Xây dựng mô hình can thiệp phối hợp giữa thực hành nuôi dưỡng trẻ và tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã khó khăn có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao tại hà nội

131 912 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2014, 16:20

Trờng đại học Y nội Bộ môn dinh dỡng - An toàn thực phẩm Báo cáo khoa học tổng kết đề tài Xây dựng hình can thiệp phối hợp giữa thực hành nuôi dỡng trẻ tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dỡng trẻ em dới 5 tuổi tại các khó khăn tỷ lệ suy dinh dỡng cao tại Nội M số: TC-MT/10-06-2 Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS. Phạm Duy tờng Đơn vị thực hiện : Trờng đại học Y nội Quan đợc giao kế hoạch: Sở khoa học công nghệ nội 8993 Năm - 2008 MC LC Đặt vấn đề 1 Chơng 1. Tổng quan 3 1.1. Tình hình Suy Dinh Dỡng thế giới Việt Nam những năm gần đây 3 1.2. Nguyên nhân ảnh hởng của Suy Dinh Dỡng đến sức khoẻ, bệnh tật, kinh tế-xã hội 5 1.2.1. Nguyên nhân suy dinh dỡng 5 1.2.2. ả nh hởng của SDD đến sức khoẻ, bệnh tật, kinh tế-xã hội: 8 1.3. C ác giải pháp phòng chống Suy dinh dỡng 9 1.3.1. Mục tiêu phòng chống suy dinh dỡng 9 1.3.2 Giải pháp phòng chống suy dinh dỡng 10 1.3.3. Phòng suy dinh dỡng thông qua cải thiện chất lợng thức ăn bổ sung 12 1.3.4. Một số hình can thiệp suy dinh dỡng trên thế giới 15 1.3.5. Một số hình can thiệp suy dinh dỡng gần đây ViệtNam 17 Chơng 2: Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 20 2.1. Đối tợng nghiên cứu 20 2.2. Địa điểm nghiên cứu 20 2.3. Thời gian nghiên cứu 21 2.4. Phơng pháp nghiên cứu 21 2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 21 2.4.2. Cỡ mẫu 21 2.4.3. Qui trình chọn mẫu 22 2.4.4. Xây dựng thử nghiệm hình can thiệp 23 2.4.5. Nội dung, các chỉ số nghiên cứu công cụ thu thập số liệu 25 2.4.6. Phơng pháp thu thập số liệu cách đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu 26 2.4.7. Biện pháp khống chế sai số 28 2.4.8. Xử lý phân tích số liệu 29 2.4.9. Các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu. 29 Chơng 3. Kết quả nghiên cứu 31 3.1. Thực trạng tình trạng dinh dỡng trẻ dới 5 tuổi kiến thức thực hành nuôi dỡng trẻ của các bà mẹ 31 3.1.1. Thực trạng tình trạng dinh dỡng trẻ dới 5 tuổi 31 3.1.2. Thực trạng kiến thức thực hành nuôi trẻ của các bà mẹ. 32 3.1.3. Yếu tố kinh tế hộ gia đình 39 3.1.4. Yếu tố bệnh tật 39 3.1.5. Yếu tố chất lợng bữa ăn 40 3.1.6. Tiếp cận giáo dục - truyền thông dinh dỡng 42 3.1.7. Phân tích khả năng khai thác thực phẩm sẵn tại Việt long 43 3.1.8. So sánh nguy trẻ SDD bình thờng hai Việt Long Phù Ninh 45 3.2. Xây dựng thực hiện hình can thiệp phối hợp giữa thực hành nuôi dỡng trẻ tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng 56 3.2.1. Xác định vai trò các thành phần tham gia vào hình can thiệp 56 3.2.2 Các giải pháp hoạt động cụ thể của hình can thiệp 58 3.3. Đánh giá hiệu quả bớc đầu việc áp dụng thử nghiệm hình can thiệp sau 12 tháng 64 3.3.1. Hiệu quả thay đổi về kiến thức, thực hành chăm sóc trẻ 64 3.3.2. Những thay đổi về chất lợng bữa ăn 72 3.3.3. Thay đổi tỷ lệ suy dinh dỡng trẻ dới 5 tuổi tại 2 xã. 75 3.3.4. Thay đổi về tỷ lệ mắc bệnh 77 3.3.5. Tiếp cận giáo dục - truyền thông dinh dỡng 78 3.3.6. Đánh giá hiệu quả hoạt động chơng trình phòng chống SDD 2 79 Chơng 4 : Bàn luận 82 4.1. Thực trạng tình trạng dinh dỡng của trẻ dới 5 tuổi kiến thức thực hành nuôi con của các bà mẹ 82 4.1.1. Thực trạng tình trạng dinh dỡng của trẻ dới 5 tuổi 82 4.1.2. Thực trạng kiến thức thực hành nuôi con của các bà mẹ 83 4.2. Xây dựng hình can thiệp phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ bằng cách tận dụng nguồn thực phẩm sẵn tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng 86 4.3. Đánh giá hiệu quả can thiệp dinh dỡng phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ bằng cách tận dụng nguồn thực phẩm sẵn tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng. 88 4.3.1 Hiệu quả thay đổi kiến thức thực hành cho trẻ ăn bổ sung của bà mẹ. 88 4.3.2. Hiệu quả đạt đợc trong việc thay đổi chất lợng bữa ăn của trẻ 89 4.3.3. Sự thay đổi tình trạng dinh dỡng trẻ em sau can thiệp 90 4.4. Những thuận lợi khó khăn khi triển khai hình can thiệp dinh dỡng điều kiện để duy trì bền vững 92 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 Tài liệu tham khảo Phụ lục Lời nói đầu Suy dinh dỡng (SDD) năng lợng - protein hiện nay là một trong những vấn đề sức khoẻ nhiều nớc đang phát triển. Theo những tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới gần đây cho thấy hơn 1/3 trẻ em dới 5 tuổi các nớc đang phát triển chiều cao/tuổi thấp hơn -2SD của quần thể tham chiếu NCHS (National Centre for Health Statistic) nhiều năm trở lại đây tỷ lệ SDD nói chung cha giảm đáng kể, nhiều nơi gần nh không thay đổi. Qua thực tế, càng ngày ngời ta càng thấy SDD trẻ em không đơn thuần chỉ là hậu quả của sự thiếu thức ăn hoặc thiếu chăm sóc y tế - vệ sinh môi trờng, mà chất lợng chăm sóc nuôi nấng trẻ còn phụ thuộc nhiều vào kiến thức thời gian của ngời mẹ trong việc chăm sóc trẻ. Nhiều trẻ em, bố mẹ thu nhập khá vẫn SDD, vì nhiều bà mẹ cha biết cách chăm sóc con cái, (đó là cha kể đến các tập quán cũ, lạc hậu). Nuôi con bằng sữa mẹ không đúng, đặc biệt là không nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên, cho ăn bổ sung không phù hợp là những yếu tố nguy cao làm tăng tỷ lệ bệnh tật tử vong trẻ nhỏ. Những ảnh hởng do nuôi dỡng sai lầm trong thời kỳ này kéo dài trong suốt cuộc đời của đứa trẻ biểu hiện qua kém trí tuệ trong học hành, giảm khả năng lao động, thiệt thòi trong cuộc sống hội, cộng đồng Sóc sơn một huyện ngoại thành Nội, trong những năm qua công tác chăm sóc sức khoẻ phòng chống suy dinh dỡng đã nhiều kết quả, tuy nhiên tốc độ giảm suy dinh dỡng còn chậm, nhiều còn tỷ lệ suy dinh dỡng cao trên 25% nh : Hồng Kì, Phù Ninh, Bắc sơn, Việt Long Chính vì vậy việc triển khai nghiên cứu xây dựng hình phòng chống suy dinh dỡng các ngoại thành tỷ lệ suy dinh dỡng cao trong giai đoạn hiện nay thực sự cần thiết, để thể áp dụng triển khai cho tất cả các ngoại thành tỷ lệ suy dinh dỡng cao. Từ những l ý do trên chúng tôi nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu sau: Mục tiêu chung : Cải thiện tình trạng suy dinh dỡng trẻ dới năm tuổi tại các khó khăn tỷ lệ suy dinh dỡng cao Nội thông qua hình can thiệp phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ tạo nguồn thực phẩm sẵn tại cộng đồng. x Mục tiêu cụ thể: 1. Đánh giá thực trạng dinh dỡng của trẻ dới 5 tuổi thực hành nuôi con của các bà mẹ tại các khó khăn tỷ lệ suy dinh dỡng cao nội. 2. Xây dựng hình can thiệp dinh dỡng phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ bằng cách tận dụng nguồn thực phẩm sẵn tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng. 3. Đánh giá hiệu quả bớc đầu việc áp dụng thử nghiệm hình can thiệp sau 12 tháng Phơng pháp nghiên cứu - Sử dụng nghiên cứu cắt ngang để tìm hiểu thực trạng nguyên nhân SDD của trẻ dới 5 tuổi kiến thức, thực hành nuôi con của các bà mẹ cũng nh một số yếu tố liên quan. - Nghiên cứu can thiệp so sánh đối chứng để bớc đầu đánh giá hiệu quả hình can thiệp đã xây dựng dựa vào thực trạng nguyên nhân SDD của trẻ dới 5 tuổi các yếu tố nguy nhằm cải thiện kiến thức, thực hành nuôi con của các bà mẹ tình trạng dinh dỡng của trẻ dới 5 tuổi. Nội dung nghiên cứu I. Nghiên cứu tổng quan . II. Khảo sát đánh giá thực trạng, nguyên nhân các yếu tố nguy liên quan tới tỷ lệ suy dinh dỡng cao cộng đồng nghiên cứu. III. Khảo sát đánh giá khả năng khai thác nguồn thực phẩm địa phơng để tạo nguồn thức ăn cho trẻ. IV. Xây dựng hình can thiệp 1. Xây dựng khẩu phần ăn 2. Xây dựng tài liệu 3. Xây dựng hình can thiệp phối hợp hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng trên sở phân tích các số liệu điều tra ban đầu. 4. Các giải pháp hoạt động cụ thể của hình can thiệp V. Đánh giá hiệu quả 1. Hiệu quả cải thiện về kiến thức, thực hành của bà mẹ 2. Cải thiện tình trạng dinh dỡng trẻ 3. Cải thiện cách chăm sóc trẻ VI. Kiến nghị đề xuất xx Kết quả đạt đợc: 1. Sau thời gian can thiệp tỷ lệ SDD trẻ dới 5 tuổi tại Việt Long Phù Ninh đều giảm đi so với lúc trớc khi triển khai, tuy nhiên cha sự khác biệt rõ rệt giữa hai xã. Hiệu quả giảm tỷ lệ suy dinh dỡng chỉ tiêu Cân nặng theo tuổi giảm đi ý nghĩa đối với Việt long lứa tuổi thứ 2 (29,0% 17,7%) tuổi thứ 3 (30,3% 18,5%) (P<0,05), chênh lệch ý nghĩa so với đối chứng Phù Ninh lứa tuổi thứ 3 (36,3% 25,4%) tuổi thứ 4 (34,3% 23,7%) (P<0,05). chỉ tiêu chiều cao theo tuổi thì tỷ lệ trẻ suy dinh dỡng giảm đi ý nghĩa đối với Việt long lứa tuổi thứ 2 (28,3% 19%); đối với Phù Ninh lứa tuổi thứ 4 (38,4 % 25,3%)(P<0,05). Nếu tính theo chỉ tiêu cân nặng theo chiều cao thì tỷ lệ trẻ suy dinh dỡng giảm đi nhng cha sự khác biệt trớc sau can thiệp. Kết quả sau can thiệp cho thấy đã cải thiện đợc tình trạng dinh dỡng theo chỉ tiêu Cân nặng/ tuổi là 15,9%, Chiều cao theo tuổi là 20,4%, nhng chỉ tiêu cân nặng theo chiều cao chỉ đạt 11,8%. 2 . Một số yếu tố về chăm sóc trẻ của bà mẹ: Chơng trình can thiệp với hoạt động hớng dẫn thực hành t vấn chăm sóc nuôi dỡng trẻ trớc tiên là nân cao kiến thc của bà mẹ nên cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau khi sinh trớc sau can thiệpcao nhất, các bà mẹ biết sự cần thiết cho trẻ bú sữa non Việt Long trớc can thiệp là 58,6%, tỷ lệ này đã tăng lên (69,9%). Tỷ lệ bà mẹ biết nên cai sữa cho trẻ sau 12 tháng Việt long cao hơn so với bà mẹ Phù Ninh. Các bà mẹ Việt Long cũng biết thời điểm ăn bổ sung hợp lý không sớm quá hoặc muộn quá đã nâng lên rõ rệt sau khi can thiệp so cả với nhóm chứng. Những thức ăn bổ sung thích hợp với trẻ cũng đợc các bà mẹ biết nhiều hơn so với trớc can thiệp. Những kiến thức về chăm sóc trẻ khi bị ốm, không kiêng khem quá mức cho trẻ ăn tăng lên ăn ngon hơn tăng lên. Hiệu quả của hinh can thiệp đợc thấy rõ các điểm thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ bú sữa non, thời gian cai sữa muộn hơn rõ rệt Việt Long, các bà mẹ cho trẻ ăn bổ sung lứa tuổi hợp lý hơn từ 45,6% tăng lên 67,5%. Khi trẻ bị ốm đợc chăm sóc tốt hơn, cho trẻ ăn tăng lên non hơn. Các bà mẹ Việt long cũng biết cách theo dõi biểu đồ tăng trởng của trẻ cao hơn Phù Ninh xxx 3. Hiệu quả giảm tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy trẻ sau thời gian can thiệp từ 15% còn 5,8%, đối chứng vẫn tỷ lệ cao hơn là 9%. 4. Hiệu quả cải thiện bữa ăn của trẻ: Bữa ăn của trẻ sau khi can thiệp hớng dẫn thực hành chuản bi bữa ăn cho trẻ đủ dinh dỡng cho trẻ các lứa tuổi trẻ ăn bột Việt Long, bữa bột, cháo, cơm đợc 4, 3 thành phần thức ăn tăng lên rõ rệt tăng lên gấp 2 lần so với trớc can thiệp chênh lệch so với đối chứng Phù Ninh, đồng thời trẻ chỉ đợc ăn bữa ăn đơn điệu một hai thành phần cũng giảm đi. Trong hình hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ nội dung tận dụng thức ăn sẵn để đa vào bữa ăn cho trẻ hiệu quả rõ tại Việt Long việc tận dung thức ăn từ chăn nuôi hộ gia đình nh trứng, thịt gà vịt, tôm cua cá, ốc, rau quả. 5. Tiếp cận hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe dinh dỡng. Hiệu quả của các biện pháp giáo dục truyền thông đã tạo điều kiện cho các bà mẹ tiếp cận với các thông tin về chăm sóc khi mang thai, chăm sóc trẻ nhiều hơn so với trớc khi can thiệp. Hiệu quả thấy rõ hoạt động giáo dục truyền thông từ nhân viên y tế, cộng tác viên dinh dỡng, hoạt động đó đợc ngời dân đánh giá hoạt động truyền thông đợc tổ chức thờng xuyên thôn . Vit Long vi i ng cng tỏc viờn s lng v c tp hun tt ó thỳc y vic hng dn thc hnh dinh dng cho cỏc b m cao hn. Thời gian Kinh phí thực hiện đề tài - Thời gian thực hiện đề tài : Từ tháng 01 năm 2006 Đến tháng 6 năm 2007 (ĐC) Từ tháng 01 năm 2006 Đến tháng 12 năm 2007 (thực tế) - Kinh phí thực hiện Tổng số : 450.000.000 đ ( Bốn trăm năm mơi triệu đồng chẵn ) Trong đó, từ ngân sách SNKH : 450.000.000 đ Đã quyết toán : 440.000.000 ix Các tổ chức/cá nhân tham gia thực hiện đề tài TT Tên tổ chức Địa chỉ 1 Bộ môn Dinh dỡng & ATTP- Khoa YTCC Trờng Đại học Y Nội 1. Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN 2 - Trung tâm Y tế Huyện Sóc Sơn Nội Sóc Sơn - Nội 3 nghiên cứu đối chứng Phù Ninh-Sóc sơn-Hà nôi 4 nghiên cứu can thiệp Việt long-Sóc sơn-Hà nôi TT Tên cá nhân quan công tác A Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Phạm Duy Tờng BM Dinh dỡng&VSATTP - KhoaYTCC- ĐHY Nội (8523798 -221 0912396125) B 1 2 3 4 5 6 7 Cán bộ tham gia nghiên cứu Ts. Trần Thị Phúc Nguyệt Ts. Phạm Văn Phú Ths Trịnh Bảo Ngọc Ts. Thị Hơng CN Nguyễn Thị Ninh Ths. Trần Văn Cán bộ y tế tại địa phơng BM Dinh dỡng&VSATTP - KhoaYTCC- ĐHY Nội (ĐT 0912610945) BM Dinh dỡng&VSATTP - KhoaYTCC- ĐHY Nội (0904188736) BM Dinh dỡng&VSATTP - KhoaYTCC- ĐHY Nội (0913014169) BM Dinh dỡng&VSATTP - KhoaYTCC- ĐHY Nội (84915648237) BM Dinh dỡng&VSATTP - KhoaYTCC- ĐHY Nội. (9348900) Phòng đào tạo Đại học - Đại học Y Nội - Trung tâm y tế huyện Sóc sơn - Phù Ninh - Việt long 1 Đặt vấn đề Suy dinh dỡng (SDD) năng lợng - protein hiện nay là một trong những vấn đề sức khoẻ nhiều nớc đang phát triển. Theo những tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới gần đây cho thấy hơn 1/3 trẻ em dới 5 tuổi các nớc đang phát triển chiều cao/tuổi thấp hơn -2SD của quần thể tham chiếu NCHS (National Centre for Health Statistic) nhiều năm trở lại đây tỷ lệ SDD nói chung cha giảm đáng kể, nhiều nơi gần nh không thay đổi. Qua thực tế, càng ngày ngời ta càng thấy SDD trẻ em không đơn thuần chỉ là hậu quả của sự thiếu thức ăn hoặc thiếu chăm sóc y tế - vệ sinh môi trờng, mà chất lợng chăm sóc nuôi nấng trẻ còn phụ thuộc nhiều vào kiến thức thời gian của ngời mẹ trong việc chăm sóc trẻ. Nhiều trẻ em, bố mẹ thu nhập khá vẫn SDD, vì nhiều bà mẹ cha biết cách chăm sóc con cái, (đó là cha kể đến các tập quán cũ, lạc hậu). Chiến lợc toàn cầu cho sự nuôi dỡng trẻ đợc dựa trên bằng chứng quan trọng của dinh dỡng trong những tháng đầu, những năm đầu của cuộc sống dựa trên vai trò của thực hành nuôi dỡng phù hợp trong việc phấn đấu tới một sức khoẻ tốt nhất. Nuôi con bằng sữa mẹ không đúng, đặc biệt là không nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên, cho ăn bổ sung không phù hợp là những yếu tố nguy cao làm tăng tỷ lệ bệnh tật tử vong trẻ nhỏ. Những ảnh hởng do nuôi dỡng sai lầm trong thời kỳ này kéo dài trong suốt cuộc đời của đứa trẻ biểu hiện qua kém trí tuệ trong học hành, giảm khả năng lao động, thiệt thòi trong cuộc sống hội, cộng đồng Thực hành nuôi dỡng không đúng hậu quả của nó là những cản trở chính đối với việc phát triển kinh tế hội bền vững xoá bỏ đói nghèo. Chắc chắn rằng: Một đất nớc sẽ không thể thành công trong sự nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế cho tới khi nào sự tăng trởng phát triển của trẻ em đạt tới mức tốt nhất. Nuôi dỡng trẻ phù hợpcần thiết để đạt tới duy trì tình trạng dinh dỡng, sức khỏe tốt cho đứa trẻ, trong đó cho ăn bổ sung hợpđóng một trong những vai trò quyết định. Sóc Sơn một huyện ngoại thành Nội, trong những năm qua công tác chăm sóc sức khoẻ phòng chống suy dinh dỡng đã nhiều kết quả, tuy nhiên tốc độ giảm suy dinh 2 dỡng còn chậm, nhiều còn tỷ lệ suy dinh dỡng cao trên 25% nh : Hồng Kì, Phù Ninh, Bắc sơn, Việt Long, Xuân giang. Chính vì vậy việc triển khai nghiên cứu xây dựng hình phòng chống suy dinh dỡng các ngoại thành tỷ lệ suy dinh dỡng cao trong giai đoạn hiện nay thực sự cần thiết, để thể áp dụng triển khai cho tất cả các ngoại thành tỷ lệ suy dinh dỡng cao. Từ những l ý do trên chúng tôi nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu sau: 1. Mục tiêu chung : Cải thiện tình trạng suy dinh dỡng trẻ dới năm tuổi tại các khó khăn tỷ lệ suy dinh dỡng cao Nội thông qua hình can thiệp phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ tạo nguồn thực phẩm sẵn tại cộng đồng 2. Mục tiêu cụ thể: 1. Đánh giá thực trạng dinh dỡng của trẻ dới 5 tuổi thực hành nuôi con của các bà mẹ tại các khó khăn tỷ lệ suy dinh dỡng cao nội. 2. Xây dựng hình can thiệp dinh dỡng phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ bằng cách tận dụng nguồn thực phẩm sẵn tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng. 3. Đánh giá hiệu quả bớc đầu việc áp dụng thử nghiệm hình can thiệp sau 12 tháng [...]... trì cải thiện tình trạng dinh dỡng 18 - Xây dựng hình VAC hộ gia đình trang trại - Lồng ghép để cải thiện cân nặng sơ sinh tình trạng dinh dỡng của phụ nữ tiền hôn nhân - Cải thiện tình trạng dinh dỡng thông qua xóa đói giảm nghèo hình can thiệp tổng hợp phòng chống suy dinh dỡng trẻ em 5 huyện ngoại thành Nội (Mô hình phối hợp CESVI, Sở Y tế Nội, Viện Dinh dỡng) [5 ] - Cải thiện. .. tình trạng dinh dỡng trẻ em dới 5 tuổi Inđônêsia từ năm 1993 dựa trên cách tiếp cận giải quyết vấn đề suy dinh dỡng cộng đồng trên sở tăng cờng năng lực cho mạng lới tình nguyện viên dinh dỡng, biết đánh giá tình trạng dinh dỡng của trẻ, tìm hiểu nguyên nhân suy dinh dỡng tìm các biện pháp cải thiện tình trạng dinh dỡng [ 81] Những hình can thiệp dinh dỡng Bănglađét nơi tỷ lệ suy dinh. .. tác giả nghiên cứu các giải pháp cộng đồng nhằm phòng chống cải thiện tình trạng dinh dỡng trẻ em đã đợc đa ra, trớc tiên phải kể đến những hình can thiệp cải thiện sự sẵn lơng thực thực phẩm cộng đồng Chơng trình đó khuyến khích các gia đình sản xuất các loại thực phẩm giá trị, thành phần dinh dỡng lại đáp ứng nhu cầu protein, vitamin khoáng chất cho trẻ em Tại Philippin một... nhân suy dinh dỡng từng trẻ tại cộng đồng Chính vì vậy một hình nghiên cứu can thiệp dinh dỡng huy động sự tham gia của cộng đồng dựa vào hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ tạo nguồn thức ăn cộng đồng 19 Chơng 2: Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu - Trẻ em Bà mẹ con dới 5 tuổi - Cán bộ chính quyền, đoàn thể, Y tế, Y tế thôn, xóm, tình nguyện viên Y tế - Tài liệu có. .. nghiệm can thiệp tại cộng đồng đợc tiến hành theo 2 giai đoạn [ 12, 25] Giai đoạn 1: Điều tra nghiên cứu cắt ngang để xác định tỷ lệ suy dinh dỡng của trẻ dới 5 tuổi thực trạng kiến thức, thực hành nuôi con của các bà mẹ Giai đoạn 2: Xây dựng hình can thiệp dinh dỡng đánh giá hiệu quả bớc đầu việc áp dụng thử nghiệm hình can thiệp 2.4.2 Cỡ mẫu - Cỡ mẫu cho giai đoạn nghiên cứu tả cắt... can thiệp tại cộng đồng: can thiệp (Việt long): Chọn 350 trẻ SDD (sau khi đã tính tỷ lệ bỏ cuộc 10 %) đối chứng (Phù Ninh): Chọn 350 trẻ SDD cùng tuổi, giới không mắc các bệnh bẩm sinh Sau can thiệp 12 tháng chúng tôi chỉ phân tích số liệu với điều kiện những trẻ này đầy đủ các chỉ tiêu nghiên cứu trong suốt quá trình can thiệp 2.4.4 Xây dựng thử nghiệm hình can thiệp hình can. .. việc cải thiện tình trạng dinh dỡng của khu vực nông thôn nghèo, hình phòng chống cải thiện tình trạng dinh dỡng này 5 hoạt động bản: [ 81 ] - Khuyến khích sản xuất thực phẩm gia đình cộng đồng - Giáo dục dinh dỡng cho bà mẹ phụ nữ - Hỗ trợ các gia đình vay vốn để sản xuất cải thiện kinh tế gia đình - Tăng cờng bổ sung vi chất vào thực phẩm - Hỗ trợ thực phẩm hình cải thiện tình. .. thì cỡ mẫu sẽ là 750 trẻ (lấy tròn số) - Cỡ mẫu đợc xác định cho sự khác biệt tỷ lệ suy dinh dỡng sau khi tiến hành can thiệp can thiệp đối chứng nh sau : [ 12, 25] P1(1-p1) + p2(1- p2) 2 n = Z (,) Trong đó : (p1- p2)2 n Cỡ mẫu ớc lợng cho số trẻ can thiệp P1 Tỷ lệ suy dinh dỡng ớc tính sau khi can thiệp 0,1 85 21 P2 Tỷ lệ suy dinh dỡng ớc tính đối chứng 0, 25 Mức ý nghĩa thống... cao chất lợng các dịch vụ chăm sóc bà mẹ trẻ em tại tuyến huyện - Nâng cao hiểu biết của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe BMTE, khuyến khích chấp nhận thực hành theo điển hình tích cực hình dự án- Dinh dỡng phát triển -phối hợp giữa hội Dinh dỡng Việt Nam tổ chức LCMS World Mission Việt Nam [ 21] - An ninh thực phẩm (Mô hình gia đình), hình trang trại - Cải thiện ăn bổ sung và. .. đốt Quá trình thực hành đó diễn ra suốt 12 tháng can thiệp nhằm chuyển biến nhận thức, kiến thức của bà mẹ về chăm sóc sức khỏe chăm sóc dinh dỡng thành thực hành chăm sóc sức khỏe dinh dỡng cho trẻ hiệu quả CTVDD thực hành theo dõi cân nặng, đo chiều cao cho trẻ 3 tháng 1 lần 2.4 .5 Nội dung, các chỉ số nghiên cứu công cụ thu thập số liệu[ 25, 50 , 51 , 52 , 84] Các biến số cách thu thập . các xã khó khăn và tỷ lệ suy dinh dỡng cao ở Hà nội. 2. Xây dựng mô hình can thiệp dinh dỡng phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ bằng cách tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có và tạo. tại các xã khó khăn và tỷ lệ suy dinh dỡng cao ở Hà nội. 2. Xây dựng mô hình can thiệp dinh dỡng phối hợp giữa hớng dẫn thực hành nuôi dỡng trẻ bằng cách tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có và. tài nhằm mục tiêu sau: Mục tiêu chung : Cải thiện tình trạng suy dinh dỡng ở trẻ dới năm tuổi tại các xã khó khăn và có tỷ lệ suy dinh dỡng cao ở Hà Nội thông qua mô hình can thiệp phối hợp giữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình can thiệp phối hợp giữa thực hành nuôi dưỡng trẻ và tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã khó khăn có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao tại hà nội, Xây dựng mô hình can thiệp phối hợp giữa thực hành nuôi dưỡng trẻ và tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã khó khăn có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao tại hà nội, Xây dựng mô hình can thiệp phối hợp giữa thực hành nuôi dưỡng trẻ và tạo nguồn thức ăn tại cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã khó khăn có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao tại hà nội