dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh lâm đồng

18 376 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 14:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH NGỌC TUẤN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGNội – Năm 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH NGỌC TUẤN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH LÂM ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN NGỌC THANH Hà Nội – Năm 2012 MỤC LỤC Chƣơng 1- CƠ SƠ ̉ LY ́ LUÂ ̣ N THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ . viii 1.1 Khi nim cơ bn v Ngân hng thƣơng mi v cc mt hot động viii 1.1.1 Ngân hng thƣơng mi viii 1.1.2 Các mt hot động của ngân hng thƣơng mi xi 1.2 Dịch vụ ngân hng đin t xi 1.2.1 Cơ sở hình thành phát triển dịch vụ ngân hng đin t xi 1.2.2 Vai trò của dịch vụ ngân hng đin t trong hot động ngân hàng xiii 1.2.3 Ƣu v nhƣợc điểm của dịch vụ ngân hng đin t xiv 1.2.4 Các loi hình dịch vụ ngân hng đin t xviii 1.2.5 Đnh gi dịch vụ ngân hng đin t xxiv 1.2.6 Cc nhân t nh hƣởng đn sự phát triển v xu hƣơ ́ ng sƣ ̉ du ̣ ng di ̣ ch vu ̣ xxix 1.3 Kinh nghim pha ́ t triê ̉ n di ̣ ch vu ̣ ngân ha ̀ ng điê ̣ n tƣ ̉ trên th  giới xxxii 1.3.1 Trung Quc xxxiv 1.3.2 Malaysia xxxiv 1.3.3 Singapore xxxv 1.4 Tổng quan tình hình pha ́ t triê ̉ n di ̣ ch vu ̣ ngân ha ̀ ng điê ̣ n tƣ ̉ ti Vit Nam xxxvi 1.4.1 Tim năng thị trƣờng xxxvi 1.4.2 Tình hình phát triển dịch vụ ngân hng đin t ti Vit Nam qua cc năm . xxxvi 1.4.3 Xu th phát triển của dịch vụ ngân hng đin t xli Chƣơng 2- THƢ ̣ C TRA ̣ NG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG xlii 2.1 Tô ̉ ng quan về Ngân ha ̀ ng TMCP Đầu tƣ va ̀ Pha ́ t triê ̉ n chi nhnh Lâm Đồng xlii 2.1.1 Giới thiu sơ lƣợc v TMCP Ngân hng Đầu Tƣ v Pht triển Vit Nam xlii 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hng TMCP Đầu tƣ v Pht triển Vit Nam, chi nhnh Lâm Đồng xlii 2.1.3 Tình hình hot động kinh doanh giai đon 2009-2011 xlv 2.2 Tình hình phát triển dịch vụ ngân hng đin t của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ v Phát triển Lâm Đồng giai đoa ̣ n 2009 – 2011 lii 2.2.1 Dịch vụ thẻ thanh toán lii 2.2.2 Dịch vụ kiểm tra thông tin tài khon trực tuyn lx 2.2.3 Dịch vụ Home banking lxiii 2.3 Đa ́ nh gia ́ chung về thƣ ̣ c tra ̣ ng hot động dịch vụ ngân hng đin t của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ v Pht triển (BIDV) Lâm Đồng giai đoa ̣ n 2009-2011 lxiv 2.3.1 V các chỉ tiêu định lƣợng phn ánh chất lƣợng hot động dịch vụ lxiv 2.3.2 V các tiêu chí định tính đnh gi chất lƣợng hot động dịch vụ lxv 2.3.3 V hot động tổ chức qun lý triển khai dịch vụ lxvi 2.3.4 Tồn ti, hn ch nguyên nhân lxix Chƣơng 3 – PHƢƠNG HƢỚNG CÁC GIA ̉ I PHA ́ P PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG GIAI ĐOA ̣ N SẮP TƠ ́ I lxxii 3.1 Phƣơng hƣơ ́ ng va ̀ mu ̣ c tiêu lxxii 3.1.1 Dự bo môi trƣờng kinh doanh dịch vụ ngân hàng trong thời gian tới lxxii 3.1.2 Định hƣớng phát triển hot động kinh doanh ngân hng đin t năm 2012 v tầm nhìn đn 2015 lxxiv 3.1.3 Chin lƣợc phát triển v phƣơng hƣớng hot động của Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ v Pht triển Vit Namchi nhnh Lâm Đồng tầm nhìn đn 2015 lxxiv 3.2 Mô ̣ t số gia ̉ i pha ́ p nhằm thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ ngân hng đin t trong thời gian tới ti ngân hàng TMCP Đầu Tƣ v Pht triển Lâm Đồng lxxvi 3.2.1 Tăng cƣờng s lƣợng, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực lxxvi 3.2.2 Hoàn thin, tăng cƣờng, nâng cao ứng dụng công ngh lxxvii 3.2.3 Gii pháp v chin lƣợc Marketing hỗn hợp lxxviii 3.2.4 Nâng cao năng lực qun trị điu hành. lxxx 3.2.5 Hoàn thin mô hình tổ chức lxxxi 3.3 Một s kin nghị với Chính phủ, cơ quan qun lý v Ngân hng nh nƣớc lxxxii 3.3.1 Kin nghị đi với Chính phủ v cơ quan qun lý lxxxii 3.3.2 Kin nghị đi với Ngân hng nh nƣớc lxxxiv 3.3.3 Kin nghị với Ngân hng Đầu tƣ v Pht triển Vit Nam lxxxv 1 MỞ ĐẦU Hoạt động của ngành ngân hàng nước ta hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do tác động của chu kỳ suy giảm của kinh tế thế giới Việt Nam. Trong xu thế đó, vụ ngân hàng điện tử là một lựa chọn thích hợp cho các ngân hàng trong quá trình phát triển dịch vụ mới của mình. Dịch vụ ngân hàng điện tử đã bắt đầu được triển khai tại hàng loạt các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng hiệu quả phát triển vẫn chưa cao do tác động của nhiều yếu tố. Hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, một tỉnh Tây Nguyên, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng cũng đã bước đầu triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử theo xu thế chung. Nhưng đồng thời hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử trên địa bàn này đối diện với không chỉ những khó khăn chung toàn hệ thống mà còn với những khó khăn riêng đặc thù khu vực địa lý như cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật còn hạn chế, thói quen tiêu dùng sử dụng dịch vụ ở mức thấp,… Với mục tiêu hiểu rõ những đặc thù đó, tác giả lựa chọn đề tài “DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG” làm chủ đề Luận văn thạc sỹ của mình nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: (1) Thư ̣ c tra ̣ ng hoa ̣ t đô ̣ ng dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nha ́ nh Lâm Đồng – Ngân ha ̀ ng Đầu va ̀ Pha ́ t triê ̉ n Viê ̣ t Nam như th ế nào? (2) Cần có giải pháp gì để phát triển dịch vụ này trên địa bàn trong thời gian sắp tới? 2 Luận văn có kết cấu gồm 3 chương như sau: Chƣơng 1- Cơ sơ ̉ ly ́ luâ ̣ n thực tiễn về Dịch vụ Ngân hàng điện tử Chƣơng 2- Thư ̣ c tra ̣ ng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Namchi nhánh Lâm Đồng Chƣơng 3 – Phương hướng các giải pháp phát tri ển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng giai đoa ̣ n sắp tơ ́ i Xin chân thành cảm ơn PGS-TS Nguyễn Ngọc Thanh đã hướng dẫn, hỗ trợ tác giả trong suốt quá trình phát triển luận văn. Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Phòng kế hoạch tổng hợp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng đã tạo điều kiện về thời gian tài liệu cho tác giả hoàn thành luận văn. 3 Chƣơng 1- CƠ SƠ ̉ LY ́ LUÂ ̣ N THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1.1 Khi nim cơ ba ̉ n vê ̀ Ngân ha ̀ ng thƣơng ma ̣ i va ̀ ca ́ c mă ̣ t hoa ̣ t đô ̣ ng 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại Khái niệm cơ bản về ngân hàng thương mại được nêu ra dựa trên vai trò truyền thống của nó ngay từ khi ra đời, đó là tổ chức tài chính nhận tiền gửi cho vay tiền. Nói một cách tổng quát, đó là nơi giao dịch trực tiếp với công chúng để nhận ký thác, cho vay cung ứng những dịch vụ tài chính. 1.1.1.1 Các chức năng của ngân hàng thương mại Có nhiều quan điểm về việc phân loại các chức năng của ngân hàng thương mại. Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả chọn cách phân loại chức năng của ngân hàng thương mại theo 4 nhóm: (a) Chức năng trung gian tài chính; (b) Chức năng trung gian thanh toán; (c) Chức năng tạo tiền; (d) Chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính. 1.1.2 Cc mặt hoạt động của ngân hàng thƣơng mại Trong hoạt động, ngân hàng thương mại thực hiện cụ thể hóa các chức năng trên thông qua các mặt hoạt động gồm 3 lĩnh vực nghiệp vụ: nghiệp vụ Nợ, nghiệp vụ Có, nghiệp vụ môi giới, trung gian. 1.2 Dịch vụ ngân hàng đin t 1.2.1 Cơ sở hình thành pht triển dịch vụ ngân hàng đin t Dịch vụ ngân hàng điện tử (Electronic Banking viết tắt là E-Banking), hiểu theo nghĩa trực quan đó là một loại dịch vụ ngân hàng được khách hàng thực hiện nhưng không phải đến quầy giao dịch gặp nhân viên ngân hàng. Hiểu theo nghĩa rộng hơn đây là sự kết hợp giữa một số hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống với công nghệ thông tin điện tử viễn thông. 1.2.2 Vai trò của dịch vụ ngân hàng đin t trong hoạt động ngân hàng Ngân hàng điện tử khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin viễn thông tạo ra các phương tiện giao tiếp mới giữa ngân hàng khách hàng, bổ sung cho phương tiện giao tiếp truyền thống dựa vào mạng lưới chi nhánh quầy giao dịch. 1.2.3 Ƣu nhƣợc điểm của dịch vụ ngân hàng đin t 1.2.3.1 Ưu điểm a. Nhanh chóng, thuận tiện b. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu c. Mở rộng phạm vi hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh d. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn e. Tăng khả năng chăm sóc thu hút khách hàng f. Cung cấp dịch vụ trọn gói 1.2.3.2 Nhược điểm a. Vốn đầu lớn b. Rủi ro cao c. Thiếu thông tin “nóng” 1.2.4 Cc loại hình dịch vụ ngân hàng đin t 1.2.4.1 Các loại thẻ thanh toán Thẻ thanh toán là tên mà người ta đặt cho các loại thẻ nhựa dùng thay thế cho tiền mặt. 4 1.2.4.2 Dịch vụ ngân hàng tự phục vụ: Cho phép khách hàng tự thực hiện các giao dịch của mình thông qua máy thanh toán tự phục vụ, đó là những máy ATM (Automatic Teller Machines) với nhiều chức năng như rút tiền, nộp tiền, thanh toán hàng hoá, đầu tài chính 1.2.4.3 Dịch vụ ngân hàng tại nhà (home banking) Home-banking là kênh phân phối dịch vụ của ngân hàng điện tử, cho phép khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch chuyển khoản với ngân hàng tại nhà, tại văn phòng công ty mà không cần đến ngân hàng. 1.2.4.4 Trung tâm dịch vụ khách hàng (Call center) – Phone banking Phone-banking là hệ thống tự động trả lời hoạt động 24/24, khách hàng nhấn vào các phím trên bàn phím điện thoại theo mã do ngân hàng quy định trước, để yêu cầu hệ thống trả lời thông tin cần thiết. 1.2.4.5 Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại – Mobile banking/SMS banking Mobile - banking là một kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua hệ thống mạng điện thoại di động. 1.2.4.6 Internet banking Với máy tính kết nối Internet, bạn sẽ được cung cấp được hướng dẫn các sản phẩm, các dịch vụ của ngân hàng. 1.2.4.7 Kios ngân hàng Trên đường phố sẽ đặt các trạm làm việc, giao dịch ngân hang với đường kết nối Internet tốc độ cao. 1.2.5 Đnh gi dịch vụ ngân hàng đin t 1.2.5.1 Định lượng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử Đnh gi về mặt thị trƣờng, kênh phân phối Số lượng Phòng Điểm giao dịch Hệ thống ATM Hệ thống POS Bình quân số km 2 có một điểm hoạt động ngân hàng (km 2 ) Bình quân một điểm hoạt động ngân hàng phục vụ (người) Bình quân một máy ATM phục vụ (người) Bình quân một máy POS phục vụ (người) Đnh gi về mặt sản phẩm (số lƣợng khch hàng doanh thu) Số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ thanh toán qua Internet Số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ thanh toán qua Mobile Số lượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh khác Số lượng giao dịch thanh toán qua internet của khách hàng Giá trị giao dịch thanh toán qua internet của khách hàng Số lượng giao dịch thanh toán qua Mobile của khách hàng cá nhân Giá trị giao dịch thanh toán qua Mobile của khách hàng cá nhân Số lượng giao dịch thanh toán qua kênh điện tử khác Giá trị giao dịch thanh toán qua kênh điện tử khác 1.2.5.2 Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử Những đặc trưng cấu thành chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm một số yếu tố cơ bản dưới đây: (a) Sự tin cậy, (b) Khả năng đáp ứng, (c) Sự thuận tiện, (d) Khả năng thực hiện dịch vụ, (e) Sự bảo mật. 5 1.2.6 Cc nhân tố ảnh hƣởng đn sự pht triển dịch vụ xu hƣớng s dụng dịch vụ 1.2.6.1 Cơ sở hạ tầng pháp lý 29/11/2005 Luật Giao dịch điện tử 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin 23/11/2009 Luật Viễn Thông 09/06/2006 Nghị định số 57/2006/NĐ-CP về Thương mại điện tử 15/02/2007 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số Dịch vụ chứng thực chữ ký số 23/02/2007 Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 08/03/2007 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng 10/04/2007 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 13/08/2008 Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác 28/08/2008 Nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện tử trên Internet 06/04/2011 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 13/06/2011 Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 10/04/2007 Nghị định số 63/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin 1.2.6.2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật a. Cơ sở hạ tầng trình độ công nghệ thông tin Ngân hàng điện tử phát triển dựa trên cơ sở kỹ thuật số hoá, công nghệ thông tin, mà trước hết là kỹ thuật máy tính điện tử. b. Hệ thống tập trung hoá tài khoản kế toán (Core- Banking ) Core banking (ngân hàng lõi) là một hệ thống phân hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng như: tiền gửi, tiền vay, khách hàng qua đó ngân hàng có thể phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ, quản lý nội bộ chặt chẽ, hiệu quả hơn. 1.2.6.3 Điều kiện từ phía khách hàng Mức sống người dân là nhân tố quan trọng trong phát triển ngân hàng điện tử. 1.3 Kinh nghim pha ́ t triê ̉ n di ̣ ch vu ̣ ngân ha ̀ ng điê ̣ n tƣ ̉ trên th giới Tại các nước công nghiệp phát triển E-banking được sử dụng rộng rãi, số khách hàng sử dụng E- banking chiếm đến 70% dân số con số này hàng năm vẫn tiếp tục tăng. Sự phát triển của khoa học công nghệ có ảnh hưởng to lớn cho ngành ngân hàng, là nền tảng cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiên tiến. 6 1.4 Tổng quan tình hình pht triển dịch vu ̣ ngân ha ̀ ng điê ̣ n tƣ ̉ của h thống Vit Nam 1.4.1 Tiềm năng thị trƣờng Dân số Việt Nam hiện nay có 86 triệu người trong đó 35% người dưới 35 tuổi (theo báo cáo Tình hình dân số năm 2010 của Liên hiệp Quốc). Trong đó, số chủ thẻ chủ tài khoản tiền gửi thanh toán mới đạt trên 15 triệu (chiếm khoảng 17,4% dân số), nhưng tốc độ tăng trưởng đến 200% hàng năm trong ba năm 2001 - 2010 (Theo thống kê của Vụ Thanh toán, Ngân hàng nhà nước). Con số này tiếp tục tăng cao trong các năm tiếp theo. Coi đây là thị trường màu mỡ nên các ngân hàng đang không ngừng mở rộng, giới thiệu, nhằm đưa thêm tiện ích loại hình dịch vụ Internet banking đến khách hàng. Thậm chí, có nhà băng còn áp dụng chính sách đặc biệt khi khách hàng thực hiện giao dịch qua kênh thanh toán trực tuyến. 1.4.2 Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng đin t tại Vit Nam qua cc năm Đây vẫn là lĩnh vực hoạt động mới đối với nhiều ngân hàng thương mại, môi trường pháp lý ở nước ta còn chưa đủ đáp ứng cho hoạt động của E-Banking. Chữ ký điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử chưa rõ ràng. Cũng chính vì môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh nên một số khách hàng cũng như ngân hàng thương mại còn nghi ngại trong việc triển khai mạnh các dịch vụ ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, những nhược điểm của E-banking, bất cập về môi trường pháp lý cũng không thể giảm được sức hấp dẫn của những tiện ích E-Banking cũng như vai trò của nó trong việc góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại. 1.4.3 Xu th pht triển của dịch vụ ngân hàng đin t Với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đã tăng gấp hơn 10 lần trong vòng một vài năm qua. Các ngân hàng Việt Nam trong mấy năm gần đây cũng đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh những cuộc đua mở rộng về phạm vi quy mô thông qua tăng vốn mở rộng hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, trong sự chuyển đổi mô hình kinh doanh bán lẻ theo hướng hiện đại hơn thì phát triển ngân hàng điện tử đang được kỳ vọng là một kênh phân phối hiệu quả của tương lai. [...]... Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, (2009), Báo cáo thường niên, Hà Nội 12 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, (2010), Báo cáo thường niên, Hà Nội 13 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, (2011), Báo cáo kết quả kinh doanh, Hà Nội 14 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Namchi nhánh Lâm Đồng, (2009), Báo cáo tổng kết hoạt động, Lâm Đồng 15 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Namchi nhánh. .. – chi nhánh Lâm Đồng, (2010), Báo cáo tổng kết hoạt động, Lâm Đồng 16 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động, Lâm Đồng 17 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, (2011), Báo cáo hoạt động bán lẻ, Lâm Đồng 18 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (2007), Kỷ yếu nửa thế kỷ Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (1957 –...Chƣơng 2- THƢ̣C TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 2.1 Tổ ng quan về Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển chi nhánh Lâm Đồ ng Giới thiệu sơ lƣợc về TMCP Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 2.1.1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam được thành lập theo nghị định số177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 của Thủ ng Chính... hàng thị trường tài chính, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 7 Kim Đức Thịnh, (2010), Bàn về việc ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tửngân hàng thương mại 8 Lê Trung Thành, (2004), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Trường Đại học Đà Lạt 9 Lê Thị Kim Thoa, (2010), Dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV, TP Hồ Chí Minh 10 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, (2010), Báo cáo Trung tâm thẻ, Hà Nội 11 Ngân. .. hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng điện tử nói chung lĩnh vực thẻ nói riêng; (3) Nằm trong 3 ngân hàng đứng đầu Việt Nam về kênh chấp nhận thẻ (bao gồm cả ATM POS); (4) Là ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ sản phẩm mới tại thị trường thẻ Việt Nam; (5) Là ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất trên thị trường ngân hàng điện tử tại Việt Nam Các chỉ tiêu chủ yếu: (1) BIDV phấn... văn phòng công ty ng tự như với dịch vụ direct banking, số khách hàng tại địa bàn Lâm Đồng đăng ký sử dụng dịch vụ này còn rất hạn chế 2.3 2.3.1 Đánh giá chung về thƣc tra ̣ng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện của Ngân hàng TMCP Đầu ̣ tƣ Phát triển Lâm Đồng giai đoa ̣n 200 9-2 011 Về các chỉ tiêu định lƣợng phản ánh chất lƣợng hoạt động dịch vụ 2.3.1.1 Về công tác phát triển thị trường,... doanh ngày càng nhanh, các hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử chắc chắn sẽ còn có những thay đổi lớn, ngày càng hoàn thiện hơn, tiện ích hơn Với hệ thống các giải pháp trên, hy vọng rằng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam nói chung, chi nhánh Lâm Đồng nói riêng sẽ sớm cập nhật những kỹ thuật mới, hoàn thiện hệ thống dịch vụ điện tử ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị... đối với Chính phủ cơ quan quản lý 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nƣớc 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam KẾT LUẬN Ngân hàng điện tử khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin viễn thông tạo ra các phương tiện giao tiếp mới giữa ngân hàng khách hàng, bổ sung cho phương tiện giao tiếp truyền thống dựa vào mạng lưới chi nhánh quầy giao dịch 12 Trong vòng... khác biệt độc đáo so với thị trường Đến 31/07/2012 số thẻ phát hành mới là 3.580 thẻ, số thẻ lũy kế là 21.809 thẻ Thu phí ròng từ dịch vụ thẻ 7 tháng đầu năm 2012 đạt 328 triệu đồng, hoàn thành 40% kế hoạch năm 2012 Thu phí ròng từ dịch vụ thẻ giai đọan 200 9-2 011 tăng trưởng bình quân 83% Đây là dịch vụ phát triển nhất trong các mảng dịch vụ ngân hàng điện tử của chi nhánh (Số liệu chi tiết tại bảng... chi tiết tại bảng 2.8) Dịch vụ BSMS được triển khai từ cuối năm 2006, là một trong số những dịch vụ gia tăng rất tiện ích cho khách hàng đem lại nguồn thu lớn, ổn định cho ngân hàng Do vậy số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này ngày càng tăng Trong khi đó, số lượng khách hàng, thu từ dịch vụ mức độ phát triển của dịch vụ home banking direct banking trên địa bàn Lâm Đồng còn rất hạn chế 2.3.2 . động, Lâm Đồng 16. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Lâm Đồng, (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động, Lâm Đồng 17. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Lâm Đồng, . lẻ, Lâm Đồng 18. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2007), Kỷ yếu nửa thế kỷ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1957 – 2007), HN 19. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2008),. Chƣơng 1- Cơ sơ ̉ ly ́ luâ ̣ n và thực tiễn về Dịch vụ Ngân hàng điện tử Chƣơng 2- Thư ̣ c tra ̣ ng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh lâm đồng, dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh lâm đồng, dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh lâm đồng

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn