Pháp luật về thành lập và tổ chức hoạt động của Cty TNHH hai thành viên trở lên Tùng Phương

36 1,135 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2012, 16:32

Luận văn : Pháp luật về thành lập và tổ chức hoạt động của Cty TNHH hai thành viên trở lên Tùng Phương Giáo viên hớng dẫn: Nguyễn Hợp Toàn.Sinh viên thực hiện: Ngô Việt Hà.Lp: luật kinh doanh k46.đề cơng chi tiếtTên đề tài : Pháp luật về thành lập tổ chức hoạt động của công ty TNHH hai thành viên trở lên Tùng PhơngLời nói đầuNội dung Phần I : khái quát chung về công ty TNHH hai thành viên trở lên . I. Khái niệm đặc điểm. 1.Khái niệm : công ty TNHH là loại hình cônh ty gồm không quá 50 thành viên góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ củ công ty bằng tài sản của mình. 2.Đặc điểm : theo Điều 38 Luật doanh nghiệp thì công ty TNHH có các đặc điểm sau đây: - Là doang nghiệp có không quá 50 thành viên trong suốt quá trình hoạt động. - công ty TNHH là 1 pháp nhân. - công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng tài sản của mình(trách nhiệm hữu hạn).Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ các nghiã vụ tài sản khác của công ty trong phần tài sản mà mình đã cam kết góp vào công ty.Nh vậy,trong công ty trách nhiệm hữu hạn có sự phân tách tài sản: tài sản của công ty tài sản của thành viên. Nguyên tắc phân tách tài sản đợc áp dụng trong mọi quan hệ tài sản,nợ nần trách nhiệm của công ty. - Công ty trách nhiệm hữu hạn không đợc phát hành cổ phần. - phần vốn góp của thành viên chỉ đợc chuyển nhợng theo qui định tại điều 43,44 45 của luật này. 3. Khái quát chung về công ty trách nhiệm hữu hạn của các n ớc trên thế giới a.ý nghĩa sự ra đời của công ty trách nhiệm hữu hạn. - khác với tất cả các loại hình công ty, công ty tráh nhiệm hữu hạn là sản phẩm của hoạt động lập pháp. Các loại hình công ty khác do các thơng gia lập ra,pháp luật thừa nhận góp phần hoàn thiện nó.Năm 1892, Luật về công ty trách nhiệm hữu hạn ở Đức đợc ban hành, trớc đó đã có luật công ty cổ phần ban hành năm 1870. Các nhà làm luật cho rằng: + Mô hình công ty cổ phần không thích hợp cho các nhà đầu t vừa nhỏ. Các qui định quá phức tạp trong luật công ty cổ phần không cần thiết cho loại công ty vừa nhỏ có ít thành viên thờng là họ quen biết nhau. + Chế độ chịu trách nhiệm vô hạn của công ty đối nhân không thích hợp với tất cả các nhà đầ t. Biết phân tán rủi ro là một trong các lý do để thành đạt trong kinh doanh. công ty trách nhiệm hữu hạn là loại công ty kết hợp đợc u điểm về chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn của công ty cổ phần u điểm các thành viên quen biết nhau của công ty đối nhân. Nó khắc phục đợc nhợc điểm về sự phức tạp khi thành lập quản lí của công ty cổ phần nhựơc điểm không phân chia đợc ruỉ ro của công ty đối nhân. Đúng nh dự đoán cuẩ các nhà làm luật , sau khi có luật công ty trách nhiệm hữu hạn, các nhà đầu t hào hứng hởng ứng. Số lợng các công ty trách nhiệm hữu hạn tăng nhanh hiện nay nó là một trong những công ty quan trọng nhất ở Cộng hoà liên bang Đức. Sau 1892, ở hầu hết các nớc châu Âu lục địa, Nam Mĩ cũng có luật công ty trách nhiệm hữu hạn. Thực tế ở Việt Nam chứng minh các nhà đầu t rât a thích thàn lập công ty trách nhiệm hữu hạn.Từ sau khi có luật công ty đến nay , số lợng các công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều hơn hẳn các công ty cổ phần. b. Bản chất chế độ trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn. *. Bản chất. Bất kì ai khi tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn đều có thể đặt câu hỏi, tại sao lại gọi loại công ti này là công ty trách nhiệm hữu hạn, khi các công ty đối vốn đều có đặc trng cơ bản là chế độ trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại công ty trung gian giữa công ty đối nhân công ty đối vốn, nó vừa có những tính chất của công ty đối nhân, là các thành viên quen biết nhau; việc thành lập, quản lí công ty đơn giản hơn công ty cổ phần. Do đó dễ làm ngời ta nhầm lẫn với công ty đối nhân vì vậy, phải phân biệt rõ ràng ngay từ khi đặt tên. Còn khi nói tới công ty cổ phần thì đơng nhiên ai cũng hiểu về chế độ trách nhiệm hữu hạn của nó. *.Chế độ trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty đối vốn, trong đó các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty. *.Những đặc trng cơ bản của công ty trách nhiệm hữu hạn. - Công ty trách nhiệm hữu hạn là một pháp nhân độc lập, địa vị pháp lí này quyết định chế độ trách nhiệm cuả công ty. - Thành viên của công ty không nhiều thờng là những ngời quen biết nhau. - Vốn điều lệ chia thành từng phần, mỗi thành viên có thể góp nhiều, ít khác nhau bắt buộc phải góp đủ khi công ty thành lập, công ty phải bảo tồn vốn ban đầu. Nguyên tắc này thể hiên rõ trong quá trình góp vốn phân chia lợi nhuận.trong điều lệ công ty phải ghi rõ vốn ban đầu. - phần vốn góp không thể hiện dới hình thức cổ phiếu rất khó chuyển nhợng ra bên ngoài. - trong quá trình hoạt động, không đợc phép công khai huy động vốn trong công chúng (không đợc phát hành cổ phiếu). - Về tổ chức, điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn đơn giản hơn so với công ty cổ phần, về mặt pháp lí,công ty trách nhiệm hữu hạn thờng chịu sự điều chỉnh bắt buộc ít hơn công ty cổ phần. Có thể nói công ty trách nhiệm hữu hạn là mô hình lí tởng đẻ kinh doanh ở mô hình vừa nhỏ. Luật pháp các nớc còn thừa nhận công ty trách nhiệm hữu hạn một chủ: công ty một chủ là kết quả pháp lí đặc biệt của quá trình phát triển. Các công ty đối vốn vẫn có khả năng tồn tại phát triển khi toàn bộ tài sản của công ty chuyển vào tay một thành viên duy nhất trở thành công ty một ngời. Có thể nói rằng theo định nghĩa về công ty thì công ty một ngời không phải là công ty thực sự, bởi lẽ về bản chất nó chính là doanh nghiệp t nhân. vấn đề là tại sao pháp luật các nớc lại thừa nhận loại công ty này. trong hệ thống kinh tế thị tr-ờng, chế độ trach nhiệm hữu hạn tạo điều kiện cho các nhà kinh doanh hạn chế đợc rủi ro bằng cách chia sẻ trach nhiệm cho nhiều ngời, làm cho các nhà đầu t mạnh dạn đầu t vào bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào có lợi cho xã hội. Trờng hợp ng-ợc lại, nếu phải chịu trách nhiệm vô hạn, họ không dám đầu t vào những khu vực có khả năng rủi ro lớn nh vậy sẽ không có lợi cho xã hội. Lịch sử phát triển các công ty thời gian gần đây cho thấy công ty trách nhiệm hữu hạn một ngời chiếm vị trí khá quan trọng ở các nớc Châu Âu.II. Tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đợc quy định tại Điều 46 luật doanh nghiệp 2005:iu 46. C cu t chc qun lý cụng tyCụng ty trỏch nhim hu hn hai thnh viờn tr lờn cú Hi ng thnh viờn, Ch tch Hi ng thnh viờn, Giỏm c hoc Tng giỏm c. Cụng ty trỏch nhim hu hn cú t mi mt thnh viờn tr lờn phi thnh lp Ban kim soỏt; trng hp cú ớt hn mi mt thnh viờn, cú th thnh lp Ban kim soỏt phự hp vi yờu cu qun tr cụng ty. Quyn, ngha v, tiờu chun, iu kin v ch lm vic ca Ban kim soỏt, Trng ban kim soỏt do iu l cụng ty quy nh.Ch tch Hi ng thnh viờn hoc Giỏm c hoc Tng giỏm c l ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty theo quy nh ti iu l cụng ty. Ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty phi thng trỳ ti Vit Nam; trng hp vng mt Vit Nam trờn ba mi ngy thỡ phi u quyn bng vn bn cho ngi khỏc theo quy nh ti iu l cụng ty thc hin cỏc quyn v ngha v ca ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty.1. Hội đồng thành viên :theo Điều 47 luật doanh nghiệp 2005 qui định.iu 47. Hi ng thnh viờn1. Hi ng thnh viờn gm cỏc thnh viờn, l c quan quyt nh cao nht ca cụng ty. Thnh viờn l t chc ch nh ngi i din theo u quyn tham gia Hi ng thnh viờn. iu l cụng ty quy nh c th nh k hp Hi ng thnh viờn, nhng ớt nht mi nm phi hp mt ln.2. Hi ng thnh viờn cú cỏc quyn v nhim v sau õy:a) Quyt nh chin lc phỏt trin v k hoch kinh doanh hng nm ca cụng ty;b) Quyt nh tng hoc gim vn iu l, quyt nh thi im v phng thc huy ng thờm vn;c) Quyt nh phng thc u t v d ỏn u t cú giỏ tr trờn 50% tng giỏ tr ti sn c ghi trong bỏo cỏo ti chớnh ti thi im cụng b gn nht ca cụng ty hoc mt t l khỏc nh hn quy nh ti iu l cụng ty;d) Quyt nh gii phỏp phỏt trin th trng, tip th v chuyn giao cụng ngh; thụng qua hp ng vay, cho vay, bỏn ti sn cú giỏ tr bng hoc ln hn 50% tng giỏ tr ti sn c ghi trong bỏo cỏo ti chớnh ti thi im cụng b gn nht ca cụng ty hoc mt t l khỏc nh hn quy nh ti iu l cụng ty;) Bu, min nhim, bói nhim Ch tch Hi ng thnh viờn; quyt nh b nhim, min nhim, cỏch chc, ký v chm dt hp ng i vi Giỏm c hoc Tng giỏm c, K toỏn trng v ngi qun lý khỏc quy nh ti iu l cụng ty;e) Quyt nh mc lng, thng v li ớch khỏc i vi Ch tch Hi ng thnh viờn, Giỏm c hoc Tng giỏm c, K toỏn trng v ngi qun lý khỏc quy nh ti iu l cụng ty;g) Thụng qua bỏo cỏo ti chớnh hng nm, phng ỏn s dng v phõn chia li nhun hoc phng ỏn x lý l ca cụng ty;h) Quyt nh c cu t chc qun lý cụng ty;i) Quyt nh thnh lp cụng ty con, chi nhỏnh, vn phũng i din;k) Sa i, b sung iu l cụng ty;l) Quyt nh t chc li cụng ty;m) Quyt nh gii th hoc yờu cu phỏ sn cụng ty;n) Cỏc quyn v nhim v khỏc theo quy nh ca Lut ny v iu l cụng ty.Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các thành viên công ty. Nừu thành viêntổ chức thì phải chỉ định đại diện của mình vào hội đồng thành viên. Thành viên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho thành viên khác dự họp hội đồng thành viên. Là cơ quan tập thể, hội đồng thành viên khônh làm việc thờng xuyên mà chỉ tồn tại trong thời gian họp ra quyết định trên cơ sở biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản. Hội đồng thành viên họp óit nhất mỗi năm 1 lầnvà có thể đợc triệu tập bất cứ lúc nào theo yêu cầu của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc của thành viên(hoặc nhóm thành viên) sở hữu trên 25% vốn điều lệ của công ty (hoặc tỉ lệ khác nhỏ hơn do điều lệ công ti qui định). Thủ tục triệu tập họp hội đồng thành viên, điều kịên, thể thức tiến hành họp ra quyết định của hội đồng thành viên đợc thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 50 đén Điều 54 Luật doanh nghiệp.2. Chủ tịch hội đồng thành viên : theo Điều 48 Luật doanh nghiệp quy định. iu 49. Ch tch Hi ng thnh viờn1. Hi ng thnh viờn bu mt thnh viờn lm Ch tch. Ch tch Hi ng thnh viờn cú th kiờm Giỏm c hoc Tng giỏm c cụng ty.2. Ch tch Hi ng thnh viờn cú cỏc quyn v nhim v sau õy:a) Chun b hoc t chc vic chun b chng trỡnh, k hoch hot ng ca Hi ng thnh viờn;b) Chun b hoc t chc vic chun b chng trỡnh, ni dung, ti liu hp Hi ng thnh viờn hoc ly ý kin cỏc thnh viờn;c) Triu tp v ch trỡ cuc hp Hi ng thnh viờn hoc t chc vic ly ý kin cỏc thnh viờn;d) Giỏm sỏt hoc t chc giỏm sỏt vic thc hin cỏc quyt nh ca Hi ng thnh viờn;) Thay mt Hi ng thnh viờn ký cỏc quyt nh ca Hi ng thnh viờn;e) Cỏc quyn v nhim v khỏc theo quy nh ca Lut ny v iu l cụng ty.3. Nhim k ca Ch tch Hi ng thnh viờn khụng quỏ nm nm. Ch tch Hi ng thnh viờn cú th c bu li vi s nhim k khụng hn ch.4. Trng hp iu l cụng ty quy nh Ch tch Hi ng thnh viờn l ngi i din theo phỏp lut thỡ cỏc giy t giao dch phi ghi rừ iu ú.5. Trng hp vng mt thỡ Ch tch Hi ng thnh viờn u quyn bng vn bn cho mt thnh viờn thc hin cỏc quyn v nhim v ca Ch tch Hi ng thnh viờn theo nguyờn tc quy nh ti iu l cụng ty. Trng hp khụng cú thnh viờn c u quyn hoc Ch tch Hi ng thnh viờn khụng lm vic c thỡ cỏc thnh viờn cũn li bu mt ngi trong s cỏc thnh viờn tm thi thc hin quyn v nhim v ca Ch tch Hi ng thnh viờn theo nguyờn tc a s quỏ bỏn Chủ tịch hội đồng thành viên có thể là ngời đại diện theo pháp luật của công ty nếu điều lệ công ty quy định nh vậy. Trong trờng hợp này các giấy tờ giao dịch của công ti phaỉ ghi rõ t cách đại diên theo pháp luật cho công ty của chủ tịch hội đồng thành viên. Ngoài quyền nghĩa vụ đơc quy định ở trên thì theo Điều 12 nghị định số 139/2007/NĐ-CP có quy định:iu 12. Hng dn b sung v mt s quyn v ngha v ca thnh viờn cụng ty trỏch nhim hu hn1. Trng hp cỏ nhõn l thnh viờn cụng ty trỏch nhim hu hn b tm gi, tm giam, b kt ỏn tự hoc b Tũa ỏn tc quyn hnh ngh vỡ phm cỏc ti buụn lu, lm hng gi, kinh doanh trỏi phộp, trn thu, la di khỏch hng v cỏc ti khỏc theo quy nh ca phỏp lut, thỡ thnh viờn ú y quyn cho ngi khỏc tham gia Hi ng thnh viờn qun lý cụng ty.2. i vi cụng ty trỏch nhim hu hn cú hai thnh viờn, nu cú thnh viờn l cỏ nhõn lm ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty b tm gi, tm giam, trn khi ni c trỳ, b mt hoc b hn ch nng lc hnh vi dõn s hoc b Tũa ỏn tc quyn hnh ngh vỡ phm cỏc ti buụn lu, lm hng gi, kinh doanh trỏi phộp, trn thu, la di khỏch hng v cỏc ti khỏc theo quy nh ca phỏp lut thỡ thnh viờn cũn li ng nhiờn lm ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty cho n khi cú quyt nh mi ca Hi ng thnh viờn.3. Trng hp cụng ty khụng mua li phn vn gúp, khụng thanh toỏn c phn vn gúp c mua li hoc khụng tha thun c v giỏ mua li phn vn gúp nh quy nh ti iu 43 ca Lut Doanh nghip thỡ thnh viờn yờu cu cụng ty mua li cú quyn chuyn nhng phn vn gúp ca mỡnh cho ngi khỏc. Trong trng hp ny, vic chuyn nhng khụng bt buc phi thc hin theo quy nh ti iu 44 ca Lut Doanh nghip.4. Thnh viờn cha gúp hoc ó gúp vn nhng cha gúp v ỳng hn s vn nh ó cam kt thỡ phi tr lói cao nht ca cỏc ngõn hng thng mi cho n khi np s vn ó cam kt gúp, tr trng hp iu l cụng ty cú quy nh khỏc hoc cỏc thnh viờn cú tha thun khỏc.3. Giám đốc( Tổng giám đốc): quy định tại Điều 55 Luật doanh nghiệp 2005.iu 55. Giỏm c hoc Tng giỏm c1. Giỏm c hoc Tng giỏm c cụng ty l ngi iu hnh hot ng kinh doanh hng ngy ca cụng ty, chu trỏch nhim trc Hi ng thnh viờn v vic thc hin cỏc quyn v nhim v ca mỡnh. 2. Giỏm c hoc Tng giỏm c cú cỏc quyn v nhim v sau õy:a) T chc thc hin cỏc quyt nh ca Hi ng thnh viờn;b) Quyt nh cỏc vn liờn quan n hot ng kinh doanh hng ngy ca cụng ty;c) T chc thc hin k hoch kinh doanh v phng ỏn u t ca cụng ty;d) Ban hnh quy ch qun lý ni b cụng ty;) B nhim, min nhim, cỏch chc cỏc chc danh qun lý trong cụng ty, tr cỏc chc danh thuc thm quyn ca Hi ng thnh viờn;e) Ký kt hp ng nhõn danh cụng ty, tr trng hp thuc thm quyn ca Ch tch Hi ng thnh viờn;g) Kin ngh phng ỏn c cu t chc cụng ty;h) Trỡnh bỏo cỏo quyt toỏn ti chớnh hng nm lờn Hi ng thnh viờn;i) Kin ngh phng ỏn s dng li nhun hoc x lý l trong kinh doanh;k) Tuyn dng lao ng;l) Cỏc quyn v nhim v khỏc c quy nh ti iu l cụng ty, hp ng lao ng m Giỏm c hoc Tng giỏm c ký vi cụng ty theo quyt nh ca Hi ng thnh viờn. Giám đốc( Tổng giám đốc) là ngời đại diện theo pháp luật của công ty, trừ trờng hợp điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên là đại diên theo pháp luật của công ty. Theo Điều 13 nghị định số 139/2007/NĐ-CP có quy định:iu 13. Hng dn b sung v Giỏm c (Tng giỏm c) v thnh viờn Hi ng qun tr1. Giỏm c (Tng giỏm c) cụng ty c phn, cụng ty trỏch nhim hu hn hai thnh viờn tr lờn phi cú cỏc tiờu chun v iu kin sau õy:a) Cú nng lc hnh vi dõn s v khụng thuc i tng b cm thnh lp v qun lý doanh nghip quy nh ti khon 2 iu 13 ca Lut Doanh nghip;b) C ụng l cỏ nhõn s hu ớt nht 5% s c phn ph thụng (i vi cụng ty c phn), thnh viờn l cỏ nhõn s hu ớt nht 10% vn iu l (i vi cụng ty trỏch nhim hu hn) hoc ngi khỏc thỡ phi cú trỡnh chuyờn mụn hoc kinh nghim thc t trong qun tr kinh doanh hoc trong ngnh, ngh kinh doanh chớnh ca cụng ty.Trng hp iu l cụng ty quy nh tiờu chun v iu kin khỏc vi tiờu chun v iu kin quy nh ti im ny, thỡ ỏp dng tiờu chun v iu kin do iu l cụng ty quy nh;c) i vi cụng ty con ca cụng ty cú phn vn gúp, c phn ca Nh nc chim hn 50% vn iu l, thỡ ngoi cỏc tiờu chun v iu kin quy nh ti cỏc im a v b khon ny, Giỏm c (Tng giỏm c) ca cụng ty con khụng c l v hoc chng, cha, cha nuụi, m, m nuụi, con, con nuụi hoc anh, ch, em rut ca ngi qun lý cụng ty m v ngi di din phn vn nh nc ti cụng ty con ú.2. Giỏm c (Tng giỏm c) cụng ty trỏch nhim hu hn mt thnh viờn l t chc phi cú cỏc tiờu chun v iu kin sau õy:a) Cú nng lc hnh vi dõn s v khụng thuc i tng b cm thnh lp v qun lý doanh nghip quy nh ti khon 2 iu 13 ca Lut Doanh nghip;b) Cú trỡnh chuyờn mụn, kinh nghim thc t tng ng trong qun tr kinh doanh hoc trong cỏc ngnh, ngh kinh doanh ch yu ca cụng ty, tr trng hp iu l cụng ty cú quy nh khỏc;c) Trng hp ch s hu cụng ty l c quan nh nc hoc doanh nghip cú hn 50% s hu nh nc thỡ ngoi cỏc tiờu chun v iu kin quy nh ti cỏc im a v b khon ny, Giỏm c (Tng giỏm c) khụng c l v hoc chng, cha, cha nuụi, m, m nuụi, con, con nuụi hoc anh, ch, em rut ca ngi ng u, cp phú ca ngi ng u c quan nh nc v ngi i din phn vn nh nc ti cụng ty ú.3. Thnh viờn Hi ng qun tr cụng ty c phn phi cú cỏc tiờu chun v iu kin sau õy:a) Cú nng lc hnh vi dõn s, khụng thuc i tng b cm thnh lp v qun lý doanh nghip quy nh ti khon 2 iu 13 ca Lut Doanh nghip; b) C ụng l cỏ nhõn s hu ớt nht 5% tng s c phn ph thụng; hoc c ụng s hu ớt hn 5% tng s c phn, ngi khụng phi l c ụng thỡ phi cú trỡnh chuyờn mụn hoc kinh nghim trong qun lý kinh doanh hoc trong ngnh, ngh kinh doanh chớnh ca cụng ty.Trng hp iu l cụng ty quy nh tiờu chun v iu kin khỏc vi tiờu chun v iu kin quy nh ti im ny thỡ ỏp dng tiờu chun v iu kin do iu l cụng ty quy nh.4. Nu iu l cụng ty khụng quy nh khỏc thỡ Ch tch Hi ng thnh viờn, Ch tch cụng ty, Ch tch Hi ng qun tr v Giỏm c/Tng giỏm c ca cụng ty ú cú th kiờm Ch tch Hi ng thnh viờn, Ch tch cụng ty, Ch tch Hi ng qun tr hoc Giỏm c/Tng giỏm c (tr Giỏm c/Tng giỏm c cụng ty c phn) ca cụng ty khỏc.5. Trng hp cỏ nhõn ngi nc ngoi c giao lm ngi i din theo phỏp lut ca doanh nghip, thỡ ngi ú phi Vit Nam trong sut thi hn ca nhim k v phi ng ký tm trỳ theo quy nh ca phỏp lut. Trng hp xut cnh khi Vit Nam trong thi hn quỏ 30 ngy liờn tc thỡ phi: a) y quyn bng vn bn cho ngi khỏc theo quy nh ti iu l cụng ty ngi ú thc hin cỏc quyn v nhim v ca ngi i din theo phỏp lut ca doanh nghip;b) Gi vn bn u quyn ú n S K hoch v u t hoc Ban qun lý khu cụng nghip, Ban qun lý khu kinh t ni doanh nghip ng ký tr s chớnh bit ớt nht 2 ngy trc khi xut cnh.4.Ban kiểm soát. Về mặt pháp lý, ban kiển soát là cơ quan thay mặt các thành viên công ty kiểm soát các hoạt động công ty, pháp luật chỉ bắt buộc công ty trách nhiệm hữu hạn trên 11 thành viên phải có ban kiểm soát, trởng ban kiểm soát do điều lệ công ty quy định.III. Vốn chế độ tài chính. 1.Quá trình góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. a.Nghĩa vụ của thành viên góp vốn. Công ti trách nhiệm hữu hạn là loại công ty đối vốn không đợc phát hành cổ phiếu ra thị trờng để công khai huy động vốn trong công chúng. Khi thành lập công ty, các thành viên phải cam kết góp vốn vào công ty với giá trị vốn góp thời hạn góp vốn cụ thể. Thành viên phải góp vốn đầy đủ đúng hạn nh đã cam kết. Khi góp đủ giá tri phần vốn góp, thành viên công ty đợc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung quy định tại khoả 4 Điều 39 Luật doanh nghiệp 2005: 4. Ti thi im gúp giỏ tr phn vn gúp, thnh viờn c cụng ty cp giy chng nhn phn vn gúp. Giy chng nhn phn vn gúp cú cỏc ni dung ch yu sau õy:a) Tờn, a ch tr s chớnh ca cụng ty;b) S v ngy cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh;c) Vn iu l ca cụng ty;d) H, tờn, a ch thng trỳ, quc tch, s Giy chng minh nhõn dõn, H chiu hoc chng thc cỏ nhõn hp phỏp khỏc i vi thnh viờn l cỏ nhõn; tờn, a ch thng trỳ, quc tch, s quyt nh thnh lp hoc s ng ký kinh doanh i vi thnh viờn l t chc;) Phn vn gúp, giỏ tr vn gúp ca thnh viờn;e) S v ngy cp giy chng nhn phn vn gúp;g) H, tờn, ch ký ca ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty. Trờng hợp có thành viên không góp đầy đủ đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn cha góp đợc coi là nợ của thành viên đó đối với công ty thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thờng thiệt hại phát sinh do không góp đủ đúng hạn số vốn đã cam kết.a. Những phát sinh khi không góp đủ đúng hạn số vốn đã cam kết:- Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần góp vốn cuả mình trong những trờng hợp nhất định ( quy định tại Điều 43 Luật doanh nghiệp 2005). iu 43. Mua li phn vn gúp1. Thnh viờn cú quyn yờu cu cụng ty mua li phn vn gúp ca mỡnh, nu thnh viờn ú b phiu khụng tỏn thnh i vi quyt nh ca Hi ng thnh viờn v cỏc vn sau õy:a) Sa i, b sung cỏc ni dung trong iu l cụng ty liờn quan n quyn v ngha v ca thnh viờn, Hi ng thnh viờn;b) T chc li cụng ty;c) Cỏc trng hp khỏc quy nh ti iu l cụng ty.[...]... cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế các nhgiã vụ tài chính khác đồng thời vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ nghĩa vụ tài sản đến hạnm phải trả khác sau khi đã chia lợi nhuận 2 Chế độ tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Phần II Quá trình thành lập đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ... quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh trong Công ty Bên cạnh đó, Giám đốc cũng chỉ đạo giám sát mọi hoạt động của các phòng ban đa ra phơng hớng hoạt động cho Công ty Giám đốc là ngời đứng đầu bộ máy quản lý của Công ty, là ngời chịu trách nhiệm trớc pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý lao động, quản lý tiền vốn làm nghĩa vụ đối với Nhà nớc theo quy định của pháp luật là chủ... trong nhiều năm, chỉ thực hiện đăng kí kinh doanh công ty; coi việc thành lập đăng kí kinh doanh công ty là quyền củae công dân tổ chức đợc Nhà nớc bảo hộ bằng pháp luật Nội dung các quy định về thành lập đăng ký kinh doanh công ty gồm hai vấn đề cơ bản sau: I Quá trình thành lập 1 Quyền thành lập theo quy định tại khoản 1 điều 13 Luật doanh nghiệp 2005: iu13 Quyn thnh lp, gúp vn, mua c phn v qun... chủ tài khoản của nhà máy + Phòng tổ chức lao động: là bộ phận tham mu, giúp việc cho giám đốc về tổ chức lao động theo quy mô sản xuất, tuyển chọn cán bộ công nhân viên có năng lực có tay nghề, có kế hoạch đào tạo bồi dỡng cán bộ, công nhân viên lành nghề cho Công ty, đồng thời còn xử lý chuyển tải các thông tin về tổ chức nhân sự, chế độ tiền lơng cho toàn bộ công nhân viên trong Công... triển, việc thành lập công ty hoàn toàn là quyền của công dân Đó là quyền tự do lập hội họ thực hiện quyền này theo các quy định của pháp luật Pháp luật chỉ quy định đối với công ty từ giai đoạn nó đăng ký kinh doanh Pháp luật hiện hành ở Việt Nam(thể hiện trong Luật doanh nghiệp các văn bản hớng dẫn thi hành) đã bớc đầu tiếp thu t tởng tiến bộ này, theo đó đã bỏ chế độ xin phép thành lập công ty... kinh doanh cho công ty các thành viên sáng lập hoặc ngời đại diện theo uỷ quyền của nhóm thành viên sáng lập có thể kí kết các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập công ty Trờng hợp công ty đợc thành lập thì công ty là ngời tiếp nhận quyền nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết Nừu công ty không đợc thành lập thì ngời kí kết hợp đồng hoàn toàn hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng... Thịnh - Mê Linh - Vĩnh Phúc - Tổng số cán bộ: 320 ngời Công ty TNHH Tùng Phơng là đơn vị kinh tế t nhân hạch toán kinh tế độc lập có t cách pháp nhân chuyên sản xuất các loại gạch phục vụ cho các công trình xây dựng, với công nghệ của Italia II Quá trình hình thành phát triển của Công ty TNHH Tùng Phơng Công ty TNHH Tùng Phơng đợc thành lập ngày 19/5/2000 theo quyết định số 190200028 do Sở kế hoạch... điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trong công ty 1 Bộ máy hoạt động Công ty TNHH Tùng Phơng là một doanh nghiệp t nhân, hạch toán kinh doanh độc lập tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh vì vậy việc phân công công việc hợp lý trong bộ máy sẽ ảnh hởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiện nay Công ty TNHH Tùng Phơng phân công quản lý theo sơ đồ sau: Giám đốc P tổ chức lao động. .. đợc nhu cầu của khách hàng ở từng địa bàn, để có những chính sách bán hàng hợp lý, từ đó có thể tăng khối lợng sản phẩm tiêu thụ, tăng doanh thu lợi nhuận IV Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 1 Hình tức tổ chức công tác kế toán của Công ty Trong thực tế hiện nay, tồn tại ba hình thức tổ chức công tác kế toán là: - Hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung - Hình thức tổ chức công tác... bản về công ty, tránh mọi sự hiểu nhầm trong công chúng đặc biệt công ti phải công bố nội dung đăng kí kinh doanh trên các phơng tiẹn thông tin đại chúng Phần III Quá trình hình thành , phát triển tổ chức hoạt động trong thực tế của công ti trách nhiệm hữu hạn TùNG PHơng I Đặc điểm tình hình chung của Công ty - Tên đơn vị: Công ty TNHH Tùng Phơng - Địa chỉ: Xã Đại Thịnh - Mê Linh - Vĩnh Phúc - Tổng . chức hoạt động của công ty TNHH hai thành viên trở lên Tùng PhơngLời nói đầuNội dung Phần I : khái quát chung về công ty TNHH hai thành viên trở lên .. của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Phần II. Quá trình thành lập và đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thành lập và tổ chức hoạt động của Cty TNHH hai thành viên trở lên Tùng Phương, Pháp luật về thành lập và tổ chức hoạt động của Cty TNHH hai thành viên trở lên Tùng Phương, Pháp luật về thành lập và tổ chức hoạt động của Cty TNHH hai thành viên trở lên Tùng Phương, ý nghĩa sự ra đời của công ty trách nhiệm hữu hạn. Bản chất và chế độ trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn., Tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lê, Vốn và chế độ tài chính, Qun thµnh lËp, Đăng kí kinh doanh., Bộ máy hoạt động. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý, Hình tức tổ chức công tác kế toán của Công ty.

Từ khóa liên quan