khoá luận tốt nghiệp đề tài Phát triển kinh tế Hợp tác xã ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

76 1,463 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2014, 12:18

Lý luận và tư tưởng về Hợp tác xã trên thế giới đã được hình thành gắn liền với thực tiễn phát triển hợp tác xã gần 250 năm qua. Ngày nay, theo đánh giá của Tổng thư ký Liên hợp quốc: “ hợp tác xã là trào lưu có tổ chức lớn nhất của xã hội văn minh loài người”. Về kinh tế, hợp tác xã là tập hợp những người sản xuất nhỏ để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo cho họ có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh, nhất là khi bị các doanh nghiệp lớn chèn ép. Về chính trị, hợp tác xã là trào lưu xã hội chống lại thống trị của tư bản, đề cao giá trị con người, phát huy tinh thần hợp tác, giá trị dân chủ và công bằng xã hội. Về xã hội, hợp tác xã là tổ chức tự trợ giúp, giúp các cá nhân hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động và đời sống, phát huy hoạt động của cộng đồng. Ngày nay, sự phát triển hợp tác xã đã trở thành phong trào mạnh mẽ có quy mô toàn thế giới.Ở Việt Nam, ngay sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, từ Đại hội lần thứ IV, Đảng ta sớm đổi mới tư duy về kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt trong các Nghị quyết Đại hội Đảng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “ Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Đây chính là định hướng quan trọng trong sốt thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản “trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại”.Để thực hiện tốt định hướng trên, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành kinh tế, các đoàn thể quần chúng và mọi người dân phải tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, trong đó có phát triển thành phần kinh tế tập thể. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng xác định: “Kinh tế tập thể phát triển dưới nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt”, “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Theo hướng đó, cần củng cố những tổ hợp tác và HTX hiện có, tiếp tục phát triển rộng rĩa kinh tế hợp tác với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn có điều kiện. Kinh tế tập thể với hình thức phổ biến nhất là các tổ hợp tác và HTX, trong lĩnh vực nông nghiệp, trước hết tập trung làm các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên, từng bước mở rộng ngành nghề, sản xuất, kinh doanh tỏng hợp. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vừa tổ chức sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ. Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết kinh tế giữa tổ hợp tác, HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là với doanh nghiệp Nhà nước. Khi HTX phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của HTX, các liên hiệp HTX. Trong tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế đất nước, cũng có không ít người phủ nhận vai trò của kinh tế tập thể, trong đó có hợp tác xã và tổ hợp tác. Cái ấn tượng về mô hình kinh tế tập thể thời bao cấp còn ám ảnh về một kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh không mang lợi, khép kín, “góp gạo nấu cơm chung” còn dai dẳng đến ngày nay. Rồi lại qua bước trầm suốt thời gian qua, khiến một số người cho rằng không nên để tồn tại loại hình này. Thế nhưng họ cũng không đủ cơ sở để bác bỏ thành phần kinh tế tập thể. Bởi vì, về cả lý luận và thực tiễn, hợp tác xã và tổ hợp tác vẫn là những hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu của kinh tế tập thể, không chỉ từng phát huy vai trò quan trọng trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung ở nước ta mà đã và sẽ tiếp tục có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường, nhất là ở khu vực nông thôn. Chúng ta thừa nhận còn những bất cập của mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác trong cơ chế thị trường, song không vì vậy mà xoá bỏ hoặc mặc nó tồn tại một cách tự phát.Hà Nội – trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; góp phần tạo nhiều sản phẩm xã hội, tăng GDP, giải quyết việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư. Tuy nhiên, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: các HTX phát triển không đều, quy mô còn nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ yếu, hiệu quả thấp… Đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh đã tác động, ảnh hưởng lớn đến các HTX – nhất là HTX nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội.Xuất phát từ những thực trạng trên cũng như vai trò to lớn của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần hiện nay, với mong muốn góp phần phát triển kinh tế Thủ đô, xứng đáng là là địa phương đi đầu trong các hoạt động, đồng thời đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước nói chung, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Phát triển kinh tế Hợp tác xã ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Lý luận và tư tưởng về Hợp tác trên thế giới đã được hình thành gắn liền với thực tiễn phát triển hợp tác gần 250 năm qua. Ngày nay, theo đánh giá của Tổng thư ký Liên hợp quốc: “ hợp tác là trào lưu có tổ chức lớn nhất của hội văn minh loài người”. Về kinh tế, hợp tác là tập hợp những người sản xuất nhỏ để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đảm bảo cho họ có thể tồn tạiphát triển trong môi trường cạnh tranh, nhất là khi bị các doanh nghiệp lớn chèn ép. Về chính trị, hợp tác là trào lưu hội chống lại thống trị của tư bản, đề cao giá trị con người, phát huy tinh thần hợp tác, giá trị dân chủ và công bằng hội. Về hội, hợp tác là tổ chức tự trợ giúp, giúp các cá nhân hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động và đời sống, phát huy hoạt động của cộng đồng. Ngày nay, sự phát triển hợp tác đã trở thành phong trào mạnh mẽ có quy mô toàn thế giới. Việt Nam, ngay sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, từ Đại hội lần thứ IV, Đảng ta sớm đổi mới tư duy về kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt trong các Nghị quyết Đại hội Đảng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “ Phát triển kinh tếtrọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Đây chính là định hướng quan trọng trong sốt thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản “trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại”. Để thực hiện tốt định hướng trên, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành kinh tế, các đoàn thể quần chúng và mọi người dân phải tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, trong đó có phát triển 1 thành phần kinh tế tập thể. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng xác định: “Kinh tế tập thể phát triển dưới nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác là nòng cốt”, “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Theo hướng đó, cần củng cố những tổ hợp tác và HTX hiện có, tiếp tục phát triển rộng rĩa kinh tế hợp tác với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn có điều kiện. Kinh tế tập thể với hình thức phổ biến nhất là các tổ hợp tác và HTX, trong lĩnh vực nông nghiệp, trước hết tập trung làm các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên, từng bước mở rộng ngành nghề, sản xuất, kinh doanh tỏng hợp. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vừa tổ chức sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ. Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết kinh tế giữa tổ hợp tác, HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là với doanh nghiệp Nhà nước. Khi HTX phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của HTX, các liên hiệp HTX. Trong tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế đất nước, cũng có không ít người phủ nhận vai trò của kinh tế tập thể, trong đó có hợp tác và tổ hợp tác. Cái ấn tượng về mô hình kinh tế tập thể thời bao cấp còn ám ảnh về một kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh không mang lợi, khép kín, “góp gạo nấu cơm chung” còn dai dẳng đến ngày nay. Rồi lại qua bước trầm suốt thời gian qua, khiến một số người cho rằng không nên để tồn tại loại hình này. Thế nhưng họ cũng không đủ cơ sở để bác bỏ thành phần kinh tế tập thể. Bởi vì, về cả lý luận và thực tiễn, hợp tác và tổ hợp tác vẫn là những hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu của kinh tế tập thể, không chỉ từng phát huy vai trò quan trọng trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung nước ta mà đã và sẽ tiếp tục có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường, nhất là khu vực nông thôn. Chúng ta thừa nhận còn 2 những bất cập của mô hình hợp tác và tổ hợp tác trong cơ chế thị trường, song không vì vậy mà xoá bỏ hoặc mặc nó tồn tại một cách tự phát. Nội – trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, hội của cả nước, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - hội Thủ đô; góp phần tạo nhiều sản phẩm hội, tăng GDP, giải quyết việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư. Tuy nhiên, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: các HTX phát triển không đều, quy mô còn nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ yếu, hiệu quả thấp… Đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh đã tác động, ảnh hưởng lớn đến các HTX – nhất là HTX nông nghiệp trên địa bàn Nội. Xuất phát từ những thực trạng trên cũng như vai trò to lớn của kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần hiện nay, với mong muốn góp phần phát triển kinh tế Thủ đô, xứng đáng là là địa phương đi đầu trong các hoạt động, đồng thời đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước nói chung, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Phát triển kinh tế Hợp tác Thành phố Nội trong giai đoạn hiện nay” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu. Cho đến nay, trong nước cũng như ngoài nước, kinh tế hợp tác và HTX đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học. - Ngoài nước: Hợp tác và mô hình kinh tế hợp tác đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin quan tâm nghiên cứu. Trong bộ “Tư bản”, C.Mác đã dành một chương chuyên bàn về hiệp tác, trong đó C.Mác đã chỉ ra rằng sự hiệp tác đã xuất hiện trong buổi đầu của nền văn minh nhân loại mà hình thức hiệp tác đầu tiên là hiệp tác trong săn bắn và hình thức, quy mô và trình độ hiệp tác ngày càng tăng lên theo trình độ phát triển của 3 lực lượng sản xuất. C.Mác chỉ ra hình thức hiệp tác tư bản chủ nghĩa là sự hỉệp tác của những người lao động tự do, bán lao động cho nhà tư bản và phục vụ lợi ích cho nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư của người lao động, và ông dự đoán sự hiệp tác trong chế độ hội mới là hiệp tác của những người lao động tự do, bình đẳng vì lợi ích chung của người lao động. V.I.Lênin đã có tác phẩm nổi tiếng “Bàn về chế độ HTX”, chỉ rõ đối với một nước tiểu nước, chế độ HTX có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc đấu tranh chống giai cấp bóc lột và để chủ nghĩa hội từng bước hình thành, là bước quá độ sang một chế độ hội mới bằng con đường giản đơn nhất, dễ dàng nhất, dễ tiếp thu nhất đối với nông dân. - Trong nước: Trong tác phẩm “ Đường kách mệnh”, Hồ Chí Minh cũng đã nêu lịch sử của HTX, đầu tiên Anh có HTX dệt vải vào năm 1761, phát triển thêm vào năm 1977, đến năm 1864 lập thêm một hội nữa. Vấn đề HTX cũng được nhiều nhà khoa học trong nước quan tâm nghiên cứu như: Nguyễn Văn Bích, Chu Tiến Quang, Lưu Văn Sùng (2001): Kinh tế hợp tác- HTX Việt Nam- Thực trạng và định hướng phát triển, Nxb Nông nghiệp, Nội; Phạm Thị Cần (2000): Kinh tế hợp tác trong quá trình phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa nước ta, Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Nội; Nguyễn Văn Bích (1997): Đổi mới quản lý HTX theo Luật HTX, Nxb CTQG, Nội… Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên mới chủ yếu dựa trên cơ sở lý luận Luật HTX hiện hành, phần lớn các tác giả mới chỉ quan tâm đên những vấn đềluận chung về HTX. Cho đến nay, Nội vẫn chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nhằm phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong tiến trình CNH, HĐH đất nước hiện nay. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. a. Mục đích: 4 Tìm hiều và phân tích thực trạng, nguyên nhân của HTX Nội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, xác định những giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế HTX trên địa bàn Thành phố Nội giai đoạn hiện nay. b. Nhiệm vụ: - Trình bày một cách có hệ thống những vấn đềluận chung về kinh tế hợp tác và HTX cũng như quan điểm của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay. - Khảo sát sự vận động và phát triển của các loại hình HTX Thành phố Nội từ năm 2000 đến nay. Tìm hiểu và đánh giá thực trạng, nguyên nhân hạn chế của kinh tế HTX trong thời gian qua. - Xác định xu hướng, giải pháp phát triển HTX Thành phố Nội trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đề tài nghiên cứu các loại hình HTX Thành phố Nội, chủ yếu là HTX nông nghiệp. - Đề tài chủ yếu khảo sát, nghiên cứu tình hình phát triển HTX Nội từ năm 2000 đến 2008 ( trước khi Nội được mở rộng, sát nhập thêm một số tỉnh thành, quận, huyện) 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. - Đề tài dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, đề tài còn kế thừa các tác phẩm có liên quan và các văn bản chỉ đạo, các báo cáo của Liên minh HTX Thành phố, UBND Thành phố Nội về phát triển kinh tế tập thể… - Phương pháp luận: Duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, logic. - Đề tài cũng sử dụng kết hợp nhiều phương pháp như: tổng kết thực tiễn, khảo sát, thống kê… 5 6. Đóng góp của Khóa luận. Trình bày một cách có hệ thống về quá trình hình thànhphát triển của kinh tế hợp tác và HTX nước ta nói chung và Thành phố Nội nói riêng. Từ lý luận đến thực tiễn, thực trạng và nguyên nhân của những hạn chế mà các HTX Nội đang gặp phải hiện nay, Khóa luận cũng góp phần vào việc tìm ra các giải pháp khả thi để phát triển các loại hình HTX Thành phố Nội. 7. Kết cấu của Khóa luận. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế hợp tác và HTX. Chương 2: Thực trạng về HTX và kinh tế HTX Nội từ năm 2000 đến nay. Chương 3: Phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế hợp tác, HTX Nội giai đoạn hiện nay. 6 B. PHẦN NỘI DUNG Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ HỢP TÁCHỢP TÁC XÃ. 1.1. Những nhận thức lý luận chung. 1.1.1. Khái niệm về kinh tế hợp tácHợp tác xã. 1.1.1.1 Khái niệm về hợp tác. Theo từ điển tiếng Việt, khái niệm hợp tác là: “Cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm một mục đích chung” 1 . Ví dụ như: hợp tác về khoa học, kỹ thuật; hợp tác về kinh tế; hợp tác đào tạo… Như vậy, hợp tác là một hoạt động của một số cá nhân, một số tập thể nhằm cùng nhau làm một công việc nào đó, một lĩnh vực nào đó. Những công việc và lĩnh vực đó được mọi thành viên cùng nhau giải quyết vì mục đích chung. 1.1.1.2. Khái niệm về kinh tế hợp tác. Kinh tế hợp tác là một loại hình hoạt động hợp tác về kinh tế của một số cá nhân và một số tập thể. Các cá nhân và tập thể cùng góp sức, góp vốn, vật tư, kỹ thuật để tổ chức sản xuất, kinh doanh một ngành nghề, một lĩnh vực nào đó. 1.1.1.3. Khái niệm về hợp tác xã. Phát huy vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của HTX trong nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa. Quốc hội nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX kỳ họp thứ 9 ngày 20 tháng 3 năm 1996 đã thông qua Luật hợp tác xã. Chủ tịch 1 Từ điển Tiếng Việt: Trung tâm từ điển học – Nxb Đà Nẵng, 2000, tr. 466. 7 nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành lệnh số 47L/CTN ngày 3 tháng 4 năm 1996 công bố Luật HTX và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1997. Luật hợp tác 1996 đã định nghĩa: “ Hợp tác là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - hội của đất nước” 1 . Trong Luật năm 1996 HTX được định nghĩa là "tổ chức kinh tế tự chủ", nhưng tổng kết 6 năm thi hành luật cho thấy các HTX, nhất là HTX trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn đang còn bị các cơ quan quản lý nhà nước xem như các tổ chức vừa là công cụ của chính quyền cơ sở, vừa là tổ chức nặng tính hội, có nghĩa vụ phục vụ chính quyền và cộng đồng theo ý muốn chủ quan của họ. Vì vây, ngày 18/11/2003 Luật HTX (sửa đổi) được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp IV. Luật HTX (sửa đổi) đã định nghĩa: "Hợp tác là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - hội của đất nước. HTX hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi 1 Điều 1, Luật HTX, Nxb CTQG, H, 1997. 8 vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của HTX theo quy định của pháp luật" 1 1.1.2. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế hợp tác xã. 1.1.2.1. Quan điểm của Mác – Ăngghen. HTX là sản phẩm của lịch sử, nó có trước khi chủ nghĩa Mác ra đời. Lúc đầu khi phê phán các nhà hội chủ nghĩa không tưởng, Mác và Ăngghen chưa thấy được vai trò to lớn của HTX đối với hình thái kinh tế hội tương lai. Sở dĩ như vậy vì hai ông cho rằng có thể chuyển trực tiếp tư CNTB lên CNXH mà khôg cần có những bước quá độ trung gian. Nhưng từ giưa thập kỷ 60 của thế kỷ XIX, khi chú ý đến thực tiễn lịch sử về sự hình thành các “HTX công nhân” sau cách mạng dân chủ tư sản châu Âu ( 1848 – 1849) hai ông đã dần thấy được triển vọng của chế độ hợp tác trong hội tương lai. Khi nghiên cứu về HTX, Mác – Ăngghen đã nhận thấy phát triển kinh tế hợp tác là xu hướng tất yếu của lịch sử do quá trình hội hóa sản xuất và lao động đòi hỏi. Nó không chịu sự quyết định của ý thức con người. Vì vậy Ăngghen đã chủ trương: Giai cấp vô sản phải hướng quyền lợi cá thể và nền kinh tế cá thể của họ vào con đường kinh tế hợp tác, không phải bằng bạo lực mà bằng những tấm gương giúp đỡ của hội. Ông cũng khẳng định: cần để người nông dân “ có thời gian suy nghĩ với tư cách là người sở hữu mảnh đất của họ”, khi giai cấp vô sản giành được chính quyền thì: “không nghĩ đến dùng bạo lực để tước đoạt tiểu nông như chúng ta buộc phải tước đoạt bọn địa chủ”. Đó chính là sự đề cao và coi trọng nguyên tắc tự nguyện trong tổ chức HTX. Từ việc thấy rõ vai trò của chế độ hợp táctriển vọng của nó trong hình thái kinh tế hội tương lai, hai ông đã dự đoán: Khi chuyển sang nền 1 Điều 1, Luật HTX sửa đổi năm 2003. 9 kinh tế cộng sản chủ nghĩa, chúng ta sẽ ứng dụng rộng rãi nền sản xuất hợp tác hóa. Như vậy, chủ nghĩa Mác ra đời đã đặt những vấn đề của kinh tế hội trên cơ sở, nền tảng khoa học. Trong đó cũng nêu lên những căn cứ khoa học về kinh tế tập thể và HTX, để các Đảng Cộng sản cầm quyền vận dụng tạo ra những con đường cụ thể nhằm phát triển kinh tế hội, đưa đất nước đạt tới mục tiêu CNXH và hướng tới CSCN. 1.1.2.2. Quan điểm của Lênin. Với tư duy biện chứng và hoạt động thực tiễn, V.I.Lênin đã có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển những luận điểm về HTX của C.Mác – Ăngghen. Năm 1908, khi bàn về việc lựa chọn con đường phát triển của nông nghiệp nước Nga, Lênin đã nhận thấy rằng: không thể phát triển theo con đường TBCN kiểu Phổ vì đó là kiểu phát triển kém hiệu quả. Mà phải theo kiểu “ một chủ trại tự do trên mảnh đất tự do” nghĩa là mảnh đất đó được dọn sạch khỏi những tàn tích trung cổ, đó là kiểu Mỹ. Lênin cho rằng Cauxky đã đặt vấn đề rất chính xác và đúng đắn khi nói rằng: “Nông nghiệp không phát triển theo cùng một kiểu với công nghiệp”. Mặc dù vậy, lúc đầu Lênin cho rằng nước Nga có thể quá độ trực tiếp lên CNCS, Nhà nước quản lý trực tiếp toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối. Ông chỉ thừa nhận loại HTX tiêu thụ với tư cách là bộ máy duy nhất có tính quần chúng để phân phối có kế hoạch mà thôi. Sau nội chiến, với sự thay đổi mới trong tư duy, Lênin đã từ bỏ quan điểm quá độ trực tiếp vì lúc này về cơ bản nông nghiệp nước Nga vẫn là cá thể. Lênin đã thay chính sách “ Cộng sản thời chiến” bằng “ Chính sách kinh tế mới”. Từ đây, Lênin đã chỉ ra phép biện chứng của quá trình phát triển “ phục hồi, củng cố và phát triển kinh tế tiểu nông, đồng thời thu hút quần chúng tiểu nông vào công 10 [...]... trưởng bình quân về nguồn vốn và cho vay từ 10 – 15%/năm Phát triển viên HTX tăng từ 20% trở lên; thu nhập bình quâncủa viên và người lao động trong đơn vị tăng từ 15% trở lên… 26 Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ HỢP TÁC THÀNH PHỐ NỘI TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, hội của thành phố Nội 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý Thủ đô Nội. .. Việt nam đã định hướng phát triển các thành phần kinh tế, đối với kinh tế tập thể Đảng ta chủ trương phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác là nòng cốt Phát triển hợp tác tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành Nhà nước giúp hợp tác đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học, công nghệ, thông tin, mở rộng thị trường, xây dựng các quỹ phát triển hợp tác xã, giải quyết nợ tồn đọng... kiểu mới trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 1.3 Sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Nội về kinh tế hợp tác và HTX Các thành tựu kinh tế Nội đạt được từ việc phát huy sức mạnh các loại hình kinh tế hoạt động trên địa bàn Thực hiện nhất quán chính sách xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, Nội đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh,... việc tích lũy, phát triển có hiệu quả vốn tập thể trong hợp tác Gần đây nhất là Đại hội X (4/2006), một lần nữa, Đảng và Nhà nước ta lại tiếp tục nhấn mạnh đổi mới và phát triền các loại hình kinh tế tập thể Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế Trong đó, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng... tưởng về đổi mới cơ chế chính sách đối với kinh tế hợp tác và HTX ngày càng được khẳng định rõ nét và đúng đắn theo tư duy phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Theo tinh thần Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị: Phát triển nền nông nghiệp với nhiều thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; cùng với kinh tế HTX dần trở thành nền tảng, hợp tác và hướng dần kinh tế. .. là HTX nông nghiệp 2.2 Thực trạng phát triển Hợp tác Thành phố Nội từ 1996 đến nay 2.2.1 Thực trạng kinh tế hợp tác và HTX từ khi có Luật HTX (1996) đến nay 2.2.1.1 Tình hình chuyển đổi và thành lập mới HTX (1996 – 2001) 31 Thành phố Nội là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về công tác chuyển đổi HTX theo Luật 1996 Tính đến 31/12/2000, Nội có 535 HTX đã chuyển đổi theo... hợp tác và hướng dần kinh tế tư nhân 19 phát triển theo đúng pháp luật Tiếp tục phát triển nhiều hình thức kinh tế hợp tác, các loại hình HTX dịch vụ cho kinh tế hộ nông dân, từng bước xây dựng các HTX nông nghiệp theo Luật HTX” và chỉ rõ: Kinh tế hộ phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa là cơ sở để hình thànhphát triển kinh tế hợp tác liên kết với kinh tế hộ theo yêu cầu mới nhằm tạo ta năng... quy mô phát triển kinh tế hợp tác, HTX Nội Tuy nhiên, 5 năm thực hiện Luật HTX 1996 cho thấy chưa đáp ứng được yêu cầu tiếp tục đổi mới kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện môi trường kinh doanh, cũng như không còn phù hợp với bước phát triển mới của khu vực kinh tế hợp tác, HTX, như vấn đề về định nghĩa HTX, đối tượng tham gia HTX, trình tự thành lập và đăng ký kinh doanh, tài sản... hoàn thiện những tư tưởng đổi mới về cơ chế, chính sách đối với kinh tế hợp tác và HTX, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 68-CT/TW (5/1996) về phát triển kinh tế hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, chỉ đạo quá trình đổi mới kinh tế hợp tác và HTX, xây dựng Luật HTX Chỉ thị một mặt làm rõ vai trò và vị trí vủa kinh tế hợp tác trong điều kiện đổi mới và phát triển theo định hướng sản xuất hàng... “Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác với nhiều hình thức phong phú và đa dạng từ thấp đến cao phù hợp từng lĩnh vực và trình độ của từng địa phương trên nguyên tắc cùng có lợi, quản lý dân chủ, kết hợp được sức mạnh của tập thể và sức mạnh của hộ viên, làm cho kinh tế hợp tác trở thành một thành phần kinh tế vững mạnh, cùng với kinh tế quốc doanh trở thành xương sống của nền kinh tế quốc dân” . chung, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Phát triển kinh tế Hợp tác xã ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay làm khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu. Cho đến nay, ở trong. pháp để phát triển kinh tế hợp tác, HTX ở Hà Nội giai đoạn hiện nay. 6 B. PHẦN NỘI DUNG Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ HỢP TÁC VÀ HỢP TÁC XÃ. 1.1. Những nhận thức lý luận chung. 1.1.1 thể. Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Trong đó, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền
- Xem thêm -

Xem thêm: khoá luận tốt nghiệp đề tài Phát triển kinh tế Hợp tác xã ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, khoá luận tốt nghiệp đề tài Phát triển kinh tế Hợp tác xã ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, khoá luận tốt nghiệp đề tài Phát triển kinh tế Hợp tác xã ở Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan