Tài liệu tham khảo về tư vấn giám sát nước ngoài - dự án Đại lộ Đông Tây

155 793 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2014, 15:28

ĐỀ CƯƠNG THAM CHIẾU (TOR) DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN Chính sách “đổi mới” được áp dụng từ năm 1986 đã tạo một động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển và góp phần tăng trưởng GDP. Đặc biệt tại TP.HCM, sự tăng trưởng kinh tế rất đáng khích lệ. Tuy nhiên sự tăng trưởng kinh tế này tập trung phần lớn tại các khu đô thị. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh gây nên môi trường đô thị bị xáo trộn, mật độ dân số và ách tắc giao thông trong thành phố và các khu vực phụ lân cận tăng, theo đó là việc sử dụng đất hiệu quả thấp. Để giải quyết tình hình bất lợi này của môi trường thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã lập quy hoạch tổng thể 2020 đề ra chiến lược phát triển thành phố và các khu vực xung quanh trong tương lai bằng cách sửa đổi và điều chỉnh lại quy họach tổng thể2010. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt quy họach cập nhật vào năm 1998. Quy họach tổng thể đến năm 2020 có các đặc tính sau đây: • TP.HCM phải được thiết kế lại thành một kết cấu đô thị đa trung tâm thay vì kết cấu đơn trung tâm như hiện nay. • Dân số của các vùng đô thị hóa hiện tại (12 quận) sẽ giảm từ 3,6 triệu xuống 3 triệu thông qua việc kết hợp phát triển cơsởhạtầng theo vùng và các biện pháp khuyến khích kinh tế xã hội. • Việc phát triển đô thị và công nghiệp trong các vùng ngoại ô phải được đẩy nhanh để thu hút số dân từ trung tâm đến và tăng việc làm trong tương lai. Chính sách dân số đô thị có giới hạn cho nội thành chỉ trở thành thực hiện khi sựphát triển đô thị và công nghiệp ở các vùng ngoại thành được thực hiện thành công nhằm tiếp nhận dân số và việc làm gia tăng. Phát triển cơ sở hạ tầng đúng lúc, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông và các dịch vụ sẽ hỗ trợ và góp phần làm cho phát triển ởcác khu vực ngoại thành thành công. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ ÁP DỤNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TRONG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Giảng viên : KS LÊ QUANG TRUNG Phó trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM Phó chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM Nguyên : Phó giám đốc Sở xây dựng TP.HCM, Giám định viên Trưởng tổ chức giám định pháp về xây dựng TP.HCM TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO HỌC VIÊN (Dùng cho nội bộ lớp học) GIỚI THIỆU 01 HỒ SƠ CHỌN THẦU VÀ ỨNG DỤNG THẦU QUỐC TẾ VỀ VẤN GIÁM SÁT CHO MỘT DỰ ÁN ĐA NGÀNH VÀ LÃNH VỰC ĐIỂN HÌNH ========= Nhằm giúp học viên Lớp bồi dưỡng Giám sát thi công xây dựng công trình tiếp cận một hồ sơ vấn giám sát thi công xây dựng công trình của một dự án thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002. Dự án này gồm nhiều dự án thành phần có chuyên môn đa ngành và lãnh vực (quản lý môi trường thi công, quản lý khối lượng, chất lượng tiến độ các công trình chuyên ngành: công trình thủy, cầu đường, hầm v.v quản lý vận hành an toàn công trường v.v Thành phần và nội dung khung của hồ sơ này đư ợc liệt kê theo mục lục sau: 1. Nhiệm vụ vấn giám sát đính kèm quyết định phê duyệt các điều kiện tham chiếu của cấp có thẩm quyền (TOR-Terms Of Reference) Trang 2 - 50 2. Đề xuất kỹ thuật dịch vụ vấn giám sát của vấn trúng thầu Trang 51 - 124 CHƯƠNG I : Tóm tắt Trang 52 - 53 CHƯƠNG 2 : Giới thiệu liên doanh vấn giám sát Trang 54 - 57 CHƯƠNG 3 : Sự hiểu biết về dự án Trang 58 - 62 CHƯƠNG 4 : - Phương pháp luận và biện pháp thực hiện Trang 63 - 68 - Nhóm nhiệm vụ I: Quản lý môi trường Trang 69 - 72 - Nhóm nhiệm vụ II: Giám sát thi công Trang 73 - 115 (Gồm 31 loại dịch vụ vấn giám sát) - Nhóm nhiệm vụ III : Các dịch vụ sau thi công Trang 116 - 119 CHƯƠNG 5: Kế hoạch làm việc Trang 120 – 124 3. Đề xuất về tài chính: Dự toán làm cơ sở đàm phán tiến đến ký kết hợp đồng vấn Trang 125 – 169 (Trong tài liệu này không có phần 3 về tài chính) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số : /QĐ-UB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc oOo TP. Hồ C hí Minh, ngày tháng năm 200 QUYẾT ĐỊNH Của CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ V/v phê duyệt các điều kiện tham chiếu mời thầu Gói thầu số 2 – vấn giám sát xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố thuộc dự án đầu xây dựng đại lộ Đông Tây TP. Hồ Chí Minh CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 - Căn cứ các Nghị định số 52/ 1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và số 12/2000/NĐ- CP ngày 05/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và điều chỉnh bổ sung qui chế quản lý đầu và xây dựng. - Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và số 14/2000/NĐ- CP ngày 05/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và điều chỉnh bổ sung qui chế đấu thầu. - Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngà y 05/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu dự án xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ công văn số 646/CP-CP ngày 12/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận Kế hoạch đấu thầu Kế họach đầu thầu giai đoạn 1 dự án xây dựng đại lộ Đông Tây TP. Hồ C hí Minh. - Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố (công văn số 587/KH-CV-ĐT ngày 23/8/2002); Ý kiến thẩm định của Sở kế họach và Đầu (công văn số 3732/KHĐT ngày 17/9/2002). QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Phê duyệt “các điều kiện tham chiếu mời thầu” đối với Gói thầu số 2. vấn giám sát xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố thuộc kế họach đấu thầu giai đoạn 1 của Dự án đầu xây dựng đại lộ Đông tây thành phố Hồ Chí Minh kèm theo công văn số 3732/KHĐT ngày 17/9/2002 của Sở kế họach và Đầu và công văn số 587/KH-CV- ĐT ngày 23/8/2002 của Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố. “Các điều kiện tham chiếu mời thầu” được duyệt là cơ sở pháp lý để Đoàn đàm phán thành phố xem xét, đánh giá các đề xuất của nhà thầu, đàm phán thương thảo hợp đồng, thực hiện gói thầu. Điều 2 : Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nhanh các bước tiếp theo đối với gói thầu theo đúng qui định hiện hành, bảo đảm tiến độ dự án đã định. Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Kế họach và đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá, Sở giao thông công chánh, Sở Xây dựng, Sở địa chính nhà đất, Giám đốc kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố và Thủ tướng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - Như điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH - VPHĐ-UB: PVP/ĐT - Tổ ĐT - Lưu (ĐT-Thg Vũ Hù ng Việt THƯ MỜI Ngày : Thư số: Kính gửi : CÔNG TY VẤN QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG V/v: Dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây Sài Gòn (II) Thưa quý công ty 1. Ban quản lý dự án (QLDA) Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố, đại diện cho Ủy ban nhân dân TP.HCM (dưới đây gọi “Chủ đầu tư”) đang có kế hoạch xây dựng một con đường với chiếu dài 21,9km có 6 làn xe và bao gồm một đường hầm dài 1,49km tại trung tâm thành phố. Chủ đầu dự định tuyển chọn một công ty vấn quốc tế thực hiện dịch vụ giám sát thi công công trình này. 2. Chi phí cho dịch vụ vấn này sẽ được tài trợ trong số kinh phí từ nguồn vốn ODA dành cho dự án do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật bản (dưới đây gọi tắt là “Ngân hàng”) và vấn sẽ được tuyển chọn theo hướng dẫn tuyển chọn vấn c ho các nguồn vốn ODA vay từ JBIC. 3. Quý công ty là công ty duy nhất được mời đệ trình đề xuất cho dịch vụ vấn này. Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ vấn này, xin tham khảo đề cương tham chiếu đính kèm. 4. Đề xuất về kỹ thuật của Quý công ty cần phải trình bày chi tiết các điểm sau: (1) Khái quát và kinh nghiệm của Quý công ty (và nếu có, các công ty liên doanh trong nước hay quốc tế), bao gồm danh sách các công việc trong quá khứ và hiện nay có tính chất tương tự dự án này trong vòng 5 năm qua. (2) Giải pháp và phương pháp luận Quý công ty đề xuất cho việc tiến hành các dịch vụ nêu trong. Đề cương tham chiếu, bao gồm các thông tin chi tiết mà Quý công ty cho rằng thích hợp và cùng với: (a) Kế hoạch làm việc tổng quát chi tiết và biểu đồ chỉ thời gian và thời điểm hoàn thành công việc của mỗi chuyên gia hay các thành viên làm việc cho dự án. (b) Dự kiến tổng số người - tháng cần thiết (c) Mô tả rõ ràng trách nhiệm của mỗi chuyê n gia trong kế hoạch làm việc tổng quát. (3) Tên, khái quát và kinh nghiệm chuyên môn của mỗi chuyên gia làm việc cho dự án, trong đó trình bày rõ kinh nghiệm làm việc ở các dự án tương tự. Quý công ty được yêu cầu ít nhất phải trình bày những điểm được đề cập cụ thể trong đề cương tham chiếu và trong thư mời này. 5. Đề xuất tài chính của Quý công ty cần phải trình bày chi tiết theo từng mục sau đây: (1) Tỷ lệ tháng công cho mỗi chuyên gia và nhân viên trợ giúp trong dự án với bóc tách mức lương theo thời gian, bao gồm lương cơ bản, các khoản phúc lợi, chi phí chung và phí của công ty và các chi phí tương tự khác. (2) Dự toán, cùng với bóc tách chi tiết cho các mục sau: • Chi phí huy động và giải thể nhân viên • Chi phí di dời/cất giữ • Phụ cấp ổn định bao gồm xuất nhập cảnh, các thủ tục, giấy phép ở, làm việc, đăng ký, visa • Nơi ở cho các chuyên gia nước ngoài. • Thông tin liên lạc trong nước và quốc tế • Đi lại trong nướcVăn phòng và chi phí văn phòng • Các báo cá o • Chi phí máy tính • Khảo sát địa hình và địa chất bổ sung • Dự phòng và bất kỳ hạng mục nào khác cho việc thực hiện các dịch vụ. • Dự phòng và bất kỳ hạng mục nào khác cho việc thực hiện các dịch vụ. (3) Dự toán tổng kinh phí cho toàn bộ dịch vụ. 6. Lưu ý rằng nếu Q uý công ty kết hợp các chức năng vấn với chức năng nhà thầu và hoặc nhà sản xuất, Quý công ty cần phải trình bày trong đề xuất này tất cả các thông tin về mối quan hệ này cùng với cam kết giới hạn vai trò của mình trong công việc vấntự loại mình, liên doanh liên kết và hay công ty cũng được yêu cầu phải khẳng định trong đề xuất Quý công ty sẽ đảm bảo rằng chỉ dẫn kỹ thuật và các thiết kế do Q uý công ty khuyến cáo sẽ hoàn toàn vô và hoàn toàn không hạn chế đấu thầu cạnh tranh. Nếu liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ vấn Quý công ty có ý định mượn hoặc thuê tạm thời nhân sự của nhà thầu hay nhà sản xuất. Quý công ty phải đưa vào trong đề xuất các thông tin thích hợp về việc sử dụng nhân sự đó. Trong trường hợp này, Quý công ty sẽ chỉ được chấp thuận khi các nhà thầu hay và nhà sản xuất tự loại họ khỏi công việc trong dự án ngoài hoạt động vấn. 7. Ngân hàng sẽ yêu cầu vấn cũng như chủ đầu tuân thủ chặt chẽ trong suốt quá trì nh thực hiện dự án có nguồn vốn ODA do Ngân hàng tài trợ hay các nguồn vốn ODA của Nhật Bản các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Theo chính sách này, Ngân hàng sẽ: (a) Từ chối đánh giá đề xuất nếu Ngân hàng cho rằng vấn được đánh giá có tham gia vào hối lộ hoặc gian lận trong cạnh tranh cho hoặc thực hiện hợp đồng tài trợ bởi cạnh tranh dành hợp đồng. (b) Công nhận công ty vấn nào đó là không đủ điều kiện, trong t hời gian do Ngân hàng quyết định, để được trao hợp đồng dự án ODA của Ngân hàng nếu tại bất kỳ thời điểm nào xác định công ty đó tham gia vào các hành vi hối lộ hoặc gian lận trong vốn vay ODA của Ngân hàng hay ODA khác của Nhật Bản trước đó. 8. Quý công ty cần phải nộp 6 bản đề xuất bằng tiếng A nh cho Ban QLDA Đại lộ Đông Tây và môi trường thành phố tại số 3 Nguyễn Thị Diệu phường 6, quận 3 trước ( ). Quý công ty cũng được khuyến khích nộp bản tiếng Việt cho phần tóm tắt, nhưng tiếng Anh là bản chính trong toàn bộ ý nghĩa và giải thích. 9. Nếu đề xuất của Quý công ty được đánh giá là chấp nhận được. Quý công ty sẽ đư ợc mời tham gia thảo luận về vấn đề tài chính và những điều khoản khác của hợp đồng. 10. Nếu Quý công ty cần biết thêm thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp. Yêu cầu thông tin thêm, hay chậm trễ trong việc đáp ứng yêu cầu này, tuy nhiên, bất luận trong trường hợp nào cũng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các công ty của mời gửi toàn bộ các đề xuất theo hạn cuối cùng chỉ ra ở trên. Trân trọng. Tài liệu đính kèm: Đề cương tham chiếu GIÁM ĐỐC ĐỀ CƯƠNG THAM CHIẾU (TOR) DỊCH VỤ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY 1. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN Chí nh sách “đổi mới” được áp dụng từ năm 1986 đã tạo một động lực lớn thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển và góp phần tăng trưởng GDP. Đặc biệt tại TP.HCM, sự tăng trưởng kinh tế rất đáng khích lệ . Tuy nhiên sự tăng trưởng kinh tế này tập trung phần lớn tại các khu đô thị. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh gây nên môi trường đô thị bị xá o trộn, mật độ dân số và ách tắc giao thông trong thành phố và các khu vực phụ lân cận tăng, theo đó là việc sử dụng đất hiệu quả thấp. Để giải quyết tình hình bất lợi này của môi trường thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã lập quy hoạch tổng thể 2020 đề ra chiến lược phát triển thành phố và các khu vực xung quanh trong tương lai bằng cách sửa đổi và điều chỉnh lại quy họach tổng thể 2010. Thủ tướng Chí nh phủ Việt Nam đã phê duyệt quy họach cập nhật vào năm 1998. Quy họach tổng thể đến năm 2020 có các đặc tính sau đây: • TP.HCM phải được thiết kế lại thành một kết cấu đô thị đa trung tâm thay vì kết cấu đơn trung tâm như hiện nay. • Dân số của các vùng đô thị hóa hiện tại (12 quận) sẽ giảm từ 3,6 triệu xuống 3 triệu thông qua việc kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng theo vùng và các biện phá p khuyến khích kinh tế xã hội. • Việc phát triển đô thị và công nghiệp trong các vùng ngoại ô phải được đẩy nhanh để thu hút số dân từ trung tâm đến và tăng việc làm trong tương lai. Chính sách dân số đô thị có giới hạn cho nội thành chỉ trở thành thực hiện khi sự phát triển đô thị và công nghiệp ở các vùng ngoại thành đư ợc thực hiện thành công nhằm tiếp nhận dân số và việc làm gia tăng. Phát triển cơ sở hạ tầng đúng lúc, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông và các dịch vụ sẽ hỗ trợ và góp phần làm cho phát triển ở các khu vực ngoại thành thành công. Sau khi xem xét quy họach tổng thể năm 2020, các quan niệm sau đã được áp dụng để cải thiện và phát triển hệ thống đường trong thành phố. • Hệ thống mạng đường thành phố cần phải đư ợc thiết lập để đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng dân số đô thị và để định hướng các vùng phát triển về nhà ở và kinh doanh. Dự kiến rằng theo phương án phát triển hạ tầng đường bộ tối thiểu, hầu hết các đường trong mạng đường hiện tại sẽ bị quá tải nghiêm trọng vào năm 2020, nếu không nói là trước năm đó. • Việc phát triển đư ờng xuyên tâm và vành đai phải được tăng cường. Trong Quy hoạch tổng thể thành phố 2020, việc xây dựng dự án đường Đông Tây đóng dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng như là đường trực Đông Tây tạo thành một tuyết ngắn hữu hiệu từ trung tâm thành phố đến khu vực phía Đông Bắc và Tây Nam. Tuyến dự án sẽ là đường trục đô thị mới với chức năng chính là đường trục nối với xa lộ Hà Nội hiện tại và cũng như tạo thành một phần của đường vành đai trong ở đoạn phía Nam . Đường dự án nối trung tâm thành phố với QL1 về phía Tây. Ở phía Đông, đường dự án nối trung tâm ra thành phố với Thủ thiêm qua đường hầm vượt sông Sài Gòn kéo dài đến xa lộ Hà Nội. Trước đó các nghiên cứu khả thi cho từng phần của dự án đã được thực hiện như bằng vốn ODA của Vương quốc Anh cho hầm d ìm vượt sông Sài Gòn; nghiên cứu cho đường ven kênh được thực hiện với nguồn vốn trong nước. Chính phủ Việt Nam (CPVN) đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản thực hiện nghiên cứu “hỗ trợ đặc biệt cho việc hình thành dự án (SAPROF - Special Assistance for Project Formation) cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở TP.HCM để khảo sátthẩm xét tính hợp pháp của dự án nhằm tìm kiếm nguồn vốn từ quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại (OECF – Overseas Economic Cooperation Fund) nay đổi tên thà nh Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC – Japanese Bank for International Cooperation). Nghiên cứu SAPROF hoàn thành vào năm 1999. Sau khi nghiên cứu SAPROF được hoàn thành và phê duyệt, tháng 3/2000 Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định vay vốn với JBIC để chi phí cho: 1. Thành phần dự án A : Dịch vụ kỹ thuật cho thiết kế chi tiết đường ven kênh và hầm vượt sông Sài Gòn kể cả đường Thủ Thiêm đến xa lộ Hà Nội. 2. Thành phần dự án B i. Dịch vụ kỹ thuật soát xét thiết kế chi tiết, trợ giúp đấu thầu và giám sát thi công cho phát triển cơ sở hạ tầng trong các khu tái định cư bao gồm các dịch vụ vấn cho kế họach hành động tái định cư (RAP) ii. Công việc xây dựng phát triển hạ tầng ở khu tái định cư vấn cho dịch vụ kỹ thuật đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Mi nh (UBND TP) tuyển chọn và các dịch vụ nói trên đã được thực hiện từ tháng 8/2001. 2. DỰ ÁN: Dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây Sài Gòn (II) gồm các công trình xây dựng sau đây: 1. Đường phía Tây (Từ QL1 đến đường Trần Văn Kiểu) 4.5 km - Xây dựng mới đường với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. - Xây dựng mới nút giao khác mức QLT, cầu Nước Lên, cầu Rạch Cây, cầu Gốm [...]... kỹ sư vấn giám sát trong nước Các kỹ sư vấn giám sát trong nước phải là các kỹ sư vấn chuyên ngành trong vị trí mình được bổ nhiệm Năng lực chuyên môn 1 Có kinh nghiệm làm vấn thiết kế và giám sát thi công tối thiểu 6 năm kể từ khi tốt nghiệp 2 Có kinh nghiệm thành công giám sát dự án với giá trị không dưới 30% trị giá hợp đồng gói thầu 3 Phải qua các khóa đào tạo về vấn giám sát và... vụ 5 Giúp thành viên đoàn vấn được các đặc quyền và lợi ích nếu có thể được 10 MÔ TẢ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH CHO TỪNG VỊ TRÍ 10.1 Giám đốc dự án Giám đốc dự án sẽ chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động của vấn giám sát được pháp luật và trước giám đốc Ban quản lý dự án được Chủ đầu bổ nhiệm Giám đốc dự án sẽ là chủ nhiệm dự án gói thầu 2 và 3 thi công hầm Thủ Thiêm Giám đốc phải có năng lực... bảo vệ thuộc dự án Cải thiện môi trường nước sẽ được chuyển sang khi có quyết định 3 CÁC DỊCH VỤ SẼ THỰC HIỆN: Ban quản lý dự án (Ban QLDA) Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước (Chủ đầu tư) đại diện cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh dự định thuê một công ty vấn kỹ thuật đủ điều kiện theo vốn vay JBIC để thực hiện dự án một cách suôn sẻ và để chuyển giao công nghệ vấn phải đảm bảo cho dự án được thực... phía Tây/ ven kênh : 33 tháng Gói 2 : Hầm và đường Thủ thiêm : 36 tháng Gói 3 : Điện + cơ khí và xây dựng : 31 tháng 6.2 Nhân sự để thực hiện dịch vụ giám sát xây dựng: Dự tính số người/tháng cho chuyên gia nước ngoài, kỹ sư trong nước và nhân viên trợ giúp như sau: Chức danh kỹ sư và chuyên viên Chuyên gia nước ngoài Chuyên gia trong nước Gói thầu 2 và 3 Gói thầu 1 1 Giám đốc dự án kiêm Chủ nhiệm dự án. .. nhà nước và JBIC đối với dự án 6 Tổ chức công tác đào tạo huấn luyện đối với cán bộ của chủ đầu 10.2 Chủ nhiệm dự án: Chủ nhiệm dự án sẽ chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động giám sát và quản lý chất lượng của gói thầu do mình quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc dự ángiám đốc Ban quản lý Năng lực chuyên môn: 1 Kỹ sư vấn chuyên nghiệp phải có ít nhất 18 năm kinh nghiệm làm vấn. .. JBIC vấn sẽ trợ giúp Chủ đầu hợp tác các báo cáo hoặc tài liệu cần đệ trình lên JBIC Các báo cáo sau đây thực hiện (1) Báo cáo tiến độ, mô tả tình trạng dự án, vấn đề giải phóng mặt bằng và tái định cư (2) Các tài liệu hợp đồng (3) Báo cáo hoàn thành dự án theo mẫu JBIC (4) Báo cáo đánh giá sau xây dựng (5) Báo cáo quý 8 SỐ LIỆU VÀ SỰ TRỢ GIÚP DO CHỦ ĐẦU CUNG CẤP Vì công việc của vấn đòi... 5 Chịu trách nhiệm toàn diện về mọi sự cố, hỏng hóc, sai sót xảy ra đối với mọi hạng mục công trình trong gói thầu do việc giám sát không chặt chẽ hoặc chấp thuận sai trái của vấn giám sát 6 Quản lý giám sát các thành viên vấn giám sát của gói thầu đảm bảo tốt chất lượng công trình xây dựng 10.3 Kỹ sư hầm chính Kỹ sư hầm chính phải là kỹ sư vấn thiết kế và giám sát thi công hầm chuyên nghiệp... Chủ đầu 4.3 Các dịch vụ sau xây dựng (thời gian bảo hành) Thời gian này ích nhất 12 tháng, từ ngày hoàn thành xây dựng dự án 1 Soạn thảo và đệ trình chủ đầu báo cáo hợp đồng xây dựng dự án 2 Tập hợp sắp xếp theo danh mục các hồ sơ hoàn công và bàn giao cho Chủ đầu 3 Thu thập và đánh số các hồ sơ hợp đồng và bàn giao cho Chủ đầu 4 vấn cho chủ đầu về các khiếu nại và bất kỳ vấn đề nào... khác 1 Tất cả các kỹ sư vấn giám sát người nước ngoài phải có trình độ tiếng Anh tốt để có thể giao tiếp trực tiếp trên công trường Trình độ tiếng Anh của vấn phải ở mức có thể diễn đạt các vấn đề chuyên môn và viết các báo cáo 2 Các kỹ sư vấn trong nước phải có trình độ tiếng Anh (bằng C) và có khả năng giao tiếp về chuyên môn 3 Tất cả các kỹ sư vấn trong nướcnước ngoài phải có sức khỏe... đầu Các dịch vụ thực hiện sẽ được chia làm 2 giai đoạn nối tiếp nhau như sau: 1 Dịch vụ giám sát thi công 2 Các dịch vụ sau thi công (thời gian bảo hành) 4 QUY MÔ CÔNG VIỆC Trong khi tiến hành công việc vấn cần phải phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu và IBIC để dự án được thực hiện suôn sẻ vấn có 2 vai trò riêng biệt, theo trình tự sau: (1) Thứ nhất, vai trò vấn chuyên môn” - vấn sẽ vấn . trọng. Tài liệu đính kèm: Đề cương tham chiếu GIÁM ĐỐC ĐỀ CƯƠNG THAM CHIẾU (TOR) DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY 1. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN Chí nh. điều kiện tham chiếu mời thầu” đối với Gói thầu số 2. Tư vấn giám sát xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố thuộc kế họach đấu thầu giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông tây thành. PHỐ V/v phê duyệt các điều kiện tham chiếu mời thầu Gói thầu số 2 – Tư vấn giám sát xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố thuộc dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông Tây TP. Hồ Chí Minh CHỦ TỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tham khảo về tư vấn giám sát nước ngoài - dự án Đại lộ Đông Tây, Tài liệu tham khảo về tư vấn giám sát nước ngoài - dự án Đại lộ Đông Tây, Tài liệu tham khảo về tư vấn giám sát nước ngoài - dự án Đại lộ Đông Tây, TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200, KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

Từ khóa liên quan