THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn

80 766 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 19:57


- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn, THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn, THIẾT kế hệ THỐNG LẠNH và bảo QUẢN THỰC PHẨM tàu CHỞ HÀNG 7 500 tấn, Chương 2. THIẾT KẾ TRANG TRÍ BUỒNG LẠNH, Chương 3. KẾT CẤU CÁCH NHIỆT BUỒNG LẠNH VÀ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM, Chương 4. TÍNH CHỌN MÁY NÉN, Chương 5. TÍNH CHỌN BẦU NGƯNG, Chương 6. TÍNH CHỌN DÀN BAY HƠI

Mục lục

Xem thêm