Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội

100 531 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:24

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội LỜI NểI ĐẦUNhà một tài sản cú giỏ trị đặc biệt đối với đời sống mỗi con người, mỗi gia đỡnh. Nhà cũng là một bộ phận quan trọng cấu thành nờn bất động sản, là một trong cỏc lĩnh vực luụn luụn giành được sự quan tõm lớn nhất sự quan tõm hàng đầu của xó hội. Nhà một trong những nhu cầu bản khụng thể thiếu của mỗi con người, mỗi gia đỡnh xó hội.Ở nước ta, cựng với quỏ trỡnh đô thị hoỏ phỏt triển nền kinh tế thị trường thỡ nhu cầu nhà đang diễn ra ngày càng sụi động nhà đó trở thành một trong những vấn đề bức xỳc nhất đang được sự quan tõm của Đảng Nhà nước. Từ hơn 10 năm nay, cựng với cụng cuộc đổi mới, chủ trương chớnh sỏch của Đảng Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người cú thể xõy dựng nhà ở, đó được triển khai hầu hết cỏc tỉnh trong cả nước. Tuy nhiờn, việc chăm lo, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp để họ cú được nhà vẫn là bài toỏn hết sức khú khăn. Vấn đề đáp ứng đấy đủ nhu cầu nhà cho một đô thị đang đặt ra cho cỏc nhà quản lý đô thị. Nhiều hiện tượng xó hội phức tạp đó nảy sinh trong lĩnh vực nhà ở: Việc làm, thu nhập, lối sống, tệ nạn xó hội… Những hiện tượng đó gõy khụng ớt khú khăn trong vấn đề quản lý đô thị.Thực tế cỏc nước cho thấy rằng, để đẩy nhanh tốc độ đô thị hoỏ cựng với quỏ trỡnh cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ đất nước thỡ vấn đề nhà ở, đặc biệt là nhà cho những người cú mức thu nhập thấp phải được giải quyết đúng đắn kịp thời. nước ta, trong những năm qua Đảng nhà nước đó cố gắng quan tõm, chăm lo, tạo điều kiện từng bước đáp ứng yờu cầu bức xỳc về nhà cho người cú thu nhập thấp. Nhiều chương trỡnh, dự ỏn đều đề cập đến phỏt triển nhà cho người cú thu nhập thấp được xỏc định là vấn đề ưu tiờn.1Tuy nhiờn vấn đề nhà một vấn đề hết sức phức tạp rất nhạy cảm, nờn trong thực tế nú nảy sinh rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Để gúp phần giải quyết nhà cho người cú thu nhập thấp, em đó đi vào nghiờn cứu đề tài “Thực trạng một số giải phỏp đẩy mạnh hoạt động đầu phỏt triển nhà cho đối tượngthu nhập thấp tại Nội’’. Trờn sở đó đưa ra một vài giải phỏp với hy vọng sẽ gúp phần nhỏ bộ của mỡnh vào quỏ trỡnh hoàn thiện chớnh sỏch về nhà của Nhà nước. Tuy nhiờn, với thời gian, trỡnh độ lượng kiến thức cú hạn, trong khi nghiờn cứu khú trỏnh khỏi những hạn chế. Vỡ vậy em rất mong cú được những ý kiến đóng gúp cũng như phờ bỡnh của thầy cụ, cỏc bạn tất cả những ai cú tõm huyết tham gia nghiờn cứu lĩnh vực này. Em xin chõn thành cảm ơn thầy giỏo Từ Quang Phương, người đó tận tỡnh hướng dẫn em trong suốt quỏ trỡnh nghiờn cứu đề tài này.Nội dung đề tài:Chương I: Một số vấn đề lý luận chungChương II: Thực trạng về đầu phỏt triển nhà cho đối tượng thu nhập thấp tại Nội trong 10 năm trở lại đây (giai đoạn 1992- 2002)Chương III: Định hướng một số giải phỏp đẩy mạnh hoạt động đầu phỏt triển nhà cho thành phần thu nhập thấp tại Nội.Hà Nội ngày 3 thỏng 5 năm 2003Sinh viờn: Đỗ Mỹ Linh2CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ Lí LUẬN CHUNGI- ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ:1. Đầu phỏt triển đầu phỏt triển nhà:1.1 Đầu phỏt triển:Trước hết, để hiểu thế nào là đầu phỏt triển, ta cần hiểu khỏi niệm bản đầu là gỡ? Đầu một hoạt động bản tồn tại tất yếu cú vai trũ quan trọng trong bất kỡ nền kinh tế -xó hội nào. Đầu núi chung là sự hy sinh cỏc nguồn lực hiện tại (như tiền, tài nguyờn thiờn nhiờn, sức lao động, trớ tuệ .) để tiến hành cỏc hoạt động nào đó nhằm thu về cỏc kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn cỏc nguồn lực đó bỏ ra để đạt được cỏc kết quả đó. Trong nền kinh tế quốc dõn, hoạt động đầu là quỏ trỡnh sử dụng vốn để tỏi sản xuất mở rộng cỏc sở vật chất kỹ thuật. vốn đầu được hỡnh thành từ tiền tớch lũy của xó hội, của cỏc sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; từ tiền tiết kiệm của dõn vốn huy động từ cỏc nguồn khai thỏc được đưa vào sử dụng trong quỏ trỡnh tỏi sản xuất xó hội nhằm duy trỡ tiềm lực sẵn cú tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xó hội. Cú thể núi rằng. Đầu là yếu tố quyết định sự phỏt triển nền sản xuất xó hội, là chỡa khúa của sự tăng trưởng.Đầu phỏt triểnhoạt động đầu trong đó người cú tiền bỏ tiền ra để tiến hành cỏc hoạt động nhằm tạo ra tài sản cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh mọi hoạt động xó hội khỏc, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nõng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Đú chớnh là việc bỏ tiền ra để xõy dựng, sửa chữa nhà cửa cỏc kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị lắp đặt chỳng trờn nền bệ bồi dưỡng đào 3tạo nguồn nhõn lực, thực hiện cỏc chi phớ thường xuyờn gắn liền với sự hoạt động của cỏc tài sản nhằm duy trỡ tiềm lực hoạt động của cỏc sở đang tồn tại tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế - xó hội.* Đặc điểm của đầu phỏt triển.- Vốn đầu (tiền, vật tư, lao động) cần huy động cho một cụng cuộc đầu là rất lớn.- Thời gian cần thiết cho một cụng cuộc đầu rất dài do đó vốn đầu phải nắm khế đọng lõu, khụng tham gia vào quỏ trỡnh chu chuyển kinh tế vỡ vậy trong suốt thời gian này nú khụng đem lại lợi ớch cho nền kinh tế.-Thời gian vận hành cỏc kết quả đầu cho đến khi thu hồi đủ vốn đó bỏ ra hoặc thanh lý tài sản do vốn đầu tạo ra thường là vài năm, cú thể là hàng chục năm cú nhiều trường hợp là vĩnh viễn.- Nếu cỏc thành quả của đầu là cỏc cụng trỡnh xõy dựng thỡ nú sẽ được sử dụng ngay tại nơi đó tạo ra nú.- Cỏc kết quả, hiệu quả đầu phỏt triển chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khụng ổn định trong tự nhiờn, trong hoạt động kinh tế - xó hội như: Điều kiện địa lý, khớ hậu, chế chớnh sỏch, nhu cầu thị trường quan hệ quốc tế .dẫn đến cú độ mạo hiểm cao.1.2 Đầu phỏt triển nhà ở:1.2.1. Khỏi niệm đặc điểm của nhà ở:Nhà là nơi che mưa, che nắng, chống lại ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt của thiờn nhiờn đối với con người. Tại đây con người được sinh ra, nuụi dưỡng, tồn tại trưởng thành. Đú là một trong những nhu cầu bản đồng thời cũng là quyền của mỗi con người. Tuy cũng là một sản phẩm của quỏ trỡnh sản xuất nhưng nhà được coi là một sản phẩm hàng húa đặc biệt do cú những đặc điểm sau:4Thứ nhất: nhà tài sản cố định cú tuổi thọ lõu tuỳ thuộc vào kết cấu vật liệu xõy lờn nú. Thụng thường thời gian tồn tại của nú từ 50 đến 60 năm cũng cú trường hợp hàng trăm năm hoặc lõu hơn nữa.Thứ hai: nú cú tớnh cố định về hỡnh dỏng kiến trỳc kết cấu cũng như trang thiết bị nờn khú thay đổi. Muốn cải tạo, nõng cấp thay đổi kiến trỳc cũng khú khăn tốn kộm.Thứ ba: nhu cầu về nhà rất phong phỳ tuỳ thuộc vào sở thớch cũng như khả năng của từng đối tượng. Hơn thế nhu cầu này cũn thay đổi theo sự phỏt triển của nền kinh tế – xó hội.Thứ tư: đối với cỏc khu đô thị thỡ nhà một bộ phận quan trọng chủ yếu nằm trong sở hạ tầng đô thị mà cụ thể là sở hạ tầng xó hội. Do vậy, mặc dự là sản phẩm phục vụ cho cỏ nhõn nhưng nhà lại cú tỏc động mạnh mẽ đến bộ mặt đô thị đồng thời cũng chịu tỏc động trở lại của đô thị như: giao thụng, hệ thống cấp thoỏt nước, điện, thụng tin liờn lạc…ảnh hưởng đến cuộc sống điều kiện sinh hoạt của những người trong ngụi nhà.1.2.2.Đầu phỏt triển nhà đô thị.Trong xó hội cú hai cỏch để giải quyết nhu cầu về nhà ở. Đú là nhu cầu tự xõy dựng lập những tổ chức hay đơn vị chuyờn mụn sản xuất loại hàng hoỏ này cung ứng cho thị trường. Cỏch thứ nhất, quỏ trỡnh xõy dựng gắn liền với việc một diện tớch đất nhất định bị mất đi vỡ lợi ớch của một hay một nhúm cỏ nhõn. Điều này khụng nờn khụng thể tồn tại những khu đô thị vỡ tại đây mật độ dõn số rất đông tăng lờn khụng ngừng trong khi quỹ đất lại cú hạn. Hỡnh thức này chỉ phự hợp với vựng nụng thụn nơi khụng bị sức ộp về dõn số cũng như diện tớch đất.Cỏch thứ hai, nhà thực sự trở thành một thứ hàng hoỏ được tạo ra nhờ quỏ trỡnh đầu tư. Đõy cũng chớnh là hoạt động đầu phỏt triển vỡ nú tạo ra tài sản mới cho xó hội, hơn nữa đó cũn là một tài sản đặc biệt quan trọng. Thụng qua đầu phỏt triển nhà tại đô thị mà đất đai được sử dụng cú hiệu 5quả, cung cấp chỗ cho đông đảo dõn cư một cỏch bỡnh đẳng, giỳp cho họ ổn định chỗ để cú thể yờn tõm lao động, đóng gúp vào sự tăng trưởng phỏt triển chung của xó hội.Một số đặc điểm của hoạt động đầu phỏt triển nhà ở:• Đối tượng tham gia tiến hành đầu tư: Nhà nước, cỏc doanh nghiệp trong ngoài ngành xõy dựng, cỏc đơn vị kinh tế cỏc tổ chức xó hội…đầu với mục đích thu được lợi ớch tài chớnh hoặc kinh tế – xó hội.• Nguồn vốn đầu tư: vỡ nhà vừa là quyền của mỗi cỏ nhõn đồng thời cũng là trỏch nhiệm của toàn xó hội nờn nguồn vốn đầu được huy động từ mọi nguồn trong xó hội như ngõn sỏch Nhà nước, vốn tự cú của doanh nghiệp kinh doanh, của cỏc tổ chức tớn dụng, của chớnh những người cú nhu cầu những nguồn khỏc…• Loại hỡnh đầu tư: do nhu cầu khả năng của mọi người là khỏc nhau nờn đầu xõy dựng nhà cũng rất phong phỳ: cho người cú thu nhập thấp hay thu nhập cao, sinh viờn, gia đỡnh quy mụ nhỏ hay lớn, theo hỡnh thức bỏn đứt hay cho thuờ….• Sử dụng một nguồn lực lớn liờn quan đến nhiều ban, ngành khỏc nhau.Như vậy đầu phỏt triển nhà một hoạt động khụng thể thiếu đối với mỗi đô thị núi riờng với mỗi nền kinh tế thị trường núi chung. Nú vừa ảnh hưởng, vừa phản ỏnh những đặc điểm về kinh tế - xó hội của một độ thị trong những giai đoạn nhất định.1.3 Cỏc nhõn tố bản tỏc động đến đầu phỏt triển nhà ở:1.3.1. Cỏc nhõn tố bản tỏc động đến đầu phỏt triển nhà ở.Cũng như cỏc hoạt động đầu phỏt triển khỏc, đầu phỏt triển nhà cũng chịu sự tỏc động của cỏc nhõn tố của mụi trường vi mụ vĩ mụ, chủ quan khỏch quan, cỏc yếu tố kinh tế – xó hội của mụi trường đầu tư…6Sự thay đổi của cỏc nhõn tố này lỳc tỏc động tiờu cực nhưng cũng cú lỳc tỏc động tớch cực đến hoạt động đầu tư. Cú thể kể đến những nhõn tố bản sau:Lói suất. Đõy được coi là một yếu tố nội sinh tỏc động trực tiếp tới sự gia tăng hay suy giảm cầu đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực đầu xõy dựng vỡ sử dụng một lượng vốn lớn. Khi lói suất giảm tức là chi phớ sử dụng vốn giảm sẽ khuyến khớch cỏc nhà đầu vay tiền từ ngõn hàng để tiến hành hoạt động đầu tạo ra nhiều sản phẩm cho xó hội ngược lại. Với khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cầu đầu tư, hiện nay lói suất là một cụng cụ quản lý kinh tế quan trọng của Nhà nước. Thụng qua việc kiểm soỏt cú giới hạn lói suất của thị trường Nhà nước cú thể tỏc động đến mọi lĩnh vực kinh tế. Hơn nữa Nhà nước cũn sử dụng cỏc mức lói suất ưu đói khỏc nhau như một biện phỏp kớch thớch đối với những lĩnh vực cụ thể phụ thuộc vào chớnh sỏch ưu tiờn phỏt triển kinh tế trong từng thời kỳ. Đối với nhà trong thời kỳ bao cấp thỡ sẽ do Ngõn sỏch đài thọ hoàn toàn nhưng chuyển sang nền kinh tế thị trường để khuyến khớch sự tham gia của mọi thành phần kinh tế Nhà nước cú thể ỏp dụng lói suõt ưu đói cho cỏc dự ỏn đầu vào lĩnh vực này để nhanh chúng tạo ra một quỹ nhà lớn phục vụ nhu cầu của người dõn.Tỷ suất lợi nhuận bỡnh quõn. Đõy là một nhõn tố khỏch quan vừa phản ỏnh trong mỗi thời kỳ thỡ đầu vào ngành nào là cú lợi, mặt khỏc nú cũng điều tiết đầu từ ngành này sang ngành khỏc. Khi tỷ suất lợi nhuận bỡnh quõn của một ngành cao hơn ngành khỏc cũng cú nghĩa đầu vào ngành đó cú khả năng thu được lợi nhuận cao hơn kớch thớch cỏc nhà đầu bỏ vốn vào đây. Trong trường hợp đầu bằng vốn vay thỡ tỷ suất lợi nhuận bỡnh quõn là giới hạn trờn của lói suất vay vốn. Nhà đang là lĩnh vực được Nhà nước khuyến khớch đầu tạo nhiều điều kiện thuận lợi thụng qua chủ trương “xó hội hoỏ” vấn đề nhà ở, một mặt thu hỳt sự tham gia của mọi thành phần trong xó hội, mặt khỏc giảm gỏnh nặng cho ngõn sỏch Nhà nước. Những chớnh sỏch như cho chậm nộp tiền thuờ đất, hay thậm chớ miễn tiền thuờ đất khi xõy dựng nhà cao tầng, ỏp dụng mức thuế ưu đói, hỗ trợ một số 7hạng mục cụng trỡnh (hạ tầng xó hội kỹ thuật)…của Nhà nước thời gian qua cộng với sự buụng lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai xõy dựng đó làm tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận của hoạt động đầu xõy dựng nhà, đặc biệt là những thành phố lớn trong đó cú nội.Chu kỳ kinh doanh là dao động của nền kinh tế theo thời gian, trong đó trải qua hai giai đoạn đặc trưng là đỉnh đáy. nếu như đỉnh là giai đoạn cực thịnh của nền kinh tế thỡ ngược lại đáy là thời kỳ suy thoỏi, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều đỡnh trệ. Như chỳng ta đó biết một đặc trưng bản của nền kinh tế thị trường là cỏc hoạt động kinh tế đều cú mối liờn hệ nhất định với nhau, đến toàn bộ nền kinh tế ngược lại. Nhà mặc dự là nhu cầu thiết yếu nhưng để thoả món cũng đũi hỏi một lượng tài chớnh khụng nhỏ, do vậy kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi nền kinh tế đang trờn đà phỏt triển, thu nhập của người lao động được nõng lờn cú khả năng chi trả cho những nhu cầu cao như nhà ở.Ngoài ra cũn nhiều nhõn tố khỏc tỏc động đến đầu núi chung đầu nhà núi riờng như mức độ rủi ro, tớnh chất của thị trường (cạnh tranh hay độc quyền), chớnh sỏch của Nhà nước…Mọi nhõn tố cần phải được xem xột, đánh giỏ trong mụi liờn hệ phong phỳ đa dạng của mụi trường đầu để nhà đầu cú thể đưa ra những chiến lược giải phỏp thớch hợp trong những giai đoạn cụ thể.1.3.2 Đặc điểm của nội những yếu tố ảnh hưởng đến đầu phỏt triển nhà ở.Bờn cạnh việc chịu ảnh hưởng của những nhõn tố trờn, đầu phỏt triển nhà tại nội cũn chịu sự tỏc động của cỏc yếu tố cụ thể khỏc xuất phỏt từ đặc điểm của thủ đô, một trung tõm kinh tế – chớnh trị lớn của cả nước. Thứ nhất, với vị trớ là một Thủ đô, mật độ dõn số của nội lớn khụng ngừng tăng lờn chủ yếu do tăng học dẫn đến sức ộp lớn về nhu cầu nhà ở. Hơn nữa nhu cầu lại rất phong phỳ như cho đối tượng chớnh sỏch, người cú thu nhập cao, trung bỡnh thấp, cho sinh viờn, cho người lao động 8ngoại tỉnh cư trỳ tạm thời hay định cư dài hạn….Tuy nhiờn trong số này nhà cho người thu nhập thấp trung bỡnh chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 60 đến 70%, đây là những đối tượng ớt hoặc khụng cú khả năng sở hữu đất riờng để tự lo chỗ ở. Đõy chớnh là thuận lợi cho cỏc đơn vị kinh doanh nhà để xõy dựng những chung cư cao tầng với chi phớ thấp vừa tiết kiệm diện tớch đất, vừa tranh thủ được chớnh sỏch khuyến khớch của Thành phố đặc biệt cú thể núi là khụng phải lo đầu ra.Thứ hai, đầu vào cho hoạt động đầu xõy dựng nhà nội cũng rất thuận lợi. Đú là nguồn vốn dồi dào đang ứ đọng trong cỏc Ngõn hàng thương mại. Lượng tiền tiết kiệm trong dõn chỳng, thị trường nguyờn vật liệu đa dạng về chủng loại giỏ cả, mỏy múc thiết bị sử dụng trong ngành xõy dựng thuộc loại hiện đại của Việt nam, đội ngũ cỏn bộ quản lý cụng nhõn cú trỡnh độ cao đến từ khắp cỏc địa phương trong cả nước. Tất cả cỏc yếu tố đó làm cho nội cú khả năng đảm nhiệm những cụng trỡnh nhà với quy mụ lớn phự hợp với những khu đô thị văn minh hiện đại.Thứ ba, đầu phỏt triển nhà nội cũn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ thiết thực của UBND Thành phố Trung ương thụng qua cỏc chủ trương chớnh sỏch như chương trỡnh số 12 về “phỏt triển nhà nội đến 2000 2010”, phỏp lệnh Thủ đô vừa được cụng bố ngày 11/1/2001, Quyết định của UBND Thành phố về “ban hành Quy định thực hiện ưu đói đầu xõy dựng nhà để bỏn cho thuờ trờn địa bàn Thành phố nội” năm 2002….những chớnh sỏch, chế này đang ngày càng tạo ra một mụi trường phỏp lý thuận lợi cho hoạt động đầu phỏt triển nhà vốn nhạy cảm mang tớnh xó hội cao, liờn quan đến quyền lợi nghĩa vụ của nhiều đối tượng trong xó hội.Thứ tư, địa bàn Thủ đô cũn là nơi tập trung nhiều đơn vị xõy dựng bao gồm cỏc cụng ty tổng cụng ty lớn như Tổng cụng ty xuất nhập khẩu xõy dựng (VINACONEX), Cụng ty đầu phỏt triển hạ tầng đô thị, Cụng ty tu tạo phỏt triển nhà, Tổng cụng ty xõy dựng Sụng Đà, Tổng cụng ty đầu phỏt triển nhà nội…Đõy là những đơn vị mạnh, cú truyền thống trong 9ngành xõy dựng của Việt nam, cú đóng gúp lớn lao đối với sự nghiệp xõy dựng đất nước trước kia cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ hiện nay. Với tiềm lực sẵn cú cộng với kinh nghiệm lõu năm chắc chắn đây sẽ là những đơn vị xứng đáng đảm trỏch vai chủ đấu trong sự nghiệp phỏt triển nhà của Thủ đô thời gian tới.2. Vốn nguồn vốn phỏt triển nhà ở:2.1 Vốn đầu tư:Trờn thế giới hiện tồn tại một số khỏi niệm, định nghĩa khụng hoàn toàn giống nhau về vốn đầu tư. Tuy nhiờn nếu xột theo nguồn hỡnh thành mục tiờu sử dụng ta cú khỏi niệm vốn đầu như sau:“Vốn đầu là tiền tớch lũy của xó hội, của cỏc sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dõn cư vốn huy động từ cỏc nguồn khỏc được đưa vào sử dụng trong quỏ trỡnh tỏi sản xuất xó hội, nhằm duy trỡ tiếm lực sẵn cú tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xó hội”.2.2 Nguồn vốn đầu phỏt triển nhà ở:Với chủ trương do chương trỡnh 12 đề ra là phỏt triển nhà theo mụ hỡnh dự ỏn, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật xó hội hoàn chỉnh, đầu phỏt triển nhà tại Nội đó trở thành một sự nghiệp chung đũi hỏi nguồn vốn lớn mà khụng một đối tượng nào cú thể tự mỡnh đứng ra đảm trỏch mà phải cú sự phối hợp nhiều nguồn nhau: Nhà nước, cỏc tổ chức tài chớnh, tớn dụng, cỏc doanh nghiệp, người dõn . Việc huy động mỗi nguồn vốn này cú những đặc điểm riờng đũi hỏi phải cú sự phối hợp linh hoạt khai thỏc .điểm hạn chế nhược điểm để đầu phỏt triển nhà tại Nội đạt được hiệu quả cao nhất.10[...]... tiờu thực hiện của đề tài: “ Thực trạng một số giải phỏp đẩy mạnh hoạt động đầu phỏt triển nhà cho người thu nhập thấp tại Nội 29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ NỘI CHO ĐỐI TƯỢNG THU NHẬP THẤP NHỮNG NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (GIAI ĐOẠN 1998- 2002) I- TèNH HèNH CHUNG VỀ NHÀ GIÁ CẢ NHÀ CHO ĐỐI TƯỢNG THU NHẬP THẤP TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY: 1 Tỡnh hỡnh nhà của thành phần thu nhập. .. lượng nhà thực tế xõy dựng mới mỗi năm vượt mục tiờu kế hoạch 30 Bảng 5: Kết quả thực hiện phỏt triển nhà Thành phố Nội năm 1998-2000: Số liệu phỏt triển nhà hàng năm 1998-2000 Phỏt triển nhà theo dự ỏn Nhà do dõn tự đầu xõy dựng Năm 1998 Phỏt triển nhà theo dự ỏn Nhà do dõn tự đầu xõy dựng Năm 1999 Phỏt triển nhà theo dự ỏn Nhà do dõn tự đầu xõy dựng Năm 2000 Phỏt triển nhà. .. dõn, nhằm thu hỳt lượng vốn rất dồi dào này vào xõy dựng phỏt triển nhà 3 Kết quả hiệu quả đầu nhà ở: 3.1 Kết quả của hoạt động đầu phỏt triển nhà ở: Kết quả của hoạt động đầu phỏt triển nhà được biểu hiện bởi tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cho phỏt triển nhà qua cỏc năm sự đáp ứng về nhu cầu nhà cho một khối lượng dõn ngày càng tăng, đặc biệt tại cỏc đô thị lớn Một số chỉ tiờu... quỹ nhà toàn quốc Nhà thu c sở hữu Nhà nước cú khoảng 5 triệu m2 chiếm hơn 40% quỹ nhà toàn thành phố bao gồm: Nhà thu c sở hữu Nhà nước do nghành Địa chớnh - Nhà đất quản lý cho thu khoảng 2 triệu m2 với 65.000 hợp đồng thu nhà Nhà do cỏc quan tự quản khoảng 3 triệu m2 với 85000 căn hộ Kế hoạch phỏt triển nhà Thành phố Nội giai đoạn 1998-2000 túm tắt trong bản sau cho thấy số lượng... phải đầu phỏt triển nhà cho đối ng thu nhập thấp tại Nội: Bảng 2: Một số con số thống kờ về nhà của Thành phố Nội 25 Chỉ tiờu Quỹ nhà Diện tớch bỡnh quõn Cú khoảng 3000 người sống với diện tớch Diện tớch cần cải tạo Số lượng 12 triệu m2 5m2/người 2m2/người 1,6 triệu m2 (13,3% quỹ nhà) (Nguồn thống kờ thu c Bộ Xõy dựng) Bảng 3: Thống kờ lao động tại Nội làm việc trong khu vực Nhà nước... những khoản đóng gúp cho ngõn sỏch Nhà nước như thu thu nhập, thu doanh thu, tiền cho thu đất của Nhà nước, thu sở hạ tầngv v Thứ tư: Đầu phỏt triển nhà làm giảm lượng ỏch tắc giao thụng với mật độ cao vào cỏc giờ cao điểm Phỏt triển nhà tại cỏc khu đô thị mới đồng bộ đáp ứng cỏc tiờu chuẩn về nhà cỏc cụng trỡnh dịch vụ nhằm thu hỳt dõn cư đô thị cũ đến sống làm việc, giảm ỏch... triển nhà Nội năm 2001-2005) Nhà thu c sở hữu nhõn sở hữu khỏc cú khoảng 7 triệu m2 chiếm gần 60% quỹ nhà Hiện nay, mới chỉ cú khoảng gần 30% cỏc nhà nhõn cú giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất hợp phỏp Trong toàn bộ quỹ nhà của Nội cú khoảng 80% là nhà thấp tầng (1-3 tầng), 20% là nhà chung cư cao tầng (4-5 tầng) Những năm vừa qua, nhà cao... cải tạo đô thị cũ Thứ năm: Hỡnh thành cỏc khu đô thị mới với sở hạ tầng hiện đại nhằm tạo mụi trường đầu hấp dẫn cho cỏc nhà đầu trong ngoài nước, tiếp thu cụng nghệ hiện đại, tiờn tiến, tạo động lực phỏt triển kinh tế 22 II - SỰ CẦN THIẾT ĐẦU PHÁT TRIỂN NHÀ CHO NGƯỜI Cể THU NHẬP THẤP: 1 Xỏc định người cú thu nhập thấp: Định nghĩa chớnh xỏc về người thu nhập thấp khụng phải là một. .. bỡnh quõn cho một đồng vốn đầu cho xõy dựng nhà đưa đến mức tăng đó + Thời gian thu hồi vốn càng nhanh cũng là một yếu tố kết quả giỏn tiếp chứng tỏ mức độ đáp ứng rất thiết thực về lượng nhà cho dõn cư + Tỷ lệ, tốc độ tăng giảm nguồn vốn đầu phỏt triển nhà 3.2 Hiệu quả của hoạt động đầu nhà ở: Khỏi niệm: Hiệu quả xõy dựng nhà đô thị là kết quả hữu ớch cả về mặt kinh tế mặt xó hội... Tổng quỹ nhà (1000 m2) 2.47 5.208 5.08 9.702 11.112 11.82 13.287 Tốc độ Diện tớch phỏt triển bỡnh quõn quỹ nhà (m2/người) (%) 3.7 210,85 6.2 97,54 5.8 218,32 4.5 114,53 4.8 106,37 5 112,47 5 (Nguồn thống kờ quỹ đầu phỏt triển nhà thu c Bộ Xõy Dựng) Đầu phỏt triển nhà Nội đang là một yờu cầu bản cấp bỏch quyết định đến dỏng vẻ của thủ đô Đầu phỏt triển nhà trờn sở những . nhà ở cho người cú thu nhập thấp, em đó đi vào nghiờn cứu đề tài Thực trạng và một số giải phỏp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phỏt triển nhà ở cho đối tư ng. này .Nội dung đề tài:Chương I: Một số vấn đề lý luận chungChương II: Thực trạng về đầu tư phỏt triển nhà ở cho đối tư ng thu nhập thấp tại Hà Nội trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội, Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội, Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội, Đầu tư phỏt triển nhà ở:, Cỏc nhõn tố cơ bản tỏc động đến đầu tư phỏt triển nhà ở:, Nguồn vốn đầu tư phỏt triển nhà ở:, Hiệu quả kinh tế xó hội của dự ỏn., Xỏc định người cú thu nhập thấp:, Giỏ cả ở thị trường nhà ở phi chớnh thức: Giỏ cả ở thị trường nhà ở chớnh thức, Giỏ xõy dựng nhà ở tại cỏc khu vực đô thị:, Nguồn vốn đầu tư phỏt triển cho người cú thu nhập thấp:, Quan điểm về vai trũ của Nhà nước: Quan điểm về tài chớnh: Quan điểm về sự phỏt triển đồng bộ:, MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT, Quan điểm về kiến trỳc quy hoạch: Quan điểm về mụ hỡnh tổ chức và quản lý: Nguyờn tắc cho vay để phỏt triển nhà ở: Nguyờn tắc cho vay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn