Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

258 645 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 16:26

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN KH&CN VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.04.21/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA INTERLEUKIN-2 TÁI TỔ HỢP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM DÙNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ” (MÃ SỐ: KC.04.21/06-10) Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Công nghệ sinh học Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trương Nam Hải 8414 Hà Nội – 2010 Bản báo cáo hoàn thành ngày 08/12/2010. Tài liệu này được chuẩn bị trên cơ sở kết quả thực hiện Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.04.21/06-10. Mọi sao chép phải được sự đồng ý của Viện Công nghệ sinh học. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN KH&CN VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.04.21/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA INTERLEUKIN-2 TÁI TỔ HỢP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM DÙNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ” (MÃ SỐ: KC.04.21/06-10) Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì đề tài: PGS. TS. TRƯƠNG NAM HẢI TL Bộ Khoa học và Công nghệ Giám đốc Văn phòng các chương trình Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành KT-KT Hà Nội - 2010 Lời cảm ơn Chủ nhiệm Đề tài KC.04.21/06-10 xin chân thành cảm ơn Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình KC 04/06-10, Công ty Vắcxin và Sinh phẩm số 1, Học viện Quân Y 103, Khoa Sinh học – Trường Đại học KHTN Hà Nội, Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, cùng toàn bộ các thành viên của Đề tài đã tích cực tham giahỗ trợ cho công trình nghiên cứu này. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI PGS. TS. Trương Nam Hải Danh sách thực tế các thành viên tham gia trong Đề tài KC. 04.21/06-10 Số TT Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Cơ quan Nhiệm vụ 1 PGS. TS. Trương Nam Hải Viện Công nghệ sinh học Chủ nhiệm Đề tài 2 NCS. Trần Ngọc Tân Viện Công nghệ sinh học Thư ký Đề tài 3 CN. Nguyễn Thanh Thủy Viện Công nghệ sinh học Kế toán Đề tài 4 NCS. Vũ Minh Đức Viện Công nghệ sinh học Tham gia 5 NCS. Nguyễn Thanh Nhàn Viện Công nghệ sinh học Tham gia 6 NCS. Bùi Khánh Chi Viện Công nghệ sinh học Tham gia 7 ThS. Nguyễn Hồng Thanh Viện Công nghệ sinh học Tham gia 8 KS. Lê Thi Lan Anh Viện Công nghệ sinh học Tham gia 7 TS. Phạm Bích Hợp Viện Công nghệ sinh học Tham gia 8 TS. Đỗ Thị Thảo Viện Công nghệ sinh học Tham gia 9 TS. BS. Lê Văn Đông Học viện Quân Y 103 Chủ nhiệm Đề tài nhánh 10 TS. Đỗ Khắc Đại Học viện Quân Y 103 Tham gia 11 PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳ Trường ĐH KHTN-HN Chủ nhiệm Đề tài nhánh 12 TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung Trường ĐH KHTN-HN Tham gia 13 CN. Bùi Thị Vân Khánh Trường ĐH KHTN-HN Tham gia 14 GS. TSKH. Nguyễn Thu Vân Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Chủ nhiệm Đề tài nhánh 15 ThS. Lưu Anh Chiến Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 16 CN. Nguyễn Minh Nga Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 17 CN. Nguyễn Văn Cam Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 18 ThS. Hoàng Văn Thái Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 19 Chu Văn Hanh Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 20 Vũ Thành Nam Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 21 CN. Mai Thu Hoài Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 22 TS. Đỗ Thủy Ngân Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 23 CN. Nguyễn Hoàng Mai Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia 24 ThS. Nguyễn Thu Hằng Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Tham gia Báo cáo tổng hợp: Đề tài KC.04.21/06-10 i VIỆN KH&CN VIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài/dự án: “Nghiên cứu đánh giá hiệu lực của Interleukin-2 tái tổ hợp sản xuất tại Việt Nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư” Mã số đề tài: KC.04/06-10 Thuộc chương trình: “Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học” 2. Chủ nhiệm đề tài: Họ và tên: Trương Nam Hải Ngày, tháng, năm sinh: 01-04-1954 Giới tính: Nam Học hàm, học vị: PGS. TS. Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp. Chức vụ: Viện trưởng. Điện thoại: Tổ chức: (04) 37562790 Nhà riêng: (04)38388018 Mobile: 0903469219 Fax: 04 38363144 E-mail: tnhai@hn.vnn.vn Tên tổ chức đang công tác: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Địa chỉ tổ chức: 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Báo cáo tổng hợp: Đề tài KC.04.21/06-10 ii Địa chỉ nhà riêng: Xóm 6ª, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 3. Tổ chức chủ trì đề tài: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Điện thoại : 04 37562790 Fax : 04 38363144 E-mail : tnhai@ibt.ac.vn . Website: http://www.ibt.ac.vn Địa chỉ: 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS. TS. Trương Nam Hải. Số tài khoản: 931-01-064. Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước, Ba Đình, Hà Nội. Tên cơ quan chủ quản đề tài: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài : - Theo Hợp đồng đã ký kết : từ 1 tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010 - Thực tế thực hi ện : từ 6 tháng 2 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010. - 2. Kinh phí và sử dụng kinh phí : a) Tổng số kinh phí thực hiện : 3500 tr.đ, trong đó : + Kính phí hỗ trợ từ SNKH : 3500.tr.đ. + Kinh phí từ các nguồn khác : 0.tr.đ. b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH : Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Thời gian (Tháng, năm) Kinh phí (Tr.đ) Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) 1 Năm 2009 2000,00 Kỳ I: 14/10/09 879,101667 2 Năm 2010 1500,00 Kỳ II-IV: 19/08/10 1089,542333 Báo cáo tổng hợp: Đề tài KC.04.21/06-10 iii 3 Kỳ V: 25/11/10 1398,35822 Tổng 3367,00222 Tiết kiệm 09- 10 132,569780 c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đối với đề tài: 3367,00322 tr.đ Đơn vị tính: Triệu đồng Theo kế hoạch Thực tế đạt được Số TT Nội dung các khoản chi Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNK H Nguồn khác 1 Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 1450,00 1450,00 1334,508 2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 1405,00 1405,00 1402,983 3 Thiết bị, máy móc 500,00 500,00 488,600 4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 5 Chi khác 145,00 145,00 140,912 Tổng cộng 3500,00 3500,00 3367,003 - Lý do thay đổi: Tổng kinh phí tiết kiệm được từ các mục chi là 132,998 tr.đ. Trong đó: + Kinh phí tiết kiệm gói thầu thiết bị của đề tài KC04.21/06-10 năm 2009: 11,400.00 tr.đ + Kinh phí tiết kiệm các gói thầu vật tư hóa chất tiêu hao của đề tài KC04.21/06-10 trong 02 năm 2009-2010: 1,590.00 tr.đ + Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 4,088.00 tr.đ + Kinh phí còn lại từ kiểm nghiệm trong nước và ngoài nước năm 2010 là: 115,492 tr.đ. 3. Các v ăn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài: (Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh nếu có) Số TT Số, thời gian ban hành văn bản Tên văn bản Ghi chú 1 Số 1468/QĐ-BKHCN, ngày Quyết định phê duyệt Tổ chức và cá nhân trúng tuyển thực hiện đề tài Báo cáo tổng hợp: Đề tài KC.04.21/06-10 iv 16/07/2008 2 Số 2025/QĐ-BKHCN, ngày 16/09/2008 Quyết định phê duyệt kinh phí đề tài 3 Số 1642/QĐ-BKHCN, ngày 31/07/2008 Quyết định thành lập Hội đồng và Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn (xét chọn) đề tài 4 Số 21/2009/HĐ ĐTCT- KC.04/06-10, ngày 6/02/2009 Hợp đồng NKH&PTCN 5 Số 518/QĐ-CNSH, ngày 18/11/2010 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Quy trình Khoa học Công nghệ 6 Số 522/QĐ-CNSH, ngày 22/11/2010 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Nhà nước 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Số TT Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chủ yếu Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú * 1 Viện Công nghệ sinh học Viện Công nghệ sinh học Chủ trì đề tài, giám sát toàn bộ hoạt động của đề tài, trực tiếp tham gia tiến hành tạo chủng vi sinh vật tái tỏ hợp, lên men và tinh chế IL-2 tái tổ hợp ở quy mô phòng thí nghiệm, thiết lập các quy trình chuẩn để kiểm tra chất lượng và an toàn sản phẩm IL-2 Chủng vi sinh tái tổ hợp tạo IL-2, các quy trình để sả n xuất được IL-2 tái tổ hợp, các quy trình và phương pháp kiểm tra an toàn, chất lượng cho sản phẩm IL-2 2 Công ty Văcxin và Sinh phẩm Số 1 Công ty Văcxin và Sinh phẩm Số 1 Sản xuất thử nghiệm sản phẩm IL-2 tái tổ hợp trên quy mô sản xuất thử nghiệm tại phòng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP Các quy trình sản xuất trên qui mô sản xuất thử nghiệm, hồ sơ 05 loạt sản phẩm IL-2 tái tổ hợp 3 Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội Thử nghiệm tiền lâm sàng với sản phẩm IL-2 trên động vật gây ung thư thực nghiệm. Kết quả đánh giá hoạt tính sinh học của IL-2 tái tổ hợp với sản phẩm thương phẩm khác. Báo cáo tổng hợp: Đề tài KC.04.21/06-10 v 4 Học viện Quân Y Học viện Quân Y Nghiên cứu tác dụng của IL-2 lên tế bào lympho người Kết quả thử nghiệm trên động vật ung thư thực nghiệm 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài: (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) Số TT Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Ghi chú 1 PGS. TS. Trương Nam Hải PGS. TS. Trương Nam Hải Chủ nhiệm 2 TS. Phạm Bích Hợp KS. Lê Thi Lan Anh Tham gia (*) 3 TS. Lê Thị Thu Hồng NCS. Vũ Minh Đức Tham gia (*) 4 TS. Đỗ Thị Thảo TS. Đỗ Thị Thảo Tham gia 5 ThS. Trần Ngọc Tân NCS. Trần Ngọc Tân Thư ký 6 ThS. Nguyễn Hồng Thanh ThS. Nguyễn Hồng Thanh Tham gia 7 TS. BS. Lê Văn Đông TS. BS. Lê Văn Đông Tham gia 8 GS. TSKH. Nguyễn Thu Vân GS. TSKH. Nguyễn Thu Vân Tham gia 9 TS. Nguyễn Tuyết Nga ThS. Lưu Anh Chiến Tham gia (*) 10 PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳ PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳ Tham gia - (*) Lý do thay đổi: Việc thay đổi cán bộ thực hiện Đề tài do sự thay đổi nhân sự của Cơ quan chủ trì Đề tài chính và Đề tài nhánh. 6. Tình hình hợp tác quốc tế: 7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: Số TT Theo kế hoạch ( Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm ) Ghi chú* 1 “Đánh giá phương pháp tối ưu hóa chủng vi sinh vật tái tổ hợp trên hệ thống lên men” (6/2009, 4 triệu, Viện CNSH) “Đánh giá phương pháp tối ưu hóa chủng vi sinh vật tái tổ hợp trên hệ thống lên men” (6/2009, 4 triệu, Viện CNSH) 2 Đánh giá phương pháp tinh chế protein IL-2 tái tổ hợp (11/2009, 4 triệu, Viện CNSH) Đánh giá phương pháp tinh chế protein IL-2 tái tổ hợp (11/2009, 4 triệu, Viện CNSH) [...]... 61 2. 2 .20 Phương pháp xác định tính vô trùng cho sản phẩm IL -2 tái tổ hợp 62 2 .2. 21 Phương pháp xác định an toàn chung cho sản phẩm IL -2 tái tổ hợp [76] 64 2. 2 .22 Thiết kế thí nghiệm để đánh giá chất lượng IL -2 tái tổ hợp trên dòng tế bào lympho người 64 2. 2 .23 Tách tế bào lympho máu ngoại vi 65 2. 2 .24 Thử nghiệm nuôi cấy tăng sinh tế bào lympho 65 2. 2 .25 Thử nghiệm... chí cho một sinh phẩm sử dụng trong điều trị là chất lượng và an toàn Chính vì vậy, Đề tàiNghiên cứu đánh giá hiệu lực của Interleukin- 2 tái tổ hợp sản xuất tại Việt Nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư được tiến hành với mục đích chính là tạo ra được sản phẩm IL -2 tái tổ hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho một sinh phẩm sử dụng trong điều trị Cụ thể các mục tiêu nghiên cứu của Đề tài như sau: 1) Xác... IL -2 người 25 1 .2. 3 Ứng dụng của IL -2 trong điều trị 28 1 .2. 3.1 Điều trị ung thư biểu mô tế bào thận và u hắc tố ác tính 29 1 .2. 3 .2 Điều trị bệnh nhân nhiễm HIV 31 1.3 Sản xuất Interleukin- 2 tái tổ hợp 33 1.3.1 Công nghệ sản xuất trên thế giới 34 1.3 .2 Sản xuất tại Việt Nam 35 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU... tinh chế được IL -2 tái tổ hợp từ MWCB (4)Các SOP để đánh giá chất lượng và an toàn cho sản phẩm IL2 tái tổ hợp (5)Báo cáo hội thảo chuyên môn (6)Xác định hiệu lực của sản phẩm IL -2 tái tổ hợp trên mô hình tế bào nuôi cấy in vitro (7)Thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư của IL -2 tái tổ hợp trên động vật gây ung thư thực nghiệm (2) Kết quả về hiệu suất tạo sản phẩm IL -2 tái tổ hợp của 2 dòng tế bào E coli... pháp điều trị miễn dịch như IL -2 tái tổ hợp vẫn còn bị bỏ ngỏ Xuất phát từ nhu cầu về dạng sinh phẩm tái tổ hợp trên, Viện Công nghệ sinh học đã tập trung nghiên cứu nhằm phát triển các sinh phẩm tái tổ hợp sử dụng trong điều trị nói chung và sinh phẩm IL -2 người tái tổ hợp nói riêng Năm 20 05, Viện đã có thể tiến hành tạo ra được sản phẩm IL -2 tái tổ hợp ở quy mô thí nghiệm Tuy nhiên, sản phẩm tái tổ hợp. .. cáo tổng hợp: Đề tài KC.04 .21 /06-10 3 Đánh giá phương pháp kiểm định Đánh giá phương pháp kiểm định sản phẩm IL -2 protein tái tổ hợp sản phẩm IL -2 protein tái tổ hợp (9 /20 10, 4 triệu, Viện CNSH) (6 /20 10, 4 triệu, Viện CNSH) 4 Đánh giá phương pháp thử nghiệm tiền lâm sàng với sản phẩm IL -2 tái tổ hợp (10 /20 10, 4 triệu, Viện CNSH) Đánh giá phương pháp thử nghiệm tiền lâm sàng với sản phẩm IL -2 tái tổ hợp. .. 109 3.1.8 .2 Tinh chế IL -2 tái tổ hợp (từ dòng tế bào E coli) 1 12 3.1.9 So sánh hiệu quả tạo sản phẩm IL -2 tái tổ hợp từ hai hệ tế bào E coli và P pastoris 114 3.1.10 Tạo công thức sản phẩm IL -2 tái tổ hợp sau tinh chế 118 3 .2 Sản xuất thử nghiệm sản phẩm IL -2 tái tổ hợp trong điều kiện chuẩn GMP 123 3 .2. 1 Tiêu chuẩn GMP cho sản xuất thử nghiệm 124 3 .2. 1.1 Con người... 9 /20 1011 /20 10 Trần Ngọc Tân (Viện CNSH) và Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung Ương 3.D Kiểm định chất lượng của sản phẩm IL -2 tái tổ hợp tại nước ngoài 8 /20 1010 /20 10 9 /20 10 12/ 2010 Công ty BioVison (Mỹ) 4.A Thử nghiệm hoạt tính kháng ung thư của IL -2 tái tổ hợp trên động vật gây ung thư thực nghiệm 10 /20 0910 /20 10 6 /20 1010 /20 10 Nguyễn Thị Quỳ (ĐH-KHTN) 4.B So sánh được tác dụng của sản phẩm IL -2 tái tổ hợp với sản. .. 125 3 .2. 1 .2 Hệ thống nhà xưởng 125 3 .2. 1.3 Quy định hướng (chiều) đi của quy trình, con người và nguyên vật liệu 128 3 .2. 1.4 Vệ sinh khu sản xuất - trang thiết bị 1 32 3 .2. 2 Sản xuất thử nghiệm 05 loạt sản phẩm 133 3 .2. 2.1 Hồ sơ (Chi tiết kết quả xem thêm sản phẩm Hồsản xuất 05 loạt IL -2 tái tổ hợp) 133 3 .2. 3 Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm IL -2 tái tổ hợp. .. Interleukin- 2, đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm tạo ra IL -2 tái tổ hợp với giá thành hợp lý hơn Trong thực tế, đã có một số công trình nghiên cứu thành công và chuyển giao cho các công ty để sản xuất ra được sản phẩm IL -2 thư ng phẩm Sản phẩm IL -2 thư ng phẩm đã thể hiện được tính ưu việt của một liệu pháp miễn dịch nên được sử dụng ngày càng nhiều trong điều trị bệnh ung thư và bổ trợ điều trị . HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu đánh giá hiệu lực của Interleukin-2 tái tổ hợp sản xuất tại Việt Nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư Mã số đề tài: KC.04/06-10. INTERLEUKIN-2 TÁI TỔ HỢP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM DÙNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ” (MÃ SỐ: KC.04.21/06-10) Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì đề tài: PGS. TS. TRƯƠNG NAM HẢI TL. INTERLEUKIN-2 TÁI TỔ HỢP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM DÙNG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ” (MÃ SỐ: KC.04.21/06-10) Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Công nghệ sinh học Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Trương Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư, Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư, Nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thư

Từ khóa liên quan