Tác động của Đầu tư tới Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

59 467 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:23

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Tác động của Đầu tư tới Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Mục lụcLời mở đầu 1Chương I: Những vấn đề bản về đầu vàchuyển dịch cấu kinh tế 2 I. Lý luận chung về đầu 2 1. Khái niệm 2 2. Phân loại 3 3. Đặc điểm bản của đầu phát triển 6 II. Lý luận về cấu kinh tếchuyên dịch cấu ngành kinh tế 8 1. Khái niệm về chuyển dịch cấu kinh tế 8 2. Phân loại cấu kinh tế 10 3. Tại sao phải chuyển dịch cấu kinh tế? 10 4. Những chỉ tiêu phản ánh quá trình chuyển dịch cấu kinh tế 11 5. Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình chuyển dịch cấu kinh tế 12 III. Mối quan hệ giữa đầu chuyển dịch cấu kinh tế 15 1. Các lý thuyết kinh tế học nghiên cứu sự tác động của đầu tới quá trình chuyển dịch cấu kinh tế 15 2. Lý luận tác động của đầu tới chuyển dịch cấu kinh tế 20 3. Các nguồn vốn đầu dành cho quá trình chuyển dịch cấu kinh tế 23 4. Bài học và thành quả ở một số quốc gia 24 Chương II: Thực trạng hoạt động đầu vàchuyển dịch cấu kinh tế ở Việt Nam 29 I. Thực trạng hoạt động đầu ở Việt Nam 29 1. Nguồn vốn trong nước 29 2. Nguồn vốn nước ngoài 31 II. Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế ở Việt Nam 39 1. Chuyển dịch cấu kinh tế (CDCCKT) theo ngành 39 2. Chuyển dịch cấu kinh tế quốc dân theo thành phần 42 3. Chuyển dịch cấu kinh tế quốc dân theo vùng 43 III. Tác động của đầu tới chuyển dịch cấu kinh tế ở Việt Nam 521. Tác động của đầu tới cấu ngành kinh tế 522. Tác động của đầu tới chuyển dịch cấu vùng kinh tế 57 13. Tác động của đầu tới chuyển dịch cấu thành phần kinh tế 60 Chương III. Phương hướng và giải pháp tăng cường đầu nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế 671. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trong đầu tư, 67 gắn quy hoạch với kế hoạch để thúc đẩy chuyển đổi nhanh CCKT. 2. Huy động nguồn vốn đầu hướng vào các mục tiêu chuyển dịch CCKT trong các ngành, các vùng kinh tế. 683. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học 70và công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch CCKT. 4. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong quá trình thực hiện chuyển dịch CCKT 71Kết luận 72Tài liệu tham khảo 7223Lời mở đầuChuyển dịch cấu kinh tế (CDCCKT) là một yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, vì để xây dựng và phát triển một nền kinh tế ổn định, vững chắc, với tốc độ nhanh đòi hỏi phải xác định được một CCKT hợp lý, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh tế. CCKT ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển đa dạng, năng động, phát huy các lợi thế, tiềm năng về nguồn nhân lực, vật lực và tài lực. cấu kinh tế (CCKT) quốc dân nhiều loại và tùy theo mục đích nghiên cứu, quản lý thể xem xét dưới các góc độ khác nhau. Nhưng dù thuộc loại nào, CCKT quốc dân cũng là sản phẩm của phân công lao động xã hội, nó được biểu hiện cụ thể dưới hai hình thức bản nhất là phân công lao động theo ngành và phân công lao động theo lãnh thổ. Hai hình thức phân công lao động xã hội này gắn bó với nhau, thúc đẩy quá trình tiến hóa chung của nhân loại. Mọi sự phát triển của phân công lao động theo ngành kéo theo sự phân công lao động theo lãnh thổ. Phân công lao động theo lãnh thổ, với đầy đủ các yếu tố về dân số, đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, phong tục tập quán của mỗi vùng sẽ tạo điều kiện để chuyên môn hóa sản xuất, hỗ trợ cho các ngành phát triển, hình thành các sở sản xuất kinh doanh để khai thác và phát huy thế mạnh ở từng vùng lãnh thổ. Trình độ phát triển của phân công lao động xã hội trong mỗi dân tộc là thước đo trình độ phát triển chung của dân tộc đó.Như vậy, cách tiếp cận về CCKT xuất phát từ cấu trúc bên trong của nó qua quá trình tái sản xuất mở rộng của nền kinh tế, bao hàm các mối quan hệ kinh tế đa dạng và phức tạp, được nhìn nhận trên quan điểm hệ thống không chỉ mang tính chất số lượng mà còn mang tính chất về mặt chất lượng. Nó không chỉ là mối quan hệ riêng lẻ của từng bộ phận kinh tế mà phải là những quan hệ tổng thể của các bộ phận cấu thành nền kinh tế bao gồm các yếu tố kinh tế, các lĩnh vực kinh tế, các ngành kinh tế, các vùng kinh tế, các thành phần kinh tế.Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, lĩnh vực Đầu ngày càng được chú trọng và phát triển, kể cả đầu trong nước và đầu nước ngoài. Nhờ đó, nền kinh tế đà tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tiếp, đồng thời cấu kinh tế đã sự chuyển dịch theo hướng tích cực.Vậy tác động của Đầu tới Chuyển dịch cấu kinh tế như thế nào, thông qua những chính sách gì, thực trạng và giải pháp đối với vấn đề này như thế nào… Đề tài này sẽ làm rõ thêm những vướng mắc còn tồn tại.4Chương I: Những vấn đề bản về đầu vàchuyển dịch cấu kinh tếI. Lý luận chung về đầu tư1. Khái niệmĐầu nói chung là sự hi sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các họat động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Mục tiêu của đầu là đạt được các kết quả lớn hơn so với những hi sinh.1.1. Dưới góc độ kinh tế họcĐầu (Investment), theo từ điển kinh tế học hiện đại của David W. Pearce- thì : Thuật ngữ đầu được sử dụng một cách phổ biến nhất để mô tả lưu lượng chi tiêu được dùng để tăng hay duy trì dung lượng vốn thực tế. Nói một cách chính xác hơn: Đầu là một lưu lượng chi tiêu dành cho các dự án sản xuất hàng hóa không phải để tiêu dùng trung gian. Các dự án đầu này thể dạng bổ sung vào cả vốn vật chất, vốn nhân lực và hang tồn kho. Đầu là một luồng vốn với khối lượng được xác định bởi tất cả các dự án giá trị hiện tại ròng (NPV) lớn hơn 0 hay tỉ suất lợi tức nội hoàn lớn hơn lãi suất (IRR).Nói một cách ngắn gọn, đầu là sự hi sinh tiêu dùng hiện tại nhằm thu về tiêu dùng lớn hơn trong tương lai.1.2. Dưới góc độ tài chínhTrên phương diện hoạch định tài chính cá nhân, đầu là sự hy sinh của một cá nhân trong việc tiêu dùng hiện tại để tích lũy tài sản phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong tương lai. Trong con mắt của các nhà vấn tài chính, đầu được hiểu là việc một cá nhân mua tài sản với mong ước rằng tài sản đã mua được sẽ giữ vững giá trị, sau đó tăng giá và tạo ra nguồn thu nhập tương ứng với mức độ rủi ro nào đó. Nói một cách ngắn gọn hơn, mục tiêu tài chính của cá nhân là tích lũy đồng tiền. Sau khi kiếm được tiền, người ta cần cân nhắc đầu đồng tiền đó như thế nào để cho nó nhiều hơn trước.Một cách khái quát, đầu là một chuỗi các hoạt động chi tiêu để chủ đầu thu về một chuỗi các dòng thu nhắm hoàn vốn và sinh lời.51.3. Dưới góc độ luật phápTheo luật đầu 2006, đầu là việc nhà đầu bỏ vốn bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các họat động đầu theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật liên quan.1.4. Dưới góc độ nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tưĐầu là việc chi dung vốn trong hiện tại để tiến hành các họat động nhằm làm tăng them hay tạo ra những tài sản trí tuệ, gia tăng năng lực sản xuất tạo them việc làm và vì mục tiêu phát triển.Sở dĩ định nghĩa này được sử dụng trong phạm vi của môn học này vì: Nội dung chủ yếu mà môn kinh tế đầu quan tâm nghiên cứu là đầu phát triển- loại đầu quyết định trực tiếp sự phát triển của nền sản xuất xã hội, là điều kịnh tiên quyết cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của mọi sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.2. Phân loại đầu tưTheo từng tiêu chí và góc độ tiếp cận người ta lại tiến hành phân chia đầu ra nhiều bộ phận khác nhau.2.1. Theo phương cách tiến hành đầu tư2.1.1. Đầu phát triểnĐầu phát triển là họat động trong đó người tiền bỏ tiền ra để tiến hành các họat động không những tạo ra tài sản cho chính mình mà còn làm tăng thêm tiềm lực sản xuất kinh doanh và mọi họat động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo được việc làm, nâng cao đời sống của mọi người dân trong xã hội. . Đó là việc bỏ tiền ra để xây dựng, sửa chữa nhà cửa và các kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, lắp đặt chúng trên nền bệ và bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thường xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các sở đang tồn tại và tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội.2.1.2. Đầu tài chínhĐầu tài chính: là loại đầu trong đó người tiền bỏ tiền ra cho vay hay mua các chứng chỉ giá trên thị trường tiền tệ để hưởng lãi suất định trước (gửi tiết kiệm, mua trái phiếu chính phủ .) hay lãi suất tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành (cổ phiếu, trái phiếu công ty .). Đầu tài sản tài chính không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến quan 6hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của tổ chức, cá nhân đầu (đánh bạc nhằm mục đích thu lời cũng là một loại đầu tài chính nhưng bị cấm do gây nhiều tệ nạn xã hội. Công ty mở sòng bạc để phục vụ nhu cầu giải trí của người đến chơi nhằm thu lại lợi nhuận về cho công ty thì đây lại là đầu phát triển nếu được nhà nước cho phép và tuân theo đầy đủ các quy chế hoạt động do nhà nước quy định để không gây ra các tệ nạn xã hội). Với sự hoạt động của hình thức đầu tài chính, vốn bỏ ra đầu được lưu chuyển dễ dàng, khi cần thể rút ra một cách nhanh chóng (rút tiết kiệm, chuyển nhượng trái phiếu cổ phiếu cho người khác). Điều đó khuyến khích người tiền bỏ tiền ra để đầu tư. Để giảm độ rủi ro, họ thể đầu vào nhiều nơi, mỗi nơi một ít tiền. Đây là một nguồn cung cấp vốn đầu quan trọng cho đầu phát triển.2.1.3. Đầu thương mạiĐầu thương mại là loại đầu trong đó người tiền bỏ tiền ra để mua hàng hoá và sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và khi bán. loại đầu này cũng không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế (nếu không xét đến ngoại thương), mà chỉ làm tăng tài sản tài chính của người đầu trong quá trình mua đi bán lại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá giữa người bán với người đầu và người đầu với khách hàng của họ. Tuy nhiên, đầu thương mại tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông của cải vật chất do đầu phát triển tạo ra, từ đó thúc đẩy đầu phát triển, tăng thu cho ngân sách, tăng tích luỹ vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ nói riêng và nền sản xuất xã hội nói chung (chúng ta cần lưu ý là đầu trong kinh doanh cũng thuộc đầu thương mại xét về bản chất nhưng bị pháp luật cấm vì gây ra tình trạng thừa thiếu hàng hoá một cách giả tạo, gây khó khăn cho việc quản lý lưu thông phân phối, gây mất ổn định cho sản xuất, làm tăng chi phí của người tiêu dùng.2.2 Theo quan hệ của chủ đầu với dự án đầu tư2.2.1. Đầu trực tiếpĐầu trực tiếp là hình thức đầu trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư. Đầu trực tiếp lại bao gồm: Đầu dịch chuyểnđầu phát triển. Đầu dịch chuyển là một hình thức đầu trực tiếp trong đó việc bỏ vốn là nhằm dịch chuyển quyền sở hữu giá trị của tài sản. Thực chất trong đầu dịch chuyển không sự gia tăng giá trị tài sản. Chẳng hạn như nhà đầu mua một số lượng cổ phiếu ở mức khống chế để thể tham gia vào hội đồng quản trị một công ty, cá trường hợp thôn tính, sáp nhập trong chế thị trường.7Đầu phát triển là một phương thức của đầu trực tiếp. Hoạt động đầu này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội. Đây là hình thức đầu trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế quốc dân. Hình thức đầu này đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế tại mỗi quốc gia.2.2.2. Đầu gián tiếpĐầu gián tiếp là hình thức đầu trong đó người vốn không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư. Chẳng hạn như nhà đầu thực hiện hành vi mua bán các cổ phiếu hay trái phiếu trên thị trường chứng khoán thứ cấp. Trong trường hợp này nhà đầu thể được hưởng các lợi ích vật chất (cổ tức, lãi trái phiếu) và lợi ích phi vật chất (quyền mua, quyền biểu quyết) nhưng không được tham gia trực tiếp quản lý tài sản mà mình bỏ vốn đầu tư.3. Đặc điểm bản của đầu phát triển:Khác với đầu tài chính và đầu thương mại, đầu phát triển là họat động bản của đầu và chỉ đầu phát triển mới trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế mà không phải là hiện tượng chu chuyển tài sản giữa các thành viên trong nền kinh tế. Và đầu phát triển cũng chính là họat động đầu tác động lớn nhất tới quá trình chuyển dịch cấu kinh tế của một quốc gia. 3.1 Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu phát triển thường lớnVốn đầu lớn nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Quy mô vốn đầu đòi hỏi phải giải pháp tạo vốn và huy động vốn hớp lý, xây dựng các chính sách, quy hoạch kế hoạch đầu đúng đắn, quản lý chặt chẽ tổng vốn đầu tư…Lao động cần sử dụng đòi hỏi phải trải qua công tác tuyển dụng đào tạo đãi ngộ đòi hỏi một kế hoạch định trước sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu từng loại nhân lực theo tiến độ và quy mô lao động.3.2Thời kì đầu kéo dàiMột dự án đầu gồm 3 giai đoạn bản, đó là: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu và vận hành kết quả đầu tư. Trong đó thời kì đầu được tính từ khi khởi công tới khi dự án hoàn thành và đưa vào họat động. Thời kì đầu càng kéo dài thì rủi ro càng lớn vì: Nó đòi hỏi thời gian quản lý dự án lâu đi kèm với các nguy 8cơ tiềm ẩn xảy ra trong quá trình xây dựng như: an toàn lao động, pháp luật, khả năng tiếp tục huy động vốn, trượt giá…3.3Thời gian vận hành kết quả đầu kéo dàiThời gian vận hành kết quả đầu tính từ khi đưa công trình vào hoạt động cho tới khi hết thời hạn sử dụng và loại bỏ công trình. Trong suốt quá trình vận hành, các thành quả đầu chịu nhiều tác động tiêu cực: do hỏng hóc, trục trặc hay do chất lượng phẩm cấp sản phẩm không còn đáp ứng với đòi hỏi của thị trường ở hiện tại. Do đó, trong quá trình vận hành kết quả đầu vẫn phải tiếp tục tiến hành điều chỉnh các giải pháp kĩ thuật, tài chính cho phù hợp với những thay đổi ở hiện tại (bất kì dự án nào cũng đòi hỏi những điều chỉnh như vậy). 3.4 Các thành quả của hoạt động đầu phát triển thường phát huy tác dụng ở ngay nơi nó được thực hiện, do đó, quá trình thực hiện đầu cũng như thời kì vận hành các kết quả đầu chịu ảnh hưởng lớn của các nhân tố về tự nhiên, kinh tế xã hội vùng.Chính vì thế công tác quản lý họat động đầu phảt triển cần phải quán triệt đặc điểm này trên một số nội dung:- Thứ nhất, chủ trương đầu đúng hướng (đầu sản xuất cái gì?, công suất bao nhiêu?…)- Thứ hai, lựa chọn địa điểm đầu hợp lý (phải dựa trên các chỉ tiêu về pháp luật, chủ trương chính sách, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội vùng).3.5 Đầu phát triển độ rủi ro cao.Đầu phảt triển thường quy mô vốn đầu lớn, thời kì đầu , thời gian vận hành các kết qủa đàu kéo dài…nên đầu phát triển mức độ rủi ro cao. Rủi ro trong đầu phát triển nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan do: nhà đầu quản lý kém, chủ trương đầu sai lầm… nguyên nhân khách quan do: giá nguyên liệu tăng, bất ổn của thị trường đầu vào đầu ra…II. Lý luận về cấu kinh tếchuyên dịch cấu ngành kinh tế:1. Khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế:1.1. cấu kinh tế:Theo từ điển Triết học (NXB Tiến Bộ Matxcơva 1975), cấu là một khá niệm mà triết học duy vật biện chứng dùng để chỉ cách thức tổ chức bên trong của một hệ thống, biểu hiện sự thống nhất của các mối quan hệ qua lại vững chắc giữa 9các bộ phận của nó. Nó chỉ rõ mối quan hệ biện chứng giữa bộ phận và toàn thể, nó biểu hiện ra như một thuộc tính của sự vật hiện tượng và biến đổi cùng với sự biến đổi của sự vật hiện tượng.Với nền kinh tế quốc dân, khi xem nó là một hệ thống phức tạp thì rất nhiều các bộ phận và các kiểu cấu hợp thành chúng, tùy theo cách mà ta tiếp cận chúng tùy theo cách tiếp cận khi nghiên cứu hệ thống ấy. Sự vận động và phát triển của nền kinh tế theo thời gian bao hàm trong đó sự thay đổi bản than các bộ phận cũng như sự thay đổi các kiểu cấu. Như vậy, cấu của nền kinh tế quốc dân là tổng thể những mối quan hệ về chất lượng và số lượng giữa các bộ phận cấu thành trong một thời gian và trong điều kiện kinh tế xã hội.1.2. Chuyển dịch cấu kinh tếChuyển dịch cấu kinh tế là quá trình chuyển nền kinh tế chủ yếu dựa trên sản xuất nông nghiệp với trình độ kỹ thuật sản xuất thô sơ lạc hậu sang nền kinh tế bản dựa trên nền tảng công nghiệp kỹ thuật sản xuất hiện đại. Xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế được coi là hợp lý, tiến bộ khi tỷ trọng khu vực công nghiệp - dịch vụ và khu vực dịch vụ ngày càng tăng trong khi khu vực nông nghiệp khai khóang ngày càng giảm. cấu kinh tế hợp lý trong một nền kinh tế thị trường hiện đại đòi hỏi công-nông nghiệp- dịch vụ phát triển mạnh mẽ hợp lý và đồng bộ. Vấn đề quan trọng là tạo ra một cấu kinh tế hợp lý. Một cấu kinh tế được coi là hợp lý khi nó đáp ứng được các yêu cầu sau:- Nông nghiệp phải giảm dần về tỷ trọng; công nghiệp, xây dựng dịch vụ phải tăng dần về tỷ trọng.- Trình độ kĩ thuật của nền kinh tế không ngừng tiến bộ phù hợp với xu hướng của sự tiến bộ khoa học và công nghệ đã và đang diễn ra như vũ bão trên thế giới.- Cho phép khai thác tối đa mọi tiềm năng của đất nước, của các ngành, các địa phương và các thành phần kinh tế.- Thực hiện sự phân công và hợp tác quốc tế theo xu thế toàn cầu hóa kinh tế, do vậy cấu kinh tế được tạo dựng phải là “cơ cấu mở”.2. Phân loại cấu kinh tếTa thể phân loại cấu kinh tế theo:10[...]... qun lý nn kinh t quc dõn - C cu vựng lónh th - C cu thnh phn kinh t - C cu ngnh kinh t (Trong ú: ngnh cp I: Nụng nghip- Cụng nghip- Dch v, ngnh cp II: cỏc phõn ngnh vớ d: ngnh chn nuụi, trng trt trong nụng nghip, ngnh cp III: lỳa, mutrong trng trt) Trong ú, c cu ngnh kinh t l quan trng nht, quyt nh hỡnh thc cỏc c cu kinh t khỏc 3 Ti sao phi chuyn dch c cu kinh t? C cu kinh t hp lý l iu kin nn kinh t... trỡnh chuyn dch c cu kinh t 12 Trong quỏ trỡnh phỏt trin kinh t ca mt t nc cỏc ch th kinh t luụn hnh ng theo hiu qu kinh t thit thc mt chng mc nht nh quy hoch phỏt trin ca Nh nc cú tỏc ng n c cu u t, nhng kt qu cui cựng li c th hin bng c cu trờn cỏc phng din ca nú C cu kinh t luụn thay i theo chiu hng hp lý hn, s thay i ú chớnh l s chuyn dch c cu kinh t Nhỡn chung chuyn dch c cu kinh t ca mt nc thng... trỡnh u t chuyn dch c cu kinh t IV.1 Kinh nghim ca Trung Quc Cụng cuc ci cỏch kinh t ca Trung Quc c thc hin t nm 1978 thụng qua vic chuyn i t nn kinh t k hoch húa sang nn kinh t th trng; quc t húa nn kinh t quc dõn, thit lp c ch th trng, nõng cao vai trũ ca khu vc t nhõn vi "ng li phỏt trin phi cõn i mt cỏch cú trng tõm, trng im" ó a li nhng thnh tu ht sc ngon mc Trong ci cỏch c cu kinh t, Trung Quc rt... t tng trng phỏt trin C cu kinh t khụng ngng vn ng bin i do s vn ng bin i ca lc lng sn xut Xõy dng c cu kinh t cn thit l yờu cu khỏch quan ca mi nc trong thi kỡ cụng nghip húa Phi chuyn dch c cu kinh t vỡ mt s lý do sau: - Th nht, s thay i c cu kinh t phn ỏnh trỡnh phỏt trin ca sc sn xut xó hi - Th hai, s thay i c cu kinh t phn ỏnh s thay i ca phng thc sn xut - Th ba, c cu kinh t phn ỏnh bt bỡnh ng... lnh vc sn xut gúp phn y nhanh quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t ca cỏc nc vỡ thụng tin nhanh chúng lm cho sn xut, kinh doanh c iu chnh nhanh nhy, hp lý hn, dn n c cu sn xut III Mi quan h gia u t v chuyn dch c cu kinh t 1 Cỏc lý thuyt kinh t hc nghiờn cu s tỏc ng ca u t ti quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t 1.1 Mụ hỡnh Harrod - Domar Mụ hỡnh do hai nh kinh t Roy Harrod ca Anh v Evsey Domar ca M a ra vo nhng... ton b nn kinh t, ngnh, a phng v cỏc c s trong tng thi kỡ phỏt trin Chuyn dch c cu u t cú nh hng quan trng n i mi c cu kinh t nh hng u t i mi c cu kinh t trờn c s s tỏc ng ca yu t u t v cú tớnh n nhng nhõn t nh hng khỏc Mt khỏc, s thay 18 i v phỏt trin ca cỏc b phn nn kinh t s quyt nh s thay i c cu u t ca hin ti.Kt qu ca u t i mi c cu kinh t l s thay i s lng cng nh cht lng ca cỏc ngnh trong nn kinh t... li chim ti 75% thỡ ta khụng th coi õy l mt c cu kinh t hp lý v bao hm cụng bng xó hi 4.3 C cu kinh t theo vựng min C cu kinh t theo vựng min phn ỏnh quy mụ kinh t ca tng a phng trong tng giỏ tr sn lng quc gia Nú cho ta bit s khỏc bit v trỡnh phỏt trin kinh t ca tng a phng t ú cú cỏc chớnh sỏch phõn b ngun lc, chớnh sỏch khuyn khớch u ói vi cỏc vựng kinh t khú khn khc phc tỡnh trng chờnh lch gia cỏc... 5 4.37 g% 5.8 4.7 6.79 6.89 7.04 7.24 8.5 8.2 15 Kinh nghim cỏc nc cho thy, ch tiờu ICOR ph thuc mnh vo c cu kinh t v hiu qu u t trong cỏc ngnh, cỏc vựng lónh th cng nh ph thuc vo hiu qu ca chớnh sỏch kinh t núi chung.Thụng thng ICOR trong nụng nghip thp hn trong cụng nghip Cỏc nh kinh t u tha nhn u t l mt trong nhng nhõn t quan trng nht i vi tng trng kinh t, mun cú tng trng phi cú u t Tuy nhiờn c cu... ln hn v mi mt kinh t -xó hi C cu u t luụn thay i trong tng giai on phự hp vi s phỏt trin ca nn kinh t, cú nhõn t thuc ni ti nn kinh t, cú nhõn t tỏc ng t bờn ngoi, cú nhõn t tớch cc thỳc y phỏt trin, song cng cú nhõn t kỡm hóm s phỏt trin.Cỏc nhõn t trong ni b nn kinh t bao gm: Nhõn t th trng v nhu cu tiờu dựng ca xó hi; trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut;quan im chin lc,mc tiờu phỏt trin kinh t-xó hi... hng chớnh tr, kinh t, xó hi ca khu vc v th gii S bin ng ca chớnh tr, kinh t, xó hi ca mt nc, hay mt s nc, nht l cỏc nc ln s tỏc ng mnh m n dũng hng húa trao i, t ú nh hng n ngun thu hỳt vn u t, chuyn giao cụng ngh buc cỏc quc gia phi iu chnh chin lc phỏt trin kinh t, c cu kinh t ca mỡnh nhm bo m li ớch quc gia v s phỏt trin trong ng thỏi chung ca th trng th gii 13 - Xu th ton cu húa kinh t quc t hin . Tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam 521. Tác động của đầu tư tới cơ cấu ngành kinh tế 522. Tác động. 522. Tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế 57 13. Tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của Đầu tư tới Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Tác động của Đầu tư tới Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Tác động của Đầu tư tới Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Khái niệm, Cơ cấu lao động đang làm việc trong nền kinh tế Cơ cấu kinh tế theo vùng miền Cơ cấu hàng xuất khẩu, Quan điểm về tăng trưởng cân đối Tăng trưởng không cân đối, Ở trong nước: Mơ hình hai khu vực của Arthurs Lewis, Mơ hình hai khu vực của Harry T. Oshima, Lý luận tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung trong khu vực II công nghiệp và xây dựng, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực III Dịch vụ, 19.09 19.65 4.25 4.39 2.45 4.10 4.20 56.36 56.02 8.35 8.83 4.43 3.62 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân theo vùng, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc dân theo thành phần Tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu vùng kinh tế, 7.34 8.43 Tác động của đầu tư tới chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn