Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO

85 495 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:23

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO trờng Đại học Kinh tế Quốc dânkhoa kinh tế và kinh doanh quốc tếChuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế chuyên đề thực tập tốt nghiệpĐề tàiTHU HúT ĐầU TRựC TIếP NƯớC NGOàI VàO PHáT TRIểN LĩNH VựC DịCH Vụ TRONG BốI CảNH VIệT NAM THàNH VIÊN CHíNH THứC CủA WTOGiáo viên hớng dẫn : pgs.ts. nguyễn THị HƯờNGSinh viên thực hiện : nguyễn thị quỳnh thLớp : KDQT AKhóa : 46Hệ : Chính quyChuyờn thc tp tt nghip GVHD: PGS.TS.Nguyn Th HngHà Nội - 2008LI M U1.Tớnh tt yu ca tiThu hỳt FDI l mt tt yu khỏch quan, bt ngun t s phỏt trin ca thng mi quc t, liờn kt kinh t quc t. Trong thi i ngy nay, khụng mt quc gia no dự ln hay nh, c bit l cỏc nc chm v ang phỏt trin li khụng cn FDI v coi ú l ngun lc quan trng phỏt trin t nc. Ngay cỏc cng quc trờn th gii nh: Hoa K, Nht Bn, EU.cng rt cn FDI. Dũng vn FDI ch yu chy vo cỏc nc phỏt trin nht. Kh nng vn u t ca th gii hin nay khụng ln, nhng nhu cu v vn u t ca tt c cỏc quc gia u rt ln v vt xa cỏc ngun cung cp. Do vy, ó din ra mt cuc cnh tranh gay gt gia cỏc nc tỡm kim vn. Quc gia no cú mụi trng u t thun li, thụng thoỏng, s dng ngun vn mt cỏch hiu qu hn s ginh c nhng u th ln hn trong cuc cnh tranh ny. Thu hỳt FDI mang tớnh quy lut chung i vi tt c cỏc nc. Quy lut ny cng bc bỏch hn i vi cỏc nc ang phỏt trin v thiu vn nh nc ta. Nc ta tin hnh quỏ trỡnh CNH HH t nc vi xut phỏt im thp, cỏc ngun vn cho phỏt trin tớch lu t ni b rt eo hp. Do ú, gii phỏp chin lc gii quyt mõu thun gia nhu cu vn ln v ngun vn trong nc eo hp ch cú th l khai thỏc cỏc ngun vn t bờn ngoi, c bit l FDI. FDI c coi l chỡa khoỏ ca s phỏt trin, phỏ v vũng lun qun ca nghốo úi. Vic Vit Nam tr thnh thnh viờn chớnh thc ca t chc Thng mi Quc t (WTO) cng to iu kin thun li cho vic thu hỳt FDI t cỏc nc phỏt trin nhm phỏt trin ton din nn kinh t t nc, c bit l trong dch v giỏo dc dch v cú nh hng trc tip n cht lng ca nn kinh t Trc khi Vit Nam gia nhp T chc Thng mi Th gii WTO, cỏch nhỡn chung ca phn ụng nhng ngi hot ng trong ngnh giỏo dc u coi Nguyn Th Qunh Th Lp KDQT 46A2Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hườnggiáo dục một phúc lợi xã hội hoạt động theo nguyên tắc phi thương mại. Nhưng trong quá trình đàm phán để gia nhập WTO, Việt Nam đã theo đuổi lập trường tích cực, chủ động và đã cam kết thực hiện Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) đối với tất cả 12 ngành dịch vụ, trong đó có giáo dục. Điều này cũng có nghĩa sau khi gia nhập WTO, giáo dục một dịch vụ trong hoạt động thương mại. Thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam đang được các nhà đầu nước ngoài đánh giá một thị trường tiềm năng do hệ thống các trường đại học của Việt Nam hiện nay, cũng như trong trung hạn, hoàn toàn không có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu đại chúng hóa và nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo tinh thần của Nghị quyết 14-2005. Các nhà cung ứng giáo dục nước ngoài của Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Pháp . cũng như các nhà cung ứng giáo dục nước ngoài của Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan . đang có nhu cầu lớn về xuất khẩu giáo dục sang Việt Nam. Theo xu thế hiện nay, việc đầu xây dựng trường mới sẽ không có nhiều, nhưng các cơ sở liên kết chắc chắn sẽ phát triển rất sôi động. Vì vậy, sau khi thực hiện cam kết về GATS như trên, bức tranh giáo dục đại học Việt Nam sẽ có biến động mạnh mẽ với sự ra đời của khá nhiều cơ sở giáo dục nước ngoài, chủ yếu các cơ sở giáo dục liên kết.Với những lý do nêu trên, đề tài “Thu hút đầu trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO” được chọn làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Mục đích: Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào phát triển lĩnh vực dịch vụ nói chung và dịch vụ giáo dục nói riêng trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO Nhiệm vụ:• Hệ thống hoá cơ sở lý luận về thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTONguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường• Phân tích thực trạng thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục tại Việt Nam từ khi Việt Nam thành viên chính thức của WTO, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những tồn tại trong việc thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục Việt Nam. • Kiến nghị các phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO3.Đối tượng, phạm vi và giác độ nghiên cứuĐối tượng của đề tài thu hút FDI vào phát triển các dịch vụViệt Nam.Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung nghiên cứu việc phát triển dịch vụ giáo dục ở Việt Nam.Giác độ nghiên cứu: vĩ mô.4.Kết cấu đề tàiĐề tài được chia làm 3 chương như sau:Chương I: Những vấn đề cơ bản về thu hút FDI vào phát triển lĩnh vực dịch vụ và sự cần thiết phải thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dụcChương II: Thực trạng thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTOChương III: Một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTONguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị HườngCHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC DỊCH VỤ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC1.1.Những vấn đề lý luận về thu hút FDI1.1.1.Khái luận chung về FDI1.1.1.1.Khái niệm FDI và dự án FDITheo IMF, FDI một khoản đầu với những quan hệ lâu dài, theo đó, một tổ chức trong nền kinh tế (nhà đầu trực tiếp) thu được lợi ích lâu dài từ một doanh nghiệp đặt tại một nền kinh tế khác. Mục đích của nhà đầu trực tiếp muốn có những ảnh hưởng trong việc quản lý doanh nghiệp đặt tại nền kinh tế đó. Lợi ích lâu dài ở đây ngụ ý sự tồn tại của mối quan hệ dài hạn giữa nhà đầu trực tiếp và doanh nghiệp có vốn FDI và tác động đáng kể của nhà đầu đối với việc quản lý doanh nghiệp đó.Hội nghị Liên hợp quốc tế về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cũng đưa ra một định nghĩa về FDI. Theo đó, luồng vốn FDI bao gồm vốn được cung cấp (trực tiếp hoặc thông qua các công ty liên quan khác) bởi nhà đầu trực tiếp nước ngoài cho các doanh nghiệp FDI, hoặc vốn mà nhà đầu nước ngoài nhận được từ doanh nghiệp FDI. FDI có ba bộ phận: vốn cổ phần, thu nhập tái đầu và các khoản vay trong nội bộ công ty.Theo Luật Đầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 thì “Đầu nước ngoài việc nhà đầu nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành các hoạt động đầu tư”. Nhà đầu nước ngoài tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu vào Việt Nam.Từ các định nghĩa trên có thể hiểu một cách khái quát về FDI như sau: Nguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường“FDI hoạt động đầu do các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài tự mình hoặc cùng với các tổ chức kinh tế của nước sở tại bỏ vốn vào một đối tượng nhất định, trực tiếp quản lý điều hành để thu lợi nhuận trong kinh doanh. Hoạt động FDI được thực hiện thông qua dự án gọi dự án FDI”.Dự án FDI những dự án đầu do các tổ chức kinh tế và cá nhân ở nước ngoài tự mình hoặc cùng với các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân ở nước tiếp nhận đầu bỏ vốn đầu tư, trực tiếp quản lý điều hành để thu lợi nhuận trong kinh doanh.1.1.1.2.Đặc điểm của dự án FDICác dự án FDI trước hết cũng dự án đầu nên cũng có đầy đủ các đặc trưng cơ bản của một dự án đầu nói chung, đó là:• Đầu một hoạt động bỏ vốn nên quyết định đầu thường và trước hết quyết định tài chính.• Đầu hoạt động có tính chất lâu dài (chiến lược).• Đầu hoạt động luôn cần có sự cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài.• Đầu hoạt động mang nặng rủi ro.Ngoài các đặc trưng chung nói trên, các dự án FDI còn có các đặc trưng mang tính chất đặc thù so với các dự án đầu nước ngoài. Đó các đặc trưng sau:• Nhà đầu nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc tự mình quản lý điều hành đối tượng bỏ vốn.• Các bên tham gia vào dự án FDI có quốc tịch khác nhau, đồng thời sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau.• Dự án FDI chịu sự tác động đồng thời của nhiều hệ thống pháp luật, bao gồm luật pháp của quốc gia nước sở tại và pháp luật, thông lệ quốc tế. Quá trình tự do hóa thương mại và đầu quốc tế đòi hỏi các quốc gia phải tiến hành cải tiến hệ thống pháp luật của mình cho phù hợp với thông lệ quốc tế.Nguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường• Có sự gặp gỡ, cọ xát giữa các nền văn hóa khác nhau trong quá trình hoạt động của dự án.• Các dự án FDI được thực hiện thông qua nhiều hình thức đầu có tính chất đặc thù. Đó việc hình thành các pháp nhân mới có yếu tố nước ngoài, hoặc sự hợp tác có tính đa quốc gia trong các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc BOT, hoặc tạo ra các khu vực đầu tập trung đặc biệt có yếu tố nước ngoài.• “Cùng có lợi” phương châm chủ đạo của các bên, nguyên tắc cơ bản để giải quyết quan hệ giữa các bên trong mọi giai đoạn của dự án FDI.Tóm lại, các đặc trưng cơ bản trên của các dự án FDI đã cho thấy, dự án FDI về bản chất sự hợp tác theo nguyên tắc thỏa thuận của nhiều quốc gia với quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa, trình độ phát triển khác nhau. Chính sự khác nhau nhiều mặt trong quá trình hợp tác đầu giữa các Bên đã làm cho dự án FDI trở nên phức tạp trong quá trình soạn thảo, triển khai và vận hành. Các đặc trưng này đòi hỏi các Bên trực tiếp hợp tác đầu và các quốc gia cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia kinh doanh với các nhà đầu nước ngoài một cách hữu hiệu nhất và hạn chế ở mức cao nhất những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hợp tác đầu với các quốc gia khác.1.1.1.3.Các hình thức của FDIĐể thực hiện hoạt động đầu trực tiếpnước ngoài, các nhà đầu có thể xây dựng một cơ sở sản xuất hoàn toàn mới hay mua lại các cơ sở sản xuất đang hoạt động tại nước sở tại. Trong thực tiễn, FDI được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó có những hình thức áp dụng phổ biến, bao gồm:• Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh• Doanh nghiệp liên doanh• Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài• BT, BOT, BTOTùy vào điều kiện cụ thể của từng quốc gia, các hình thức đầu trên được áp dụng ở mức độ khác nhau.Nguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường1.1.2.Những vấn đề lý luận cơ bản về thu hút FDI1.1.2.1.Khái niệm thu hút FDIThu hút FDI có thể coi quá trình xây dựng môi trường đầu trực tiếp nước ngoài nhằm tạo điều kiện không những cho vốn đầu nước ngoài mà cả vốn đầu trong nước cũng được đưa vào thực hiện một cách thuận lợi với cách phần vốn góp của nước sở tại trong liên doanh. Về bản chất, thu hút FDI hình thức nhập khẩu bản (đối với nước tiếp nhận đầu tư) và xuất khẩu bản (đối với nhà đầu ra nước ngoài), một hình thức cao hơn xuất nhập khẩu hàng hóa. Cùng với hoạt động ngoại thương, thu hút FDI trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, hợp thành dòng chảy chính trong trào lưu có tính quy luật liên kết hợp tác kinh tế thế giới.1.1.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI1.1.2.2.1.Nhóm nhân tố kéoSự ổn định chính trị và an ninh quốc gia nhân tố đầu tiên mà các nhà đầu xem xét trước khi quyết định đầu hay không đầu vào một quốc gia nào đó do nhân tố này đảm bảo cho tính mạng và tài sản của các nhà đầu khỏi những rủi ro chính trị. Sự thân thiện của chính quyền địa phương qua các thủ tục hành chính đối với nhà đầu tư. Hệ thống dịch vụ công minh, minh bạch, hiệu quả và công bằng qua việc cấp giấy phép, thủ tục hải quan, mức thu thuế . có hiệu quả và không tham nhũng.Sự ổn định, nhất quán, bình đẳng của các chính sách quản lý đối với các dự án đầu và nhà đầu nước ngoài.Kế hoạch, quy hoạch các vùng, các ngành nghề, lĩnh vực địa bàn . của bên nhận đầu để hoạch định chương trình, kế hoạch cho công ty khi đầu tư. Nhu cầu về vốn FDI để tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của các nước đang phát triển rất lớn, tạo nên lực hút mạnh mẽ đối với vốn FDI.Nguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A8Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường1.1.2.2.2.Nhóm nhân tố đẩySự phát triển của xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư. Quá trình hội nhập của các nền kinh tế quốc gia đã làm cho các nước dỡ bỏ sự kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa, nhân công, luồng vốn lưu chuyển trên thị trường của mình. Nền kinh tế thế giới, khu vực dần trở thành một chỉnh thể thống nhất. Nguồn vốn được vận động theo đúng quy luật của nó, chảy vào những nơi có khả năng sinh lợi cao.Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới cơ cấu kinh tế của các nước tạo nên sự dịch chuyển vốn giữa các quốc gia.Sự thay đổi các yếu tố sản xuất kinh doanh ở các nước sở hữu vốn tạo nên lực đẩy đối với vốn FDI.Quan hệ cung cầu về vốn đầu quan hệ cơ bản chi phối mức độ cạnh tranh giữa các quốc gia, khu vực về vốn FDI. Hiện nay đang diễn ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các quốc gia để tìm kiếm nguồn vốn. Quốc gia nào có môi trường đầu hấp dẫn hơn và có khả năng sử dụng vốn đầu có hiệu quả hơn thì sẽ có lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh này.1.1.2.3.Nội dung thu hút FDI trên giác độ vĩ mô1.1.2.3.1.Xác định mục tiêu thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục Hợp tác giáo dục với các nước trong khu vực và thế giới nhu cầu hướng tới nền giáo dục hiện đại và hội nhập. Trong thời đại ngày nay, tri thức nhân loại đã ở giai đoạn phát triển cao và lan tỏa nhanh trên toàn cầu. Giáo dục cầu nối truyền tải mọi tri thức và công nghệ tiên tiến giữa các quốc gia. Ngày nay, trên thế giới đã có nhiều hình thức dịch vụ giáo dục đa quốc gia phát triển mang lại lợi ích to lớn cho các nền kinh tế thế giới. Để thụ hưởng được tri thức nhân loại nhanh chóng, chúng ta không thể bỏ rơi cơ hội hợp tác với các trường, các chương trình quốc tế chất lượng cao để phát triển nền giáo dục nước nhà. Do vậy, tăng cường lựa chọn hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới về giáo dục một cách tối ưu, chất lượng và hiệu quả đang đòi hỏi của dân tộc ta trong Nguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A9Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hườngtiến trình hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Để tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế, chúng ta cần có chiến lược hiện đại hóa giáo dục trên cơ sở quy hoạch lại mạng lưới trong hệ thống giáo dục quốc dân và đầu xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho nền giáo dục hiện đại. Thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa giáo dục. Mục tiêu thu hút FDI tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý giáo dục của các nước phát triển nhằm phát triển dịch vụ giáo dục của Việt Nam. 1.1.2.3.2.Xây dựng và hoàn thiện môi trường đầu thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ giáo dục Đây vấn đề có tính then chốt trong việc tổ chức thu hút FDI. Môi trường đầu tổng thể các bộ phận mà ở đó chúng tác động qua lại lẫn nhau và chi phối mạnh mẽ đến các hoạt động đầu tư, buộc các nhà đầu phải tự điều chỉnh các mục đích, hình thức, phạm vi hoạt động cho thích hợp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh và đưa đến hiệu quả cao trong kinh doanh. Khi xem xét môi trường đầu tư, các nhà kinh doanh và nhà quản lý cần phải thấy một số đặc điểm cơ bản trong quá trình tạo dựng và đánh giá môi trường đầu tư. Thứ nhất, môi trường đầu không phải cố định mà luôn biến đổi không ngừng do sự thay đổi của các yếu tố cấu thành tức môi trường thành phần. Do đó, khi phân tích đánh giá môi trường đầu phải đứng trên quan điểm rộng. Tính chất của môi trường đầu luôn thay đổi do mối tương quan giữa môi trường đầu trong nước và môi trường đầu của các nước khác. Không có một môi trường đầu cố định.Thứ hai, sự thay đổi trong từng môi trường thành phần kéo theo và tác động đến sự thay đổi trong môi trường đầu tư. Điều này đòi hỏi khi phân tích đánh giá môi trường đầu phải xem xét một cách tổng thể trong mối quan hệ chặt chẽ và với một mối tương quan cụ thể giữa các môi trường thành phần.Thứ ba, ngày nay, xu thế hội nhập không ngừng gia tăng, các doanh nghiệp không chỉ kinh doanh trong nước mà còn hướng ra nước ngoài. Các nhà Nguyễn Thị Quỳnh Thư Lớp KDQT 46A10[...]... hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO Thực hiện mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết với WTO Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam phải chịu sức ép lớn về cam kết trong lĩnh vực giáo dục, theo đó, giáo dục một dịch vụ trong hoạt động thương mại và thương mại dịch vụ giáo dục cần được tự do hóa Thu hút FDI trên cơ sở mục tiêu chiến lược phát triển. .. và thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục, chương 2 sẽ phân tích thực trạng thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục tại Việt Nam thời gian qua Nguyễn Thị Quỳnh Thư 34 Lớp KDQT 46A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA WTO 2.1.Khái quát quá trình hình thành. .. thiết phải thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO Khái niệm đầu nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo một khái niệm ng đối mới mẻ đối với các nước đang phát triển Trước đây, giáo dục được xem như một vấn đề phúc lợi nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập của xã hội, tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vai trò của giáo dục... quan trọng trong thành công của việc thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục nên cần thiết phải có các cơ quan chuyên trách có năng lực để thực hiện các công việc này một cách khoa học, hiệu quả nhất Các cơ quan này có thể đặt ở trong nước hoặc ở nước ngoài 1.2.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO Các... ty quản lý qũy trong nước và được chuyển nhượng cổ phần, vốn góp theo quy định của pháp luật 1.2.6.Sự cần thiết phải thu hút thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO 1.2.6.1.Vị trí của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội Giáo dục ngày càng đóng vai trò quan trọng: Sự phát triển như bão của khoa học công nghệ một trong những nguyên... doanh ng ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan • Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu trong nước và nhà đầu nước ngoài Đối với nđầu nước ngoài lần đầu đầu vào Việt Nam phải có dự án đầu và làm thủ tục đăng ký đầu hoặc thẩm tra đầu tại cơ quan quan nhà nước. .. sự phát triển toàn diện của con người Đây nền giáo dục thực sự của Nguyễn Thị Quỳnh Thư 20 Lớp KDQT 46A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường dân, do dân và vì dân sự phát triển của tưởng Hồ Chí Minh về một nền giáo đục nhân văn 1.2.4.Nội dung của việc thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục trong bối cảnh Việt Nam thành viên chính thức của WTO 1.2.4.1.Mục tiêu thu. .. chung về dịch vụdịch vụ giáo dục như khái niệm, đặc điểm Làm rõ các vấn đề về thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục như đặc trưng, nội dung của việc thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục Nguyễn Thị Quỳnh Thư 33 Lớp KDQT 46A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS.Nguyễn Thị Hường Khẳng định thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục hết sức cần thiết, góp phần phát triển đất nước. .. Hường đầu cần đánh giá cả môi trường đầu trong nước và môi trường đầu của những nước bên ngoài ng quan giữa môi trường đầu các nước Môi trường đầu phải một sân chơi bình đẳng cho tất cả các nhà đầu Đối với dịch vụ giáo dục thì càng cần xây dựng một môi trường đầu công bằng, bình đẳng, lành mạnh với khung pháp lý rõ ràng nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu nước ngoài đầu. .. các nđầu nước ngoài, tuyên truyền, phổ biến sức hấp dẫn của môi trường đầu Do tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến đầu nên việc tiến hành hoạt động này cần phải có kế hoạch và bước đi cụ thể để đạt hiệu quả thu hút FDI vào phát triển dịch vụ giáo dục 1.2.4.3.3 .Thành lập các cơ quan chuyên trách việc xúc tiến đầu vào phát triển dịch vụ giáo dục Công tác xúc tiến đầu vào lĩnh vực giáo . nghiệpĐề tàiTHU HúT ĐầU TƯ TRựC TIếP NƯớC NGOàI VàO PHáT TRIểN LĩNH VựC DịCH Vụ TRONG BốI CảNH VIệT NAM Là THàNH VIÊN CHíNH THứC CủA WTOGiáo viên hớng dẫn. đề tài Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO được chọn làm chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO, Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO, Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển lĩnh vực dịch vụ trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của WTO, I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN LĨNH, II THỰC TRẠNG THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIÁO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn