Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả tại Hà Tĩnh

41 95 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:24

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả tại Hà Tĩnh Đề án môn họcLờI nói đầuĐầu t phát triển là một hoạt động kinh tế vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.Nó là động lực của tăng trởng kinh tế,phát triển kinh tế xã hội tạo ra các tác động lợi cho chính trị xã hội.Một nền kinh tế sẽ không thể tồn tại phát triển nếu thiếu hoạt động đầu t.Hà Tĩnh là một tỉnh mới đợc thành lập ngày (1/1/1991), ngay sau khi thành lập nền kinh tế tỉnh nhà gặp muôn vàn khó khăn nhng đợc sự quan tâm của nhà nớc sự nổ lực của cán bộ lãnh đạo sự phấn đấu nỗ lực của nhân dân trong tỉnh Tĩnh đã bớc đầu tạo ra một viễn cảnh thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội.Hoạt động đầu t tại Tĩnh dù mới chỉ đợc bắt đầu nhng đã tạo ra tiền đề cho một tơng lai tốt đẹp,một viễn cảnh tơI sáng cho sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.Tuy vậy bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận thì vẫn còn không ít những hạn chế,tiêu cực.Việc nghiên cứu để bổ khuyết những kinh nghiệm cũng nh thể nâng cao đợc hiệu quả đầu t trong thời gian tới là rất cần thiết. Mặt khác, để tích luỹ thêm lý luận cũng nh khả năng nắm bắt thực tiễn về tình hình đầu t của tỉnh Tĩnh vì thế em quyết định chọn đề tài "Thực trạng giải pháp nhằm thu hút sử dụng vốn đầu t hiệu quả tại Tĩnh ".Bố cục đề tài của em bao gồm:Chơng 1: Một số lý luận chung về đầu t nguồn vốn đầu t.Chơng 2: Thực trạng việc huy động sử dụng nguồn vốn đầu t trong thời gian qua.Chơng 3: Một số giải pháp nhằm huy động sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu t trong thời gian tới.Mặc dù đã rất cố gắng nhng do trình độ lý luận cũng nh khă năng nắm bắt thực tiễn còn nhiều hạn chế nên đề tài của em chắc sẽ còn nhiều thiếu sót, em mong nhận đợc sự đóng góp, chỉ bảo của các thầy trong bộ môn kinh tế đầu t.Qua đây em cũng xin cảm ơn các thầy, giáo bộ môn đặc biệt là giáo Phạm Thị Thêu đã nhiệt tình hớng dẫn em thực hiện đề tài này.SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 1Đề án môn họcChơng 1KHáI QUáT CHUNG về ĐầU NGUồN VốN ĐầU TƯ1.1. Một số lý luận chung về đầu t đầu t phát triển:1.1.1. Khái niệm phân loại đầu t:Đầu t là "sự bỏ ra, sự hy sinh" các nguồn lực ở hiện tại nhằm đạt đợc những kết quả lợi hơn cho ngời đầu t trong tơng lai. Hay nói cách khác, đầu t là sự hy sinh những lợi ích hiện tại để nhằm thu về lợi ích lớn hơn trong tơng lai.Nguồn lực ở hiện tại thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên,là sức lao động trí tuệ. Những kết quả đạt đợc thể là tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ nguồn nhân lực đủ đIều kiện để làm việc với năng suất cao hơn trong nền sản xuất xã hội.Trong các kết quả đã đạt đợc trên đây,những kết quảtàI sản vật chất, tài sản trí tuệ là nguồn nhân lực tăng thêm vai trò quan trọng trong mọi lúc mọi nơi, không chỉ đối với ngời bỏ vốn mà còn đối với cả nền kinh tế.Chúng ta thể chia đầu t thành 3 loại chủ yếu sau:- Đầu t tài chính: Là loại đầu t trong đó ngời tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua chứng chỉ giá để hởng lãi suất định trớc hoặc lãi suất phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. - Đầu t thơng mại: Là loại đầu t mà ngời tiền bỏ tiền ra mua hàng hoá sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua khi bán. Hai loại đầu t này không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, mà