phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

29 2,615 22
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 14:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HƯƠNG GIANG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HƯƠNG GIANG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành : Tài chính và Ngân Hàng Mã số : 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐÀO MINH PHÚC Ơ Hà Nội – 2012 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iv PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng 7 1.1.1 Khái niệm 7 1.1.2 Đặc điểm cấu tạo 8 1.1.3 Phân loại thẻ 10 1.2 Dịch vụ thẻ tại NHTM 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ 16 1.2.3 Lợi ích của các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ 17 1.2.4 Rủi ro trong hoạt động dịch vụ thẻ và biện pháp phòng ngừa 22 1.2.5 Quy trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ 26 1.3 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại 27 1.3.1 Sự cần thiết phát triển dịch vụ thẻ tại NHTM 27 1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM 29 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM . 322 1.4 Tình hình phát triển dịch vụ thẻ của một số NHTM và bài học kinh nghiệm 366 1.4.1 Tình hình phát triển thẻ của một số NHTM 366 1.4.2 Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng Việt Nam 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 43 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu 43 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 43 2.1.2 Mô hình tổ chức 44 2.1.3 Kết quả một số hoạt động kinh doanh chính 45 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 52 2.2.1 Ðặc điểm của thị trường kinh doanh thẻ tại Việt Nam 52 2.2.2 Các sản phẩm dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu 54 2.2.3 Phát hành thẻ tại NH TMCP Á Châu 58 2.2.4 Thanh toán thẻ tại NH TMCP Á Châu 63 2.2.5 Lợi nhuận thu được qua hoạt động phát hành thanh toán thẻ 66 2.2.6 Chất lượng dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu 68 2.2.7 Quản trị rủi ro trong lĩnh vực thẻ tại NH TMCP Á Châu 69 2.3 Ðánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 72 2.3.1 Những thành tựu đạt được 72 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 74 2.3.3 Nguyên nhân các tồn tại, hạn chế 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 799 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 80 3.1 Xu hướng phát triển thị trường thẻ Việt Nam và mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 80 3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường thẻ Việt Nam 80 3.1.2 Mục tiêu phát triển hoạt động dịch vụ thẻ ACB đến năm 2015 82 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 833 3.2.1 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển dịch vụ thẻ 833 3.2.2 Hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh 866 3.2.3 Hoàn thiện công tác nhân sự và đào tạo 877 3.2.4 Nâng cao công tác quản trị điều hành 877 3.2.5 Phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ 888 3.2.6 Đẩy mạnh mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng 899 3.2.7 Đa dạng hóa sản phẩm thẻ 90 3.2.8 Quan tâm và đổi mới chính sách chăm sóc khách hàng 91 3.2.9 Tăng cường công tác truyền thông và Marketing 91 3.2.10 Đổi mới công nghệ 92 3.2.11 Tăng cường công tác quản lý rủi ro. 93 3.3 Một số kiến nghị 94 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 94 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 977 3.3.3 Kiến nghị Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam 988 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Error! Bookmark not defined.9 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 2 PHẦN MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với việc Việt Nam chính thức gia nhập WTO, các Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và các nước được ký kết, nền kinh tế nước ta tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, đời sống của đại bộ phận dân cư ngày càng được cải thiện. Điều đó đã tạo tiền đề thuận lợi cho các dịch vụ ngân hàng bán lẻ, trong đó dịch vụ thẻ tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cùng với sự phát triển không ngừng về mặt khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhu cầu đòi hỏi của khách hàng ngày càng tăng. Nắm bắt được xu thế đó, để thu hút được khách hàng về phía mình trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng trong nước ngày càng chú trọng nhiều hơn đến việc phát triển mảng dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ tiện ích đi kèm với thẻ. Giờ đây, thẻ không chỉ đơn thuần là một phương tiện rút tiền mặt mà đã trở thành phương tiện đa mục đích, giúp người sử dụng thể tiếp cận được nhiều dịch vụ giao dịch thông qua thẻ ngân hàng. Dịch vụ thẻ phát triển giúp cho khách hàng ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ thanh toán hiện đại. Trước xu thế cạnh tranh như bão, Ngân hàng TMCP ACB cần phải nhanh chóng phát triển thật mạnh dịch vụ thẻ, một dịch vụ vừa bắt nhịp với xu thế thời cuộc, vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Xuất phát từ nhu cầu trên mà em đã lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ” 2.TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Tra cứu tại Kho dữ liệu Luận án của Thư viện quốc gia (Hà Nội) tính đến tháng 6-2012, 2 công trình luận án tiến sỹ kinh tế viết về dịch vụ thẻ của các NHTM Việt Nam; trong đó: Luận án: “Những giải pháp góp phần nhằm phát triển hình thức thanh toán thẻ ngân hàng ở Việt Nam”, của NCS Nguyễn Danh Lương, bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước tại trường Đại học kinh tê quốc dân, Hà Nội, năm 2003. 3 Luận án: “ Giải pháp bản nhằm phát triển thị trường thả ngân hàng tại Việt Nam” của NCS Trần Tấn Lộc, bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước tại trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh , năm 2004. Cả hai luận án nói trên đều nghiên cứu về thẻ ngân hàng nói chung, số liệu và thực trạng ở vào giai đoạn thị trường thẻ ngân hàng chưa phát triển. Đây mới là giai đoạn đầu cấu lại ngân hàng nên công nghệ ngân hàng, dịch vụ phi tín dụng … chưa phát triển. Kết luận và các giải pháp hai luận án trên đưa ra chưa dự báo được sự phát triển đa dạng của các sản phẩm thẻ, tốc độ phát triển nhanh của thị trường thẻ hiện nay, công nghệ thẻ đang được các NHTM triển khai, cũng như yêu cầu tất yếu khách quan của việc thống nhất liên kết mạng thanh toán Bank net của hầu hết các NHTM hiện nay. Ngoài ra, tại trang web của các trường đại học cũng công bố đề tài thạc sỹ, cụ thể: Học viện Ngân hàng Hà Nội đề tài thạc sỹ “ Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành” của Hoàng Việt Nga năm 2011. Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đề tài thạc sỹ “ Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Việt Nam” của Nguyễn Quỳnh Như năm 2010. Hai đề tài thạc sỹ được viết trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng đặc biệt trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nên đã xác định được dịch vụ thẻ chính là dịch vụ trọng tâm của các ngân hàng bán lẻ. Mỗi đề tài khác nhau lại những hướng nghiên cứu khác nhau nhưng tựu chung lại đều những đóng góp nhất định về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn đối với việc phát triển dịch vụ thẻ riêng và đối với ngành ngân hàng nói chung. Trong khuôn khổ đề tài chỉ mới dừng lại ở việc nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP ACB. 3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu làm sáng tỏ sở lý luận cũng như các vấn đề liên quan về sản phẩm thẻdịch vụ kinh doanh thẻ của NHTM. 4 Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu từ đó đưa ra những mặt đạt được, những mặt hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những mặt hạn chế đó, đồng thời nhìn nhận học hỏi bài học kinh nghiệm của các ngân hàng lớn mạnh trong và ngoài nước. Qua đó, đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu cho phù hợp, khả thi. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về thẻdịch vụ thẻ tại NHTM Giới hạn phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu và đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu trong thời gian 3,5 năm từ 2009 –6/2012. Qua đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu theo cả chiều rộng và chiều sâu. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đề tài đã lựa chọn sở phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm tận tính chất hợp lý, ưu việt của từng loại phương pháp nghiên cứu khoa học. Cụ thể bao gồm: Phương pháp thống kê: thu thập và xử lý thông tin qua 2 nguồn chính, đó là: Dùng dữ liệu nội bộ được tổng hợp từ Trung tâm thẻ- Ngân hàng TMCP Á Châu và Hiệp hội thẻ; Dùng dữ liệu thu thập từ các nguồn: sách , báo, các phương tiện truyền thông, các tổ chức, hiệp hội… Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như duy vật biện chứng gắn liền với suy luận logic và lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp. Phương pháp định tính: Nghiên cứu thăm dò, phỏng vấn, thảo luận nhóm, phương pháp phi xác suất Phương pháp định lượng: Bảng câu hỏi, phân tích. 6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN Về mặt khoa học: Luận văn đã hệ thống hóa lý luận về thẻ ngân hàng¸phát hành và thanh toán thẻ của NHTM. Về mặt thực tiễn: Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu nhằm tìm ra những mặt đã đạt được cũng như những mặt hạn 5 chế cần khắc phục. Từ đó, luận văn đã đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Á Châu trong bối cảnh nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn,thị trường sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng bán lẻ cạnh tranh mạnh mẽ trong đó không thể không nhắc đến sản phẩm dịch vụ thẻ. 7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm Theo “ Quy chế phát hành, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nươc Việt Nam thì Thẻ ngân hàng “ là phương tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản các bên thỏa thuận”. 1.1.2 Đặc điểm cấu tạo Thẻ được làm từ nhựa cứng, hình chữ nhật với kích thước chuẩn hóa quốc tế là 54mm*84mm, dày 1mm, 4 góc tròn. Thẻ ba lớp, lõi thẻ là nhựa cứng màu trắng, ở giữa hai lớp nhựa tráng mỏng. Màu sắc của thẻ thể khác nhau tùy theo từng quy định của từng ngân hàng phát hành. 1.1.3 Phân loại thẻ 1.1.3.1. Phân loại theo đặc tính kĩ thuật:Thẻ khắc chữ nổi (Imbosed Card); Thẻ băng từ (Magnetic Strip); Thẻ chip (Smart Card) 1.1.3.2. Phân loại theo chủ thể phát hành thẻ:Thẻ do ngân hàng phát hành; Thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành 6 1.1.3.3. Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ:Thẻ ghi nợ (Debit Card); Thẻ trả trước (Prepaid Card); Thẻ tín dụng (Credit Card) 1.1.3.4. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:Thẻ trong nước; Thẻ quốc tế (Internatinal Card) 1.1.3.5. Phân loại theo mục đích sử dụng:Thẻ kinh doanh; Thẻ du lịch và giải trí 1.1.3.6. Phân loại theo đối tượng sử dụng: Thẻ vàng (Gold Card); Thẻ chuẩn (Standand Card) 1.2. Dịch vụ thẻ tại NHTM 1.2.1. Khái niệm: Sản phẩm dịch vụ ngân hàng là tập hợp những đặc điểm, tính năng, công dụng do ngân hàng tạo ra nhằm thoả mãn nhu cầu nhất định của khách hàng trên thị trường tài chính. 1.2.2. Các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ Chủ thẻ (Cardholder); Ngân hàng phát hành (Issuer); Ngân hàng đại lý (Acquirer); Đơn vị chấp nhận thẻ (Merchant) 1.2.3. Lợi ích của các chủ thể tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ 1.2.3.1. Đối với chủ thẻ: Nhanh chóng, thuận tiện và an toàn;Tiết kiệm và hiệu quả;Văn minh và hiện đại 1.2.3.2. Đối với sở chấp nhận thẻ: Tăng doanh số bán và thu hút khách hàng; Đảm bảo chi trả, tăng quay vòng vốn và hiệu quả kinh tế; Tiết kiệm và đảm bảo an toàn 1.2.3.3. Đối với ngân hàng: Thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận; Đa dạng hóa dịch vụ và hiện đại hóa công nghệ; Tăng uy tín và độ tin cậy của khách hàng 1.2.3.4. Đối với kinh tế- xã hội: Giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường; Tăng cường hoạt động lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế, tăng vòng quay vốn;Hạn chế các hoạt động kinh tế ngầm, kiểm soát các hoạt động giao dịch kinh tế; Góp phần thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia. 1.2.4 Rủi ro trong hoạt động dịch vụ thẻ và biện pháp phòng ngừa - Một số rủi ro sau: Thông tin phát hành giả hoặc mất khả năng thanh toán; Thẻ giả; Thẻ bị mất cắp, thất lạc; Chủ thẻ không nhận được thẻ do ngân hàng gửi;Tài [...]... trong việc phát triển khách hàng do cạnh tranh gay gắt giưã các ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ 20 Thứ năm, dịch vụ thẻ không phải là dịch vụ thế mạnh truyền thống của ACB Thứ sáu, các văn bản pháp quy về thẻ do NHNN ban hành còn thiếu và nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) 3.1 Xu hướng phát triển thị trường thẻ Việt Nam... động của các cán bộ; Tổ chức tập huấn cho nhân viên ĐVCNT và chủ thẻ các biện pháp phòng ngừa thẻ giả mạo 1.2.5 Quy trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiệp vụ phát hành, sử dụng thanh toán thẻ 1.3 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại 1.3.1 Sự cần thiết phát triển dịch vụ thẻ tại NHTM Thẻ dần được xem như là một công cụ văn minh và làm giảm việc thanh toán bằng... lĩnh vực thẻ tại NH TMCP Á Châu Tích cực hợp tác với Tổ chức thẻ quốc tế để cập nhật thông tin cũng như học hỏi kinh nghiệm, giám sát chặt chẽ các giao dịch thẻ ACB là ngân hàng đầu tiên triển khai 9 dịch vụ bảo hiểm miễn phí tặng kèm chủ thẻdịch vụ 3D Secure giúp chủ thẻ không cần phải lo lắng việc lạm dụng tài khoản thẻ 2.3 Ðánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 2.3.1... www.acb.com.vn) 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 2.2.1 Ðặc điểm của thị trường kinh doanh thẻ tại Việt Nam - Xu hướng liên minh, liên kết giữa các ngân hàng - Phát triển đa dạng các sản phẩm thẻ 2.2.2 Các sản phẩm dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu 2.2.2.1 Thẻ tín dụng : Thẻ Chip ACB Visa Platinum; Thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard 2.2.2.2 Thẻ trả trước: Thẻ trả trước quốc tế Visa... và phát triển hình thức thanh toán thẻ Ba là, các ngân hàng đã kích thích nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng bằng cách đưa ra nhiều tiện ích của dịch vụ Bốn là, các ngân hàng đều đầu tư thích đáng vào phát triển công nghệ và phát triển mạng lưới phân phối cũng như DVCNT Năm là, tập trung đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý cũng như cán bộ nhân viên kinh doanh thẻ Sáu là, mở rộng phát triển dịch. .. và mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường thẻ Việt Nam 3.1.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô: 3.1.1.2 Xu hướng phát triển thị trường thẻ Việt Nam 3.1.2 Mục tiêu phát triển hoạt động dịch vụ thẻ ACB đến năm 2015 - Trở thành 1 trong 3 ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thẻ - Nằm trong 3 ngân hàng đứng đầu Việt Nam về kênh chấp nhận thẻ (bao gồm... dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu - Mở thêm Tiểu Trung tâm thẻ ở Hà Nội để thể phát triển dịch vụ thẻ cũng như chăm sóc khách hàng được chuyên nghiệp hơn - Tăng cường ký nhiều hợp đồng liên kết với các ĐVCNT giảm giá khi khách hàng sử dụng thẻ ACB để thanh toán - Phân loại khách hàng để chế độ chăm sóc thích hợp - Các Chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng đã nhân viên chuyên trách về thẻ tuy... và POS) - Là ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ và sản phẩm mới tại thị trường thẻ Việt Nam - Là ngân hàng chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất trên thị trường thẻ Việt Nam * Tầm nhìn đến năm 2020: Phấn đấu là một trong các ngân hàng đứng đầu thị trường thẻ ;phấn đấu đứng đầu trong một số phân khúc thị trường xác định 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 3.2.1 Hoàn... mặt 1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM - Các chỉ tiêu định lượng: Doanh thu; Số lượng chủ thẻ trên thị trường; Sự đa dạng về sản phẩm thẻ; Số lượng máy ATM, POS (đơn vị chấp nhận thẻ) ; Thị phần các loại thẻ 7 - Các chỉ tiêu định tính: Tiện ích của dịch vụ thẻ; Giá trị gia tăng của dịch vụ thẻ; Thời gian thực hiện nghiệp vụ; Tính chính xác, an toàn, bảo mật 1.3.3 Các nhân tố... doanh thẻ Sáu là, mở rộng phát triển dịch vụ thẻ gắn liền với việc mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NH TMCP Á CHÂU 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngày 04/6/1993, ACB chính thức đi vào hoạt động 2.1.2 Mô hình tổ chức Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức của Ngân hàng TMCP Á Châu Nguồn: http:// www.acb.com.vn 9 2.1.3 . phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ . trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ 26 1.3 Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại 27 1.3.1 Sự cần thiết phát triển dịch vụ thẻ tại NHTM 27 1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển. trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 52 2.2.1 Ðặc điểm của thị trường kinh doanh thẻ tại Việt Nam 52 2.2.2 Các sản phẩm dịch vụ thẻ tại NH TMCP Á Châu 54 2.2.3 Phát hành thẻ tại
- Xem thêm -

Xem thêm: phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu, phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu, phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn