Bố trí cốt thép dầm trong Revit

11 5,534 66
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2014, 10:38

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 1 BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO DẦM TRONG EXTENSIONS Bài trước tôi nói khái quát về việc bố trí cốt thép trong RST bằng công cụ Extensions. Trong bài này tôi trình bày cụ thể cách bố trí thép cho dầm. 1 Khởi động chương trình 1. Nhấn trái chuột vào đối tượng cần bố trí cốt thép. 2. Nhấn Add-In trên trình đơn. 3. Nhấn đúp vào Extenssions Manager. 4. Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn vào mục tương ứng trong Reinforcement. Ví dụ, chúng ta chọn mô hình là Beam thì tại đây nhấn đúp vào dòng Beams. Sau đây là các bài bố trí thép cho các đối tượng cụ thể. Tôi không nhắc lại phần khởi động này nữa. 2 Bố trí cốt thép cho dầm 1. Nhấn trái chuột vào thanh dầm. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 2 2. Nhấn đúp vào dòng Beams. 3. Hộp thoại tiếp theo hiện ra để bố trí thép. 4. Geometry: kích thước thanh dầm. Tại đây chúng ta biết được kích thước thanh dầm đã chọn trong cấu trúc công trình. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 3 5. Stirrups: cốt đai. Hộp thoại và các thông số như hình dưới. Trong này chọn các thông số sau: a- Nhóm Stirrup parameters: tham số cốt đai gồm: • Bar: thanh thép. Nhấn nút , chọn: Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 4 • Hook1, Hook2: móc neo đầu 1 và đầu 2. Nhấn nút , chọn: o None: không có móc. o Standard – 90 deg: móc gấp 90 o . o Standard – 180 deg: móc thẳng 180 o . • C: bề dầy lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Nhấn chọn theo đường kính thanh thép. • Stirrup type: kiểu cốt đai. Nhấn chọn một trong các kiểu trong danh sách. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 5 b- Nhóm Anti-Shrinkage reinforcement: cốt chống co của cốt đai. Nếu đánh dấu vào mục này, các thông số hiện ra giống như cốt đai để chúng ta chọn. • Nếu đánh dấu ON tại Distribution of antri-shrinkkage stirrups - > Other than for main stirrups, sẽ có thông số S a – khoảng cách giữa các đai để cho giá trị cần thiết. 6. Strrups Distribution: phân bố cốt đai. Hộp thoại như hình dưới. a- Nhóm Span – khẩu độ. • Span no: số hiệu khẩu độ. Gõ số. • Span Length: độ dài khẩu độ. Giá trị này là độ dài đoạn dầm tính từ hai mép cột. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 6 b- Nhóm Distribution of main Strrups – phân bố cốt đai chính. • Distribution type: kiểu phân bố. Nhấn nút chọn. Mỗi kiểu sẽ có các tham số riêng. o phân bố đều, gồm các tham số:  S 1 – khoảng cách giữa các đai. o phân bố hai đầu dầy, giữa thưa.  Các tham số như hình dưới. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 7 o bố trí thép thưa dần.  Cho các tham số như hình dưới. o bố trí thép tùy ý.  Cho số đoạn dầm và khoàng cách giữa các cốt đai trong đoạn dầm theo công thức như hình dưới. c- Nhóm Distribution of main Strrups – phân bố cốt đai chính. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 8 • Left Support: gối đỡ bên trái. Nhấn ON lựa chọn này, kích hoạt các tham số a L và s L . • Right Support: gối đỡ bên phải. Nhấn ON lựa chọn này, kích hoạt các tham số a R và s R . 7. Bar main – thanh dọc chính. Hộp thoại như hình dưới. a- Nhóm Lower bar – thanh dưới. b- Nhóm Upper bar – thanh trên. • Các nhóm này đều có các thông số như Bar: thanh, Hooks: móc giống như cốt đai. • n: số thanh (tối thiểu là 2), nhấn mũi tên để tăng thêm hoặc gõ số. • l: độ dài đoạn móc taij hai đầu theo chỉ dẫn trên hình vẽ. c- Divide bars above supports: phân bố thép. Nhấn ON, lựa chọn này sẽ xuất hiện tham số Length of anchors the support: độ dài neo gối đỡ. Gõ số. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 9 8. Additional top bars – thanh tăng cường phía trên. Hộp thoại và các thông số như hình dưới. Nhấn đánh dấu vào ON vào các mục, các tham số được kích hoạt để cho giá trị mới. 9. Additional bottom bars – thanh tăng cường phía dưới. Hộp thoại và các thông số như hình dưới. 10. Chọn các thông số và nhấn OK. Kết quả dầm được bố trí thép như hình dưới. Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD Nguyễn Văn Thiệp 10 Chú ý 3 Chuyển sang AutoCAD Structural Detailing : Mỗi lần chỉ bố trí thép được một đoạn dầm. 1. Nhấn trái chuột vào đối tượng đã bố trí thép nói trên. Cụ thể trong ví dụ này là dầm. 11. Nhấn Add-In trên trình đơn. 12. Nhấn đúp vào Extenssions Manager. 2. Hộp thoại hiện ra. Nhấn đúp vào Reinforcement Drawing trong mục AutoCAD Structural Detailing. [...]...Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép và ASD 11 3 Quá trình chuyển đổi diễn ra AutoCAD Structural Detailing được khởi động, bản vẽ chi tiết được triển khai kèm theo bảng kê như hình dưới 4 Tại đây có thể tạo khung và khung tên, in ra cho vào hồ sơ thiết kế hoặc nhập lại Revit STR để tạo khung nhìn chứa bản vẽ cốt thép này Hết phần này Nguyễn Văn Thiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bố trí cốt thép dầm trong Revit, Bố trí cốt thép dầm trong Revit, Bố trí cốt thép dầm trong Revit