chỉ làm tăng tài sản tài chính của ngời đầu t. Tuy nhiên, chúng đều tác dụng thúc đẩy đầu t phát triển. - Đầu t phát triển: Là hoạt động đầu t mà trong đó ngời tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh các hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi ngời dân trong xã hội. Đó chính là việc bỏ tiền ra để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, mua sắm SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 2Đề án môn họctrang thiết bị, bồi dỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thờng xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các sở đang tồn tại tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội.Nhìn chung đề tài chủ yếu nghiên cứu về đầu t phát triển - loại hình đầu t gắn trực tiếp với sự tăng trởng chuyển dịch cấu kinh tế. 1.1.2.Đầu t phát triển vai trò đối với nền kinh tế:Nh chúng ta đã biết, đầu t phát triển chính là hoạt động đầu t tài sản vật chất sức lao động chính vì thế nó là nhân tố quan trọng để phát triển tăng trởng kinh tế. Vai trò của nó trong nền kinh tế đợc thể hiện ở các mặt sau :- Thứ nhất đầu t vừa tác động đến tổng cung vừa tac động đến tổng cầu: Về tổng cầu: Đầu t là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, thờng từ 24%-28%. Khi mà tổng cung cha thay đổi, sự tăng lên của đầu t làm cho tổng cầu tăng kéo sản lợng cân bằng tăng theo giá cân bằng tăng. Về tổng cung: Đầu t làm tăng năng lực sản xuất làm tổng cung tăng sản lợng tăng, giá giảm xuống, cho phép tiêu dùng tăng. Tăng tiêu dùng lại tiếp tục kích thích sản xuất phát triển nó là nguồn gốc bản để tăng tích luỹ, phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho ngời lao động, nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội.- Thứ hai đầu t tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế : Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu t tới tổng cung tổng cầu của nền kinh tế làm cho mỗi s thay đổi của đầu t dù tăng hay giảm đều cùng một lúc là yếu tố duy trì s ổn định vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế của mọi quốc gia .- Thứ ba đầu t tác ộng làm tăng cờng khả năng khoa học công nghệ của đất nớc:Mọi con đờng để công nghệ dù là sự nghiên cứu hay nhập từ nớc ngoài đều cần phải tiền, cần phải vốn đầu t , Do vậy tất cả các con đờng đổi mới công nghệ đều phải gắn với nguồn vốn đầu t.SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 3Đề án môn học- Thứ t đầu t vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cấu kinh tế: Con đờng tát yếu để thể tăng trởng nhanh với tốc độ mong muốn là tăng cờng đầu t. Do đó đầu t quyết định quá trình chuyển dịch cấu kinh tế ở các quốc gia nhằm đạt đợc tốc độ tăng trởng nhanh của toàn bộ nền kinh tế s cân đối giữa các vùng, các ngành .- Thứ sáu đầu t tác động đến tốc độ tăng trởng phát triển kinh tế.Vì: Mức tăng GDP = Vốn đầu t / ICORDo đó nếu hệ số ICOR không đổi thì mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu t cho nên đầu t ảnh hởng rất quan trọng đến tốc độ tăng trởng phát triển kinh tế . Nh vậy từ các nhận xét trên đây ta thể thấy đợc vai trò rất quan trọng của đầu t tới tăng trởng phát triển kinh tế, nó là nhân tố không thể thiếu cho bất kì quốc gia nào trong quá trình phát triển. 2. Phân loại NVĐT 2.1 Nguồn vốn trong nớc Nguồn vốn nhà nớc.Nguồn vốn đầu t nhà nớc bao gồm nguồn vốn của ngân sách nhà nớc, nguồn vốn tín dụng đầu t phát triển của nhà nớc nguồn vốn đầu t phát triển của doanh nghiệp nhà nớc.Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nớc: Đây chính là nguồn chi của ngân sách Nhà nớc cho đầu t. Đó là một nguồn vốn đầu t quan trọng trong chiến lựơc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Nguồn vốn này thờng đợc sử dụng cho các dự án kết cấu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ cho các dự án của doanh nghiệp đầu t vào lĩnh vực cần sự tham gia của Nhà nớc, chi cho các công tác lập thực hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn.Vốn tín dụng đầu t phát triển của Nhà nớc: Cùng với quá trình đổi mới mở cửa, tín dụng đầu t phát triển của Nhà nớc ngày càng đóng vai trò đáng kể trong chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn vốn tín dụng đầu t phát triển SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 4Đề án môn họccủa Nhà nớc tác dụng tích cực trong việc giảm đáng kể việc bao cấp vốn trực tiếp của Nhà nớc. Với chế tín dụng, các đợn vị sử dụng nguồn vốn này phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay. Chủ đàu t là ngời vay vốn phải tính kỹ hiệu quả đầu t, sử dụng vốn tiết kiệm hơn. Vốn tín dụng đầu t phát triển của Nhà nớc là một hình thức quá độ chuyển từ hình thức cấp phát ngân sách sang phơng thức tín dụng đối với các dự án khả năng thu hồi vốn trực tiếp.Nguồn vốn đầu t từ doanh nghiệp Nhà nớc: Đợc xác định là thành phần chủ đạo trong nền kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn nắm giữ một khối l-ợng vốn khá lớn. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhng đánh giá một cách công bằng thì khu vực thì khu vực kinh tế Nhà nớc với sự tham gia của các doanh nghiệp Nhà nớc vẫn đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần.Với chủ trơng tiếp tục đổi mới doanh nghiệp Nhà nớc, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế này ngày càng đợc khẳng định, tích luỹ của các doanh nghiệp Nhà nớc ngày càng gia tăng đóng góp đáng kể vào tổng quy mô vốn đầu t của toàn xã hội. Nguồn vốn từ khu vực t nhân.Nguồn vốn từ khu vực t nhân bao gồm phần tiết kiệm của dân c, phần tích luỹ của các doanh nghiệp dân doanh, các hợp tác xã. Theo đánh giá sơ bộ, khu vực kinh tế ngoài Nhà nớc vẫn sở hữu một lợng vốn tiềm năng rất lớn mà cuă đợc huy động triệt để.Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nớc, một bộ phận không nhỏ trong dân c tiềm năng về vốn do nguồn thu nhập gia tăng hay do tích luỹ tryuền thống. Nhìn tổng quan nguồn vốn tiềm năng trong dân c không phải là nhỏ, tồn tại dới dạng vàng, ngoại tệ, tiền mặt nguồn vốn này xấp xỉ bằng 80% tổng nguồn vốn huy động của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Vốn của dân c phụ thuộc vào thu nhập chi tiêu của các hộ gia đình. Quy mô của các nguồn tiết kiệm này phụ thuộc vào: Trình độ phát triển của đất nớc (ở những nớc trình độ phát triển thấp thờng quy mô tỷ lệ tiết kiệm thấp). Tập quán tiêu dùng của dân c.SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 5Đề án môn học Chính sách động viên của Nhà nớc thông qua chính sách thuế thu nhập các khoản đóng góp với xã hội.Thị trờng vốn.Thị trờng vốn ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của các nớc nền kinh tế thị trờng. Nó là kênh bổ sung các nguồn vốn trung dài hạn cho các chủ đầu t - bao gồm cả Nhà nớc các loại hình doanh nghiệp. Thị trờng vốn mà cốt lõi là thị trờng chứng khoán nh một trung tâm thu gom mọi nguồn vốn tiết kiệm của từng hộ dân c, thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, chính phủ trung ơng chính quyền địa phơng tạo thành một nguồn vốn khổng lồ cho nền kinh tế. Đây đợc coi là một lợi thế mà không một phơng thức huy động nào thể làm đợc.2.2 Nguồn vốn nớc ngoài.Có thể xem xét nguồn vốn đầu t nuớc ngoài trên phạm vi rộng hơn đó là dòng lu chuyển vốn quốc tế (international capital flows). Về thực chất, các dòng lu chuyển vốn quốc tế là biểu thị quá trình chuyển giao nguồn lực tài chính giữa các quốc gia trên thế giới. Trong các dòng lu chuyển vốn quốc tế, dòng từ các nớc phát triển đổ vào các nớc đang phát triển thờng đợc các nớc thế giới thứ ba đặc biệt quan tâm. Dòng vốn này diễn ra với nhiều hình thức. Mỗi hình thức đặc điểm, mục tiêu điều kiện thực hiện riêng, không hoàn toàn giống nhau. Theo tính chất lu chuyển vốn, thể phân loại các nguồn vốn nớc ngoài chính nh sau:- Tài trợ phát triển vốn chính thức (ODF - official development finance). Nguồn này bao gồm: Viện trợ phát triển chính thức (ODA -offical development assistance) các hình thức viện trợ khác. Trong đó, ODA chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nguồn ODF; - Nguồn tín dụng từ các ngân hàng thơng mại;- Đầu t trực tiếp nớc ngoài;- Nguồn huy động qua thị trờng vốn quốc tế. Nguồn vốn ODA.SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 6Đề án môn họcĐây là nguồn vốn phát triển do các tổ chức quốc tế các chính phủ nớc ngoài cung cấp với mục tiêu trợ giúp các nớc đang phát triển. So với các hình thức tài trợ khác, ODA mang tính u đãi cao hơn bất cứ nguồn vốn ODF nào khác. Ngoài các điều kiện u đãi về lãi suất, thời hạn cho vay tơng đối lớn, bao giờ trong ODA cũng yếu tố không hoàn lại (còn gọi là thành tố hỗ trợ) đạt ít nhất 25%.Mặc dù tính u đãi cao, song sự u đãi cho loại vốn này thờng di kèm các điều kiện ràng buộc tơng đối khắt khe (tính hiệu quả của dự án, thủ tục chuyển giao vốn thị trờng ). Vì vậy, để nhận đ ợc loại tài trợ hấp dẫn này với thiệt thòi ít nhất, cần phải xem xét dự án trong điều kiện tài chính tổng thể. Nếu không việc tiếp nhận viện trợ thể trở thành gánh nặng nợ nần lâu dài cho nền kinh tế. Điều này hàm ý rằng, ngoài những yếu tố thuộc về nội dung dự án tài trợ, còn cần nghệ thuật thoả thuận để vừa thể nhận vốn, vừa bảo tồn đợc những mục tiêu tính nguyên tắc. Nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng thơng mại.Điều kiện u đẫi dành cho loại vốn này không dễ dàng nh đối với nguồn vốn ODA. Tuy nhiên, bù lại nó u điểm rõ ràng là không gắn với các ràng buộc về chính trị, xã hội. Mặc dù vậy, thủ tục vay đối với nguồn vốn này thờng là tơng đối khắt khe, thời gian trả nợ nghiêm ngặt, mức lãi suất cao là những trở ngại không nhỏ đối với các nớc nghèo.Do đợc đánh giá là mức lãi suất tơng đối cao cũng nh sự thận trọng trong kinh doanh ngân hàng (tính rủi ro ở nớc đi vay, của thị trờng thế giới xu h-ớng lãi suất quốc tế), nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thơng mại thờng đ-ợc sử dụng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thờng là ngắn hạn. Một bộ phận của nguồn vốn này thể đợc dùng để đầu t phát triển. Tỷ trọng của nó thể gia tăng nếu triển vọng tăng trởng của nền kinh tế là lâu dài, đặc biệt là tăng trởng xuất khẩu của nớc đi vay là sáng sủa.Nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI)Nguồn đầu t trực tiếp nớc ngoài đặc điểm bản khác nguồn vốn nớc ngoài khác là việc tiếp nhận nguồn vốn này không phát sinh nợ cho nớc tiếp SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 7Đề án môn họcnhận. Thay vì nhận lãi suất trên vốn đầu t, nhà đầu t sẽ nhận đợc phần lợi nhuận thích đáng khi dự án đầu t hoạt động hiệu quả. Đầu t trực tiếp nớc ngoài mang theo toàn bộ tài nguyên kinh doanh vào nớc nhận vốn nên thể thúc đẩy phát triển ngành nghề mới, đặc biệt là những ngành đòi hỏi cao về trình độ kỹ thuật, công nghệ hay cần nhiều vốn. Vì thế nguồn vốn này tác dụng cực kỳ to lớn đối với quá trình công nghiệp hoá, chuyển dịch cấu kinh tế tốc độ tăng trởng nhanh ở các nớc nhận đầu t . Thị trờng vốn quốc tế.Với xu hớng toàn cầu hoá, mối liên kết ngày càng tăng của các thị trờng vốn quốc gia vào hệ thống tài chính quốc tế đã tạo nên vẻ đa dạng vế các nguồn vốn cho mỗi quốc gia làm tăng khối lợng vốn lu chuyển trên phạm vi toàn cầu. Ngay tại nhiều nớc đang phát triển, dòng vốn đầu t qua thị trờng chứng khoán cũng gia tăng mạnh mẽ. Mặc dù vào nửa cuối những năm 1990, sự xuất hiện của một số cuộc khủng hoảng tài chính nhng đến cuối năm 1999 khối lợng giao dịch chứng khoán tại các thị trờng mới nổi vẫn đáng kể. Riêng năm 1999, dòng vốn đầu t dới dạng cổ phiếu vào Châu á đã tăng gấp 3 lần năm 1998, đạt 15 tỷ USD.3. Bản chất của nguồn vốn đầu tXét về bản chất, nguồn hình thành vốn đầu t chính là phần tiết kiệm hay tích luỹ mà nền kinh tế thể huy động đợc để đa vào quá trình tái sản xuất xã hội. Điều này đợc cả kinh tế học cổ điển, kinh tế chính trị học Mác - Lênin kinh tế học hiện đại chứng minh.Trong tác phẩm Của cải của dân tộc (1776), Adam Smith, một đại diện điển hình của trờng phái kinh tế học cổ điển đã cho rằng: Tiết kiệm là nguyên nhân trực tiếp gia tăng vốn. Lao động tạo ra sản phẩm để tích luỹ cho quá trình tiết kiệm. Nhng dù tạo ra bao nhiêu chăng nữa, nhng không tiết kiệm thì vốn không bao giờ tăng lên .Sang thế kỷ XIX, khi nghiên cứu về cân đối kinh tế, về các mối quan hệ giữa các khu vực của nền sản xuất xã hội, về các vấn đề trực tiếp liên quan đến SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 8Đề án môn họctích luỹ, C. Mác đã chứng minh rằng: Trong một nền kinh tế hai khu vực, khu vực I sản xuất t liệu sản xuất khu vực II sản xuất t liệu tiêu dùng. cấu tổng giá trị của từng khu vực đều bao gồm (c + v + m) trong đó c là phần tiêu hao vật chất, (v + m) là phần giá trị mới tạo ra. Khi đó, điều kiện để đảm bảo tái sản xuất mở rộng không ngừng thì nền sản xuất xã hội phải đảm bảo (v + m) của khu vực I lớn hơn tiêu hao vật chất (c) của khu vực II. Tức là:(v + m)I > cIIHay nói cách khác:(c + v + m)I > cII + cIĐiều này nghĩa rằng, t liệu sản xuất đợc tạo ra ở khu vực I không chỉ bồi hoàn tiêu hao vật chất của toàn bộ nền kinh tế (của cả hai khu vực) mà còn phải d thừa để đầu t làm tăng quy mô t liệu sản xuất trong quá trình sản xuất tiếp theo.Đối với khu vực II, yêu cầu phải đảm bảo: (c+v+m)II < (v+m)I + (v+m)2Có nghĩa là toàn bộ giá trị mới của cả hai khu vực phải lớn hơn giá trị sản phẩm sản xuất ra của khu vực II. Chỉ khi điều kiện này đợc thoả mãn, nền kinh tế mới thể dành một phần để tái sản xuất mở rộng. Từ đó quy mô vốn đầu t cũng sẽ gia tăng.Nh vậy để đảm bảo gia tăng nguồn lực cho sản xuất, gia tăng quy mô đầu t, một mặt phải tăng cờng sản xuất t liệu sản xuất ở khu vực I, đồng thời phải sử dụng tiết kiệm t liệu sản xuất ở cả hai khu vực. Mặt khác phải tăng cờng sản xuất t liệu tiêu dùng ở khu vực II, thực hành tiết kiệm t liệu tiêu dùng ở cả hai khu vực.Với phân tích nh trên, chúng ta thấy rằng theo quan điểm của C.Mác, con đờng bản quan trọng về lâu dài để tái sản xuất mở rộng là phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm cả ở trong sản xuất tiêu dùng. Hay nói cách khác, nguồn lực cho đầu t tái sản xuất mở rộng chỉ thể đợc đáp ứng do sự gia tăng sản xuất tích luỹ của nền kinh tế.SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 9Đề án môn họcQuan điểm về bản chất của nguồn vốn đầu t lại tiếp tục đợc các nhà kinh tế học hiện đại chứng minh. Trong tác phẩm nổi tiếng Lý thuyết tổng quan về việc làm, lãi suất tiền tệ của mình, Jonh Maynard Keynes đã chứng minh đợc rằng: Đầu t chính bằng phần thu nhập mà không đợc chuyển vào tiêu dùng. Đồng thời ông cũng chỉ ra rằng, tiết kiệm chính là phần dôi ra của thu nhập so với tiêu dùng.Tức là: Thu nhập = Tiêu dùng + Đầu tTiết kiệm = Thu nhập Tiêu dùngNh vậy: Đầu t = Tiết kiệm(I) (S)Theo Keynes, sự cân bằng giữa tiết kiệm đầu t xuất phát từ tính song phơng của các giao dịch giữa một bên là nhà sản xuất bên kia là ngời tiêu dùng. Thu nhập chính là mức chênh lệch giữa doanh thu từ bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tổng chi phí. Nhng toàn bộ sản phẩm sản xuất ra phải đợc bán cho ngời tiêu dùng hoặc cho các nhà sản xuất khác. Mặt khác đầu t hiện hành chính bằng phần tăng thêm năng lực sản xuất mới trong kỳ. Vì vậy, xét về tổng thể phần dôi ra của thu nhập so với tiêu dùng mà ngời ta gọi là tiết kiệm không thể khác vơí phần gia tăng năng lực sản xuất mà ngời ta gọi là đầu t.Tuy nhiên, điều kiện cân bằng trên chỉ đạt đợc trong nền kinh tế đóng. Trong đó, phần tiết kiệm của nền kinh tế bao gồm tiết kiệm của khu vực t nhân tiết kiệm của chính phủ. Điểm cần lu ý là tiết kiệm đầu t xem xét trên góc độ toàn bộ nền kinh tế không nhất thiết đợc tiến hành bởi cùng một cá nhân hay doanh nghiệp nào. thể cá nhân, doanh nghiệp tại một thời điểm nào đó tích luỹ nhng không trực tiếp tham gia đầu t. Trong khi đó, một số cá nhân, doanh nghiệp lại thực hiện đầu t khi cha hoặc tích luỹ cha đầy đủ. Khi đó thị tr-ờng vốn sẽ tham gia giải quyết vấn đề bằng việc điều tiết nguồn vốn từ nguồn d thừa hoặc tạm thời d thừa sang cho ngời nhu cầu sử dụng. Ví dụ, nhà đầu t thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu (trên sở một số điều kiện nhất định, theo SV: Phan Anh Đức Lớp: Kinh tế đầu t 43B 10[...]... ngoài hoặc vay nợ thể trở thành một trong những nguồn vốn đầu t quan trọng của nền kinh tế Nếu tích luỹ của nền kinh tế lớn hơn nhu cầu đầu t trong nớc trong điều kiện thặng d tài khoản vãng lai thì quốc gia đó thể đầu t vốn ra nớc ngoài hoặc cho nớc ngoài vay vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế II Hiệu quả sử dụng vốn đầu t 2.1 Khái niệm hiệu quả Hiệu quả đầu t là phạm trù... nhà kinh tế đã phân hiệu quả đầu t theo các tiêu thức sau đây SV: Phan Anh Đức 11 Lớp: Kinh tế đầu t 43B Đề án môn học - Theo lĩnh vực hoạt động của xã hội hiệu quả kinh tế kỹ thu t, hiệu quả xã hội, hiệu quả quốc phòng - Theo phạm vi tác dụng của hiệu quả, hiệu quả đầu t theo tổ dự án, trong ngành, trong lĩnh vực toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Theo phạm vi lợi ích hiệu quả tàI chính và. .. phân tích hiệu quả của hoạt động đầu t - Chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tài chính của doanh nghiệp Hệ số vốn tự so với vốn đi vay.Hệ số này phải >1.Đối với dự ấn triển vọng, hiệu quả thu đợc là rõ ràng thì hệ số này thể < 1, vào khoảng 2/3 thì dự án thu n lợi Tỷ trọng vốn trong tổng vốn đầu t phải >50% Đối với các dự án triển vọng, hiệu quả rõ ràng thì tỷ trọng này thể là 40% thì dự án thu n lợi... lợi nhuận thu n thu đợc từ một đơn vị vốn đầu t đợc thực hiện,ký hiệu là RR, công thức tính chỉ tiêu này dạng sau: Nếu tính chi trong năm hoạt động ,thì: Rri=Wipv/Ivo Trong đó: Wipv-Lợi nhuận thu n thu đợc năm I tính theo mặt bằng giá trị khi các kết quả đầu t bắt đầu phát huy tác dụng Ivo - Tổng số vốn đầu t thực hiện tính đến thời đIểm các kết quả đầu t của dự án bắt đầu phát huy tác dụng Nếu tính... đầu t của dự án thì chỉ tiêu mức thu nhập thu n toàn bộ công cuộc đầu t tính cho 1000đ hay 1000000đ vốn đầu t đợc tính nh sau: RRi=Wipv/Ivo Trong đó: Wipv - Lợi nhuận thu n thu đợc năm I tính theo mặt bằng giá trị khi các kết quả đầu t bắt đầu phát huy tác dụng Ivo - Tổng số vốn đầu t thực hiện tính đến thời điểm các kết quả đầu t của dự án bắt đầu phát huy tác dụng Nếu tính cho toàn bộ công cuộc đầu. .. động vốn nói chung: Sau hơn 10 năm tách tỉnh đặc biệt là từ năm 1996 - 2003 Tĩnh đã nhiều chuyển biến tích cực, nền kinh tế bớc đầu đã gặt hái đợc nhiều thành quả lĩnh vực đầu t cho phát triển đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển biến này Vốn đầu t ngày càng đợc thu hút sử dụng một cách hiệu quả, năng lực sản xuất của một số ngành tăng khá nhiều công trình xây dựng nh giao thông thu ... giao thông nông thôn cũng đang đợc đầu t xây dựng cải thiện không ngừng *Về thu lợi: trong những năm qua ngành thu lợi của Tĩnh đã đợc đầu t đáng kể bằng các nguồn vốn ngân sách (vốn tín dụng - vốn tự huy động của dân), vốn nớc ngoài, vốn WB ADB cho nên Tĩnh một hệ thống thu lợi tơng đối hoàn chỉnh * Về nông nghiệp: là ngành đã đợc quan tâm trong đầu t về các yếu tố sản xuất ,nguyên... đó: - O PV : Doanh thuthuần bình quân cả đời dự án - W Cpv : Vốn lu động bình quân năm I của dự án Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu t Là thời gian mà các kết quả của quá trình đầu t cần hoạt động để thể thu hồi vốn đầu t đẫ bỏ ra rừ lợi nhuận thu đợc Công thức tính nh sau: T= IV 0 W PV Trong đó: Wpv-Lợi nhuận thu n thu đợc bình quân một năm của dự án T T -Thời hạn thu hồi vốn đầu t tính theo tháng... hiệu quả tàI chính hiệu quả kinh tế xã hội Hiệu quả tài chính hay còn gọi là hiệu quả hạch toán kinh tế là hiệu quả kinh tế đợc xem xét trong phạm vi của một doanh nghiệp Hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động đầu t là hiệu qủa đợc xem xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế Theo mức độ phát sinh trực tiếp hay gián tiếp hiệu quả trực tiếp hay gián tiếp Theo cách tính toán, hiệu quả tuyệt đối hay tơng... diện tích bằng 1,7% dân số cả nớc 9 huyện hai thị xã là Thị xã Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh 9 Huyện: Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Hơng Sơn, Hơng Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Vũ Quang; 241 xã, 6 Phờng 12 Thị Trấn 7 huyện thị nằm trên quốc lộ 1Avà cos 4 huyện tuyến đờng Bắc Nam đi qua Cách thành phố Vinh khoảng 50 km Tĩnh còn đờng quốc lộ 8 qua Lào (dài 100 km) đợc nối . vì thế em quyết định chọn đề tài " ;Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu t có hiệu quả tại Hà Tĩnh ".Bố cục đề tài của em bao. về đầu t và nguồn vốn đầu t.Chơng 2: Thực trạng việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu t trong thời gian qua.Chơng 3: Một số giải pháp nhằm huy động và sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả tại Hà Tĩnh, Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả tại Hà Tĩnh, Phân loại NVĐT 1 Nguồn vốn trong nớc, Phân loại hiệu quả đầu t Một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả của hoạt động đầu t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn