6c trudcCTh Van tdc fiio U Da sip D Trong luone... xet din svr phan bd toe dp gid theo khdng gian va pham vi da gid hi$u qua la D=100km Vi vay chpn da gid tinh toan la D=100km 4 Tinh toin sdng tit gid thilt kl: Phuong phap tmh toan sau day cua Bretscheider dupe dua ra dua tren gia thiSt la sdng smh ra do gid trong khu vyc trong dieu kipn bao thiet ke Diiu nay diing vdi cac de nim trong khu v\ic ehiu anh hudng true tilp tren hudng gid thdi a Chiiu cao... tran nude cho vimg trpng dilm Th^ch Kim - Ha Thih 18 De tai NCKH cip nha nude KC08 -15/06 - 10 CHU'ONG IV : KET LUAN & KIEN NGHI 4.1 KET LUAN: Nhdm thilt kl da bam sat tieu chuin nganh "Hudng din thiit ke de biin 14TCN130-2002" dl tinh toan thilt kl Ddng thdi kit hpp vdi kit qua nghifin eiiu ciia de tai dua mot sd giai phap mdi nhim tSng dn djnh cho cong trinh dd la: diing phu gia tang dn dinh cho ldp... gia tang dn dinh cho ldp dit dip bpc phia ngoai than de 4.2 KIEN NGHJ: Ung dung ket qua nghien eihi va irng dung edng ngh| mdi cua de tai vao thilt ke xay dvmg dS biin Vipt Nam D I nghj cae co quan ehiie nang cho phip thii nghiSm tren mot doan dS bidn th\rc te dl hoan thien edng nghe TM Thiet k^ mlu de bien tran nude cho viing trpng diem Thach Kim - Ha Tinh 19 ... NCKH cip nha nude KC08 -15/06 -10 + Chpn dat cd bao nhieu % la sdt, quy truih thi nghipm trong phong va hien trudng dupe thue hiSn theo hudng din thilt kl, quy truth xir ly dit cho de tran nudcTai lieu cua KC08-15/06-10 da bien so?n 3.5 KIEM TRA ON DJNH MAI Sfi PHIA B 6 N G VA P H I A BIEN DI dam bao an toan on djnh cho de chiing tdi chpn vj tri m}t cit tinh toan nguy hilm nhit, dia chit nIn va dilu ki$n... dam giin c6 dang: 'EiC •P.cosa+(w-u.p.cosa)Jg(p].— Zvf.sina Trong dd: m,, = cosa+ (sina.tg(p)/K,[ C luc dinh don vj; < p Gdc nOi ma sat; u ap lire nude ke rdng; w Trpng lupng cda dai dit tinh toan; P Chiiu dai day dai; a Gdc giOa tilp tuyin day moi dai va phuong nim ngang - So dd tinh dn djnh ap dimg cho mai de va co de phia ddng dupe chpn tinh cho cac trudng hpp sau: Mai thirpng liru: + Trudng hpp muc... chifiu day vd bpc la 20 cm 3.1 CAC c m TIEU TmtT - c i p cong trinh ME : Cap HI (TuySn de bao ve dan sd khoang 200.000 nguoi-theo tieu chuin phan cip de A6-77) - H6 sd an toan cho phep :[K] = 1,15 - Mxfc nude triSu thiSt ke : P = 5% - Muc nude dang thigt ki : P = 20% - Cao trinh dinh de thilt ke chong gid bao cip 10, v?n tdc gid u = 28,4m/s; - Ket cau bao ve mai dam bao chdng gid bao cap 12, u = 36,9m/s... Idt: Trpng lupng 6n djnh ciia khdi phu mai de chju tac dung cua sdng, gid thilt kl theo cong thirc Hudson: ^.= rX (3-7) Y, TM Thi6t ke mlu de bien tran nude cho vimg trong di§m Thach Kim - Ha TTnh 13 D6 tai NCKH cap nha nude KC08 -15/06 - 1 0 Trong dd: G: Trpng lupng toi thilu cua khdi phu mai nghieng (T) Hs: ChiSu cao sdng thiet ke (m) Y = 2,5: Trpng lupng ridng cua v|t lieu khdi phd (T/m') d y„ = . Thuy loi da tiln hanh khoan va lay mlu ngoai hiSn trudng vdi cac npi dimg nhu sau: - Van chuyen thiet bi khoan - Dinh vi khoan: 18 diSm - Khoan khao sat 18 h6 khoan vdi tdng do sau. Thuy Ipi thue hien. Tii k6t qua khoan khao sat dja chdt ngoai thue dia va thi nghiem miu trong phong dia ting khu vuc nghiSn cuu trong pham vi chieu sau khoan khao sat tit tr6n xuSng . cac h6 khoan HK2, HK5, HKg, HKi 1, HK17. Kgt qua phan tich cac tinh chit ca ly cua ldp 1 cho gia tri trung bmh dupe trinh bay trong bang 1. TM ThiSt kB mhi de biSn tran nuac cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi, Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn