Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

30 26,182 204
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2014, 21:35

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………….. 1 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài …………………………………….. 2 3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài …………………………………. 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài ……………………………………….. 2 5. Ý nhĩa của đề tài ……………………………………………………… 3PHẦN NỘI DUNGChương 1: Cơ sở lý luận vai trò của phụ nữ và công tác vận động Phụ nữ ……………………………... 41.1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ và công tác vận động Phụ Nữ ………………………. 41.2 Quan điểm của Đảng về vai trò của phụ nữ và công tác vận động phụ nữ……………………………………………………………………. 7Chương 2: Thực trạng về công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 112.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội …………………………………… 132.2 Những kết quả hoạt động trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7……………………………………………132.3 Những ưu điểm hạn chế trong công tác vận động phụ nữ ……………..172.3.1 Ưu điểm ……………………………………………………………..172.3.2 Hạn chế ……………………………………………………………..182.4 Những hạn chế trong công tác vận động phụ nữ……………………….19Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao vai trò của Hội Phụ nữ phường 7 về công tác vận động phụ nữ …………………203.1 Nâng cao nhận thức về công tác vận động phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới …………………………………………………………………………203.2 Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới, về gia đình trong công tác vận động phụ nữ ……………………...213.3 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ,giáo dục chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hoạt động xã hội ………………………………………………………..223.4 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác hội …………………..233.5 Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống ,bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích của phụ nữ ………………………………………………………………..24KẾT LUẬN MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………… 1 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài …………………………………… 2 3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài …………………………………. 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài ……………………………………… 2 5. Ý nhĩa của đề tài ……………………………………………………… 3 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận vai trò của phụ nữcông tác vận động Phụ nữ …………………………… 4 1.1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữcông tác vận động Phụ Nữ ………………………. 4 1.2 Quan điểm của Đảng về vai trò của phụ nữcông tác vận động phụ nữ……………………………………………………………………. 7 Chương 2: Thực trạng về công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 11 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội …………………………………… 13 2.2 Những kết quả hoạt động trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7……………………………………………13 2.3 Những ưu điểm hạn chế trong công tác vận động phụ nữ …………… 17 2.3.1 Ưu điểm …………………………………………………………… 17 2.3.2 Hạn chế …………………………………………………………… 18 2.4 Những hạn chế trong công tác vận động phụ nữ……………………….19 Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao vai trò của Hội Phụ nữ phường 7 về công tác vận động phụ nữ …………………20 3.1 Nâng cao nhận thức về công tác vận động phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới …………………………………………………………………………20 1 3.2 Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới, về gia đình trong công tác vận động phụ nữ …………………… 21 3.3 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ,giáo dục chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hoạt độnghội ……………………………………………………… 22 3.4 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác hội ………………… 23 3.5 Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống ,bảo vệ sức khỏe, quyền và lợi ích của phụ nữ ……………………………………………………………… 24 KẾT LUẬN 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Phụ nữ là lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển của đất nước. Với tư cách là một nữa dân số, phụ nữ đã góp phần lớn vào sự nghiệp phát triển chung của nhân loại. Do đó vấn đề phát triển của phụ nữ bao giờ cũng cũng gắn liền với sự phát triển của mỗi quốc gia ,muốn phát triển lực lượng phụ nữ phải vận động tập hợp phụ nữ vào tổ chức tạo thành khối sức mạnh, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn , vùng sâu,vùng dân tộc để họ được học tập nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ và hướng tới sự bình đẳng giới không phải là vấn đề riêng của phụ nữ mà đó là vấn đề của toàn xã hội.Trong sự phát triển xã hội phải đề cập vấn đề bình đẳng nam nữ thông qua sự tham gia của phụ nữ trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. trong đó việc tăng cường vận động phụ nữ tham gia vào hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ nữ đang gặp nhiều khó khăn về định hướng chính trị,nhiều phụ nữ chưa có hoặc đang thiếu việc làm, thu nhập thấp, tình trạng thất học, mù chử vẫn còn, nhất là ở nông thôn,vùng sâu vùng dân tộc, một bộ phận phụ nữ thiếu hiểu biết về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước, chạy theo lối sống không lành mạnh,coi thường giá trị nhân phẩm,kỷ cương, đạo lý, mắc nhiều tệ nạn xã hội, tình trạng mê tín vẫn còn tronghội hiện nay.Do đóđòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhất là Hội LHPN phải ra sức phát huy vị trí của mình lên ngang tầm với sự đòi hỏi của thòi kỳ mới, đặc biệt quan tâm đến công tác vận động phụ nữ để nâng cao trình độ năng lực của phụ nữ đáp ứng nhu cầu tình hình hiện nay.Đây chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bởi vậy công tác vận động phụ nữ là những hoạt động của Đảng, của Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, trong đó có Hội phụ nữ các cấp là nồng cốt nhằm 3 tác động đến mọi đối tượng phụ nữ một cách đồng bộ,để bồi dưỡng tổ chức động viên phụ nữ tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển và ống hiến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2/-Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: Công tác vận động phụ nữ hết sức quan trọng,vì phụ nữ có tiềm năng to lớn, kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, vào lòng yêu nước có khát vọng đưa đất nước nhanh chống vượt qua nghèo nàn lạc hậu, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ”. Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện uộc vận động “Họ tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở thực trạng công tác vận động phụ nữ trên địa bànvận dụng những kiến thức đã học từ lý luận áp dụng vào thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng nội dung đề ra một số giải pháp chủ yếu ,nhằm góp phần vào công tác vận động phụ nữ ngày càng có hiệu quả đáp ứng nhu cầu của xã hội. 3/- Phạm vi và đối tượng nghiên cứu đế tài: Phạm vi nghiên cứu tập trung phân tích tình hình hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn phường 7 nhiệm kỳ ( 2006-2011). Đối tượng nghiên cứu qua tình hình thực tế của công tác hội , vận động tập hợp phụ nữ giúp cho Hội LHPN hiểu rõ vai trò, vị trí và chức năng hoạt động của Hội,từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò của tổ chức hội trong công tác vận động phụ nữ. 4/-Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh và có sử dụng phương pháp so sánh , chứng minh để làm rõ vấn đề của tiểu luận. 4 Đồng thời thông qua điều tra chọn lọc phân tích, tổng hợp các tài liệu, tư liệu có liên quan. 5/- Ý nghĩa của chủ đề: Qua đề tài giúp chúng ta nắm vững quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác vận động phụ nữ ,nắm vững thực trạng công tác vận động phụ nữ trên địa bàn.Từ đó đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao công tác vận động tập hợp đông đảo quần chúng phụ nữ tham gia vào các tổ chức chính trị ,đồng thời cũng như tổ chức hội LHPH thực hiện phương chăm “Nơi nào có phụ nữ nơi đó có tổ chức Hội” và phong trào của Hội ngày càng phát triển ,tiến bộ, thực hiện công tác vận động phụ nữ đạt hiệu quả cao góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 5 6 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: cơ sở lý luận về vai trò của phụ nữcông tác vận động phụ nữ: 1.1 Quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin ,Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữcông tác vận động phụ nữ: Quan điểm duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác- Lênin đã khẳng định :Địa vị của phụ nữ tronghội không phải là một hiện tượng riêng biệt tách rời ngoài xã hội, bất di bất dịch,mà gắng liền với sự biến đổi củahội loài người trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội cùng với phương thức sản xuất và những điều kiện kinh tế xã hội nhất định .Trong quá trình phát triển củahội loài người ,phụ nữvai trò lớn đối với sự phát triển củahội C. Mác cũng đã khái quát như sau : “Ai đã biết về lịch sử thì biết rằng muốn sửa sang xã hội mà không có phụ nữ giúp vào thì chắc chắn không làm nổi ,xem tư tưởng và việc làm của đàn bà con gái thì biết xã tiến bộ như thế nào” Nói về con đường giải phóng phụ nữ Chủ nghĩa Mác- Lênin, khẳng định “Sự nghiệp giải phóng phụ nữ là bộ phận khắn khích gắn liền với sự nghiệp giải phóng giai cấp với cuộc đấu tranh cách mạng để xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ” đồng thời V.l.Lênin khi nói về chính quyền xô viết và địa vị của người phụ nữ ông đã khẳng định:không có thể và không bao giờ “tự do” thực sự chừng nào phụ nữ còn chưa giải phóng khỏi độc quyền mà luật pháp giành riêng cho “nam giới”. Bên cạnh đó, vị lảnh tụ Nguyễn Ái Quốc của chúng ta cũng đề cặp không ít vấn đề phụ nữ trước khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Người nói: “Muốn giải phóng phụ nữ thật sự ,muốn mang lại quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ trước hết phải tiến hành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân”Từ đó Người cổ vũ phụ nữ tham gia cách mạng, giành độc lập cho dân tộc , Người phân tích rằng đất nước có được độc lập,nhân dân có được tự do thì phụ nữ mới có cơ hội được giải phóng, được bình đẳng Bác kêu gọi : “Vậy cho nên chị em phụ nữ ta hết 7 lòng giúp với các đồng chí đàn ông làm cách mạng , bao giờ cách mạng thành công rồi sẽ muốn gì thì muốn.” Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi phụ nữ đoàn kết lại với ý nghiã sâu sắc qua câu nói “Can đảm thay, phận thuyền quyên vì nước quên mình” đó chính là hình ảnh Trưng Nữ Vương, tuy chỉ trong 3 năm nhưng cũng đủ làm cho bọn tu mi quân giặc hú vía. Như buổi ấy là buổi phong kiến mà đàn bà con gái còn biết cách mạng ,Huống chi bây giờ hai chữ quyền đã rầm rầm khắp thế giới chị em ta đã gặp cảnh nước suy,nỡ lòng nào ngồi yên được.Chị em ơi mau mau đoàn kết lại . Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lảnh tụ vĩ đại,Người lảnh đạo cả dân tộc lúc nào cũng tỷ mỉ mọi việc, nhất là quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ,Bác đã từng nói “Có người nghĩ rằng Bác không có gia đình, chắc không hiểu gì về vấn đề này. Bác tuy không có gia đình riêng, nhung Bác có một đạigia đình lớn đó, Bác có thể suy đón gia đình nhỏ….Muốn sản xuất nhiều thì phải có nhiều lao động, muốn có nhiều sức lao động thì phải giải phóng sức lao động của phụ nữ, nói phụ nữ là nói phần nữa củahội ”.Nếu không giải phóng được phụ nữ thì không giải phóng được một nữa loài người, Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng xã hội chỉ có một nữa” (Hồ Chí Minh năm 1970, vấn đề giải phóng phụ nữ, nhà xuất bản phụ nữ Hà nội). Trong những năm đầu thế kỷ XX, dưới tác độngcủa chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi, đặc biệt là đời sống xã hội của phụ nữ .Đánh giá via trò của phụ nữ Việt Nam tronghội cũng như vấn đề quyền lợi phụ nữ và giải phóng phụ nữ đã trở thành vấn đề được xã hội quan tâm .Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho ta thấy rõ quan điểm của Người đối với vấn đề này,đó là:Vạch trần tội ác của chủ nghĩa thực dân đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ lao động, khẳng định vai trò của phụ nữ trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như đấu tranh giải phóng giai cấp và đấu tranh giải phóng chính mình. Để nói về vai trò phụ nữ và giải phóng phụ nữ Bác Hồ đã viết rất nhiều bài báo tố cáo tội ác của chủ nghĩa thực dân, đồng thời vạch rõ tình cảnh bị áp 8 bức bốc lột và đàn áp thậm tệ của nhân dân các nước thuộc địa, đặc biệt Người đã nhấn mạnh rằng ở các nước thuộc địa phụ nữ chính là những người bị bốc lột tàn bạo, bị áp bức dã man nhất và chiếm số đông nhất .Người đã dựng nên một bức tranh cho người đọc thấy tình cảnh của phụ nữ Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp.Đó là hình ảnh về những người phụ nữ lao động nghèo khổ làm nghề gánh muối có thể bị giết chết, bị đánh đập dã man .Đó là việc những người phụ nữ bất kể bà già, trẻ em phụ nữ có thai hay cho con bú điều có thể bị hãm hiếp hoặc tra tấn một cách man rợ mà không một người có lương tri nào hình dung nổi .Người đã không chỉ nêu lên cho người đọc thấy phụ nữ Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp bị áp bức rất dã man mà còn vạch rõ sự bất công , không có công lý dưới chế độ thuộc địa. Người cũng chỉ ra rằng nếu nước nhà được độc lập thì nhân dân mới được tự do, trong đó có cả phụ nữ “Đàn bà, con gái cũng nằm trong nhân dân,nếu cả dân tộc được tự do,đương nhiên họ cũng được tự do”. Trong lịch sử chiến tranh, người phụ nữ Việt Nam có tấm lòng yêu nước sâu sắc, phụ nữ luôn là chiến sĩ chống giặc ngoại xâm, chống phong kiến.Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước luôn có phụ nữ tham gia. Người phụ nữ Việt Nam gắn bó với vận mệnh của đất nước,của dân tộc từ thời kỳ hai bà Trưng đánh giặc Mông, Hán,bà Triệu chống quân Ngô, hình ảnh bà Yến Phi chống chế độ phong kiến, chị nữ anh hùng vùng đất đỏ Võ Thị Sáu,câu nói bất hữu “đánh giặc còn cái lai quần cũng đánh” của Chị Út Tịch huyện cầu Kè và những chị lảnh đạo tài tình chị Nguyễn Thị Minh Khai , Nguyễn Thị Định , nữ anh hùng Tô Thị Huỳnh, Kiên Thị Nhẫn của quê hương châu thành đã anh dũng hy sinh lúc còn son trẻ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ .Bên cạnh đó lực lượng phụ nữ còn đóng vai trò rất quan trọng trong tăng gia sản xuất, là hậu phương vững chắc cho tuyền tuyến.Chị em phụ nữ đã góp phần công sức to lớn của mình trong việc nuôi quân và dân “ăn no đánh thắnggiặc” với khẩu hiệu “ba sẳn sàng ,ba đảm đang”.Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân vừa là người thầy người mẹ đầu tiên của con người .Khả năng và điều 9 kiện lao động ,trình độ ,văn hóa,vị trí xã hội, đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.Vì vậy giải phóng phụ nữ chínhcông tác vận động là mục tiêu quan trọng trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội của nước ta là nhiệm vụ của các cấp Đảng ,Chính quyền và đoàn thể trong đó vai trò của Hội LHPN là nồng cốt. Phụ nữ Việt Nam có truyền thống lịch sử vẽ vang có tiềm năng to lớn là lực lượng quan trọng trong công tác đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội .Vì phụ nữ có tiềm năng hùng hậu , kế thừa tin hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng qua các cuộc giao lưu Quốc tế .Ngày nay phụ nữ có những mặc cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước nhanh chống vượt qua nghèo nàn lạc hậu , thực hiện mục tiêu “Dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”Phụ nữ đồng tình ủng hộ tham gia vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, đã và đang xuất hiện nhiều tài năng trẻ, nhiều tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, trong học tập, hoạt động khoa học kỷ thuật, văn hóa nghệ thuật, trong thể thao và công táchội . Trong gia đình vị trí của phụ nữ tiếp tục được tôn trọng, chị em tham gia nhiều trong việc quản lý,tổ chức, chăm lo cuộc sống gia đình và tham gia trong quyết định các vấn đề quan trọng trong gia đình, phụ nữ còn là thành viên tích cực nồng cốt trong gia đình,tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam, thông qua các phong trào, thực hiện các chương trình mục tiêu, vai trò của phụ nữ đã góp phần rất nhiều trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 1.2 Quan điểm của Đảng về vai trò của phụ nữcông tác vận dộng phụ nữ: Phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội là một trong những mục tiêu quan điểm của cách mạng Việt Nam trong thởi kỳ mới. 10 [...]... lớn đến việc vận động tập hợp quần chúng phụ nữ Chương 3: một số giải pháp để nâng cao vai trò của Hội phụ nữ phường 7 về công tác vận động phụ nữ: 3.1 Nâng cao nhận thức về công tác vận động phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới: Thực hiện công tác vận động phụ nữ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 04 ngày 12 /7/ 1993 của Bộ chính trị về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình... tâm đến lợi ích xã hộicộng đồng .công tác vận động phụ nữ là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương Chương 2: Thực trạng về công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội: 13 Phường 7 là một trong mười phường ,xã của Thành phố Trà Vinh tiếp giáp các phường xã như sau : Phía Đông giáp : Phường 2, Phường 6 thành phố Trà vinh Phía Tây giáp... Về vấn đề giải phóng phụ nữ (Nhà xuất bản phụ nữ Hà Nội) 3 Quan điểm của Đảng về công tác vận động phụ nữ 4 Các Văn bản của Đảng về công tác phụ nữ 5 Văn kiện đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ X 6 .Nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể tập 2 7 Vì sự tiến bộ Phụ nừ tỉnh Trà Vinh 8 Báo cáo hoạt động Tổng kết của Hội LHPN phường 7 nhiệm kỳ 200 6-2 011 9 Truy cập Internet 10 Báo cáo tình hình thực tế ở địa phương... nhu cầu củahội 12 Công tác vận động phụ nữ là trách nhiệm của hệ thống chính trị của toàn xã hội, và từng gia đình Trong đó hạt nhân lảnh đạo là cấp ủy Đảng, trách nhiệm trực tiếp quản lý Nhà nước các cấp, vai trò nồng cốt là các cấp hội LHPN Việt Nam Quan điểm này được xác định rõ: công tác vận động phụ nữ là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của Đảng, chính quyền, Hội LHPN Việt... Nguyệt Hóa – Huyện Châu Thành- Tỉnh Trà Vinh Phía Nam giáp : Phường 8, Phường 9 thành phố Trà Vinh Phía Bắc giáp :Xã Long Đức – Phướng 1 thành phố Trà Vinh Phường 7 thành phố Trà vinh có quốc lộ 53 xuyên qua , đi vào trung tâm thành phố Tình lỵ Là địa bàn rộng,dân số đông,tổng diện tích tự nhiên 5 87 ha, phường có 10 khóm, với 3.4 67 hộ, dân số chung 15.985 người , dân tộc Khmer 5 37 với 2.535 nhân khẩu... bếp” Trong điều kiện hiện nay quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác vận động quần chúng bằng hành động thiết thực, vì vậy nhận thức về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ chính là thực hiện đổi mới về công tác vận động quần chúng phụ nữ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của Hội LHPN trong toàn bộ đời sống xã hội, trong đấu tranh giành độc lập, cũng như trong. .. tình hình mới đã nêu rõ “Giải phóng phụ nữ là mục tiêu là nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới” Quán triệt chỉ thị số 37 ngày 22 16/5/1994 của Ban Bí Thư “một số vấn đề công tác phụ nữ trong tình hình mới” và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác vận động phụ nữ đã khẳng định vai trò vị trí của phụ nữ Đoàn kết vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực lao động, học tập sáng tạo,xây dựng gia... nước phụ nữ nêu cao tinh thần cần cù, thông minh sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước, nồng cốt trong các phong trào, các mặt công tác Hội, của Đảng ,Chính quyền và xã hội Do đó tăng cường đổi mới trong công tác công tác vận động phụ nữ là điều tất yếu nhằm phát huy tiềm năng của phụ nữ, không để lảng phí nguồn nhân lực hữu ích của xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ , tham... thiếu mạnh dạng chủ động trong công tác nên đạt hiệu quả chưa cao, chua thật sự thu hút chị em phụ nữ Định kiến vẫn còn tồn tại trong gia đình và xã hội ,cấp Ủy và ủy ban chưa quan tâm đến công tác của Hội, chưa nhận thức đầy đủ về công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, chưa thật sự coi trọng , chủ động tạo nguồn trong công tác tạo nguồn cán bộ nữ, đồng thời có những... trong sản xuất gặp lỗ, nên trong đời sống kinh tế gia đình gặp khó khăn 15 2.2 Những kết quả hoạt động trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường : Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hòa bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiện bộ xã hội trên toàn thế giới Hoạt động với mục đích vì sự . vai trò phụ nữ và công tác vận động Phụ Nữ ………………………. 4 1.2 Quan điểm của Đảng về vai trò của phụ nữ và công tác vận động phụ nữ …………………………………………………………………. 7 Chương 2: Thực trạng về công tác. công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 11 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội …………………………………… 13 2.2 Những kết quả hoạt động trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn phường 7 …………………………………………13 2.3. về công tác vận động phụ nữ ,nắm vững thực trạng công tác vận động phụ nữ trên địa bàn. Từ đó đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao công tác vận động tập hợp đông đảo quần chúng phụ nữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh, Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh, Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn