Giáo trình cơ sở viễn thám: Chương 7 các hệ thống viễn thám phổ biến trên thế giới

35 1,666 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2014, 14:35

Chơng 7 Các hệ thống viễn thám phổ biến trên thế giới 7.1. Các vệ tinh Landsat của Mỹ Phụ hệ thống kiểm soát độ cao Thiết bị điện tử ghi phổ ở dải band rộng Pin mặt trời Anten thu dữ liệu Bộ cảm đo độ cao Máy quét đa phổ Hệ thu chùm phản hồi Vidicon Hình 7.1: Thiết kế bề ngoài của Landsat-1, Landsat-2 và Landsat-3 ( Phỏng theo đồ của NASA) 7.1.1. Vệ tinh Landsat Vệ tinh Landsat của Mỹ là hệ thống vệ tinh quỹ đạo gần cực ( với góc mặt phẳng quỹ đạo so với mặt phẳng xích đạo là 98,2 0 ), lúc đầu tên là ERTS (Earth Remote Sensing Satellite), sau 2 năm kể từ lúc phóng ERTS-1 ngày 23 tháng 7 năm 1972, đến năm 1976, đợc đổi tên là Landsat (Land Satellite), sau đó tên là landsat-TM (thematic Mapper)và Landsat- ETM (Enhanced Thematic Mapper). Chơng trình đợc thực hiện giữa Bộ nội vụ và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia NASA của Mỹ. 104 Độ cao 705 km Góc nghiêng 98,2 0 Thời gian ngày giờ địa phơng 9:45' sáng Bảng 7.1: Các thông số bản về các loại vệ tinh Landsat Vệ tinh Ngày phóng Ngày hoạt động RBV band MSS band TM band Quỹ đạo Lặp lại/độ cao (Km ) Landsat-1 23-7-1972 6-1-1978 1,2,3 đồn g thời 4567 Không 18ngày/900km Landsat-2 22-1-1975 25-2-1982 11,2,3 đồng thời 4567 Không 18ngày/900km Landsat-3 5-3-1978 31-3-1983 A,B,C,D 4567,8 Không 18ngày/900km Landsat-4 16-7-1982 Hoạt động Không 1234 1234567 16ngày/900km Landsat-5 1-3-1984 Hoạt động Không 1234 1234567 16ngày/900km Landsat-6 5-10-1993 Không phóng Không Không 1234567 16ngày/900km Ghi chú: - RBV: hệ thống chụp ảnh tia ngợc bằng máy ảnh. - MSS: Hệ thống quét đa phổ. - TM: Sensor tạo bản đồ chuyên đề - ETM: Sensor tạo bản đồ chuyên đề chất lợng cao. Các dữ liệu vệ tinh đợc xử lý, lu trữ trên tape và chuyển xuống các trạm thu dới đất qua các vệ tinh truyền thông tin. Vệ tinh Landsat đợc thiết kế sao cho thời gian thu ảnh là theo đúng giờ địa phơng trên mọi vị trí của trái đất và các thông số khác đợc nêu trong bảng 7.2. Chu kỳ quĩ đạo 98,9 phú t Quĩ đạo vệ tinh Vét quét mặt đấ t Hình 7.2: Quĩ đạo đồng bộ mặt trời của vệ tinh Landsat-4, -5 (phỏng theo đồ của NASA). 105 Vệ tinh truyền thông tin Q u ỹ đ ạ o N+1 , n g à y Quỹ đạo N, ngày M+1 Quỹ đạo N+1 ngày Quỹ đạo N, ngày M Q u ỹ đ ạ o N n g à y M+18 Hình 7.3: Cấu tạo hệ thống quét ảnh của Landsat (trên) và quỹ đạo của vệ tinh landsat trên nớc Mỹ độ phủ bên của hình ảnh là 62km tại 40 0 vĩ bắc (dới). Hình 7.4: đồ phân bố trên toàn cầu các dải quét của Landsat và các trạm thu với bán kính hoạt động của trạm thu 106 Hình 7.5: đồ vị trí các ảnh của Landsat ở Việt Nam (trái) và ảnh Việt Nam ghép từ ảnh vệ tinh LANDSAT-TM phải) (kích thớc ảnh 185 x 185 Km). ảnh Landsat kích thớc 185x185 Km, vị trí mỗi cảnh của ảnh vệ tinh Landsat đợc xác định theo đồ : - Số thứ tự hàng (row) - Số thứ tự tuyến bay (path) Trên hình 7.5, bên trái là đồ vị trí các cảnh của Landsat trên lãnh thổ Việt Nam và ngày thu ảnh. Ví dụ: hàng 46, dải 127 là khu vực Hoà Bình và lân cận. Ghi chú: * 79m đối với Landsat 1, 2, 3 và 82m với Landsat 4 và 5. RBV Bộ cảm thu theo nguyên tắc vô tuyến ( retur beam vidicon ) MSS- Bộ cảm quét đa phổ TM - Bộ cảm quét độ phân giải cao thành lập bản đồ chuyên đề ETM-Bộ cảm quét phân giải cao thành lập bản đồ chuyên đề tỉ lệ lớn. Nh vậy việc gọi tên các band phổ của Landsat là khác nhau giữa MSS và TM nên khi sử dụng cần phân biệt rõ dải phổ đợc sử dụng. Trong kế hoạch, NASA sẽ phóng vệ tinh Landsat mới với bộ cảm ALI 10 band và giá thành rẻ hơn thuộc chơng trình thiên niên kỷ mới -NMP (New Millennium Program) của Mỹ. 107 Hệ ALI đợc thiết kế với trọng lợng chỉ bằng 25% của ETM+, đòi hỏi một năng lợng điện là 20% so với ETM+, và giá thành hạ chỉ còn bằng 40% so với ETM+. Hệ ALI quét ảnh kiểu chổi quét và cho ra các kênh đa phổ với độ phân giải là 30x30m. Ngoài ra, ALI còn cho ra kênh ảnh toàn sắc độ phân giải là 10x10 mét. Bảng 7.2: Hệ thống các thiết bị thu và tính chất bản của vệ tinh Landsat Các dải phổ Thời gian thu ảnh của các trạm Các máy thu ở vệ tinh Độ phân giải không gian (m) Dải sóng (m) Tên gọi 1,2 0,475 - 0,575 80 0,580 - 0,680 80 RBV 9h42 0,690 - 0,830 80 3 0,505 - 0,750 30 1 - 5 0,5 - 0,6 79/82 * 4 0,6 - 0,7 79/82 5 MSS 0,7 - 0,8 79/82 9h42 6 0,8 - 1,1 79/82 7 3 10,4 - 12,6 240 1 0,45 - 0,52 30 2 0,52 - 0,60 30 3 0,63 - 0,67 30 TM 1-5 10h30 4 0,76 - 0,90 30 5 1,55 - 1,75 30 6 10,4 - 12,5 120 7 2,08 - 2,35 30 ETM 6 1-7 7 kênh giống nh TM và kênh toàn sắc Panchromatic 10 mét 2,5 mét và 60 mét cho band 6 (IR) 10h30 Bảng 7.3: So sánh bộ cảm ETM+ và bộ cảm ALI ETM + ALI Bớc sóng m Bớc sóng m Độ phân giải (m) Độ phân giải (m) 0,450 - 0,515 30 0,43-0,453 30 0,525 -0,605 30 0,45-0,51 30 0,63-0,69 30 0,525-0,605 30 0,775-0,9 30 0,63-0,69 30 1,55-1,75 30 0,775-0,805 30 10,4-12,5 60 0,845-0,89 30 2,09-2,35 30 1,2-1,3 30 0,52-0,9 15 1,55-1,75 30 2,08-2,35 30 0,48-0,68 10 108 7.1.2 Các vệ tinh độ phân giải siêu cao của Mỹ Vệ tinh IKONOS Vệ tinh tạo ảnh vũ trụ phân giải siêu cao IKONOS đợc phóng nên quĩ đạo cân cực vào ngày 24 tháng 9 năm 1999 tại độ cao 682 km, cắt xích đạo vào 10:30 phút sáng. Hình 7.6: ảnh IKONOS bên trái: lầu 5 góc (Mỹ) và ảnh bên phải: trờng Đại học Khoa học Tự nhiên chụp năm 2001. Độ lặp lại quĩ đạo tại một điểm trên trái đất là sau 11 ngày. Hệ thống cho phép thu nhận dữ liệu dới góc nhìn là 45 0 theo đờng quét dọc và ngang. Điều này cho phép hệ quét tiếp nối liên tục theo chiều ngang và quét lặp lại trớc và sau theo chiều dọc tạo ảnh nổi. Tại trực tâm nadir, độ rộng của ảnh trên mặt đất là 11km, và độ phủ là 11 x 11 km. IKONOS sử dụng kỹ thuật chuỗi quét tuyến thu nhận ảnh trên 4 kênh đa phổ với độ phân giải là 4 m và kênh toàn sắc độ phân giải là 1 m. Các kênh đa phổ và kênh toàn sắc kết hợp cho phép tạo ảnh độ phân giải 1 m giả mầu. Dữ liệu số cấu trúc là 11 bit (2048 mức xám). IKONOS thể nhìn vào vật vào đối tợng và cố định vài giây và thể hớng theo đối tợng khảo sát . Các thông số kỹ thuật của IKONOS đợc nêu trong bảng 7.4. Bảng 7.4: Các thông số chính của IKONOS Bớc sóng m Tên kênh Tên phổ Phân giải (m) Kênh 1 Xanh lam 0,45-0,52 4 Kênh 2 Xanh lục 0,51-0,60 4 Kênh 3 Đỏ 0,63-0,7 4 Kênh 4 Hồng ngoại 0,76-0,85 4 Kênh toàn sắc Toàn sắc 0,45-0,9 1 109 Vệ tinh Quickbird Vệ tinh QuickBird là vệ tinh độ phân giải không gian cao nhất hiện nay cho ra kênh toàn sắc độ phân giải là 0.61 m và độ phân giải của các kênh đa phổ là 2.44 m. QuickBird cho ảnh độ phân giải 0,7 m ghép kênh toàn sắc tổ hợp với kênh hồng ngoại. QuickBird đợc phóng lên vũ trụ vào ngày 18 tháng 10 năm 2001 là hệ tạo ảnh vệ tinh thứ hai sau IKONOS cho ra ảnh độ phân giải cao so với ảnh chụp photos. Nó cho ra khả năng cao nhất về độ phân giải (0,6 m), khả năng lu trữ trên vệ tinh và độ rộng của đờng quét lớn. Khoảng hẹp nhất của nó là 64 km Hình 7.7: Vệ tinh QuickBird 2 và độ rộng nhất là 10000 km 2 (khoảng 6x7 cảnh). Vệ tinh OrbitView (hay OrbView ) ảnh vệ tinh OrbitView từ các thế hệ OrbView-1 đến - 4 đợc phóng lên quĩ đạo ở độ cao 470 km. OrbView-1 là vệ tinh tạo ảnh đợc phóng vào ngày 3 tháng t 1995. OrbView-1 lần đầu tiên cho phép phân biệt vùng mây và không mây. OrbView-1 cung cấp cho NASA những thông tin cho chơng trình nghiên cứu về quyển khí trong 5 năm. Cho đến nay, OrbView-1 đã thực hiện hơn 26.000 lần bay quanh Trái Đất đi đợc một quãng đờng hơn 700 triệu dặm (miles). Trên OrbView-1 hai bộ cảm quang chuyển tiếp OTD (Optical Transient Detector ) do Trung tâm bay vũ trụ Tổng hành dinh của NASA chế tạo và bộ cảm nghiên cứu môi trờng khí quyển GPS/MET do Tổ Chức Khoa Học Quốc Gia (National Science Foundation) và tổ hợp của các Viện Nghiên Cứu Khí Quyển (University Consortium for Atmospheric Research) cung cấp nhằm cho ra những hiểu biết về thời tiết giúp cho dự báo khí hậu. Vệ tinh OrbView-2 chuyên nghiên cứu về mầu của đại dơng nằm trong dự án của NASA SeaWiFS . OrbView-2 các bộ cảm đa phổ nghiên cứu mặt đất và biển đợc phóng lên quĩ đạo vào năm 1997 cung cấp ảnh cho 14 trạm thu mặt đất. Hiện nay quan tạo ảnh Orbimage và tập đoàn Khoa học về Quĩ đạo (Orbital Sciences Corporation) xây dựng các vệ tinh OrbView-3 và OrbView-4 độ phân giải cao. Orbimage đã hợp tác với Không quân Mỹ trong nghiên cứu phát triển bộ cảm siêu phổ dùng trên OrbView-4. 110 Hình 7.8: ảnh đa phổ OrbView - 3 độ phân giải 4 m vùng Castroville, California Hình 7.9: ảnh OrbView phân giải 1m vùng Salt Lake City, Utah Hình 7.10: ảnh vệ tinh QUICKBIRD của Mỹ (độ phân giải 0,65m) khu vực trờng ĐHKHTN, chụp tháng 11 năm 2004. OrbView-4 sẽ cho ra ảnh phân giải của ảnh toàn sắc là 1m và đa phổ là 4m trong giải sóng nhìn thấy và hồng ngoại. Ngoài ra, trên vệ tinh này đợc lắp đặt bộ cảm tạo ảnh siêu phổ với số lợng tới 200 kênh, độ phân giải là 8 m, trên dải sóng từ 0,45 đến 2,5 micromét chuyên phục vụ mục đích nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất trên mặt đất. Các bộ ghi siêu phổ đợc thiết kế đặc biệt nhằm phục vụ cho quân đội Mỹ giám sát thông tin mặt đất. Độ lặp của ảnh tại một điểm trên mặt đất là 3 ngày. Các ảnh do OrbView-4 sẽ phục vụ mục đích thơng mại, môi trờng và an 111 ninh. Độ phân giải 1 m cho phét phát hiện nhà rất rõ nét, 4 mét phân giải cho phép xác định chính xác các đối tợng không gian nh nông thôn, thành thị và các vùng đang phát triển. Vệ tinh sẽ cho ảnh phục vụ nghiên cứu nông nghiệp, rừng và khai khoáng cũng nh kiểm tra môi trờng. ORBView-4 phóng trên tên lửa Taurus (Model 2110) gồm hai hợp phần OrbView-4 và QuikTOMS vào ngày 21/9/2001 theo giờ GMT là 2:49-3:07 p.m. Hiện nay Mỹ nhiều vệ tinh mới phóng lên quỹ đạo và thu ảnh độ phân giải rất cao, điển hình là ảnh IKONOS (độ phân giải 4m) và QUICKBIRD (độ phân giải 0,65m). 7.2. Các vệ tinh SPOT của Pháp Systeme Pour Lobservation de La Terre (SPOT) do trung tâm nghiên cứu không gian của Pháp - French Centre National detudies Spatiales (CNES) thực hiện, sự tham gia của Bỉ và Thụy Điển. Vệ tinh SPOT-1 đợc phóng lên quỹ đạo ngày 21-2-1986 và SPOT-3 phóng ngày 25-9-1993. Đó là quỹ đạo phân cực, gần trùng với quỹ đạo mặt trời các vệ tinh SPOT từ 1 5. Bảng 7.5: Các đặc tính bản của hệ thống tạo ảnh SPOT Năm phóng Hệ thống thu ảnh Tên band phổ Dải phổ (m) Độ phân giải (m) Độ cao vệ tinh (m) Độ phủ mặt đất (km) Thời g ian thu ảnh 21/2/1986 SPOT 1 0.51 - 0.73 10 832 60 x 60 11 giờ sáng 21/1/1990 SPOT 2 1 0.50 -0.59 20 832 60 x 60 11 giờ sáng 2 0.61 - 0.68 20 3 0.79 - 0.89 20 29/9/1993 SPOT 3 1,2,3 0.61 - 0.68 10 832 10 x 10 11 giờ sáng Hệthống Panchromatic NIR 0.5 - 0.59 20 MIR 0.61 - 0.68 5 Hệ thống quét dọc đa phổ. 0.79 - 0.89 nh trên 23/3/1998 SPOT 4 1,2,3,4 và 0.43 - 0.47 20 832 11 giờ sáng Đa phổ 0.50 - 0.59 20 0.61 -0.68 và 0.79 - 0.89 1.58-1.75 20 Panchromatic 0,48-0,71 10 112 5/2000 SPOT 5 XS * 0,50-0,59 832 2000 x 2000 11 giờ sáng Hệ thống 0,61-0,68 0,78-0,89 1,58-1,75 Pal. 0,48-0,71 HRGRIR VGT ** 2,5 1km Thiết bị đo thực vật (Vegetation 2) bao gồm các kênh phổ điện từ đợc mình họa trong bảng 7.7. Độ phủ mặt đất là 2,250 km giống trên vệ tinh SPOT-4. Dữ liệu lu trữ là 10 bit. Dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT- 5 đợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ghi chú: (1) - Hệ thống chụp ảnh quang học tạo ảnh đen trắng, độ phân giải cao. (2) - Hệ thống quan trắc thực vật trờng nhìn rộng, thu ảnh ban ngày. (3) - Hệ thống này còn gọi là hệ thống nhìn phân giải cao HRVs (High Resolution Vision). * Hệ thống SPOT-XS gồm 4 kênh đa phổ Độ phân giải 10 mét và 1 kênh toàn sắc (Độ phân giải 5 mét) ** Sensor thực vật độ phân giải 1 Km, thu hàng ngày *** Độ phân giải 2,5 mét bằng cách quét với 2 Sensor lệch nhau 1/2 pixel với 2 kênh toàn sắc 0,48-0,71 độ phân giải 5 m gộp lại. Bảng 7.6: Các thông số của bộ cảm vệ tính SPOT-5 loại HRG Tên Độ phân giải (m) 2 bộ HRG Dải phổ ( m) Kênh1 Xanh lục 0,50-0,59 10 Kênh 2 Đỏ 0,61-0,68 10 Kênh 3 Hồng ngoại gần 0,78-0,89 10 Kênh 4 Hồng ngoại trung 1,58-1,75 20 2 kênh toàn sắc gộp tạo ra ảnh độ phân giải 2,5m Toàn sắc 0,48-0,71 Hai kênh 5 m gộp lại cho ảnh phân giải 2,5 m Bảng 7.7: Một số thông số kỹ thuật của thiết bị đo thực vật trên SPOT- 5 Tên kênh Spot 5 Thời gian nhận ảnh (ngày) Độ phân giải Dữ liệu Dải phổ (m) bit 1000 m x 1000 m B1 0.45 - 0.52 10 1 B2 0.61 - 0.68 B3 0.78 - 0.89 B4 1.58 - 1.75 113 [...]... tạo về Viễn thám GIS, các trung tâm Viễn thám của các Bang Các thông số của các vệ tinh ấn độ đợc nêu trong bảng 7. 8 7. 5 .Các t liệu viễn thám của Nhật Bản Là một trong những nớc nền công nghệ vũ trụ mạnh, Nhật Bản đã chế tạo và phóng lên quỹ đạo nhiều loại vệ tinh khác nhau thể phân chia các loại vệ tinh và sensor của Nhật ra làm ba nhóm chính nh sau: Hình 7. 13: Bán đảo triều Triều Tiên trên ảnh... Very High Resolution Rediometer - AVHRR đợc đa vào hoạt động Các tính năng bản của hệ thống NOAA đợc thống kê trong bảng 7. 10 Hình 7. 15: Các vệ tinh nghiên cứu khí tợng và môi trờng 120 Bảng 7. 11: Đặc điểm của các vệ tinh NOAA từ 6 - 14 Các tham số bản NOAA 6, 8, 10, 12,14,16 Ngày phóng 27/ 6/1 979 ; 28/3/1983; 17/ 9/1986; 14/5/1991,1995,19 97 Độ cao vệ tinh 833km Thời gian bay của 1 quỹ đạo 120 phút... ngoại Sử dụng các dải sóng khác có: vệ tinh NIMBUS -7 của Mỹ phóng năm 1 978 với hệ thống máy quét đa phổ màu (Coastal Zone Color Scanner - CZCS), để nghiên cứu các dải ven biển với các dải phổ và tính năng nh sau: Bảng 7. 12: Các dải phổ của hệ thống CZCS Band Bớc sóng (m) Các tính năng và tham số chính 1 0.43 - 0.45 Hấp thụ Clorophyl 2 0.51 - 0.53 Hấp thụ Clorophyl 3 0.54 - 0.56 Hấp thụ các vật chất... 1 37 44 35 75 (phải) 7. 10.Trạm vũ trụ cho viễn thám Viễn thám là một phần chức năng hoạt động của Trạm Vũ Trụ Quốc tế ISS (International Space Station) Trạm vũ trụ đầu tiên của Mỹ là Skylab đã cung cấp nhiều dữ liệu viễn thám trong năm 1 973 Trạm Vũ trụ Hòa bình của Nga phục vụ cho modul viễn thám là PRIRODA, đợc phóng lên quĩ đạo vào năm 1996 Trên vệ tinh PRIRODA các bộ cảm khác nhau bao gồm cả hệ. .. chính trên thế giới 7. 4 Các t liệu viễn thám của ấn Độ Từ tháng 3 năm 1988 với sự trợ giúp về vệ tinh đẩy của Liên xô và của Mỹ, ấn Độ đã phóng lên quỹ đạo nhiều vệ tinh điều tra tài nguyên tên IRS nh: IRS-IA (tháng 3/1988), IRS-IB (tháng 8/1991), IRS-P2 (1994), IRS-IC (1995), IRS-P3 (1996), IRS-ID (19 97) , IRS-P4 (tháng 5/2000 )Trên các vệ tinh đặt hệ thống chụp ảnh và các máy quét tạo ảnh (các. .. biển những đặc điểm khác với đất và khác với môi trờng trên lục địa Trong viễn thám biển, 3 hệ thống khác nhau: - Viễn thám nghiên cứu môi trờng bề mặt nớc biển - Viễn thám nghiên cứu đáy biển - Viễn thám nghiên cứu đới ven biển Viễn thám nghiên cứu bề mặt nớc biển Để nghiên cứu môi trờng về mặt nớc biển nh nhiệt độ, clorophyl, dòng chảy, các loại vệ tinh sau: SEASAT - sử dụng sóng radar với... hiệu quả viễn thám trong nghiên cứu và quản lý tài nguyên môi trờng, đồng thời là một nớc hệ thống tổ chức và đào tạo viễn thám khá hoàn thiện khi so sánh với tình hình chung trên thế giới ấn độ các trung tâm Quốc gia với các chức năng chuyên sâu nh : Trung tâm nghiên cứu về công nghệ phóng vệ tinh, Trung tâm chế tạo vệ tinh và thiết bị vũ trụ, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng viễn thám GIS, trờng... giấy hoặc các đĩa CD_ROM Bảng 7. 8: Các tính năng chủ yếu của các máy quét đa phổ của Nga Máy quét Các tham số MSU-E MSU_K Các dải phổ (m ) 0.5 0.6 0.6 0 .7 0.8 - 0.9 0.5 - 0.6 0.6 - 0 .7 0.8 - 0.9 0.9 - 1.1 10.4 - 12.6 3.5 - 4.1 Độ phân giải không gian (m) 30 x 30 m 150 x 160 (tâm ảnh) 150 x 190 (Band 6: 528 x 600) Kích thớc ảnh (Km x Km) 60 x 5000 Km 72 0 x 5000 Chu kỳ lặp lại (ngày) 4 -7 ngày 4 -7 ngày... khác nhau của các tia sáng mà các đối tợng ở đáy đợc thể hiện trên ảnh khác nhau ở các dải phổ khác nhau Phân tích các hình ảnh phổ, thể phát hiện các đối tợng ở đáy Độ sâu tối đa mà hình ảnh đáy biển đợc thu, trong điều kiện nớc trong suốt thì cũng không vợt quá giá 100 sải (Pathrosm - 1 sai = 6 fit = 1,8 m - theo Floyd FSabins) - Viễn thám chủ động nghiên cứu đáy biển Hình 7. 18: Viễn thám SONAR sử... Liên Xô trớc đây cùng với Mỹ cũng đã luôn đi đầu trong lĩnh vực viễn thám Riêng về chụp ảnh radar, các t liệu sau: COSMOS-1 870 : hoạt động từ năm 19 87 Vệ tinh này hoạt động trong 2 năm và đã thu đợc rất nhiều t liệu ảnh radar về biển trên thế giới - ALMAZ-1: cải tiến từ hệ thống COSMOS-1 870 , phóng ngày 31-3-1991 Vệ tinh này đã mở ra cho thế giới một kỷ nguyên mới về chụp ảnh radar trong mọi điều kiện . Chơng 7 Các hệ thống viễn thám phổ biến trên thế giới 7.1. Các vệ tinh Landsat của Mỹ Phụ hệ thống kiểm soát độ cao Thiết bị điện tử ghi phổ ở dải band rộng Pin mặt. ứng dụng viễn thám GIS, trờng Quốc tế đào tạo về Viễn thám GIS, các trung tâm Viễn thám của các Bang. Các thông số của các vệ tinh ấn độ đợc nêu trong bảng 7.8 7.5 .Các t liệu viễn thám của. IRS-P4 (tháng 5/2000 )Trên các vệ tinh có đặt hệ thống chụp ảnh và các máy quét tạo ảnh (các sensor) khác nhau. Bảng 7.9: Hệ thống máy chụp ảnh và các đầu thu của ấn Độ Tên Dải phổ Thời gian chụp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình cơ sở viễn thám: Chương 7 các hệ thống viễn thám phổ biến trên thế giới, Giáo trình cơ sở viễn thám: Chương 7 các hệ thống viễn thám phổ biến trên thế giới, Giáo trình cơ sở viễn thám: Chương 7 các hệ thống viễn thám phổ biến trên thế giới

Từ khóa liên quan