Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

213 1,678 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 21:22

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.thuộc công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM __________________________________ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2007-2008 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ LIỀU CHIẾU DO CHÚNG GÂY RA ( Maõ soá: ĐT.07/07-09/NLNT) Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hạt nhân Chủ nhiệm đề tài: ThS., NCV Lê Như Siêu ĐÀ LẠT, 03/2010 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM __________________________________ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2007-2008 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ LIỀU CHIẾU DO CHÚNG GÂY RA ( Maõ soá: ĐT.07/07-09/NLNT) Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Hạt nhân Chủ nhiệm đề tài: ThS., NCV Lê Như Siêu ĐÀ LẠT, 03/2010 1 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TT Họ tên Học hàm, học vị Nơi công tác 1 Lê Như Siêu ThS, NCV Viện Nghiên cứu Hạt nhân 2 Nguyễn Thanh Bình CN, NCV Viện Nghiên cứu Hạt nhân 3 Phan Sơn Hải ThS, NCVC Viện Nghiên cứu Hạt nhân 4 Mai Thị Hường CN, NCV Viện Nghiên cứu Hạt nhân 5 Nguyễn Thị Linh ThS, NCV Viện Nghiên cứu Hạt nhân 6 Nguyễn Văn Mai CN, NCV Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân Tp. HCM 7 Nguyễn Trọng Ngọ ThS, NCVC Viện Nghiên cứu Hạt nhân 8 Nguyễn Văn Phúc ThS, NCV Viện Nghiên cứu Hạt nhân 9 Phạm Hùng Thái ThS, NCV Viện Nghiên cứu Hạt nhân 10 Trương Ý ThS, NCVC Viện Nghiên cứu Hạt nhân CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh 2. Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân Hà Nội 2 MỤC LỤC Trang BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABSTRACT TÓM TẮT MỞ ĐẦU PHẦN I. TỔNG QUAN 1.1. CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG. 1.2. KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM. 1.3. ĐỘ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 1.3.1. Các đồng vị phóng xạ tự nhiên. 1.3.2. Hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên. 1.4. NỒNG ĐỘ RADON TRONG KHÔNG KHÍ. 1.5. LIỀU BỨC XẠ DO CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN. 1.6. SUẤT XẢ KHÍ RADON TRONG VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 1.7. CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VIỆT NAM VỀ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG VẬT LIỆU XÂY DỰNG NỒNG ĐỘ KHÍ RADON TRONG NHÀ Ở. 1.7.1. Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn theo UNSCEAR. 1.7.2. Các quy định, tiêu chuẩn về hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng của một số nước. 1.7.3. Các nguyên lý bảo vệ bức xạ liên quan đến độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng của Ủy ban Châu Âu về Bảo vệ Bức xạ. 1.7.4. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 397:2007, quy định mức an toàn về hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng. 1.7.5. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7889:2008, quy định mức nồng độ phóng xạ khí radon trong nhà. PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 2.1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 2.1.1. Thiết bị . 2.1.2. Đóng mẫu. 2.1.3. Thủ tục phân tích. 2.2. PHƯƠNG PHÁP ĐO NỒNG ĐỘ RADON TRONG KHÔNG KHÍ NHÀ Ở. 2.2.1. Thiết bị. 2.2.2. Quy trình thực hiện. 2.3. PHƯƠNG PHÁP ĐO SUẤT XẢ KHÍ RADON TRONG MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 2.3.1. Phương pháp đo suất xả radon dùng detector vết hạt nhân chất rắn. 4 7 9 12 12 22 26 26 27 33 36 38 39 39 40 43 44 45 47 47 47 48 48 56 56 58 60 60 3 2.3.1.1. Cơ sở lý thuyết. 2.3.1.2. Quy trình thực hiện. 2.3.1.3. Tính toán kết quả. 2.3.2. Phương pháp đo suất xả radon dùng thiết bị RAD7. 2.3.2.1. Thiết bị. 2.3.2.2. Quy trình thực hiện. 2.4. PHƯƠNG PHÁP ĐO SUẤT LIỀU GAMMA. 2.4.1. Phương pháp đo suất liều gamma hiện trường. 2.4.2. Phương pháp đo suất liều gamma dùng liều kế nhiệt phát quang 2.5. PHƯƠNG PHÁP THU GÓP XỬ LÝ MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG. PHẦN III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1. NGHIÊN CỨU CHUẨN HÓA PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ GAMMA MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 3.2. HOẠT ĐỘ CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 3.3. CHỈ SỐ HOẠT ĐỘ, SUẤT LIỀU, LIỀU HIỆU DỤNG NĂM DO VẬT LIỆU XÂY DỰNG. 3.3.1. Chỉ số hoạt độ. 3.3.2. Suất liều, liều hàng năm gây ra từ vật liệu xây dựng. 3.4. SUẤT LIỀU HIỆU DỤNG TẠI 2 VỊ TRÍ TP. HỒ CHÍ MINH TP. ĐÀ LẠT. 3.5. NỒNG ĐỘ KHÍ RADON TRONG NHÀ Ở TẠI 2 VỊ TRÍ TP. HỒ CHÍ MINH TP. ĐÀ LẠT. 3.5.1. Nồng độ radon trong một số kiểu nhà ở tại Tp. Hồ Chí Minh. 3.5.2. Nồng độ radon trong một số kiểu nhà ở tại Tp. Đà Lạt: 3.6. SUẤT XẢ KHÍ RADON TỪ MẪU VẬT LIỆU XÂY DỰNG KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO. PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH KINH PHÍ 60 64 66 66 66 66 69 69 69 73 75 75 82 86 86 88 90 92 92 95 98 103 105 110 170 4 BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADC: Analog-to-digital converter (Bộ biến đổi tương - số) CE: Chemical etching (Tẩm thực hóa học) EC: European commission (Ủy ban Châu Âu) ECE: Electrochemical etching (Tẩm thực điện hóa) EPA: U.S. Environmental Protection Agency (Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Mỹ) EU: European Union (Liên minh Châu âu) ICRP: International Commission on Radiological Protection (Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Bức xạ) RAD7: Radon detector, model 7 (Detector đo radon cấu hình 7). SSNTD: Solid state nuclear track detector (Detector vết hạt nhân chất rắn) TLD: Thermoluminescence detector (Liều kế nhiệt phát quang) TTKTHN Tp. HCM: Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (Ủy ban Khoa học Liên hợp quốc về Tác động Bức xạ) Viện KHKTHN: Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân Viện NCHN: Viện Nghiên cứu Hạt nhân Viện NLNTVNL: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam WHO: World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) 5 ABSTRACT It is always possible radiological risks to human health caused by natural and artificial radionuclides (included the external and internal exposure) with an average total effective dose of 2.96 mSv/year. Naturally occurring radioactive materials (NORMs) are the major sources which cause exposure to people by ionizing radiation of about 2.42 mSv/year (worldwide value). Materials derived from rocks and soils contain mainly natural radionuclides of the U and Th series, and K-40. These radionuclides pose exposure risks externally due to their gamma-ray emissions and internally due to radon and its progeny which emit alpha particles with the contributions of 31% and 54%, respectively to the total of annual effective dose caused by the NORMs. In the uranium series, the decay chain segment starting from radium is radiologically the most important and, therefore, reference is often made to radium instead of uranium. The worldwide average concentrations of radium, thorium and potassium in the earth’s crust are about 40, 40 and 400Bq/kg, respectively (UNSCEAR, 1993 & 2000). Building materials are commonly originated from rocks and soils and also contain the NORMs. In order to be able to assess radiological risk linking to standards and regulatories on natural radioactivity in building materials, it is important to study the levels of radiation emitted from them. Investigation levels can be derived for practical monitoring purposes. Because more than one radionuclide contribute to the dose, it is practical to present investigation levels in the form of an activity concentration index. The activity concentration index should also take into account typical ways and amounts in which the material is used in a building. The activity concentration index shall not exceed the limited value depending on the dose criterion and the way and the amount the material is used in a building. The most important source of indoor radon is the underlying soil but in some cases the building materials may be an important source. In some cases, the main part of indoor radon on the upper floors of a building originates from building materials. Typical indoor radon concentration due to building materials is about 40 Bq/m 3 , but in some zones and in rare cases it may rise up to greater than 1000 Bq/m 3 . The amount of radium in building materials should be restricted at least to a level where it is unlikely that it could be a major cause for exceeding the design level of 200 Bq/m 3 for indoor radon in future constructions. The relationship between Ra-226 specific radioactivity in building materials and indoor radon of a room is expressed by a linear parameter of radon exhalation rate. When the radon exhalation rates from all of the building materials in a house are available, the potential of indoor radon of that house can be determined. The above mentioned subjects have been studied and developed completely in many countries and there are a lot of research works issued while the data of natural radioactivity, indoor radon or radon exhalation rate of Vietnam are rarely and confusingly. The project on “Investigation and determination on natural radioactivity in commonly building materials used in Vietnam and initial assessment on radiation exposure caused by them” has been programmed and carried out for two years in order to solve the problem; and that aims to contribute more effectively to environmental radioactivity protection affair and human health of public and to support technical aspects in hazard exposure reduction. The established methods were applied in this investigation, included: (1) the determination method of natural radioactivity in building materials samples using by low level gamma background spectrometer; (2) the indoor radon measuring method accompanied with 6 RAD7; (3) the determination method of radon exhalation rate in building materials samples using solid state nuclear track detectors and/or RAD7; (4) the methods of gamma dose rate measurement with portable device and thermoluminescence dosimeter (TLD); and (5) the method of collection and preparation for building materials samples. Typical results of the project are as follows: Summarization on the gathered information/document related to research contents of the project, included: (1) characteristic and properties of building materials; (2) building materials minerals in Vietnam; (3) natural radioactivity in building materials and indoor radon; (4) radon exhalation from building materials; (5) radiation protection principles; and (6) international and national regulatories related to this subjects. Obtaining the data of existent levels of natural radioactivity (U-238, Ra-226, Th-232 and K-40) in 218 samples over 11 kinds of building materials which are dominant used in Vietnam (cement, sand, red-clay brick, gypsum, gravel aggregate, lime/limestone, glazed tile, granite, marble); the data of indoor radon concentration and radiation doses in 40 houses (versus to climate seasons) of 2 selected sites (Hochiminh city and Dalat city); the data of radon exhalations from 50 building materials samples. The obtained data in this investigation reflect to the actual state and to be compared with the corresponding reported data of other countries. The specific radioactivities of the different building materials samples varied from 0.89 ÷ 412.50, 0.18 ÷ 395.28, 0.10 ÷ 266.52 and 0.8 ÷ 2006.8 Bq/kg with the average values of 55.57, 52.09, 55.70 and 593.5 Bq/kg for U-238, Ra-226, Th-232 and K-40, respectively. The obtained results shown that the average specific radioactivities in investigated building materials were higher in comparison with the worldwide average concentrations of radium, thorium and potassium in the earth’s crust about of 1.30, 1.39, 1.48 times, respectively; the enhanced concentration values were sometimes felling into granite tiles, especially imported granite tiles. The activity concentration index and the annual effective dose were evaluated to assess the potential radiological hazard associated with these building materials. The results shown that the activity concentration indexes of some glazed tile, granite samples were exceeded unit; the activity concentration indexes of some building materials kinds with major contribution in buildings, for examples, sand, gravel aggregate, red-clay brick samples were exceeded the recommendation value. The evaluated annual effective doses for a model room (dimensions of 4 m × 5 m × 2.8 m; thickness of 20 cm, and density of 2.35 g/cm 3 ), in which the structures in a building causing the irradiation to be concerned shown that the potential of exceed the limit was possible. The dose rates of observed houses in Hochiminh city varied from 0.11 ÷ 0.16 μSv/h with the average value of 0.12 μSv/h. The dose rates of observed houses in Dalat city varied from 0.19 ÷ 0.29 μSv/h with the average value of 0.23 μSv/h that was higher 1.92 times in comparison with Hochiminh city. The indoor radon of observed houses in Hochiminh city varied from 0.9 ÷ 42.4 Bq/m 3 with the average value of 7.4 Bq/m 3 . The indoor radon of observed houses in Dalat city varied from 1.4 ÷ 243.0 Bq/m 3 with the average value of 29.5 Bq/m 3 . The obtained data shown that indoor radon increased towards the night and reached the peak of indoor radon at early morning time; the indoor radon of some observed houses in Dalat city at peaks was exceeded in comparison with the design level (200Bq/m 3 ). As a result, it is high potential risk of public internal dose of local people. 7 The average values of radon mass exhalation rates of the different building materials samples were 0.0101, 0.0400, 0.0131, 0.0072, 0.0318, 0.0028, 0.0082, and 0.0051 Bq/kg/h for sand, gravel aggregate, imported granite, marble, local granite, glazed tile, red-clay brick and cement, respectively. The average values of radon exhalation fraction (10 -3 h) were 0.4359, 0.6843, 0.4895, 0.9011, 0.4503, 0.0323, 0.1136, and 0.1413 for sand, gravel aggregate, imported granite, marble, local granite, glazed tile, red-clay brick and cement, respectively. By using the obtained data of radon mass exhalation rates, indoor radon concentration was calculated for a model room (dimensions of 4 m × 5 m × 2.8 m; thickness of 20 cm, and density of 2.35 g/cm 3 ), in which the structures in a building causing the irradiation to be concerned, and the results shown that the potential of exceed the recommendation value was possible. 8 TÓM TẮT Con người sống trên mặt đất luôn bị chiếu xạ (bao gồm chiếu xạ ngoài trong) bởi các nguồn phóng xạ tự nhiên nhân tạo với liều trung bình khoảng 2,96 mSv/năm; trong đó đến 2,42 mSv/năm (khoảng 82%) gây ra do các đồng vị phóng xạ tự nhiên. Các đồng vị phóng xạ tự nhiên chủ yếu gây ra liều chiếu lên người là các đồng vị thuộc các chuỗi urani, thori K-40. Tia bức xạ phát ra từ các đồng vị này gây nên chiếu ngoài đến người, liều này đóng góp khoảng 31% vào liều chiếu do các đồng vị phóng xạ tự nhiên. Bên cạnh đó, trong số các đồng vị của chuỗi urani có radon, là chất khí phóng xạ xả vào không khí, gây nên chiếu trong rất nguy hại do việc hít thở radon con cháu của nó, liều này đóng góp khoảng 54% vào liều chiếu do các đồng vị phóng xạ tự nhiên. Tất cả các vật liệu xây dựng đều chứa các lượng khác nhau của các nhân phóng xạ tự nhiên. Trong chuỗi urani, phần chuỗi phân rã từ radi là có ý nghĩa nhất về mặt bức xạ và, bởi vậy, việc xem xét thường được thực hiện đối với radi thay vì uran. Hàm lượng trung bình toàn cầu của radi, thori kali trong vỏ quả đất khoảng 40, 40 400 Bq/kg, tương ứng. Tiêu chuẩn đánh giá cho liều chiếu ngoài do các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng thông qua chỉ số hoạt độ I, mà khi sử dụng với số lượng lớn chỉ số này không vượt quá đơn vị. Theo UNSCEAR, nguồn đóng góp đáng kể nhất của khí radon trong nhà là từ đất phía dưới nền nhà. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vật liệu xây dựng cũng có thể là một nguồn quan trọng mà phần lớn khí radon khuếch tán vào nhà là từ chúng. Hàm lượng radon trong nhà trung bình khoảng 40 Bq/m 3 , nhưng ở một số trường hợp, có thể lớn hơn 1000 Bq/m 3 . Tiêu chuẩn đánh giá cho liều chiếu trong là mức thiết kế đối với nồng độ radon trung bình hàng năm của các công trình xây dựng mới không vượt 200 Bq/m 3 . Mối liên hệ giữa hoạt độ riêng của Ra-226 có trong vật liệu xây dựng của một tòa nhà nồng độ của khí radon trong nhà được biểu diễn theo tham số phụ thuộc tuyến tính là suất xả khí radon. Vì vậy, xác định được tham số này trong các loại vật liệu xây dựng có thể đánh giá được nồng độ khí radon khả dĩ có trong nhà ở. Trên thế giới các vấn đề trên đã được nghiên cứu phát triển khá toàn diện, trong khi đó Việt Nam, các số liệu về độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng, về nồng độ khí radon trong nhà ở, về suất xả khí radon từ vật liệu xây dựng còn ít rời rạc. Vì thế, đề tài “Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra” đã được xây dựng thực hiện trong 2 nă m nhằm góp phần cho công tác bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng làm cơ sở cho các biện pháp giảm thiểu liều chiếu trong nhà. Các nội dung cụ thể được đặt ra bao gồm: (1) Phương pháp thu góp xử lý mẫu vật liệu xây dựng; (2) chuẩn hóa phương pháp đo trên hệ phổ kế gamma bán dẫn phông thấp để xác định độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng; (3) phương pháp đo nồng độ radon trong không khí nhà ở dùng thiết bị RAD7; (4) phương pháp đo suất xả khí radon dùng detector vết hạt nhân chất rắn và/hoặc dùng thiết bị RAD7; (5) phương pháp đo suất liều gamma hiện trường liều kế nhiệt phát quang (TLD). Các kết quả chính của đề tài có thể được tóm tắt như sau: Thu thập tài liệu, tìm hiểu, tổng hợp một số vấn đề có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, gồ m: đặc trưng, tính chất của các loại vật liệu xây dựng; các khoáng sản vật liệu [...]