Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam

133 637 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2014, 18:10

Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học này là do tôi thực hiện, các số liệu trong luận án là hoàn toàn trung thực chưa được người khác công bố trong bất kỳ tài liệu hay công trình nào khác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các số liệu kết quả trình bày trong luận án là do tôi trực tiếp thu thập, đồng thời có kế thừa kết quả đề tài “Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, ch ất lượng cho một số loài cây trồng rừng chủ lực” giai đoạn 2006 – 2010. Đề tài luận án của tôi là một phần trong kết quả đề tài “Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng rừng chủ lực” giai đoạn 2011 – 2015 do TS Hà Huy Thịnh làm chủ nhiệm mà tôi là cộng tác viên đã được chủ nhiệm đề tài cho phép. Hà Nộ i, ngày 10 tháng 02 năm 2014 Tác giả Mai Trung Kiên i LỜI CẢM ƠN Luận án được hoàn thành tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam năm 2013. Có được kết quả này ngoài sự nỗ lực của nghiên cứu sinh không thể thiếu sự giúp đỡ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đặc biệt là của Viện Nghiên cứu Giống Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, đơn vị trực tiếp hỗ trợ về nhân lực, vật liệu giống hiện trường nghiên cứ u của các đề tài nghiên cứu cải thiện giống do Viện Nghiên cứu Giống Công nghệ sinh học Lâm nghiệp chủ trì thực hiện. Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng đến GS.TS Lê Đình Khả TS. Hà Huy Thịnh, là những thầy hướng dẫn khoa học, đã dành nhiều thời gian công sức để giúp đỡ nghiên cứu sinh hoàn thành luận án. Xin chân thành cám ơn TS. Phí Hồng Hải, TS. Nguyễn Đức Kiên tập thể cán bộ Vi ện Nghiên cứu Giống Công nghệ sinh học lâm nghiệp đã giúp đỡ nghiên cứu sinh trong việc thu thập, xử lý số liệu hoàn thiện luận án. Hà Nội, tháng 02 năm 2014 ii MỤC LỤC TT Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 6 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6 1 Trên thế giới 6 1.1 Phân bố đặc điểm sinh học của Bạch đàn urô pellita 6 1.2 Nghiên cứu về biến dị Bạch đàn urô pellita 9 1.2.1 Biến dị giữa các xuất xứ 9 1.2.2 Khả năng di truyền 11 1.2.3 Hệ số tương quan giữa sinh trưởng một số tính chất gỗ 12 1.2.4 Tương tác kiểu gen - hoàn cảnh 13 1.3 Nghiên cứu về lai giống trong các loài bạch đàn 14 1.4 Chọn lọc dòngtính phát triển rừng trồng dòngtính 17 2 Ở Việt Nam 20 2.1 Biến dị giữa các xuất xứ gia đình Bạch đàn urô pellita 20 2.1.1 Bạch đàn urô 20 2.1.2 Bạch đàn pellita 22 2.2 Khả năng di truyền 23 2.2.1 Hệ số di truyền 23 2.2.2 Hệ số tương quan giữa sinh trưởng với khối lượng riêng của gỗ 24 2.2.3 Tương tác kiểu gen hoàn cảnh 25 2.2.4 Đánh giá cấu trúc di truyền quần thể chọn giống bạch đàn urô 26 2.3 Nghiên cứu về lai giống trong các loài Bạch đàn 27 2.4 Chọn lọc dòngtính phát triển rừng trồng dòngtính 30 2.5 Nghiên cứu sâu bệnh hại 32 2.6 Một số nhận định 33 CHƯƠNG 2 35 iii NỘI DUNG, VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Nội dung nghiên cứu 35 2.2 Vật liệu nghiên cứu 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1 Phương pháp tiếp cận 41 2.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 41 2.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 43 2.3.4 Phương pháp xác định khối lượng riêng hàm lượng cellulose của gỗ 45 2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 47 CHƯƠNG 3 51 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 51 3.1 Biến dị về sinh trưởng chất lượng thân cây Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 51 3.1.1 Biến dị giữa các nguồn hạt giống Bạch đàn urô 52 3.1.2 Biến dị giữa các gia đìnhBạch đàn urô 53 3.1.3 Biến dị giữa các dòngtính Bạch đàn urô 60 3.1.4 Biến dị giữa các dòngtính Bạch đàn lai UP 64 3.1.5 Tổng hợp chung các dòngtính Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 67 3.2 Biến dị về khối lượng riêng hàm l ượng cellulose của Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 68 3.2.1 Biến dị về khối lượng riêng 70 a Biến dị giữa các gia đình Bạch đàn urô 70 b Biến dị giữa các dòng Bạch đàn urô 73 c Biến dị giữa các dòng Bạch đàn lai UP 75 3.2.2 Biến dị về hàm lượng cellulose giữa các dòng Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 77 3.3 Khả năng di truyền của các tính trạng sinh trưởng, độ thẳng thân 80 3.3.1 Khả năng di truyền ở các gia đình Bạch đàn urô 81 3.3.2 Khả năng di truyền ở các dòngtính Bạch đàn urô 84 3.3.3 Khả năng di truyền ở các dòngtính Bạch đàn lai UP 86 3.4 Tương quan tính trạng – tính trạng của Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 88 iv 3.4.1 Tương quan tính trạng – tính trạng của các gia đình Bạch đàn urô 88 3.4.2 Tương quan tính trạng – tính trạng của các dòng Bạch đàn urô 89 3.4.3 Tương quan tính trạng – tính trạng của các dòng Bạch đàn lai UP 91 3.5 Tương quan tuổi – tuổi của các tính trạng sinh trưởng trong các trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 Bạch đàn urô 93 3.6 Tương tác kiểu gen – hoàn cảnh ở Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 94 3.6.1 Tương tác gia đình – hoàn cảnh ở Bạch đàn urô 95 3.6.2 Tươ ng tác dòng - hoàn cảnh ở Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 97 3.7 Một số đề xuất cho cải thiện giống Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP 101 3.7.1 Cải thiện các tính trạng sinh trưởng tính chất gỗ ở các chương trình cải thiện giống Bạch đàn urô 101 3.7.2 Độ tuổi trong nghiên cứu chọn giống Bạch đàn urô 104 3.7.3 Phát triển các dòng Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP ưu việt 104 KẾT LUẬN, TỒN TẠI KHUYẾN NGHỊ 106 4.1 Kết luận 106 4.2 Tồn tại 110 4.3 Khuyến nghị 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 v BẢNG KÊ CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nghĩa đầy đủ CV a Hệ số biến động di truyền CV G Hệ số biến động kiểu gen D Đường kính ngang ngực Den Khối lượng riêng của gỗ ĐC Đối chứng Đ nc Độ nhỏ cành Đ tt Độ thẳng thân F .pr Xác suất của F (Fisher) tính toán F tính Giá trị F tính h 2 Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp H 2 Hệ số di truyền theo nghĩa rộng H Chiều cao vút ngọn I cl Chỉ tiêu chất lượng tổng hợp KNDVT Khảo nghiệm dòngtính KNHT Khảo nghiệm hậu thế L.sd (Least Significant Diference) Khoảng sai dị đảm bảo PP Chỉ số pilodyn (đo gián tiếp khối lượng riêng của gỗ) P tn Phát triển ngọn SSO Vườn giống hữu tính S k Sức khỏe vi TB Trung bình TBVG Trung bình vườn giống XH Xếp hạng V% Hệ số biến động σ 2 a Phương sai di truyền lũy tích vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 2.1 Số lượng gia đình/dòng Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP, năm trồng nguồn gốc vật liệu của các khảo nghiệm giống được sử dụng trong các nội dung nghiên cứu của luận án 37 2.2 Đặc điểm khí hậu các địa điểm nghiên cứu 38 2.3 Tính chất vật lý hóa học của đất ở các địa điểm 40 3.1 Sinh trưởng chất lượng thân cây của các nguồn hạt Bạch đàn urô tại khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 ở Ba Vì Đông Hà (6 tuổi) 52 3.2 Sinh trưởng chất lượng thân cây giữa các gia đình bạch đàn urô tại khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 ở Ba Vì – Hà Nội (6 tuổi) 56 3.3 Sinh trưởng chất lượng thân cây giữa các gia đình Bạch đàn urô tại khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 ở Đông Hà – Quảng Trị (6 tuổi) 59 3.4 Sinh trưởng chất lượng thân cây của các dòngtính Bạch đàn urô tại Nam Đàn (5 tuổi) Ba Vì (4 tuổi) 62 3.5 Sinh trưởng chất lượng thân cây của các dòngtính Bạch đàn lai UP tại Đông Hà (5 tuổi) tại Ba Vì (4 tuổi) 66 3.6 Sinh trưởng trị số pilodyn của các gia đình Bạch đàn urô tại các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 tại Ba Vì (3 tuổi) Đông Hà (3 tuổi) 71 3.7 Khối lượng riêng của gỗ, trị số Pilodyn thứ tự xếp hạng về sinh trưởng của các dòng Bạch đàn urô trong khảo nghiệm dòngtính tại Ba Vì (4 tuổi) Nam Đàn (5 tuổi) 74 3.8 Khối lượng riêng của gỗ, trị số Pilodyn thứ tự xếp hạng về sinh trưởng của các dòng Bạch đàn lai UP trong khảo nghiệm dòngtính tại Ba Vì (4 tuổi) Đông Hà (5 tuổi) 76 3.9 Hàm lượng cellulose thứ tự xếp hạng về sinh trưởng của các dòng Bạch đàn urô trong khảo nghiệm dòngtính tại Ba Vì (4 tuổi) 77 3.10 Hàm lượng cellulose thứ tự xếp hạng về sinh trưởng của 78 viii các dòng Bạch đàn lai UP trong khảo nghiệm dòngtính tại Ba Vì (4 tuổi) Đông Hà (5 tuổi) 3.11 Hệ số di truyền (h 2 ) hệ số biến động di truyền lũy tích ( CV a ) của các tính trạng sinh trưởng chất lượng ở các gia đình Bạch đàn urô tại Ba Vì (6 tuổi) Đông Hà (6 tuổi) 82 3.12 Hệ số di truyền (H 2 ) hệ số biến động kiểu gen (CV G ) của các tính trạng sinh trưởng chất lượng của các dòngtính Bạch đàn urô tại khảo nghiệm Ba Vì (4 tuổi) Nam Đàn (5 tuổi) 85 3.13 Hệ số di truyền (H 2 ) hệ số biến động kiểu gen (CV G ) của các tính trạng sinh trưởng chất lượng của các dòngtính Bạch đàn lai UP trong các khảo nghiệm tại Ba Vì (4 tuổi) Quảng Trị (5 tuổi) 87 3.14 Hệ số tương quan di truyền giữa đường kính chiều cao với trị số pilodyn của các gia đình Bạch đàn urô tại Ba Vì Đông Hà 89 3.15 Tương quan giữa các tính trạng sinh trưởng, khối lượng riêng của gỗ hàm lượng cellulose ở các dòng bạch đàn urô tại khảo nghiệm Ba Vì (4 tuổi) Nam Đàn (5 tuổi) 90 3.16 Tương quan giữa các tính trạng sinh trưởng, khối lượng riêng của gỗ hàm lượng cellulose ở các dòng Bạch đàn lai UP tại khảo nghiệm Ba Vì (4 tuổi) Đông Hà (5 tuổi) 92 3.17 Hệ số tương quan kiểu gen (Rg) kiểu hình (Rp) của các tính trạng sinh trưởng giữa các độ tuổi khác nhau trong khảo nghiệm hậu thế Bạch đàn urô tại Ba Vì Đông Hà 93 3.18 Tương tác gia đình – hoàn cảnh ở Bạch đàn urô giữa hai lập địa Ba Vì Đông Hà (6 tuổi) 95 3.19 Tương tác dòng – hoàn cảnh ở Bạch đàn urô giữa hai lập địa Ba Vì Nam Đàn (6 tuổi) 98 3.20 Tương tác dòng – hoàn cảnh ở Bạch đàn lai UP giữa hai lập địa Ba Vì Đông Hà (5 tuổi) 100 ix DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ Hình Tên hình Trang 1.1 Phân bố tự nhiên của bạch đàn urô 6 1.2 Phân bố tự nhiên của bạch đàn pellita 8 2.1 Địa điểm nghiên cứu 36 2.2 Cấu tạo của Pilodyn phương pháp thu thập số liệu pilodyn 45 2.3 Xác định khối lượng riêng của gỗ bằng phương pháp nước chiếm chỗ 46 3.1 Khảo nghiệm hậu thế Bạch đàn urô Ba Vì (6 tuổi) 55 3.2 Độ vượt (%) về thể tích, đường kính ngang ngực chỉ tiêu chất lượng thân cây tổng hợp của 10 gia đình sinh trưởng tốt nhất so với dòng U6 trung bình toàn khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 ở Ba Vì 57 3.3 Độ vượt (%) về thể tích, đường kính ngang ngực chỉ tiêu chất lượng thân cây tổng hợp của 10 gia đình sinh trưởng tốt so với dòng U6 trung bình toàn khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 ở Đông Hà – Quảng Trị 58 3.4 Khảo nghiệm dòngtính Bạch đàn lai UP tại Ba Vì (3 tuổi) 67 3.5 Mở cửa sổ để đo trị số pilodyn tại khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 tại Ba Vì 72 3.6 Dòng Bạch đàn lai UP54 tại Đông Hà (6 tuổi) 79 3.7 Giá trị chọn giống về thể tích thân cây của 76 gia đình Bạch đàn urô tại Ba Vì Đông Hà 97 3.8 Giá trị chọn giống về thể tích thân cây của 24 dòng Bạch đàn urô ở Ba Vì Nam Đàn 99 3.9 Giá trị chọn giống về thể tích thân cây của 28 dòng Bạch đàn lai UP ở Ba Vì Đông Hà 100 [...]... Bạch đàn lai UP mới nghiên cứu đánh giá về biến dị sinh trưởng Vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu biến dị di truyền về sinh trưởng một số tính chất gỗ, nhằm đẩy nhanh quá trình chọn giống đối với Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP, tạo ra các giống vừa sinh trưởng nhanh vừa có chất lượng tốt là rất cần thiết Đề tài Nghiên cứu đặc điểm biến dị khả năng di truyền về sinh trưởng một số tính chất gỗ của. .. hóa khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 thành vườn giống có chất lượng 3 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung Xác định được một sốsở khoa học phục vụ chọn giống bạch đàn - Mục tiêu cụ thể + Xác định được đặc điểm biến dị khả năng di truyền của một số tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây một số tính chất gỗ + Xác định được một số dòng Bạch đàn urô Bạch đàn lai UP có năng suất cao chất. .. Những điểm mới của luận án - Là lần đầu tiến đánh giá một cách tổng hợp toàn di n biến dị khả năng di truyền về các tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây, khối lượng riêng của gỗ hàm lượng cellulose của các gia đình trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 dòngtính Bạch đàn urô - Cung cấp một sốsở khoa học cho việc chọn giống Bạch đàn lai UP sinh trưởng nhanh, có tính chất gỗ tốt... học của đề tài Kết quả của luận án là cơ sở khoa học cho cải thiện giống bạch đàn theo hướng nâng cao năng suất chất lượng gỗ cho trồng rừng gỗ xẻ - Ý nghĩa thực tiễn của đề tài + Dựa trên các kết quả nghiên cứu về biến dị khả năng di truyền về sinh trưởng chất lượng gỗ trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 các khảo nghiệm giống lai UP, đề tài đã chọn được 11 dòng Bạch đàn urô 3 Bạch đàn. .. Guinea) Sự 11 khác nhau giữa đặc điểm sinh trưởng, dáng thân tỷ lệ sống đã thể hiện rõ giữa các gia đình trong một xuất xứ 1.2.2 Khả năng di truyền 1 Hệ số di truyền Các tính trạng sinh trưởng của cây rừng có hệ số di truyền từ thấp đến trung bình có hệ số biến động di truyền lũy tích cao (Cornelius, 1994) [42] Hệ số di truyền theo nghĩa hẹp của các tính trạng sinh trưởng biến động từ 0,10 đến 0,30,... chất gỗ tốt xác định được một số dòng ưu việt Bạch đàn lai UP 5 Đối tượng nghiên cứu 80 gia đình Bạch đàn urô trồng khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2 tại Ba Vì – Hà Nội vào tháng 10 năm 2005 tại Đông Hà – Quảng Trị trồng tháng 12 năm 2005; 47 dòng Bạch đàn urô trồng tháng 12 năm 2007 tại Nam Đàn – Nghệ An 67 dòng tại Ba Vì – Hà Nội trồng tháng 8 năm 2008; 39 dòng Bạch đàn lai UP trồng tại Ba Vì tháng... Nội + Khảo nghiệm hậu thế (thế hệ 2) tại Đông Hà - Quảng Trị 5 + Khảo nghiệm dòngtính Bạch đàn urô tại Ba Vì - Hà Nội Nam Đàn - Nghệ An + Khảo nghiệm dòngtính Bạch đàn lai UP tại Ba Vì - Hà Nội Đông Hà - Quảng Trị + Nghiên cứu về khối lượng riêng của gỗ hàm lượng cellulose tại Phòng thí nghiệm Viện nghiên cứu giống công nghệ sinh học Lâm nghiệp (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) ... chất gỗ của Bạch đàn urô (E urophylla ST Blake) một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam của nghiên cứu sinhmột phần trong đề tài Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng rừng chủ lực” (giai đoạn 2005 - 2010 2011 - 2015), do TS Hà Huy Thịnh làm chủ nhiệm, mà nghiên cứu sinh là một trong những cộng tác viên chính của đề tài 2 Ý nghĩa khoa học thực... lên ưu thế lai giảm xuống (Turbin, 1967) [105] Bạch đàn E pellita có khả năng lai giống với các loài bạch đàn khác như Bạch đàn E brassiana, Bạch đàn urô Bạch đàn caman tạo ra các giống lai có ưu thế lai rất tốt về sinh trưởng, đồng thời có tính chất gỗ tốt khả năng chống chịu sâu bệnh các điều kiện hạn hán tốt (Harwood, 1998) [61] Công ty PICOP của Philippines đã khảo nghiệm một số tổ... đó có 50 dòng trong số 78 dòngtính của Viện vượt đối chứng, 9 dòngtính đạt trên 30 m3/ha/năm 3 dòngtính tốt nhất đạt tăng trưởng bình quân năm là 40 m3/ha/năm (Dẫn từ Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2001) [18] 20 2 Ở Việt Nam 2.1 Biến dị giữa các xuất xứ gia đình Bạch đàn urô pellita 2.1.1 Bạch đàn urô 2 Biến dị xuất xứ: Bạch đàn urô là loài cây có thích ứng cao, sinh trưởng nhanh hiện . được đặc điểm biến dị và khả năng di truyền của một số tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây và một số tính chất gỗ. + Xác định được một số dòng Bạch đàn urô và Bạch đàn lai UP có năng. chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam của nghiên cứu sinh là một phần trong đề tài Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất. và Bạch đàn lai UP, tạo ra các giống vừa sinh trưởng nhanh vừa có chất lượng tốt là rất cầ n thiết. Đề tài Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam, Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam, Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn urô (E. urophylla ST. Blake) và một số dòng Bạch đàn lai tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn