Chuyên đề vật lý lớp 11

82 1,285 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 21:39

Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 1 MỤC LỤC Chuyên đề 1: LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN 2 Chuyên đề 2: ĐIỆN TRƯỜNG 8 Chuyên đề 3: ĐIỆN THẾ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ 13 Chuyên đề 4: BÀI TOÁN VỀ TỤ ĐIỆN 17 Chuyên đề 5: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI………………………………………………22 Chuyên đề 6: CÔNG &CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN. 31 ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH 31 Chuyên đề 7: ĐỊNH LUẬT ÔM CHO CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH 41 Chuyên đề 8: LỰC ĐIỆN TỪ 52 Chuyên đề 9: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 57 Chuyên đề 10: CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA QUANG HÌNH HỌC 64 Chuyên đề 11: GƯƠNG CẦU 67 Chuyên đề 12: THẤU KÍNH 69 Chuyên đề 13: HỆ QUANG HỌC ĐỒNG TRỤC 71 Chuyên đề 14: CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA 77 Chuyên đề 15: CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC BỔ TRỢ CHO MẮT 80 Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 2 HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT 11 THEO CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề 1: LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN Bài 1: Hai hạt bụi không khí ở cách nhau một đoạn R=3cm, mỗi hạt mang điện tích q=-9,6.10 -13 C. a. Tính lực tĩnh điện giữa hai hạt bụi. b. Tính số electron dư trong mỗi hạt bụi, biết điện tích mỗi electron là e=- 1,6.10 -19 C. (ĐS: a. F=9,216.10 -12 N; b. N=6.10 6 ) Bài 2: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang các điện tích q 1 ,q 2 đặt trong không khí cách nhau một khoảng R=20cm. Chúng hút nhau bằng một lực F=3,6.10 -4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về khoảng cách cũ, chúng đẩy nhau một lực bằng F’=2,025.10 -4 N. Tính q 1 và q 2 . (ĐS: Có 4 cặp giá trị của q 1 , q 2 thoả mãn). Bài 3: Hai điện tích điểm giống nhau, đặt cách nhau đoạn a = 2cm trong không khí đẩy nhau một lực 10N. a) Tính độ lớn mỗi điện tích. b) Nếu đem hai điện tích trên đặt trong rượu êtylic có hằng số điện môi ε = 2,5 cũng với khoảng cách như trên thì lực tĩnh điện là bao nhiêu? Bài 4: Hai điện tích điểm q 1 ,q 2 đặt trong chân không, cách nhau đoạn a. a) Phải thay đổi khoảng cách giữa hai điện tích đó như thế nào để lực tương tác giữa chúng không đổi khi nhúng chúng vào trong glyxêrin có hằng số điện môi ε = 56,2. b) Trong chân không, nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích đi một đoạn d = 5cm thì lực tương tác giữa chúng tăng lên 4 lần. Tính a. (ĐS: a. CA=8cm; CB=16cm; b. q 3 = -8.10 -8 C) Bài 5: Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau tích điện q 1 , q 2 đặt trong không khí, cách nhau đoạn R = 1m, đẩy nhau lực F 1 = 1,8N. Điện tích tổng cộng của chúng là Q = 3.10 -5 C. Tính q 1 ,q 2 . Bài 6: Hai điện tích điểm đặt trong không khí, cách nhau khoảng R=20cm. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một giá trị nào đó. Khi đặt trong dầu, ở cùng một khoảng cách , lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm 4 lần. Hỏi khi đặt trong dầu, Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 3 khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong không khí.( ĐS: 10cm) Bài 7: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau đoạn R=4cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F=10 -5 N. a. Tìm độ lớn mỗi điện tích. (ĐS: q =1,3.10 -9 C) b. Tìm khoảng cách R 1 để lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F 1 =2,5.10 -6 N.( ĐS: 8cm) Bài 8:Electron quay quanh hạt nhân nguyên tử Hiđrô theo quỹ đạo tròn với bán kính R=5.10 -11 m a. Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên mỗi elcctron. (ĐS: F=9.10 -8 N) b. Tính vận tốc và tần số chuyển động của electron. Coi electron và hạt nhân nguyên tử Hiđrô tương tác theo định luật tĩnh điện. (ĐS: v=2,2.10 6 m/s; n=0,7.10 16 s -1 ) Bài 9: Ba điện tích điểm q 1 =-10 -7 C, q 2 =5.10 -8 C, q 3 =4.10 -8 C lần lượt đặt tại A, B, C trong không khí. Biết AB=5cm, AC=4cm, BC=1cm. Tính lực tác dụng lên mỗi điện tích. (ĐS: F 1 =1,05.10 -2 N; F 2 =16,2.10 -2 N; F 3 =20,25.10 -2 N) Bài 10: Người ta đặt 3 điện tích q 1 =8.10 -9 C, q 2 =q 3 =-8.10 -9 C tại 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a=6cm trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích q o =6.10 -9 C đặt tại tâm O của tam giác. (ĐS: F nằm theo chiều từ A tới O và có độ lớn F=72.10 -5 N) Bài 11: Hai điện tích q 1 = 8.10 -8 C, q 2 = -8.10 -8 C đặt tại A,B trong không khí (AB = 6cm). Xác định lực tác dụng lên q 3 = 8.10 -8 C đặt tại C nếu: a) CA = 4cm, CB = 2cm. b) CA = 4cm, CB = 10cm. c) CA = CB = 5cm. Bài 12: Hai điện tích q 1 = 4.10 -8 C, q 2 = -12,5.10 -8 C đặt tại A,B trong không khí, AB = 4cm. Xác định lực tác dụng lên q 3 = 2.10 -9 C đặt tại C với CA vuông góc với AB và CA = 3cm. Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 4 Bài 13 Hai điện tích điểm q 1 = 4.10 -9 C và q 2 = -4.10 -9 C đặt cố định tại hai điểm A và B trong chân không, cách nhau đoạn R = 4cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích q 3 = 8.10 -9 C đặt tại C nếu: a) CA = CB = 2cm. b) CA = 6cm, CB = 2cm. c) CA = CB = 4cm. Bài 14: Đặt lần lượt 3 điện tích q 1 = 4µC; q 2 = -q 3 = 3µC tại 3 đỉnh A, B, C của tam giác vuông tại A có AB = AC = 6cm. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích q 1 . Bài15: Hai điện tích điểm q 1 = 16µC và q 2 = -64µC lần lượt đặt tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau1m.Xác định lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q 0 = 4µC khi q 0 đặt tại M với: a) AM = 60cm; BM = 40cm. b) AM = 60cm; BM = 80cm. c) AM = BM = 60cm. Bài 16: Ba quả cầu nhỏ mang điện tích q 1 = -6µC, q 2 = 2µC, q 3 = 0,1µCđặt theo thứ tự trên một đường thẳng nhúng trong nước nguyên chất có hằng số điện môi ε = 81. Khoảng cách giữa các quả cầu là r 12 = 40cm, r 23 = 60cm.Tính lực tổng hợp tác dụng lên mỗi quả cầu? Bài 17: Ba điện tích điểm q 1 =27.10 -8 C, q 2 =64.10 -8 C, q 3 =-10 -7 C đặt trong không khí tại 3 đỉnh tam giác ABC vuông góc tại C. Cho AC=30cm, BC=40cm. Xác định vectơ lực tác dụng lên q 3 (ĐS: 3 F đặt tại C hướng về trung điểm AB có độ lớn F 3 =45.10 -4 N) Bài 18: Có 6 điện tích q bằng nhau đặt trong không khí tại 6 đỉnh lục giác đều cạnh a. Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích.( ĐS: F hướng ra xa tâm lục giác và F= 2 2 . 12 )3415( a qk ) Bài 19: Cho hai điện tích dương q 1 = q và q 2 = 4q đặt cố định trong không khí cách nhau một khoảng a = 30cm. Phải chọn một điện tích thứ 3 q 0 như thế nào và đặt ở đâu để nó cân bằng? Bài 20: Hai điện tích q 1 = 2.10 -8 C, q 2 = 8.10 -8 C đặt tại A, B trong không khí, AB=8cm. Một điện tích q 3 đặt tại C. Hỏi: Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 5 a. C ở đâu để q 3 nằm cân bằng? b. Dấu và độ lớn của q 3 để cả hệ điện tích đứng cân bằng. Bài 21: Hai điện tích q 1 =10 -8 C, q 2 = 2.10 -8 C đặt tại A, B trong không khí, AB=12cm. Một điện tích q 3 đặt tại C. Hỏi: a. C ở đâu để q 3 nằm cân bằng? b Dấu và độ lớn của q 3 để cả hệ điện tích đứng cân bằng. Bài 22: Hai điện tích q 1 =4.10 -8 C, q 2 = -10 -8 C đặt tại A, B trong không khí, AB=27cm. Một điện tích q 3 đặt tại C. Hỏi: a. C ở đâu để q 3 nằm cân bằng? b. Dấu và độ lớn của q 3 để cả hệ điện tích đứng cân bằng. Bài 23: Hai điện tích q 1 = 2.10 -8 C, q 2 = -8.10 -8 C đặt tại A, B trong không khí, AB=8cm. Một điện tích q 3 đặt tại C. Hỏi: a. C ở đâu để q 3 nằm cân bằng? b. Dấu và độ lớn của q 3 để cả hệ điện tích đứng cân bằng. Bài 24: Hai điện tích q 1 = -2.10 -8 C và q 2 = 1,8.10 -7 C đặt trong không khí tại A và B, AB = 8cm. Một điện tích q 3 đặt tại C. Hỏi: a) C ở đâu để q 3 cân bằng. b) Dấu và độ lớn của q 3 để q 1 ,q 2 cũng cân bằng. Bài 25: Hai điện tích q 1 = -2.10 -8 C và q 2 = 0,2.10 -7 C đặt trong không khí tại A và B, AB = 10cm. Một điện tích q 3 đặt tại C. Hỏi: a) C ở đâu để q 3 cân bằng. b) Dấu và độ lớn của q 3 để q 1 ,q 2 cũng cân bằng. Bài 26: Người ta đặt ở tâm hình vuông một điện tích q 1 = 2,5.10 -7 C và đặt ở 4 đỉnh của nó 4 điện tích q, hệ ở trạng thái cân bằng. Xác định q. Bài 27: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau mỗi quả có điện tích q khối lượng m=10g, treo bởi hai dây cùng chiều dài l=30cm và vào cùng một điểm. Giữ quả cầu I cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu II sẽ lệch góc =60 o so với phương thẳng đứng. Cho g=10m/s 2 . Tìm q? (ĐS: q= l. k mg =10 -6 C) Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 6 Bài 28: Hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng m=0,6g được treo trong không khí bằng hai sợi dây nhẹ cùng chiều dài l=50cm vào cùng một điểm. Khi hai quả cầu nhiễm điện giống nhau, chúng đẩy nhau và cách nhau một khoảng R=6cm. a. Tính điện tích mỗi quả cầu. Lấy g=10m/s 2 . b. Nhúng hệ thống vào rượu Etylic (=27), tính khoảng cách R’ giữa hai quả cầu, bỏ qua lực đẩy Acsimet. (ĐS: a. q =12.10 -9 C; b. R’=2cm) Bài 29: Ở mỗi đỉnh hình vuông cạnh a có đặt điện tích Q=10 -8 C. Xác định dấu, độ lớn điện tích q đặt ở tâm hình vuông để cả hệ điện tích cân bằng. {ĐS: q=- 4 Q (2 2 +1) } Bài 30: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau treo vào một điểm bởi hai dây chiều dài l=20cm. Truyền cho hai quả cầu điện tích tổng cộng q=8.10 -7 C chúng đẩy nhau, các dây treo hợp thành góc 2 =90 o . Cho g=10m/s 2 . a. Tính khối lượng mỗi quả cầu. b. Truyền thêm cho một quả cầu điện tích q’, hai quả cầu vẫn đẩy nhau nhưng góc giữa hai dây treo giảm còn 60 o . Tính q’. (ĐS: a. m=1,8g; b. q’=-2,85.10 -7 C) Bài 31: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau treo trên hai dây dài vào cùng một điểm, được tích điện bằng nhau và cách nhau đoạn a = 5cm. Chạm nhẹ tay vào một quả cầu. Tính khoảng cách giữa chúng khi đó. Bài 32: Có 3 quả cầu cùng khối lượng m=10g treo bằng 3 sợi dây mảnh cùng chiều dài l = 5cm vào cùng một điểm O. Khi tích cho mỗi quả cầu điện tích q, chúng đẩy nhau, cách nhau đoạn a = 3 3 cm. Tìm q? Cho g=10m/s 2 . (ĐS: q=  1,14.10 -7 C) Bài 33: Một vòng dây bán kính R=5cm tích điện Q phân bố đều trên vòng, vòng đặt trong mặt phẳng thẳng đứng. Quả cầu nhỏ m=1g tích điện q=Q được treo bằng một dây mảnh cách điện vào điểm cao nhất của vòng dây. Khi cân bằng, quả cầu nằm trên trục của vòng dây. Chiều dài của dây treo quả cầu là l=7,2cm. Tính Q? (ĐS: Q=9.10 -8 C) Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 7 Q R l q Bài 34: Hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng m, được tích điện giống nhau q. Chúng được nối với nhau bằng một lò xo nhẹ cách điện, chiều dài tự nhiên của lò xo là l o , độ cứng k’. Một sợi dây chỉ, cách điện , mảnh, nhẹ, không dãn, có chiều dài 2L, mỗi đầu dây chỉ được gắn với một quả cầu. Cho điểm O của sợi dây chỉ chuyển động thẳng đứng hướng lên với gia tốc a có độ lớn bằng g/2. Lò xo có chiều dài l (l o <l<2L). Xác định giá trị của q? q m l k’ m q L L O a ĐS: q = ))('2 4 3 ( 2 1 ( 22 o llk lL mgl k   Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 8 HỆ THỐNG BÀI TẬP VẬT 11 THEO CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề 2: ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1: Quả cầu nhỏ mang điện tích q=10 -5 C đặt trong không khí. a. Tính độ lớn cường độ điện trường E M tại điểm M cách tâm O của qủa cầu một đoạn R=10cm. b. Xác định lực điện trường F do quả cầu tích điện tác dụng lên điện tích đỉêm q’=-10 -7 C đặt ở M. Suy ra lực điện trường tác dụng lên quả cầu mang điện tích q. (ĐS: a. E=9.10 6 V/m; b. F=0,9N) Bài 2: Tại hai điểm A,B cách nhau 5cm trong không khí đặt hai điện tích q 1 = 10 - 7 C và q 2 = -10 -7 C.Xác định cường độ điện trường tại C với: a) AC = BC 2,5cm. b) AC = 3cm, BC = 4cm. c) AC = BC = 5cm. Bài 3: Cho tam giác vuông cân ABC: AC = BC = 3cm. Hai điện tích điểm giống nhau đặt tại A và B. Véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại C có phương vuông góc với AB, chiều hướng ra xa trọng tâm tam giác và có độ lớn 4000 2 V/m. Xác định dấu và độ lớn các điện tích. Bài 4: Cho hai điện tích q 1 = 4.10 -10 C, q 2 = -4.10 -10 C đặt ở A,B trong không khí, AB = a = 2cm. Xác định véc tơ cường độ điện trường tại: a) H là trung điểm của AB. b) M cách A 1cm, cách B 3cm. c) N hợp với A,B thành tam giác đều. Bài 5: Hai điện tích q 1 =8.10 -8 C, q 2 = -8.10 -8 C đặt tại A, B trong không khí. AB=4cm. Tìm véctơ cường độ điện trường tại C với: a) CA = CB = 2cm. b) CA = 8cm; CB = 4cm. c) C trên trung trực AB, cách AB 2cm, suy ra lực tác dụng lên q=2.10 -9 C đặt tại C. (ĐS: E song song với AB, hướng từ A tới B có độ lớn E=12,7.10 5 V/m; F=25,4.10 -4 N) Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 9 Bài 6: Tại 3 đỉnh tam giác ABC vuông tại A cạnh a=50cm, b=40cm, c=30cm. Người ta đặt các điện tích q 1 =q 2 =q 3 =10 -9 C. Xác định E tại H, H là chân đường cao kẻ từ A.( ĐS: 246 V/m) Bài 7: Cho tam giác vuông ABC trong không khí: AB = 3cm, AC = 4cm. Các điện tích q 1 , q 2 được đặt ở A và B. Biết q 1 = -3,6.10 -9 C, véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại C có phương song song với AB. Xác định q 2 và cường độ điện trường tổng hợp tại C. Bài 8: Hai điện tích q 1 =q 2 =q>0 đặt tại A, B trong không khí. Cho biết AB=2a. a. Xác định cường độ điện trường M E tại điểm M trên trung trực của AB và cách AB một đoạn h b. Xác định h để E M cực đại. Tính giá trị cực đại này. (ĐS: a. E M = 2/322 )( 2 ha kqh  ) Bài 9: Cho hai điện tích q 1 và q 2 đặt ở A, B trong không khí, AB=100cm. Tìm điểm C tại đó cường độ điện trường bằng không với: a. q 1 =36.10 -6 C; q 2 =4.10 -6 C. b. q 1 =-36.10 -6 C; q 2 =4.10 -6 C. (ĐS: a. CA=75cm; CB=25cm; b. CA=150cm; CB=50cm) Bài 10: Cho hai điện tích q 1 , q 2 đặt tại A và B, AB = 2cm. Biết q 1 + q 2 = 7.10 -8 C và điểm C cách q 1 6cm, cách q 2 8cm có cường độ điện trường E = 0. Tìm q 1 ,q 2 . Bài 11: Điện trường giữa hai bản của một tụ điện phẳng đặt nằm ngang có cường độ E = 4900V/m. Xác định khối lượng của hạt bụi đặt trong điện trường này nếu nó mang điện tích q = 4.10 -10 C và ở trạng thái cân bằng. (ĐS: m = 0,2mg) Bài 12: Cho hình vuông ABCD, tại A và C đặt các điện tích q 1 =q 3 =q. Hỏi phải đặt ở B điện tích bao nhiêu để cường độ điện trường ở D bằng không. (ĐS: q 2 =- 2 2 q) Bài 13: Quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,25g mang điện tích q = 2,5.10 -9 C, treo trên sợi dây mảnh trong điện trường đều E = 10 6 V/m có phương nằm ngang. Biết m = 10m/s 2 . a) Tính lực tác dụng của điện trường vào điện tích q. b) Tính góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng. Chuyên Đề Vật 11 Thân Văn Thuyết Trªn con ®êng dÉn tíi thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng! 10 Bài 14: Cho hai điện tích q 1 và q 2 đặt ở A, B trong không khí, AB=9cm. Tìm điểm C tại đó cường độ điện trường bằng không với: a) q 1 =9.10 -6 C; q 2 =2.10 -6 C. b) q 1 =-9.10 -6 C; q 2 =2.10 -6 C. Bài 15: Tại hai đỉnh A,B của tam giác đều ABC cạnh a đặt hai điện tích điểm q 1 =q 2 =4.10 -9 C trong không khí. Hỏi phải đặt điện tích q 3 có giá trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường gây bởi hệ 3 điện tích tại trọng tâm G của tam giác bằng 0. Bài 16: Tại ba đỉnh A,B,C của tam giác đều ABC cạnh a = 3cm trong chân không, đặt 3 điện tích điểm q 1 =q 2 = 4.10 -6 C và q 3 . Xác định giá trị điện tích q 3 đặt tại C để cường độ điện trường gây bởi 3 điện tích tại trọng tâm G của tam giác có phương vuông góc với AB, chiều hướng về Ab và có độ lớn E = 18.10 7 V/m. Bài 17: Tại ba đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD cạnh a = 6cm trong chân không, đặt ba điện tích điểm q 1 =q 3 = 2.10 -7 C và q 2 = -4.10 -7 C. Xác định điện tích q 4 đặt tại D để cường độ điện trường tổng hợp gây bởi hệ điện tích tại tâm O của hình vuông bằng 0. Bài 18: Một hòn bi nhỏ bằng kim loại được đặt trong dầu. Bi có thể tích V=10mm 3 , khối lượng m=9.10 -5 kg. Dầu có khối lượng riêng D=800kg/m 3 . Tất cả được đặt trong một điện trường đều, E hướng thẳng đứng từ trên xuống, E=4,1.10 5 V/m. Tìm điện tích của bi để nó cân bằng lơ lửng trong dầu. Cho g=10m/s 2 . ( ĐS: q=-2.10 -9 C) Bài 19: Prôtôn được đặt vào điện trường đều E=1,7.10 6 V/m. a. Tính gia tốc của proton, biết m p =1,7.10 -27 kg. b. Tính vận tốc proton sau khi đi được đoạn đường 20cm. Cho biết vận tốc ban đầu bằng 0. (ĐS: a. a=1,6.10 14 m/s 2 ; b. v=8.10 6 m/s) Bài 20: Electron đang chuyển động với vận tốc v o =4.10 6 m/s thì đi vào một điện trường đều, cường độ điện trường E=910V/m, o v cùng chiều đường sức điện trường. Tính gia tốc và quãng đường mà electron chuyển động chậm dần đều cùng [...]... ln bao nhiờu? (S: Hng sang phi, E=4,5.104V/m) Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 11 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt M N A + B Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 12 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 3: IN TH V HIU IN TH Bi 1: Hiu in th gia hai im C v D trong in trng l UCD=200V Tớnh: a) Cụng... 25 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt Bi 40: Ba t C1=1F, C2=2F, C3=3F cú hiu in th gii hn U1=1000V, U2=200V, U3=500V mc thnh b Cỏch mc no cú hiu in th gii hn ca b t ln nht? Tớnh in dung v hiu in th gii hn ca b t lỳc ny? (S: (C2 song song C3) ni tip C1; C=5/6àF; U=1200V) Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 26 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN... bỡnh thng) R= 2 Uo Po Bi 1: ốn 100V -110 W c mc vo ngun U =110 V in tr tng cng ca dõy dn t ngun n ốn l 4 a Tỡm cng dũng in v hiu in th ca ốn.( S: I=1,16A; U=105,36V) b Mc thờm mt bp in cú in tr 24 song song vi ốn Tỡm cng dũng in qua mch chớnh, qua ốn, qua bp v hiu in th ca ốn Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 31 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt sỏng ca ốn cú thay i... theo x p dng khi x=d/2 (S: a 3,54.10 -11F; 1,77.10 -9C; 3,54.10-9C; b U=U(d2-x2)/d2=75V) Bi 15: Bn tm kim loi phng ging nhau t song song nh hỡnh v Khong cỏch BD=2AB=2DE Ni A v E vi nhau ri ni B v D vi ngun U=12V, k ú ngt ngun i Tỡm hiu in th gia B v D nu sau ú: a) Ni A vi B Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 20 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt b) Khụng ni A,B nhng... đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 14 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt Bi 10: Ti 3 nh tam giỏc u ABC cnh a=6 3 cm trong khụng khớ, ln lt t 3 in tớch im q1=-10 -8C, q2=q3=10-8C Tớnh: a in th ti tõm O v ti trung im M ca cnh AB (S: 1500V, 1000V) b Cụng cn di chuyn in tớch q=-10-9C t O n M (S: 5.10-7J) Bi 11: Electron cỏch proton on r = 5,2.10 -9cm Mun electron thoỏt khi sc hỳt... RA=0 Tỡm R1, R2, R3? (S 3, 2, 2,6) Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 28 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt Bi 10: Cho mch in nh hv: R2=R4 Nu ni AB vi ngun U=120V thỡ I3=2A, UCD=30V Nu ni CD vi ngun U =120V thỡ UAB=20V Tỡm R1, R2, R3? (S: 6, 30, 15) Bi 11: Cho mch: R1=R3=45, R2=90, UAB=90V Khi K m hoc úng cng dũng qua R4 l nh nhau Tớnh R4 v hiu in th hai u R4? (S: 15,... ampek b Tớnh li cõu a nu R4=1 c Bit dũng in qua ampek cú chiu t N n Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 30 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt M, cng IA=0,9A Tớnh R4 (S: a IA=0,75A, b IA=0, c R4=6) H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 6: CễNG &CễNG SUT CA DềNG IN NH LUT ễM CHO TON MCH 1 Dng 1: Tớnh toỏn cụng v cụng sut ca on mch ch to nhit Phng phỏp gii: p dng... Ox hng vuụng gúc t bn õm sang bn dng Tớnh in th ti mt im trong khong gia hai bn (S: V=E.x= x) o Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 16 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt H THNG BI TP VT Lí 11 THEO CHUYấN Chuyờn 4: BI TON V T IN CH í: Ni t in vo ngun in: U=const Ngt t in ra khi ngun: Q=const Bi 1: T phng khụng khớ cú in dung C=500pF c tớch in n hiu in th U=300V a... mch in nh hỡnh v: Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 33 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt E=12V, r=0,1, R1=R2=2, R3=4, R4=4,4 a Tỡm in tr tng ng ca mch ngoi b Tỡm cng mch chớnh v UAB c Tỡm cng mi nhỏnh r v UCD (S: a 5,9; b 2A,3V; c I1=1,5A, I2=0,5A, UCD=10,8V) Bi 11: (23.9) Cho mch, b ngun gm 2 dóy, mi dóy 4 pin mc ni tip, mi pin cú: e=1,5V, r0=0,25, mch ngoi gm: R1=12,... Hiu in th gia hai cc ca ngun E1 bng khụng Tớnh r1 (S: 2,4) Bi 17: (23 .11) Cho mch: mi pin cú e=1,5V.r0=1, R=6 Tỡm cng in dũng mch chớnh (S:0,75A) Bi 18: (23.13) Cho mch: mi ngun cú e=12V, r0=2, R2=3, R2=3, R1=2R4, RV rt ln a Vụn k ch 2V Tỡm R1, R4 Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! 35 Chuyờn Vt 11 Thõn Vn Thuyt b Thay vụn k bng ampek cú RA=0 Tỡm s ch ca ampek (S:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề vật lý lớp 11, Chuyên đề vật lý lớp 11, Chuyên đề vật lý lớp 11