Thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực trạng và giải pháp

100 552 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:23

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực trạng và giải pháp MỤC LỤCL I NÓI U  . 6 CH NG I 7 C S LÝ LU N CHUNG V U T      . 7 I. KH I NI M V VAI TRÒ C A U T Á À    . 7 1. Khái ni m v vai trò c a u t v u t phát tri n à à       . 7 2. Vai trò c a u t phát tri n .    . 7 2.1 u t v a tác ng t i t ng cung v a tác ng t i t ng c u.           . 7 V m t c uề ặ ầ 7 2.2 u t có tác ng hai m t n s n nh kinh t .         . 8 2.3 u t tác ng n t c phát tri n v t ng tr ng kinh t à  ! " # !  $ % " 9 2.4 u t v s d ch chuy n c c u kinh t à  & '  ( ) " . 10 2.5 u t v i vi c t ng c ng kh n ng khoa h c v công ngh c aà  *  $ + , $ -   t n c..  11 2.6 u t góp ph n v o phát tri n ngu n nhân l c ( NNL )à    / & . 11 II. KH I NI M V V N V VAI TRÒ C A V N U T Á À 0 1  1   12 1. Khái ni m v v n 2 3 4 . 12 2. Vai trò c a v n u t  4   . 14 3. Các ngu n hình th nh v n u t à/ #   . 15 3.1 V n huy ng trong n c 4   15 3.2 V n huy ng t n c ngo i à# ! 5 * . 15 3.2.1 Vi n tr phát tri n chính th c ODA 2 6  7 15 3.2.2 V n u t tr c ti p FDI 4     16 III. VAI TRÒ C A U T N C NGO I I V I C C N C NÓIÀ Á   8 1 8 8 CHUNG V VI T NAM NÓI RIÊNGÀ  . 16 1. i v i ch u t 4     . 16 2. i v i n c ti p nh n u t 4    9   . 17 3. Vai trò c a u t n c ngo i i v i vi c phát tri n kinh t Vi tà   * # *   "  Nam . 18 IV. C C HÌNH TH C U T N C NGO I VI T NAM Á À:   8 ;  21 1. H p ng h p tác kinh doanh 6 < 6 . 21 2. Doanh nghi p liên doanh 2 . 21 3. Doanh nghi p 100% v n u t n c ngo i à #   * 22 4. H p ng xây d ng kinh doanh chuy n giao BOT6 <   . 23 5. H p ng xây d ng chuy n giao kinh doanh BTO6 <   . 23 6. H p ng xây d ng chuy n giao6 <   . 23 7. Khu ch xu t, khu công nghi p . 2 23 V. C C NH N T NH H NG N U T N C NGO I Á Â À1 = ; >   8 23 VI. XU H NG V N NG CH Y U C A FDI ?  @ A B A . 25 1. Lu ng v n u t tr c ti p n c ngo i ch y u v o các n c phátà à/ #   & " *  " C * tri n . 25 12. Tính a c c trong ho t ng u t  D    . 26 3. L nh v c u t ã có nhi u thay i sâu s cE     3  F . 26 4. Hi n t ng hai chi u trong h p tác u t n c ngo ià G H G   * . 27 5. Lu ng FDI c th c hi n tr c h t trong n i b khu v c< 6  2      27 6. Các Công ty a qu c gia ch th c a u t tr c ti p n c ngo ià #      & " * 27 VII. KINH NGHI M THU H T U T N C NGO I C A M T SÚ À   8  I 1 N C ASEAN ? . 28 1. Kinh nghi m c a Thái Lan 2  . 28 2. Kinh nghi m c a Malayxia2  29 3. Kinh nghi m c a Indonexia2  . 29 CH NG II 31 TH C TR NG U T TR C TI P N C NGO I C A NH T B NÀJ K   J > 8  L = V O VI T NAM TRONG NH NG N M QUAÀ  M N 31 I- TÌNH HÌNH CHUNG V QUAN H U T TR C TI P C A O   P B A NH T B N V O VI T NAMÀL =  31 1 - c i m FDI c a Nh t B n t i Vi t Nam     9 Q  2 . 31 1.1 M c ích, nguyên t c u t tr c ti p ra n c ngo i c a Nh t B n àR  S   & " *  T , . 31 1.2 Ph ng th c u t U 7   33 1.3 Ph ng pháp gây v n FDI c a Nh t B n U 4  9 Q 34 1.4 Phong cách qu n lý ki u Nh t B n trong th c hi n các d án FDI Q  9 Q  2  . 36 1.5 Quy mô các d án u t v vòng i s n ph m à&   + , V . 37 1.6 Quan h gi a FDI c a Nh t B n v i ODA2 W  9 Q  . 38 2. Tình hình chung v quan h u t tr c ti p c a Nh t B n v o Vi tàH    & "  T ,  Nam . 40 II- TH C TR NG C A U T TR C TI P C A NH T B N V OÀJ K    J >  L = VI T NAM TRONG NH NG N M QUAO X Y 44 1-T ng quan v FDI c a Nh t B n v o Vi t Nam giai o n 1989-2002àC H  T ,   Z . 44 1.1-Quy mô v t c u t .à # !   44 1.2- C c u v n u t .U . 4   . 47 1.2.1 C c u v n u t theo ng nh.à( ) #   . 47 1.2.2- C c u v n u t theo vùng U . 4   . 54 1.3 Hình th c u t7   . 57 III- NH GI CHUNG V T C NG C A FDI NH T B N NÁ Á Á 0 I  L = > VI T NAM O 61 3.1 Nh ng th nh t u t c v nguyên nhânà à[ & Z G 61 3.2 Nh ng t n t i v nguyên nhân à[ / Z . 69 IV- NH GI CHUNG V MÔI TR NG U T C A VI T NAMÁ Á 0 \     I V I NH T B N ] ?  ^ 73 CH NG III 78 TRI N V NG, PH NG H NG V GI I PH P NH M T NGÀ Á_ ` a 8 = b N C NG FDI NH T B N V O PH T TRI N KINH T VI T NAMÀ Á\ L = _ >  78 2I. TRI N V NG U T C A NH T B N V O VI T NAM À_ `    L =  . 78 II. PH NG H NG PH T TRI N U T C A NH T B N V OÁ Àa 8 _    L = VI T NAM O 80 1. M c tiêu c a ho t ng thu hút u t n c ngo i àR  Z !   * . 80 2. nh h ng v u t Nh t B n   3   9 Q 81 III. C C GI I PH P T NG C NG THU H T V N NG CAO HI UÁ Á Ú À Â= N \  QU FDI C A NH T B N V O VI T NAM À=  L =  . 82 1. Nh ng gi i pháp c i thi n môi tr ng u t Vi t Nam W Q Q 2 c   d 2 82 1.1 C i thi n môi tr ng pháp lý v u t Q 2 c 3   82 1.2 Th c hi n ng b chính sách khuy n khích u t . 2 <     . 84 1.3 T ng c ng ho t ng xúc ti n v n ng u t k t h p v i l ae c D   9     6   ch n th m tra i tác n c ngo i. à- V # * 87 1.4 T ng c ng công tác qu n lý d án sau khi c p phép e c Q  . 88 1.5 Ho n thi n b sung công tác xây d ng quy ho ch v ban h nh các lo ià à à C & Z Z danh m c u t f   89 1.6 Huy ng v n trong n c t ng c ng h p tác v i n c ngo i,à! # *  $ + G * * xây d ng c c u u t h p lý U .   6 90 1.7 Xây d ng v phát tri n h th ng t i chính ngân h ng à à à&   # . 91 1.9 o t o v phát tri n l c l ng lao ng à à Z  & G ! . 93 1.10 y m nh quá trình i m i phát tri n kinh t v h i nh p kinh tàV Z C *  " ! T " qu c t c a Vi t Nam 4   2 . 95 2. Nh ng gi i pháp c th i v i Nh t B n W Q f  4  9 Q 95 2.1 Khuy n khích hình th c kinh doanh d i d ng 100% v n u t 7  D 4   c a Nh t B n  9 Q 95 2.2 i u ch nh m t cách h p lý c c u FDI c a Nh t B n v o các ng nhà à H g ! G ( )  T , s n xu t Q . 96 2.3 C i ti n ti p nh n v t ch c th c hi n các d án FDI c a Nh t B n à, " " T C h &  &  T , . 98 L I NÓI U  . 6 CH NG I 7 C S LÝ LU N CHUNG V U T      . 7 I. KH I NI M V VAI TRÒ C A U T Á À    . 7 1. Khái ni m v vai trò c a u t v u t phát tri n à à       . 7 2. Vai trò c a u t phát tri n .    . 7 2.1 u t v a tác ng t i t ng cung v a tác ng t i t ng c u.           . 7 V m t c uề ặ ầ 7 2.2 u t có tác ng hai m t n s n nh kinh t .         . 8 2.3 u t tác ng n t c phát tri n v t ng tr ng kinh t à  ! " # !  $ % " 9 2.4 u t v s d ch chuy n c c u kinh t à  & '  ( ) " . 10 2.5 u t v i vi c t ng c ng kh n ng khoa h c v công ngh c aà  *  $ + , $ -   t n c..  11 2.6 u t góp ph n v o phát tri n ngu n nhân l c ( NNL )à    / & . 11 II. KH I NI M V V N V VAI TRÒ C A V N U T Á À 0 1  1   12 31. Khái ni m v v n 2 3 4 . 12 2. Vai trò c a v n u t  4   . 14 3. Các ngu n hình th nh v n u t à/ #   . 15 3.1 V n huy ng trong n c 4   15 3.2 V n huy ng t n c ngo i à# ! 5 * . 15 3.2.1 Vi n tr phát tri n chính th c ODA 2 6  7 15 3.2.2 V n u t tr c ti p FDI 4     16 III. VAI TRÒ C A U T N C NGO I I V I C C N C NÓIÀ Á   8 1 8 8 CHUNG V VI T NAM NÓI RIÊNGÀ  . 16 1. i v i ch u t 4     . 16 2. i v i n c ti p nh n u t 4    9   . 17 3. Vai trò c a u t n c ngo i i v i vi c phát tri n kinh t Vi tà   * # *   "  Nam . 18 IV. C C HÌNH TH C U T N C NGO I VI T NAM Á À:   8 ;  21 1. H p ng h p tác kinh doanh 6 < 6 . 21 2. Doanh nghi p liên doanh 2 . 21 3. Doanh nghi p 100% v n u t n c ngo i à #   * 22 4. H p ng xây d ng kinh doanh chuy n giao BOT6 <   . 23 5. H p ng xây d ng chuy n giao kinh doanh BTO6 <   . 23 6. H p ng xây d ng chuy n giao6 <   . 23 7. Khu ch xu t, khu công nghi p . 2 23 V. C C NH N T NH H NG N U T N C NGO I Á Â À1 = ; >   8 23 VI. XU H NG V N NG CH Y U C A FDI ?  @ A B A . 25 1. Lu ng v n u t tr c ti p n c ngo i ch y u v o các n c phátà à/ #   & " *  " C * tri n . 25 2. Tính a c c trong ho t ng u t  D    . 26 3. L nh v c u t ã có nhi u thay i sâu s cE     3  F . 26 4. Hi n t ng hai chi u trong h p tác u t n c ngo ià G H G   * . 27 5. Lu ng FDI c th c hi n tr c h t trong n i b khu v c< 6  2      27 6. Các Công ty a qu c gia ch th c a u t tr c ti p n c ngo ià #      & " * 27 VII. KINH NGHI M THU H T U T N C NGO I C A M T SÚ À   8  I 1 N C ASEAN ? . 28 1. Kinh nghi m c a Thái Lan 2  . 28 2. Kinh nghi m c a Malayxia2  29 3. Kinh nghi m c a Indonexia2  . 29 CH NG II 31 TH C TR NG U T TR C TI P N C NGO I C A NH T B NÀJ K   J > 8  L = V O VI T NAM TRONG NH NG N M QUAÀ  M N 31 I- TÌNH HÌNH CHUNG V QUAN H U T TR C TI P C A O   P B A NH T B N V O VI T NAMÀL =  31 1 - c i m FDI c a Nh t B n t i Vi t Nam     9 Q  2 . 31 41.1 M c ích, nguyên t c u t tr c ti p ra n c ngo i c a Nh t B n àR  S   & " *  T , . 31 1.2 Ph ng th c u t U 7   33 1.3 Ph ng pháp gây v n FDI c a Nh t B n U 4  9 Q 34 1.4 Phong cách qu n lý ki u Nh t B n trong th c hi n các d án FDI Q  9 Q  2  . 36 1.5 Quy mô các d án u t v vòng i s n ph m à&   + , V . 37 1.6 Quan h gi a FDI c a Nh t B n v i ODA2 W  9 Q  . 38 2. Tình hình chung v quan h u t tr c ti p c a Nh t B n v o Vi tàH    & "  T ,  Nam . 40 II- TH C TR NG C A U T TR C TI P C A NH T B N V OÀJ K    J >  L = VI T NAM TRONG NH NG N M QUAO X Y 44 1-T ng quan v FDI c a Nh t B n v o Vi t Nam giai o n 1989-2002àC H  T ,   Z . 44 1.1-Quy mô v t c u t .à # !   44 1.2- C c u v n u t .U . 4   . 47 1.2.1 C c u v n u t theo ng nh.à( ) #   . 47 1.2.2- C c u v n u t theo vùng U . 4   . 54 1.3 Hình th c u t7   . 57 III- NH GI CHUNG V T C NG C A FDI NH T B N NÁ Á Á 0 I  L = > VI T NAM O 61 3.1 Nh ng th nh t u t c v nguyên nhânà à[ & Z G 61 S lao ngố độ 66 3.2 Nh ng t n t i v nguyên nhân à[ / Z . 69 IV- NH GI CHUNG V MÔI TR NG U T C A VI T NAMÁ Á 0 \     I V I NH T B N ] ?  ^ 73 CH NG III 78 TRI N V NG, PH NG H NG V GI I PH P NH M T NGÀ Á_ ` a 8 = b N C NG FDI NH T B N V O PH T TRI N KINH T VI T NAMÀ Á\ L = _ >  78 I. TRI N V NG U T C A NH T B N V O VI T NAM À_ `    L =  . 78 II. PH NG H NG PH T TRI N U T C A NH T B N V OÁ Àa 8 _    L = VI T NAM O 80 1. M c tiêu c a ho t ng thu hút u t n c ngo i àR  Z !   * . 80 2. nh h ng v u t Nh t B n   3   9 Q 81 III. C C GI I PH P T NG C NG THU H T V N NG CAO HI UÁ Á Ú À Â= N \  QU FDI C A NH T B N V O VI T NAM À=  L =  . 82 1. Nh ng gi i pháp c i thi n môi tr ng u t Vi t Nam W Q Q 2 c   d 2 82 1.1 C i thi n môi tr ng pháp lý v u t Q 2 c 3   82 1.2 Th c hi n ng b chính sách khuy n khích u t . 2 <     . 84 1.3 T ng c ng ho t ng xúc ti n v n ng u t k t h p v i l ae c D   9     6   ch n th m tra i tác n c ngo i. à- V # * 87 1.4 T ng c ng công tác qu n lý d án sau khi c p phép e c Q  . 88 1.5 Ho n thi n b sung công tác xây d ng quy ho ch v ban h nh các lo ià à à C & Z Z danh m c u t f   89 51.6 Huy ng v n trong n c t ng c ng h p tác v i n c ngo i,à! # *  $ + G * * xây d ng c c u u t h p lý U .   6 90 1.7 Xây d ng v phát tri n h th ng t i chính ngân h ng à à à&   # . 91 1.9 o t o v phát tri n l c l ng lao ng à à Z  & G ! . 93 1.10 y m nh quá trình i m i phát tri n kinh t v h i nh p kinh tàV Z C *  " ! T " qu c t c a Vi t Nam 4   2 . 95 2. Nh ng gi i pháp c th i v i Nh t B n W Q f  4  9 Q 95 2.1 Khuy n khích hình th c kinh doanh d i d ng 100% v n u t 7  D 4   c a Nh t B n  9 Q 95 2.2 i u ch nh m t cách h p lý c c u FDI c a Nh t B n v o các ng nhà à H g ! G ( )  T , s n xu t Q . 96 2.3 C i ti n ti p nh n v t ch c th c hi n các d án FDI c a Nh t B n à, " " T C h &  &  T , . 98 K t lu nế ậ . 99 Danh m c t i li u tham kh oàụ ệ ả 101 LỜI NÓI ĐẦUTrong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, sự di chuyển các nguồn lực ( K,R, Kỹ Thuật, Lao Động ) giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng gia tăng phát triển. Sự di chuyển đó được quyết định bởi đầu tư quốc tế ( bao gồm đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp ). Cùng với đầu tư gián tiếp, đầu tư trực tiếp có vai trò quan trọng. Dòng đầu tư này đang vận động theo nhiều chiều, dưới nhiều hình thức ngày càng có xu hướng tự do hóa. Đây là một tất yếu khách quan, các nước đều phải chấp nhận tính tất yếu này dù là nước phát triển hay đang phát triển. Nước nào nhận thức được nó tạo điều kiện cho nó vận động thì nước đó sẽ phát triển lớn mạnh .Đối với các nước đang phát triển, đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là nhân tố quan trọng của sự tăng trưởng kinh tế. Muốn phát triển nhanh các nước cần phải lợi dụng ưu thế về vốn, công nghệ, thị trường lao động . của nhiều nước. Song nguồn FDI trên thế giới là có hạn mà nhu cầu về nó ngày càng lớn. Nó càng trở nên bức thiết trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ hiện đại phân công lao động quốc tế sâu rộng ngày nay.Việt Nam đang trong quá trình đổi mới nền kinh tế của mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường. Quá trình chuyển đổi này, Việt Nam cần vốn đầu tư nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nhằm tăng năng suất lao động, tạo công ăn việc làm trong nước. Từ đó tạo tiền đề tăng thu nhập, tăng tích lũy cho sự phát triển 6kinh tế xã hội.Chính vì sự cần thiết về vốn đó nên em chọn đề tài : “Thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực trạng giải pháp”. em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn Phạm Thị Thêu, các giáo viên trong bộ môn kinh tế đầu tư các cô chú hướng dẫn ở Vụ đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch đầu tư. Em rất mong sự đóng góp nhận xét của mọi người để đề án này được hoàn thiện thêm.Em xin chân thành cám ơn.CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯI. KHÁI NIỆM VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ 1. Khái niệm vai trò của đầu tư đầu tư phát triển Đầu tư theo nghĩa chung nhất được hiểu là sự bỏ ra hoặc hy sinh các nguồn lực hiện tại nhằm đạt được kết quả có lợi cho người đầu tư .Đầu tư phát triển là loại đầu tư trong đó người có tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh mọi hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm nâng cao đời sống cho mọi người dân.2. Vai trò của đầu tư phát triển .Đầu tư phát triển là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, là chìa khoá của sự tăng trưởng. Vai trò này của đầu tư được thể hiện ở các mặt sau :2.1 Đầu tư vừa tác động tới tổng cung vừa tác động tới tổng cầu.Về mặt cầuĐầu tư là một yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế. Theo số liệu của ngân hàng Thế giới, đầu tư thường chiếm khoảng 24 – 28 % trong cơ cấu tổng cầu của tất cả các nước trên thế giới. Đối với tổng 7cầu tác động của đầu tư là ngắn hạn. Với tổng cung chưa kịp thay đổi sự tăng lên của đầu tư làm cho tổng cầu tăng kéo theo sản lượng cân bằng tăng theo từ Q0 – Q1 giá cả của của các đầu vào của đầu tư tăng từ P0 – P1. Điểm cân bằng dịch chuyển từ E0 – E1.Về mặt cung.Khi thành quả của đầu tư phát huy tác dụng, các năng lực mới đi vào hoạt động thì tổng cung đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng lên ( đường S dịch chuyển sang S’ ). Kéo theo sản lượng tiềm năng từ Q1 – Q2, do đó giá cả sản phẩm giảm từ P1 – P 2 . Sản lượng tăng giá cả giảm cho phép tăng tiêu dùng. Tăng tiêu dùng đến lượt mình lại tiếp tục kích thích sản xuất hơn nữa. Sản xuất phát triển là nguồn gốc cơ bản để tăng tích luỹ, phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập cho người lao động nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội E0D’D2.2 Đầu tư có tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế .Sự tác động không đồng thời về mặt thời gian của đầu tư đối với tổng cầu tổng cung của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu tư dù là tăng hay giảm đều cùng một lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định của nền kinh tế vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế mọi quốc gia.Chẳng hạn khi tăng đầu tư làm cho cầu của các yếu tố có liên quan tăng do đó sẽ kích thích tăng trưởng sản xuất phát triển, sản lượng tăng. Sản xuất được phát triển quy mô sản xuất tăng thu hút thêm nhiều lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, thu nhập của người dân được cải thiện, đời sống 8PP1P0P2Q0Q1Q2QS'SE2E1ngày càng được nâng cao. Đầu tư tăng góp vốn vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý. Nhưng bên cạnh đó khi đầu tư tăng cầu các yếu tố đầu vào tăng dẫn đến giá cả các yếu tố đầu vào tăng ( giá chi phí vốn, giá công nghệ, lao động vật tư ) đến mức độ nào đó làm tăng lạm phát. Lạm phát làm cho sản xuất đình trệ đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn do tiền lương ngày cành thấp hơn thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại. Trong trường hợp các nhà cung cấp hàng hoá đầu vào có xu hướng tăng lợi nhuận thông qua giá thì họ sẽ giảm đi mức sản xuất, đẩy giá lên, như vậy sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Khi đầu tư giảm quy mô sản xuất giảm tình trạnh thất nghiệp tăng tệ nạn xã hội tăng thu nhập của người dân thấp, cầu giảm. Đầu tư giảm tốc độ giảm cung các yếu tố đầu vào nhỏ hơn tốc độ giảm cầu gây nên sản xuất dư thừa của các yếu tố đầu vào ( thừa cơ cấu ). Tuy nhiên khi đầu tư giảm cầu giảm khiến cho giá thành giảm lạm phát giảm điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong trường hợp lạm phát cao. Đầu tư giảm còn làm cho cung giảm do đó bản được các hàng hoá còn tồn đọng dư thừa, giá sản xuất sẽ tăng lên lại khiến cho cung tăng lên quy mô sản xuất được mở rộng.Chính vì vậy trong điều hành vĩ mô nền kinh tế các hoạt động chính sách cần thấy hết các tác động hai mặt này phải xác định được các nhân tố các kết quả của ảnh hưởng hai mặt đó để đưa ra các chính sách nhằm hạn chế tác động xấu phát huy tác động tích cực, duy trì được sư ổn định của nền kinh tế.2.3 Đầu tư tác động đến tốc độ phát triển tăng trưởng kinh tế Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy : muốn giữ tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15 – 25% so với GDP tuỳ thuộc vào ICOR của mỗi nước.ICOR = vốn đầu tư / mức tăng GDPTừ đó suy ra:Mức tăng GDP = vốn đầu tư / ICOR Mức ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư. Ở các nước đang phát triển, ICOR thưởng lớn từ 5 – 7 do thừa vốn, thiếu lao động, vốn được sử dụng nhiều thay thế cho lao động, do sử dụng công nghệ 9hiện đại có giá cao. Còn ở các nước chậm phát triển ICOR thấp từ 2 – 3 do thiếu vốn, thừa lao động nên có thể cần phải sử dụng lao động để thay thế cho vốn, do sử dụng công nghệ kém hiện đại, giá rẻ.Kinh nghiệm các nước cho thấy, chỉ tiêu ICOR phụ thuộc mạnh vào cơ cấu kinh tế hiệu quả đầu tư trong các ngành, các vùng lãnh thổ cũng như phụ thuộc vào hiệu quả chính sách kinh tế nói chung. Thông thường ICOR trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp, ICOR trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế chủ yếu do tận dụng năng lực sản xuất. Do đó, ở các nước phát triển tỷ lệ đầu tư thấp thường dẫn đến tốc độ tăng trưởng thấp.Đối với các nước đang phát triển, phát triển về bản chất được coi là vấn đề đảm bảo các nguồn vốn đầu tư đủ để đạt được một tỷ lệ tăng thêm sản phẩm quốc dân dự kiến. Thực vậy, ở nhiều nước đầu tư đóng vai trò như một “ cái hích ban đầu” tạo đà cho sự cất cánh của nền kinh tế ( các nước NICS, các nước Đông Nam Á ) 2.4 Đầu tư sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước là một vấn đề được liệt vào hàng quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ta hiện nay. Cơ cấu kinh tế chính là tổng thể hữu quan có mối quan hệ giữa các ngành, các vùng các khu vực kinh tế, giảm thành phần kinh tế, hợp thành cơ cấu kinh tế thể hiện ở các tỷ lệ cân đối kinh tế phản ánh trạng thái cân đối nhân công lao động.Một đất nước muốn phát triển mạnh mẽ nhất thiết phải xây dựng được một cơ cấu kinh tế hợp lý :- Cơ cấu được xây dựng phải mang tính khoa học cao, phản ánh đúng đắn yêu cầu của các quy luật khách quan, đặc biệt là quy luật kinh tế - Phải đón đầu các xu hướng KHKT hiện đại phù hợp với xu hướng đó - Phải phù hợp với sự phân công hợp tác quốc tế phải là cơ cấu kinh tế mới.- Phải đảm bảo cho phép tối ưu hoá việc sử dụng lợi thế so sánh của các nước, khai thác có hiệu quả tiềm năng vốn có của các ngành, các địa phương các đơn vị kinh tế cơ sở.Muốn xây dựng cơ cấu kinh tế hoàn thiện phải có một sự đầu tư thoả đáng. Đầu tư làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quy luật phát triển, với chiến 10[...]... hiện đại • Phải xác định được phạm vi định hướng đầu tư phù hợp với từng giai đoạn • Phải không ngừng cải thiện môi trường đầu tư • Phải có hệ thống giáo dục đào tạo tốt 30 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA I- TÌNH HÌNH CHUNG VỀ QUAN HỆ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM 1 -Đặc điểm FDI của Nhật Bản tới Việt Nam Nghiên cứu thực. .. Nghiên cứu thực trạng của dòng vốn FDI Nhật Bản vào Việt Nam có thể rút ra một số kết luận sau đây về đặc điểm cơ bản của FDI Nhật Bản 1.1 Mục đích, nguyên tắc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Nhật Bản a) Mục đích: Nghiên cứu một cách hệ thống cho thấy, ý đồ đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản chủ yếu nhằm duy trì sự ổn định nguồn cung cấp nguyên 31 vật liệu, lao động rẻ các yếu tố đầu vào khác cho... xuất của Nhật Bản ở nước ngoài ); Tránh rủi ro về hối đoái Việt Nam, theo kết quả của cuộc điều tra của Ngân hàng xuất nhập khẩu Nhật Bản (Exim Bank), đối với một số lượng lớn các công ty Nhật Bản có tham gia vào hoạt động FDI ở khu vực này cho thấy, hoạt động đầu tư của Nhật Bản tập chung chủ yếu vào việc khai thác nguồn lao động rẻ của Việt Nam (65,3%), phát triển thị trường mới(61,1%) xuất khẩu... nhiên; đầu tư vào ngành chế tạo ở những nước có cả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhân lực dồi dào; đầu tư vào lĩnh vực thương nghiệp dịch vụ đối với những nước có nền công nghiệp phát triển cao hơn Nguyên tắc này về thực chất phản ánh đặc điểm cơ cấu đầu tư theo mô hình đầu tư theo ngành của Nhật Bản Phần lớn FDI của Nhật Bản ở khu vực Đông Nam Á nói chung Việt Nam nói riêng là đầu tư vào ngành... thương mại tổng hợp dạng Shogoshosa, hơn là thực hiện FDI theo phương thức một công ty đơn độc nhằm mục đích tối thiểu hoá, hay chia sẻ rủi ro trong kinh doanh ở nước ngoài 1.3 Phương pháp gây vốn FDI của Nhật Bản Thực tế qua điều tra về dòng FDI của Nhật Bản ở khu vực Đông Nam Á nói chung Việt Nam nói riêng cho thấy, các nguồn vốn FDI của các hãng Nhật Bản để đầu tư ở nước ngoài không phải là hoàn... nói riêng là đầu tư vào ngành chế tạo để tận dụng khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nguồn lao động ở khu vực này Thời kỳ từ 1951-1990, FDI của Nhật Bản vào ngành chế tạo ở khu vực này chiếm 46,8% tổng FDI của Nhật Bản trên toàn khu vực Từ đầu thập kỷ 90 đến nay, 32 tuy tỷ phần của ngành chế tạo trong tổng đầu tư của Nhật Bản vào khu vực này có giảm đi nhưng vẫn xếp ở vị trí... theo ngành của Nhật Bản Ví dụ trong hai năm 1996-1997 FDI của Nhật Bản vào Singapo đã chuyển mạnh sang lĩnh vực dịch vụ, một phần do những lợi thế so sánh về chi phí lao động rẻ ở đây không còn, thêm vào đó trình độ phát triển của nước này đã ngang hàng với các nước NICs Đông Á so với các nước khác trong khu vực Về cơ cấu ngành, khác với FDI của Nhật Bản, đầu tư của Mỹ thường tập trung vào các ngành... hiện nay cho hoạt động FDI của Nhật Bản đầu tư vào khu vực Đông Nam Á thì thứ tự tầm quan trọng lại là: duy trì mở rộng thị phần (64,5%); tiếp theo là xuất khẩu sản phẩm sang nước thứ ba (42,6%); tiếp đó mới là đảm bảo khai thác nguồn lao động rẻ (40,1%) ở khu vực này b Nguyên tắc đầu tư FDI của Nhật Bản nói chung thường được thực hiện theo nguyên tắc cơ bản là đầu tư vào lĩnh vực khai thác... á lại dựa vào các thị trường tài 34 chính điạ phương nơi có xu hướng tiết kiệm thấp chứ không phải dựa vào bản thân thị trường tài chính của Nhật Bản nơi có xu hướng tiết kiệm cao hơn Xét về bản chất, việc gây vốn của các hãng Nhật Bản theo hướng này có tính hai mặt: Thứ nhất , nó thể hiện ở chỗ, các hãng Nhật Bản sẽ tối đa hoá việc tranh thủ những khuyến khích ưu đãi đối với các dự án FDI ở các... sản phẩm của Nhật BảnViệt Nam mà tiêu biểu là các dây chuyền lắp ráp xe máy ô tô hay các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt như TV, Casset, hoặc các dây chuyền cắt may quần áo Một khía cạnh khác về phương thức thực hiện FDI của Nhật BảnViệt Nam tương tự như ở Trung quốc các nước khác trong khu vực châu á, là nhằm mục đích mở rộng thêm thị trường mới, FDI của các công ty Nhật Bản ở 33 Đông . tăng thu nhập, tăng tích lũy cho sự phát triển 6kinh tế xã hội.Chính vì sự cần thiết về vốn đó nên em chọn đề tài : Thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực. tư bản quốc tế vào 2 khu vực chính : các nước tư bản phát triển, các nước chậm và đang phát triển. Các nước tư bản phát triển như Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực trạng và giải pháp, Thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực trạng và giải pháp, Thu hút FDI Nhật Bản vào Việt Nam, thực trạng và giải pháp, Vốn huy động từ nước ngồi .1 Viện trợ phát triển chính thức ODA, Tình hình chung về quan hệ đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam

Từ khóa liên quan