Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất tử 1,5 kw đến 18,5 kw

67 706 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2014, 19:53

Bộ khoa học công nghệ Bộ Công thơng Báo cáo tổng hợp Kết quả khoa học công nghệ Dự án sxtn HON THIN THIT K V CễNG NGH CH TO NG C IN Cể KHP T IU CHNH TC (NG C VS) Cể CP CễNG SUT T 1,5KW N 18,5 KW Mã số: DAL 2008/06 quan chủ trì dự án: Công ty cp chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari Chủ nhiệm dự án: KS. Lê Vinh Hoàn 8076 Hà Nội 07/2010 - 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM-HUNGARI __________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Anh, ngày 09 tháng 04 năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN SXTN I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên dự án: “Hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo động điện khớp từ điều chỉnh tốc độ (động VS) cấp công suất từ 1,5kW đến 18,5 kW ” Mã số dự án: DAĐL – 2008/06 Thuộc: - Chương trình (tên, mã số chương trình): - Dự án khoa học công nghệ (tên dự án): - Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): khí chế tạo 2. Chủ nhiệm dự án: Họ tên: Lê Vinh Hoàn Ngày, tháng, năm sinh: 1955 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Kỹ sư Chức danh khoa học: Chức vụ: Phó tổng giám đốc Điện thoại: Tổ chức: 043.9682500 Mobile:0903411596 Fax: 043.8823291 E-mail: bangiamdoc@vihem.com.vn Tên tổ chức đang công tác: Công ty c ổ phần chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari Địa chỉ tổ chức: Tổ 53 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội Địa chỉ nhà riêng: Tổ 55 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 3. Tổ chức chủ trì dự án: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam-Hungari Điện thoại: 043.8823284 Fax: 043.8823291 - 2 - E-mail: bangiamdoc@vihem.com.vn Website: www.vihem.com.vn Địa chỉ: Tổ 53 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội Họ tên thủ trưởng tổ chức: Hà Đình Minh Số tài khoản: 931.01.011 Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước huyện Đông Anh, Hà Nội Tên quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện dự án: - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ ngày 01 tháng 07 năm 2008 đến tháng 06 năm 2010 - Thực tế thực hiện: từ tháng 07 năm 2008 đến tháng 06 năm 2010 - Được gia hạn (nếu có): 2. Kinh phí sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 7.987 tr.đ, trong đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 1.730 tr.đ. + Kinh phí từ các nguồn khác: 6.257 tr.đ. + Tỷ lệ kinh phí thu hồi đối v ới dự án (nếu có): 70%, 1.211 Tr.đ b) Tình hình cấp sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) 1 2008 1000 21/11/2008 1000 2 2009 730 19/6/2009 476 20/11/2009 254 c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: - 3 - Đối với dự án: Đơn vị tính: Triệu đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Nội dung các khoản chi Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồn khác 1 Thiết bị, máy móc mua mới, khấu hao 908 150 758 847 150 697 2 Nhà xưởng xây dựng mới, cải tạo 0 0 0 0 0 0 3 Kinh phí hỗ trợ công nghệ 1530 730 800 1516 730 786 4 Chi phí lao động 674 180 494 674 180 494 5 Nguyên vật liệu, năng lượng 2171 350 1821 4439 350 4089 6 Thuê thiết bị, nhà xưởng 0 0 0 0 0 0 7 Khác 528 320 208 511 320 191 Tổng cộng 5811 1730 4081 7987 1730 6257 - Lý do thay đổi (nếu có): 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện dự án: (Liệt các quyết định, văn bản của quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh nếu có) Số TT Số, thời gian ban hành văn bản Tên văn bản Ghi chú 1 159/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2008 V/v phê duyệt tổ chức cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2008 2 342/QĐ-BKHCN ngày 10/03/2008 V/v phê duyệt kinh phí dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2008 3 2183/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2009 V/v thay đổi chủ nhiệm dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước 4 06/2008/HĐ-DAĐL Hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ - Lý do thay đổi (nếu có): Do chủ nhiệm dự án cũ là Ông Bạch Đình Nguyên chuyển công tác sang đơn vị khác - 4 - 4. Tổ chức phối hợp thực hiện dự án: Số TT Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú* 1 Trung tâm Đào tạo bảo dưỡng công nghiệp ĐHBK(CFMI) Trung tâm Đào tạo bảo dưỡng công nghiệp ĐHBK(CFMI) Thiết kế phần mềm tính toán khớp từ 5. Cá nhân tham gia thực hiện dự án: (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) Số TT Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú * 1 Hà Đình Minh Hà Đình Minh Quản lý hành chính 2 Bạch Đình Nguyên Lê Vinh Hoàn Chủ nhiệm dự án 3 Trần Quang Tâm Trần Quang Tâm Quản lý công nghệ 4 Hoàng Khải Hoàn Hoàng Khải Hoàn Thiết kế khí 5 Nguyễn Hồng Hải Nguyễn Hồng Hải Thiết kế điện 6 Phạm Thái Sơn Phạm Thái Sơn Thiết kế điện 7 Chu Trung Kiên Chu Trung Kiên Thiết kế khí 8 Vũ Văn Thông Vũ Văn Thông Thiết kế điện 9 Lê Văn Doanh Lê Văn Doanh Thiết kế phần mềm tính toán khớp từ - Lý do thay đổi (nếu có): Do chủ nhiệm dự án cũ là Ông Bạch Đình Nguyên chuyển công tác sang đơn vị khác 6. Tình hình hợp tác quốc tế: Số TT Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia ) Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia ) Ghi chú* 1 2 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: - 5 - Số TT Theo kế hoạch (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Ghi chú* 1 Hội thảo, hội nghị: Thiết kế, chế tạo động VS Thời gian: 2009 Địa điểm: Trụ sở Công ty VIHEM Kinh phí: 15 Triệu đồng Hội thảo: Thiết kế, chế tạo động VS Thời gian: 05/05/2009 Địa điểm: Trụ sở Công ty VIHEM Kinh phí: 15 Triệu đồng 8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu: Thời gian Số TT Các nội dung, công việc chủ yếu Theo kế hoạch Thực tế đạt được Người, quan thực hiện 1 Xây dựng thuyết minh đề cương Dự án 01/2008÷07/2008 01/2008÷07/2008 VIHEM 2 Tổng quan về động VS 07/2008÷12/2008 07/2008÷12/2008 VIHEM 3 Xây dựng phần mềm tính toán điện từ xác định các kích thước bản của khớp từ động VS cấp công suất từ 1,5kW đến 18,5 k W. 07/2008÷12/2008 07/2008÷12/2008 VIHEM 4 Thiết kế phần khí của động điện phù hợp với khớp từ 07/2008÷12/2008 07/2008÷12/2008 VIHEM 5 Thiết kế các chi tiết cho khớp từ 07/2008÷12/2008 07/2008÷12/2008 VIHEM 6 Tính toán thiết kế máy phát tốc cho khớp từ 07/2008÷12/2008 07/2008÷12/2008 VIHEM 7 Hoàn thiện thiết kế sản phẩm 07/2008÷12/2009 07/2008÷12/2009 VIHEM 8 Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm 07/2008÷12/2009 07/2008÷12/2009 VIHEM 9 Bổ sung thiết bị thử nghiệm 07/2008÷12/2009 07/2008÷12/2009 VIHEM 10 Chế tạo động VS công suất từ 1,5kW đến 18,5 k W 07/2008÷06/2010 07/2008÷06/2010 VIHEM 11 Thử nghiệm động điện VS 07/2008÷06/2010 07/2008÷06/2010 VIHEM 12 Đào tạo kỹ sư thiết kế công nghệ 07/2008÷12/2008 07/2008÷12/2008 VIHEM 13 Đào tạo cán bộ kiểm tra đo lường thử nghiệm 01/2009÷12/2009 01/2009÷12/2009 VIHEM 14 Đào tạo kỹ thuật viên 01/2009÷12/2009 01/2009÷12/2009 VIHEM 15 Đào tạo công nhân về quy trình công nghệ chế tạo 01/2009÷12/2009 01/2009÷12/2009 VIHEM III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: a) Sản phẩm Dạng I: - 6 - Số TT Tên sản phẩm chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn vị đo Số lượng Theo kế hoạch Thực tế đạt được 1 Động VS 1,5 kW - Điện áp động cơ: - Dải tốc độ điều chỉnh: - Mô men định mức: - Cấp cách điện: - Điện áp cuộn dây kích thích: Cái V r/min Nm VDC 65 220/380 125÷1250 9,7 F <90 65 220/380 125÷1250 9,7 F <90 68 220/380 123÷1306 9,5 F ≤80 2 Động VS 5,5 kW -Điện áp động cơ: -Dải tốc độ điều chỉnh: - Mô men định mức: - Cấp cách điện: - Điện áp cuộn dây kích thích: Cái V r/min Nm VDC 61 220/380 125÷1250 36,1 F <90 61 220/380 125÷1250 36,1 F <90 64 220/380 123÷1250 36,8 F <80 3 Động VS 7,5 kW -Điện áp động cơ: -Dải tốc độ điều chỉnh: - Mô men định mức: - Cấp cách điện: - Điện áp cuộn dây kích thích: Cái V r/min Nm VDC 57 220/380 125÷1250 47,7 F <90 57 220/380 125÷1250 47,7 F <90 65 220/380 125÷1250 48 F <90 4 Động VS 11 kW -Điện áp động cơ: -Dải tốc độ điều chỉnh: - Mô men định mức: - Cấp cách điện: - Điện áp cuộn dây kích thích: Cái V r/min Nm VDC 51 220/380 125÷1250 69 F <90 51 220/380 125÷1250 69 F <90 57 220/380 100÷1350 69,3 F <80 5 Động VS 15 kW -Điện áp động cơ: -Dải tốc độ điều chỉnh: - Mô men định mức: - Cấp cách điện: - Điện áp cuộn dây kích thích: Cái V r/min Nm VDC 41 220/380 125÷1250 94 F <90 41 220/380 125÷1250 94 F <90 43 220/380 120÷1266 94,7 F ≤80 6 Động VS 18,5 kW -Điện áp động cơ: -Dải tốc độ điều chỉnh: - Mô men định mức: - Cấp cách điện: - Điện áp cuộn dây kích thích: Cái V r/min Nm VDC 35 220/380 125÷1250 110 F <90 35 220/380 125÷1250 110 F <90 40 220/380 126÷1320 118 F ≤90 - 7 - b) Sản phẩm Dạng II: Yêu cầu khoa học cần đạt Số TT Tên sản phẩm Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú 1 Bộ bản vẽ thiết kế động VS công suất: 1,5kW; 5,5kW; 7,5kW; 11kW; 15kW; 18,5kW Bản vẽ được trình bày theo TCVN đủ các điều kiện để chế tạo sản phẩm Bản vẽ được trình bày theo TCVN đủ các điều kiện để chế tạo sản phẩm 2 Bộ quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình của động VS công suất: 1,5kW; 5,5kW; 7,5kW; 11kW; 15kW; 18,5kW Bộ quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình phù hợp với điều kiện chế tạo trong nước. Bộ quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình phù hợp với điều kiện chế tạo trong nước. c) Sản phẩm Dạng III: Yêu cầu khoa học cần đạt Số TT Tên sản phẩm Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số lượng, nơi công bố (Tạp chí, nhà xuất bản) 1 Chuyên đề 05/2010 Báo Khoa học công nghệ-Thông tấn xã Việt Nam d) Kết quả đào tạo: Số lượng Số TT Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú (Thời gian kết thúc) 1 Thạc sỹ 2 Tiến sỹ đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: - 8 - Kết quả Số TT Tên sản phẩm đăng ký Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú (Thời gian kết thúc) 1 Độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Được cấp bảo hộ Đã được bảo hộ theo Quyết định số: 798/QĐ- SHTT 2010 e) Thống danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế Số TT Tên kết quả đã được ứng dụng Thời gian Số lượng chế tạo theo HĐ Thực tế đạt được Số lượng chế tạo vượt so với HĐ 1 Động VS 1,5 kW 2009÷2010 65 68 3 2 Động VS 5,5 kW 2009÷2010 61 64 3 3 Động VS 7,5 kW 2009÷2010 57 65 8 4 Động VS 11 kW 2009÷2010 51 57 6 5 Động VS 15 kW 2009÷2010 41 43 2 6 Động VS 18,5 kW 2009÷2010 35 40 5 Tổng cộng 310 337 27 Nơi ứng dụng sản phẩm: Công ty An Hưng, Công ty Hải Hà, Công ty Phương Linh, Công ty Thành Lợi, Đại lý Vinh, Đại lý Nam Định, Đại lý Khánh Hòa, Công ty VIHEM1, v.v, 2. Đánh giá về hiệu quả do dự án mang lại: a) Hiệu quả về khoa học công nghệ: - Tạo ra bước tiến lớn cho ngành sản xuất thiết bị điện của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất máy điện đặc biệt - Khai thác sử dụng vật liệu mới sẵn hiệu quả trong thiết kế chế tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn được khách hàng ủng hộ - Tạo ra hướng thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết động VS phù hợp thiết bị công nghệ trong nước - Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ như: gia công chính xác, chế tạo máy, ngành sả n xuất vật liệu điện, công nghệ kim loại, đúc, v.v, b) Hiệu quả về kinh tế xã hội: - Dự án nghiên cứu, thiết kế hoàn thiện công nghệ chế tạo động điện gắn khớp từ điều chỉnh tốc độ thực hiện thành công đã góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa các trang thiết bị sản xuất, phát huy được n ội lực, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước - Sản phẩm động VS sản xuất trong nước giá thành thấp hơn sản phẩm nhập - 9 - ngoại: giá thành động VS chế tạo trong nước thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại do nước ngoài chế tạo, việc bảo hành bảo trì, sửa chữa sản phẩm thuận tiện hơn so với ngoại nhập - Dự án thực hiện, tạo điều kiện cho các cán bộ kỹ thuật, công nhân sản xuất tiếp cận với các sản phẩm mới, s ản phẩm đặc biệt hàm lượng tri thức cao - Dự án tạo ra sản phẩm mới giúp tạo thêm việc làm cho người lao động góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động - Hiệu quả kinh tế dự án mang lại cho doanh nghiệp: Tổng vốn đầu cho dự án = 5.811.350.000 đ Tổng Doanh thu cho 1 năm đạt 100% công suất = 6.952.500.000 đ Tổng chi phí trong năm = 5.370.000.000 đ Lãi gộp = Tổng doanh thu - Tổng chi phí = 1.583.000.000 đ Lãi ròng = Lãi gộp - lãi vay - thuế - các loại phí = 1.053.000.000 đ Chi phí khấu hao thiết bị, XDCB hỗ trợ công nghệ = 1.139.000.000 đ Thời gian thu hồi vốn = Tổng VĐT/Lãi ròng + Chi phí KH = 2, 6 năm Tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu % ước tính = 18 % Tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu = 15 % 3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của dự án: Số TT Nội dung Thời gian thực hiện Ghi chú I Báo cáo định kỳ Lần 1 30/06/2009 II Kiểm tra định kỳ Lần 1 14/08/2009 Chủ nhiệm dự án (Họ tên, chữ ký) Thủ trưởng tổ chức chủ trì (Họ tên, chữ ký đóng dấu) [...]... I: GIAO DIN PHN MM TNH TON KHP T 40 PH LC II: KT QU TNH TON KHP T 45 1, Kt qu tớnh toỏn khp t ng c VS 1, 5kW- 1500 r/min 45 2, Kt qu tớnh toỏn khp t ng c VS 5, 5kW v 7, 5kW- 1500 r/min 47 3, Kt qu tớnh toỏn khp t ng c VS 1 1kW v 1 5kW- 1500 r/min .49 4, Kt qu tớnh toỏn khp t ng c VS 18, 5kW- 1500 r/min 51 PH LC III: TIấU CHUN C S V NG C VS 53 PH LC IV: BNG C QUYN KIU DNG CễNG NGHIP V BI VIT... sut 1,5 kW Di tc iu chnh Mụmen nh mc r/min Nm 125ữ1250 9,7 125ữ1250 9,7 65 68 2 ng c in VS cụng sut 5, 5kW Di tc iu chnh Mụmen nh mc r/min Nm 125ữ1250 36,1 125ữ1250 36,1 61 64 3 ng c in VS cụng sut 7, 5kW Di tc iu chnh Mụmen nh mc r/min Nm 125ữ1250 47,7 125ữ1250 47,7 57 65 4 ng c in VS cụng sut 1 1kW Di tc iu chnh Mụmen nh mc r/min Nm 125ữ1250 69 125ữ1250 69 51 57 5 ng c in VS cụng sut 1 5kW Di... II: NGUYấN Lí HOT NG CA NG C VS kho sỏt nguyờn lý chung ca ng c VS, ta ln lt kho sỏt nguyờn lý hot ng ca khp t v nguyờn lý iu tc ca ng c VS 2.1 Nguyờn lý hot ng ca khp t ng c VS Bs Vành chủ động 1 ix 2 2 1 B Vành bị động Hỡnh 2.1 Khi a in ỏp mt chiu vo cun dõy kớch t, dũng in mt chiu chy trong cun dõy sinh ra t trng B chy qua b mt ca vnh b ng v vuụng gúc vi b mt ca vnh ch ng (lm bng vt liu dn in)... KIN PHN HI KHCH HNG V NG C VS 55 PH LC VI: KT QU TH NGHIM NG C VS 56 TI LIU THAM KHO 57 1 M U D ỏn: Hon thin thit k v cụng ngh ch to ng c in cú khp t iu chnh tc (ng c VS) cú cp cụng sut t 1, 5kW n 18,5 kW c B Khoa hc v Cụng ngh phờ duyt, giao nhim v thc hin theo quyt nh s 342/QBKHCN ngy 10 thỏng 3 nm 2008 ca B trng B Khoa hc v Cụng ngh v vic phờ duyt kinh phớ d ỏn sn xut th nghim c lp... nghiờn cu, nm bt th trng, tip tc m rng dóy cụng sut ng c VS v xut Nh nc h tr cho doanh nghip tip tc trin khai D ỏn: Hon thin thit k v cụng ngh ch to ng c in cú khp t iu chnh tc (ng c VS) cú cp cụng sut t 1, 5kW n 18,5 kW , sn phm ca d ỏn s gúp phn: - Nõng cao nng lc cnh tranh ca ngnh c khớ ch to Vit Nam - Nõng cao t l ni a húa dõy chuyn cụng ngh sn xut trong nc - Phỏt trin cụng nghip trong nc, - Tit... Cụng ty m rng dóy sn phm, nõng cao nng lc cnh tranh trờn th trng Cỏc thụng tin liờn quan n ti nh sau: 1 Tờn D ỏn: Hon thin thit k v cụng ngh ch to ng c in cú khp t iu chnh tc (ng c VS) cú cp cụng sut t 1, 5kW n 18,5 kW 2 Thi gian thc hin: T thỏng 07/2008 n thỏng 06/2010 3 Tờn doanh nghip ch trỡ D ỏn: Cụng ty c phn ch to mỏy in Vit Nam Hungari(VIHEM) a ch tr s chớnh: T 53, Th trn ụng Anh, Thnh ph... tc (ng c VS), Cụng ty ó trang b thờm mt s thit b mi v cụng ngh ch to nh mỏy np t, mỏy o mụmen ng c, v.v, 8 * Lit kờ danh mc cỏc cụng trỡnh cú liờn quan: - ti: Nghiờn cu thit k v ch to ng c in phũng n cụng sut n 18, 5kW; - ti: Nghiờn cu thit k v ch to ng c in phanh t; - ti: Nghiờn cu thit k v ch to ng c in VS; - D ỏn: Hon thin thit k v cụng ngh ch to ng c in phũng n cú cp cụng sut n 45 kW; - ti:... thõn v np trc Vi cụng ngh v vt liu ch to sn cú trong nc: thộp t C10 v C20, Cụng ty VIHEM ó nghiờn cu xõy dng bi toỏn thit k khp t v ó ch to thnh cụng ng c VS cú phn b ng dng rngcú di cụng sut t 1, 5kW n 18,5 kW Hỡnh 2.3 Khp t kiu vy cỏ Hỡnh 2.4 Khp t kiu rng 12 PHN III: THIT K IN T CHO NG C VS (VARIABLE SPEED) 3.1 Vt liu in t dựng cho ch to ng c VS: 3.1.1 Vt liu dn in Trong ngnh ch to mỏy in , ngi ta... cụng sut 1 1kW Di tc iu chnh Mụmen nh mc r/min Nm 125ữ1250 69 125ữ1250 69 51 57 5 ng c in VS cụng sut 1 5kW Di tc iu chnh Mụmen nh mc r/min Nm 125ữ1250 94 125ữ1250 94 41 43 6 ng c in VS cụng sut 18,5 kW Di tc iu chnh Mụmen nh mc r/min Nm 125ữ1250 110 125ữ1250 110 35 40 3 Ti liu: Hon thnh y cỏc thit k: tớnh toỏn thit k in t, cỏc bn v thit k kt cu, cỏc ch dn cụng ngh gia cụng chi tit, ch dn cụng... kớch t (Excitation Coil) ca khp t (ED Coupling) theo tc t E2 kt qu l tc ra ca ng c VS c duy trỡ n nh Hỡnh 2.2 Trờn th trng hin nay ng c VS cú nhiu kiu dỏng v tờn gi khỏc nhau cú cụng sut t 0,55 kW n 90 kW, hóng TECO gi ng c VS l ED MOTOR( EDDY CURRENT MOTOR), hóng TOSHIBA gi ng c VS l EC MOTOR( EDDY CLUTCH MOTOR), YASKAWA cú kiu VB0ZN, hóng Zhejiang Dedong Electric Machine cú kiu YCT xxx-xx, v.v . ĐẦU Dự án: Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất từ 1, 5kW đến 18,5 kW được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt,. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN SXTN I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên dự án: Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất từ 1, 5kW. tục triển khai Dự án: Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất từ 1, 5kW đến 18,5 kW ”, sản phẩm của dự án sẽ góp phần:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất tử 1,5 kw đến 18,5 kw, Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất tử 1,5 kw đến 18,5 kw, Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo động cơ điện có khớp từ điều chỉnh tốc độ (động cơ VS) có cấp công suất tử 1,5 kw đến 18,5 kw

Từ khóa liên quan