... các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong một vài loại vật liệu xây dựng, trong đó đánh giá về suất xả khí radon từ vật liệu xây dựng Viện KHKTHN đã có những nghiên cứu về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho phương pháp ghi đo khí phóng xạ radon trong nhà ở Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đã có nghiên cứu về Dự thảo tiêu chuẩn Hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng nồng độ khí radon trong nhà... quan tâm nghiên cứu, do đó việc tiến hành đề tài nghiên cứu này là một nhu cầu cần thiết để góp phần khắc phục các hạn chế nói trên Với các do trên, đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra” đã được phê duyệt thực hiện trong 2 năm (4/2007-4/2009), với kinh phí 350,0 triệu đồng Đề tài đặt ra với các mục... hình xây dựng tiêu biểu - Áp dụng các kỹ thuật thống kê tiên tiến để xử lý số liệu thực nghiệm thu nhận được 12 PHẦN I TỔNG QUAN Để có thể giới hạn các nội dung trong nghiên cứu của đề tài, phần này trình bày tóm lược một số vấn đề liên quan đến nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra 1.1 CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG... các khoáng vật Th chu kỳ bán rã không dài của các đồng vị) đa số các trường hợp đều xảy ra cân bằng phóng xạ giữa các thành viên trong dãy Hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng Tất cả các vật liệu xây dựng đều chứa các lượng khác nhau của các nhân phóng xạ tự nhiên Các vật liệu bắt nguồn từ đá đất chủ yếu chứa các nhân phóng xạ tự nhiên của các chuỗi urani (238U) thori... số liệu về hàm lượng các đồng vị phóng xạ tự nhiên họ Urani, họ Thori K40 trong các loại vật liệu xây dựng chính Bước đầu đánh giá liều chiếu trong nhà do các đồng vị phóng xạ tự nhiên nói trên gây ra 11 Cung cấp cơ sở khoa học kỹ thuật cho dự án Tổng điều tra Đánh giá liều chiếu dân chúng trong nhà ở Việt nam do vật liệu xây dựng Tạo cơ sở khoa học để tiến đến xây dựng TCVN về mức nồng độ radon.. .xây dựng ở Việt Nam; độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng nồng độ khí radon trong nhà ở trong nước thế giới; suất xả khí radon từ vật liệu xây dựng; các nguyên lý bảo vệ bức xạ; các tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam liên quan Thu nhận bộ số liệu về mức hiện hữu của các đồng vị phóng xạ tự nhiên (U-238, Th-232, Ra-226 K-40) trong 218 mẫu của hơn 11 loại vật liệu xây dựng chủ yếu. .. giữa các giá trị tính toán thực nghiệm 9 MỞ ĐẦU Con người sống trên mặt đất luôn bị chiếu xạ (bao gồm chiếu xạ ngoài chiếu xạ trong) bởi các nguồn phóng xạ tự nhiên nhân tạo với liều trung bình khoảng 2,96 mSv/năm; trong đó có đến 2,42 mSv/năm (khoảng 82%) gây ra do các đồng vị phóng xạ tự nhiên [63] Các đồng vị phóng xạ tự nhiên chủ yếu gây ra liều chiếu lên người là các đồng vị phóng xạ trong. .. Nam các số liệu về nồng độ radon trong các loại nhà khác nhau, số liệu về liều bức xạ do radon gây ra, số liệu về suất xả radon từ vật liệu xây dựng, v.v…còn ít rời rạc Việc đo đạc độ phóng xạ khí radon trong nhà ở để đánh giá liều chiếu đối với con người hướng tới việc xây dựng tiêu chuẩn phóng xạ đối với radon trong nhà, v.v…nhằm giảm thiểu liều chiếu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là vấn đề đã và. .. đồng vị phóng xạ tự nhiên [63] Vật liệu xây dựng phần lớn được chế tạo từ đất, đá lấy ở bề mặt trái đất, do đó nó cũng chứa một lượng phóng xạ tự nhiên nhất định Đánh giá độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng, đánh giá liều chiếu đối với con người, v.v…nhằm giảm thiểu liều chiếu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là một vấn đề đã đang được thế giới rất quan tâm nghiên cứu Trên thế giới các vấn đề trên... Các kết quả nghiên cứu trước đây về hoạt độ phóng xạ trong vật liệu xây dựng ở Việt Nam: Kết quả khảo sát hoạt độ phóng xạ của một số loại vật liệu xây dựng có mặt tại thị trường Hà Nội do Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân Viện Vật liệu Xây dựng thực hiện được trình bày ở Bảng 10 Một số kết quả về dải hoạt độ của các đồng vị phóng xạ Ra-226, Th-232 K-40 có trong các loại mẫu vật liệu xây dựng trong . NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRONG CÁC LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ LIỀU CHIẾU DO CHÚNG GÂY RA ( Maõ soá: ĐT.07/07-09/NLNT) Cơ quan chủ. trên, đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại v ật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra đã được phê duyệt và thực hiện trong 2 năm (4/2007-4/2009),. đo khí phóng xạ radon trong nhà ở. Viện Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng đã có nghiên cứu về Dự thảo tiêu chuẩn Hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng và nồng độ khí radon trong nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra., Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra., Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Từ khóa liên quan