Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ công thương

96 782 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 14:34

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Anh Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương 8720 Hà Nội - 2010 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 I. Tính cấp thiết của Đề tài 2 II. Mục đích nghiên cứu 5 III. Phạm vi nghiên cứubố cục của đề tài 5 IV. Phương pháp nghiên cứu 7 V. Tình hình nghiên cứu 8 CHƯƠNG I. QUY TRÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 9 I. Quy trình và vai trò của các bộ, cơ quan ngang bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcác nước trên thế giới 9 II. Quy trình và vai trò của các bộ, cơ quan ngang bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam 23 III. Những điểm tương đồng và khác biệt về vai trò của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcác nước trên thế giới 25 IV. Quy trình xây dự ng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương 26 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 39 I. Sơ lược công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại 39 II. Thực trạng công tác xây dựng văn bản quy phạmpháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương 44 III. Đánh giá công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương 68 CHƯƠNG III. KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 78 I. Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Công Thương 78 2 1.1 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2009 quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương 78 1.2 Xây dựng Thông tư của Bộ Công Thương quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực công thương. 81 II. Một số kiến nghị hoàn thiện việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật t ại Bộ Công Thương 84 2.1 Đổi mới chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm 84 2.2 Nâng cao vai trò của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo 85 2.3 Tăng cường công tác thẩm định của Vụ Pháp chế 86 2.4 Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ, giữa Bộ với cácquan liên quan trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 87 2.5 Đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ công chức làm công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 88 2.6 Đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng văn b ản quy phạm pháp luật 89 KẾT LUẬN 91 Tài liệu tham khảo 92 ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNGquan chủ trì : Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Anh Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trưởng nhóm kiêm Thư ký khoa học: Bùi Thế Hưng - Chuyên viên phòng Theo dõi thi hành pháp luật Thành viên nhóm nghiên cứu: CN.Lê Bá Ngọc – Trưởng phòng Tổng hợp CN.Trần Thị Mai Hương – Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật CN.Lê Thanh Hải – Phó trưởng phòng Tổng hợp CN.Phạm Mai Hoa – Phó trưởng phòng Xây dựng pháp luật II CN.Ph ạm Thành Trung – Chuyên viên phòng Xây dựng pháp luật II CN.Lương Đức Toàn – Chuyên viên phòng Xây dựng pháp luật II CN.Đào Thanh Dung – Chuyên viên phòng Tổng hợp 2 MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định: quản nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và công cụ quản khác. Các văn kiện của Đảng cũng đã chỉ rõ: quản đất nước bằng pháp luật chứ không chỉ bằng đạo lý. Trong điều kiện xây dựng nhà nướ c pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật trở thành công cụ hàng đầu trong quản nhà nước đồng thời bản thân nhà nước cũng được tổ chức và thực hiện các hoạt động theo pháp luật. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động có tính kỹ thuật cao. Hoạt động này thể hiện ý chí của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những quy định pháp luật, thành nh ững quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, bảo đảm cho các quan hệ xã hội vận động theo một trật tự chung phù hợp với yêu cầu quản Nhà nước. Hoạt động soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, bảo đảm các yêu cầu về tính hợ p hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi cũng như các yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo, ngôn ngữ pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Xét từ góc độ luận, xác định đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật là xác định những quan hệ xã hội (hoặc nhóm quan hệ xã hội) cần được văn bản đ iều chỉnh. Việc xác định đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động soạn thảo văn bản, trực tiếp ảnh hưởng tới tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản nhà nước về công nghiệp và thương mạ i, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩmcông nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hoá trong nước; xuất nhập khẩu, quản thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dị ch vụ thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế, quản cạnh tranh, 3 kiểm soát độc quyền, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ. Do vậy hệ thống luật pháp của ngành cần phải ứng đáp được những yêu cầu thực tế trên. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nă m 2008 là đạo luật cao nhất của Nhà nước ta về công tác xây dựngban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 24/2009/NĐ- CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ những thực tế trên, Bộ Công Thương cần có kế hoạch cụ thể để nâng cao hiệu quả cho công tác pháp chế nói chung và công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luậ t của Bộ nói riêng. Có nhiều vấn đề về công tác pháp chế và công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương mà chúng ta cần nghiên cứu về vấn đề luận và thực tiễn, đó là: công tác pháp chế ở các đơn vị thuộc bộ, các đơn vị trực thuộc bộ, công tác tập huấn nghiệp vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, công tác lưu trữ, hệ th ống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác rà soát, kiểm tra và xử văn bản quy phạm pháp luật Trong đó, vấn đề quan trọng hàng đầu là nghiên cứu các yếu tố luận và thực tiễn ảnh hưởng đến chất lượng văn bản quy phạm pháp luậtđề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản trong cơ quan Bộ. Đây là vấn đề cấp bách hiện nay cần được nghiên cứu có cơ sở khoa học, đưa ra những chủ trương, giải pháp hợp lý, nhằm củng cố, tăng cường chất lượng soạn thảo văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản của cán bộ, chuyên viên cơ quan Bộ, trên cơ sở đó từng bước củng cố và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp lu ật của ngành công thương, đáp ứng nhu cầu quản nhà nước và phát triển kinh tế của toàn xã hội. Vì vậy, nhóm tác giả đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản của Bộ Công Thương”. Đây là đề tài mới lần đầu tiên được triển khai nghiên cứu 4 góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, hoàn thiện pháp luật trong quản nhà nước ngành công thương. Thực hiện chủ trương của Đảng “Đổi mới và hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để phát huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình thứ c sở hữu khác nhau”, trong những năm qua, việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật củaquan nhà nước nói chung và Bộ Công Thương nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Một khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vự c công thương đã tạo ra một khung pháp đầy đủ và tương đối thuận tiện góp phần thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh ở nước ta. Để có được kết quả đó, ngày từ khi thành lập (Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại hợp nhất năm 2007), công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn được Bộ Công Thương đặc biệt chú trọng quan tâm các vấn đề đảm bảo về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Tuy nhiên, do tình hình thực tế về sự xáo trộn về cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, trình độ cán bộ làm công tác pháp luật chưa nhiều, chưa đạt yêu cầu… làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất l ượng văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt là từ khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 ra đời có nhiều nội dung mới liên quan tới các vấn đề về đảm bảo chất lượng của văn bản như: thẩm quyền ban hành, nghiên cứu khả năng thực thi, đánh giá tác động văn bản đối với kinh tế xã hội, tiến độ xây dựng văn bả n, đảm bảo đúng thể thức văn bản…cần được nghiên cứu làm rõ và phổ biến rộng rãi. Hơn nữa nhu cầu thống nhất về luận, phương pháp nghiên cứuquy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những hạn chế, nhằm từng bước nâng cao chất lượng văn bản phục vụ tốt nhiệm vụ quản nhà nước của B ộ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế xã hội. 5 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này nhằm chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong việc đề xuất xây dựng, soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, từ đó đề kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản của Bộ Công Thương phù hợp với đ òi hỏi của thực tiễn. III. PHẠM VI NGHIÊN CỨUBỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI Trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã gặp phải những khó khăn nhất định về nguồn lực cũng như thời gian. Do vậy, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, nhóm tác giả nghiên cứu thực trạng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương đối vớ i các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành củaquan nhà nước cấp trên và đặc biệt tập trung nghiên cứu đánh giá công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương . Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác xây dựng văn bản như: việc tuân thủ quy trình xây dựng văn bản của các đơn vị thuộc Bộ, thực trạng công tác đánh giá tác động văn bản, các điều kiện bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản nhằm phân tích đánh giá các điểm hạn chế cả về quy trình và cách tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản của Công Thương trong thời gian t ới. Đề tài nghiên cứu ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương như sau: Chương I. Quy trình và vai trò của của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong phần này, nhóm tác giả nghiên cứu quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nói chung ở các nước trên thế giới; vai trò của các 6 Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở một số nước trên thế giới và tại Việt Nam; từ đó đi sâu phân tích quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành củaquan nhà nước cấp trên và thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ. Phần quan trọng nhấ t của Chương I là việc nghiên cứu phân tích quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương và đánh giá mặt tích cực, mặt hạn chế của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương. Phân tích một cách cụ thể hơn, qua đó thấy được vị trí, tầm quan trọng đặc biệt công tác soạn thả o văn bản quy phạm pháp luật trong việc quản lý, chỉ đạo hoạt động trong toàn ngành và toàn xã hội. Trên cơ sở đó, đánh giá chất lượng văn bản, các tiêu chí cụ thể để củng cố, tổ chức đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, đưa công tác soạn thảo văn bản của Bộ Công Thương ngày càng có chất lượng, đảm bảo đúng quy đị nh và đi vào nề nếp hơn. Chương II. Thực trạng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Công Thương. Phần này, nhóm tác giả tập trung vào việc đánh giá, nhận xét về những hoạt động của công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcác đơn vị cơ quan Bộ Công Thương từ trước tới nay, đặc biệt từ năm hợ p nhất trở lại đây ở tất cả các mặt hoạt động trên cơ sở luận của đề tài mà chúng ta đặt ra. Phần này đi sâu vào việc nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tiễn công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luậtcác đơn vị thuộc cơ quan Bộ đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành củaquan nhà nước cấp trên nói chung và tập trung đánh giá hoạt động này đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương nói riêng, phân tích những kết quả đạt được trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cơ quan Bộ Công Thương, tổ chức soạn thảo, công tác quản lý, chỉ đạo, công tác tập huấn nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp 7 luật, công tác lưu trữ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát và xử văn bản quy phạm pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin để thấy những thành công đạt được và các vấn đề còn tồn tại. Phần này nhóm tác giả phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như: việc tuân thủ quy trình xây dựng văn bản của các đơ n vị thuộc bộ, thực trạng công tác đánh giá tác động văn bản, các điều kiện bảo đảm cho công tác này nhằm tạo cơ sở cho việc đánh giá mặt tích cực, mặt hạn chế của việc triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. Chương III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đ áp ứng yêu cầu quản của Bộ Công Thương trong thời gian tới. Đây là phần quan trọng nhất của đề tài. Phần này đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương của Bộ trong thời gian tới. Có thể có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản trong thời gian tới, song vớ i thực tế tình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hiện nay và khả năng tới, Đề tài đề xuất 2 nhóm giải pháp: 1. Xây dựng hoàn thiện một số văn bản pháp luật để quản lý, chỉ đạo công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành và kiểm tra xử văn bản quy phạm pháp luật. 2. Nhóm gi ải pháp hoàn thiện việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Công Thương . IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trên cơ sở phương pháp luận khoa học, đề tài có thể vận dụng nhiều phương pháp khác nhau. Với đề tài nghiên cứu khoa học này, một số phương pháp nghiên cứu chính sau đây đã được sử dụng: - Phương pháp biện chứng: dựa trên cơ sở quan đ iểm chủ nghĩa duy [...]... thảo văn bản quy phạm pháp luật củaquan Bộ hiện nay V TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Đây là đề tài mới lần đầu tiên được triển khai nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản nhà nước ngành công thương 8 Chương I QUY TRÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT I QUY TRÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA... văn bản trước khi trình Chính phủ IV QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quy n ban hành của Bộ Công Thương được thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp. .. trong đó vận dụng các cơ sở luận về kỹ thuật soạn thảo văn bản, kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật đánh giá chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương - Phương pháp nghiên cứu thực tế: thông qua khảo sát thực tế công tác soạn thảo văn bản nói chung và văn bản quy phạm pháp luật nói riêng trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương để rút ra... KHÁC BIỆT VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM Từ những nghiên cứu ở trên về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật các nước và vai trò của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở một số nước trên thế giới, có thể nhận thấy, mặc dù mỗi nước có một quy trình lập pháp riêng với những... xem xét, quy t định việc trình dự án ra cơ quan có thẩm quy n thông qua văn bản 4.2 Đối với văn bản thuộc thẩm quy n ban hành của Bộ Công Thương 4.2.1 Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Thời hạn đề nghị, Hồ sơ đề nghị: Thời hạn đề nghị... TRÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTCÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcác nước trên thế giới Tùy thuộc vào đặc điểm của thể chế chính trị, tổ chức bộ máy Nhà nước nói chung và tổ chức, hoạt động của Nghị viện nói riêng, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quy trình lập pháp) của mỗi nước có những... tục và yêu cầu khác nhau nhưng tựu chung lại vai trò của các 25 Bộ, cơ quan ngang Bộ trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các nước đó vẫn có sự tương đồng ở một số điểm trong các giai đoạn lập pháp như: sáng kiến xây dựng pháp luật cho đến việc thành lập các nhóm công tác để nghiên cứu xây dựng dự thảo luật, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đánh giá tác động của dự thảo luật, ... thiết này là: - Yêu cầu quản nhà nước: công tác quản nhà nước đã thật sự đòi hỏi phải có văn bản để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản chưa - Yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoặc đối với vấn đềvăn bản đó điều chỉnh - Cũng có khi, văn bản cần được ban hành để quy định chi tiết thi hành những văn bản củaquan nhà nước cấp trên đã ban hành Văn bản thẩm định... hội Bộpháp còn có chức năng soạn thảo các văn bản pháp quy của Chính phủ mang tính liên bang (trừ việc soạn thảo các văn bản về thuế được giao cho Bộ Tài chính - trong trường hợp này, Bộ Tài chính soạn thảo và gửi về Bộpháp thẩm định) và chức năng giám sát việc thực hiện các văn bản dưới luật Hầu hết các văn bản pháp luật được xây dựng đều xuất phát từ kiến nghị của các Bộ trưởng với Nội các, ... trưởng Bộpháp Bộ trưởng Bộpháp phải bảo đảm dự thảo văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp, đảm bảo tính nhất quán, không mâu thuẫn với các luật khác Bộ trưởng Bộpháp sau khi thẩm định sẽ có văn bản chứng nhận dự thảo văn bản pháp luật phù hợp với các quy định pháp luật Giai đoạn thẩm định sẽ có nhiều cơ quan, cá nhân tham gia góp ý kiến Các ý kiến được gửi tới các cán bộ soạn thảo, cán bộ . dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. Chương III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đ áp ứng yêu cầu quản lý của Bộ Công Thương. giá các điểm hạn chế cả về quy trình và cách tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý của Công Thương. BỘ CÔNG THƯƠNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ công thương, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ công thương, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ công thương

Từ khóa liên quan