Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình

82 604 3
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:11

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệpLỜI NÓI ĐẦUĐể tồn tại phát triển, con người phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho mình. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng luôn mong muốn đạt hiệu quả cao với những chi phí tối thiểu nhưng đem lại lợi ích tối đa cho mình. Một trong những hoạt động quan trọng được con người tiến hành thường xuyên là hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành đạt được kết quả như mong muốn thì điều tất yếu là phải thực hiện chức năng quản lý để có thể thực hiện tốt chức năng quản lý thì không thể thiếu thông tin. Thông tin cung cấp cho quản lý được thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có các thông tin về hoạt động tài chính.Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính tín dụng của Nhà nước.Trong nền kinh tế thị trường, tình hình tài chính của doanh nghiệp là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm nhất là những người quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp . Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm đánh giá được đầy đủ, chính xác tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng quản lý các loại vốn nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ khả năng tiềm tàng xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Thông qua việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, đề xuất các biện pháp cần thiết có hiệu quả để khai thác tới mức cao nhất những khả năng tiềm tàng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh.Tài liệu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các số liệu trên báo cáo tài chính được lập theo định kỳ trong đó bảng cân đối kế toán được sử dụng nhiều nhất trong việc phân tích vì nó phản ánh khá đâỳ SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC21 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệpđủ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của việc phân tích tình hình tài chính cho ta biết thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích.Vì vậy em chọn đề tài tốt nghiệp là: “Phân tích tình hình tài chính Công vấn giám sát xây dựng công trình”. Ngoài mở đầu kết luận đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp . Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty vấn giám sát xây dựng công trình. Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính của công ty vấn giám sát xây dựng công trình.SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC22 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPI. Khái niệm vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp :Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp các công cụ cho phép thu thập xử lý các thông tin kế toán các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá rủi ro phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ sở để dự đoán tài chính - một trong các hướng dự đoán doanh nghiệp. Phân tích tài chính có thể được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau : với mục đích tác nghiệp (chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc theo vị trí của nhà phân tích( trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp ) 2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp hay cụ thể hoá là việc phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu về tình hình tài chính hiện hành trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC23 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệptrong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính rất hữu ích đối việc quản trị doanh nghiệp, đồng thời là nguồn thông tin tài chính chủ yếu đối với những người bên ngoài doanh nghiệp. Do đó, phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều nhóm người khác nhau như nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng, các nhà cho vay tín dụng, các cơ quan chính phủ, người lao động . Mỗi nhóm người này có những nhu cầu thông tin khác nhau.Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng . kể cả các cơ quan Nhà nước người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau.2.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp : Đối với người quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận khả năng trả nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động. Nhà quản lý tài chính phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tài chính dựa trên cơ sở các nghiệp vụ tài chính thường ngày để đưa ra các quyết định vì lợi ích của cổ đông của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt mang lại sự giàu có cho chủ sở hữu khi các quyết định của nhà quản lý được đưa ra là đúng đắn. Muốn vậy, họ phải thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp, các nhà phân tích tài chính trong doanh nghiệp là những người có nhiều lợi thế để thực hiện phân tích tài chính một cách tốt nhất.Trên cơ sở phân tích tài chính mà nội dung chủ yếu là phân tích khả năng thanh toán, khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC24 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệplãi, nhà quản lý tài chính có thể dự đoán về kết quả hoạt động nói chung mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó, họ có thể định hướng cho giám đốc tài chính cũng như hội đồng quản trị trong các quyết định đầu tư, tài trợ, phân chia lợi tức cổ phần lập kế hoạch dự báo tài chính. Cuối cùng phân tích tài chính còn là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý.2.2. Đối với các nhà đầu vào doanh nghiệp Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi sự rủi ro. Vì vậy, họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp Cổ phần, các cổ đông là người đã bỏ vốn đầu vào doanh nghiệp họ có thể phải gánh chịu rủi ro. Những rủi ro này liên quan tới việc giảm giá cổ phiếu trên thị trường, dẫn đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, quyết định của họ đưa ra luôn có sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro doanh lợi đạt được. Trên cơ sở phân tích các thông tin về tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh hàng năm, các nhà đầu sẽ đánh giá được khả năng sinh lợi triển vọng phát triển của doanh nghiệp; từ đó đưa ra những quyết định phù hợp. Các nhà đầu sẽ chỉ chấp thuận đầu vào một dự án nếu ít nhất có một điều kiện là giá trị hiện tại ròng của nó dương. Khi đó lượng tiền của dự án tạo ra sẽ lớn hơn lượng tiền cần thiết để trả nợ cung cấp một mức lãi suất yêu cầu cho nhà đầu tư. Số tiền vượt quá đó mang lại sự giàu có cho những người sở hữu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chính sách phân phối cổ tức cơ cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp cũng là vấn đề được các nhà đầu hết sức coi trọng vì nó trực tiếp tác động đến thu nhập của họ. Ta biết rằng thu nhập của cổ đông bao gồm phần cổ tức được chia hàng năm phần giá trị tăng thêm của cổ phiếu trên thị trường. Một nguồn tài trợ với tỷ trọng nợ vốn chủ sở hữu hợp lý sẽ tạo đòn bẩy tài chính tích cực vừa giúp doanh nghiệp tăng vốn đầu vừa làm tăng giá cổ phiếu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Hơn nữa các cổ đông chỉ chấp nhận đầu mở rộng quy mô doanh nghiệp khi quyền lợi của họ ít nhất không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, các yếu tố như tổng số lợi nhuận ròng SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC25 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệptrong kỳ có thể dùng để trả lợi tức cổ phần, mức chia lãi trên một cổ phiếu năm trước, sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trường tính ổn định của thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp cũng như hiệu quả của việc tái đầu luôn được các nhà đầu xem xét trước tiên khi thực hiện phân tích tài chính.2.3. Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp Nếu phân tích tài chính được các nhà đầu quản lý doanh nghiệp thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh lợi tăng trưởng của doanh nghiệp thì phân tích tài chính lại được các ngân hàng các nhà cung cấp tín dụng thương mại cho doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Đối với các chủ ngân hàng các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy, họ chú ý đặc biệt đến số lượng tiền các tài sản khác có thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ ngân hàng các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số vốn của chủ sở hữu, bởi vì số vốn này là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp bị rủi ro. Như vậy, kỹ thuật phân tích có thể thay đổi theo bản chất theo thời hạn của các khoản nợ, nhưng cho dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì người cho vay đều quan tâm đến cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay.Đối với các nhà cung ứng vật hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, họ phải quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng hay không, họ cần phải biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại trong thời gian sắp tới.2.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp Bên cạnh các nhà đầu tư, nhà quản lý các chủ nợ của doanh nghiệp, người được hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lương, khoản thu nhập chính của SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC26 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệpngười lao động. Ngoài ra trong một số doanh nghiệp, người lao động được tham gia góp vốn mua một lượng cổ phần nhất định. Như vậy, họ cũng là những người chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. 2.5. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nướcDựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của Nhà nước thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước khách hàng .Tóm lại, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính các chỉ tiêu tài chính đặc trưng thông qua một hệ thống các phương pháp, công cụ kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra những điểm mạnh điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ đầu phù hợp.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nhiệm vụ của việc phân tích tình hình tài chính là việc cung cấp những thông tin chính xác về moị mặt tài chính của doanh nghiệp, bao gồm: - Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các mặt đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, quản lý phân phối vốn, tình hình nguồn vốn - Đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại vốn trong quá trình kinh doanh kết quả tài chính của hoạt động kinh doanh, tình hình thanh toán. - Tính toán xác định mức độ có thể lượng hoá của các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những biện pháp có hiệu quả để khắc phục những yếu kém khai thác triệt để những năng lực SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC27 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệptiềm tàng của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.II. Phân tích tài chính doanh nghiệp Nội dung chủ yếu của phân tích tình hình tài chính bao gồm: - Đánh giá khái quát tình hình tài chính- Phân tích tình hình khả năng thanh toán- Phân tích tình hình sử dụng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động- Phân tích tình hình sử dụng hiệu quả sử dụng tài sản cố định- Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệpĐể tiến hành phân tích tình hình tài chính, người phân tích phải sử dụng rất nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính rất hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp là nguồn thông tin tài chính chủ yếu đối với những người ngoài doanh nghiệp.1. Cơ sở số liệu trong việc phân tích tài chính doanh nghiệp1.1. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp• Thu nhập thông tin số liệu:Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải thu nhập, sử dụng mọi nguồn thông tin. Từ thông tin nội bộ doanh nghiệp đến những thông tin bên ngoài doanh nghiệp, từ thông tin số lượng đến thông tin giá trị. Những thông tin đó đều giúp cho nhà phân tích có thể đưa ra được những nhận xét kết luân chính xác.• Xử lí thông tin: Thông tin nhu nhập về, phải được chọn lọc, kiểm tra tính chính xác độ tin cậy của thông tin đó. Quy đổi các thông tin đó về cùng thời điểm, dưới dạng tỉ số hay phần trăm.• Tiến hành so sánh phân tíchSV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC28 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệp So sánh các tỷ số đó với nhau, có thể năm này với năm khác, hoặc thời điểm này với thời điểm kia, so sánh với tỷ số trung bình của ngành đó. Phân tích các tỉ số đó xem như thế đã được chưa, có hợp lí không?• Đánh giá rút ra kết luận Nhìn vào các tỷ số đã phân tích so sánh đó, để rút ra những mặt còn hạn chế, cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy.1.2. Trình tự phân tích tình hình tài chínhTrình tự tiến hành phân tích tài chính tuân theo các nghiệp vụ phân tích thích ứng với từng giai đoạn dự đoán tài chính theo sơ đồ sau :Giai đoạn dự đoán Nghiệp vụ phân tíchChuẩn bị xử lý các nguồn thông tin- Thông tin kế toán nội bộ- Thông tin khác từ bên ngoàiáp dụng các công cụ phân tích- Xử lý thông tin kế toán- Tính toán các chỉ số- Tập hợp các bảng biểuXác định các biểu hiện đặc trưng Giải thích đánh giá các chỉ số, bảng biểu- Biểu hiện hoặc hội chứng khó khăn- Điểm mạnh điểm yếu- Cân bằng tài chính- Năng lực hoạt động tài chính- Cơ cấu vốn chi phí vốn- Cơ cấu đầu doanh lợiPhân tích thuyết minh- Nguyên nhân khó khăn- Phương tiện thành công điều kiện bất lợiTổng hợp quan sátTiên lượng chỉ dẫnXác định :- Hướng phát triển- Giải pháp tài chính hoặc GP khácSV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC29 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại Chuyên đề tốt nghiệpTuy nhiên, trình tự phân tích một số tiểu tiết cũng có thể thay đổi hoặc bỏ qua một số bước tuỳ thuộc vào từng điều kiện của từng doanh nghiệp1.3. Tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệpa. Bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Đấy là một báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, dưới hình thái tiền tệ theo giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản. Xét về bản chất, bảng cân đối kế toán là một bảng cân đối tổng hợp giữa tài sản với vốn chủ sở hữu công nợ phải trả( nguồn vốn). Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, tài liệu chủ yếu là bản cân đối kế toán.Thông qua nó cho phép ta nghiên cứu, đánh giá một cách tổng quát tình hình tài chính kết quả sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán có hai hình thức trình bày: - Hình thức cân đối hai bên: Bên trái là phần tài sản, bên phải là phần nguồn vốn. - Hình thức cân đối hai phần liên tiếp: phần trên là phần tài sản, phần dưới là phần nguồn vốn. Mỗi phần đều có số tổng cộng số tổng cộng của hai phần luôn luôn bằng nhau. Tài sản = Nguồn vốnHay Tài sản = Vốn chủ sở hữu+ Nợ phải trả• Phần tài sản : Bao gồm có tài sản lưu động tài sản cố định. Về mặt pháp lý, phần tài sản thể hiện số tiềm lực mà doanh nghiệp có quyền quản lý, sử dụng lâu dài gắn với mục đích thu được các khoản lợi ích trong tương lai. SV: Đặng Thị Kim Chi - Lớp: 3CTC210[...]... nhận xét kiến nghị 3.Nội dung chủ yếu của phân tích tài chính doanh nghiệp Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp có thể được trình bày theo hai cách sau: - Phân tích khái quát phân tích chi tiết tình hình tài chính - Phân tích các hoạt động tài chính phân tích các tỷ lệ tài chính 3.1 Phân tích khái quát phân tích chi tiết tình hình tài chính a Phân tích khái quát tình hình tài chính Để... cầu tài trợ từ bên ngoài càng lớn mỗi nguồn tài trợ đều có chi phí Để phân tích tài chính đạt được hiệu quả tốt nhất các nhà phân tích tài chính phải biết kết hợp giữa phân tích các tỷ lệ phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh thì mới đưa ra tổng thể tình hình tài chính CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN SÔNG ĐÀ I Giới thiệu chung về Công. .. khả năng sinh lợi của vốn; phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được phân tích một cách cụ thể được trình bày cụ thể trong Chương 2 của đồ án này 3.2 Phân tích các hoạt động tài chính phân tích các tỷ lệ tài chính 3.2.1 Phân tích các tỷ lệ tài chính Trong phân tích tài chính, các tỷ lệ tài chính chủ yếu thường được phân thành 4 nhóm chính Đó là : nhóm tỷ lệ về... đơn vị: Công ty thiết kế tự động hóa CODEMA, Trung tâm thí nghiệm miền Bắc, Trung tâm thí nghiệm miền Nam, Phòng vấn khảo sát thiết kế, Phòng vấn giám sát chất lượng thiết bị, Phòng dự án vấn đấu thầu với Công ty vấn khảo sát thiết kế Cuối năm 2004, công ty đã tiến hành thực hiện Cổ phần hóa được đổi tên thành Công ty vấn Sông Đà Đến nay với gần 30 năm xây dựng trưởng... kinh doanh của công ty (phần này được trình bày trong phân tích kết cấu nguồn vốn của doanh nghiệp) Bên cạnh đó, về khả năng thanh toán cũng cần được quan tâm chú ý ( được trình bày ở phần nhu cầu khả năng thanh toán) b Phân tích chi tiết tình hình tài chính Trong phân tích chi tiết tình hình tài chính ta đi phân tích tình hình phân bổ vốn, xem xét doanh nghiệp đã phân bổ vốn hợp lí phát huy hiệu... chiều sâu, mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ để tạo tiền đề tăng năng suất lao động sử dụng vốn đầu có hiệu quả hoặc đầu tài chính dài hạn được xem xét thông qua các chỉ tiêu: Tỉ suất đầu chung, tỉ suất đầu tài sản cố định, tỉ suất đầu tài chính dài hạn Bên cạnh đó việc phân tích kết cấu nguồn vốn; phân tích tình hình công nợ khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả và. .. từ hoạt động tài chính lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động bất thường 2 Các phương pháp phân tích tài chính Để nắm được một cách đầy đủ thực trạng tài chính cũng như tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp, cần thiết phải đi sâu xem xét các mối quan hệ tình hình biến động của các khoản mục trong từng báo cáo tài chính giữa các báo cáo tài chính với nhau Việc phân tích báo cáo tài chính thường... vấn xây dựng nhiều công trình lớn, trong đó có những công trình trọng điểm quốc gia: Các công trình thủy điện: Công trình thủy điện Hòa Bình (1.920 MW), Công trình thủy điện Vĩnh Sơn (66 MW), Công trình thủy điện Sông Hinh ( 70 MW), Công trình thủy điện Yaly (720 MW), Công trình thủy điện Cần Đơn (72 MW), Công trình thủy điện Sê San 3 (260 MW), Công trình thủy điện Tuyên Quang (342 MW), Công trình thủy... xây dựng khác như thiết kế đường dây chuyền tải điện < 500KV, Khảo sát phục vụ công tác thiết kế xây dựng, thí nghiệm vật liệu xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp… Cùng với sự nỗ lực phấn đấu cùng với cán bộ công nhân viên công ty trong quá trình xây dựng trưởng thành Công ty Cổ phần vấn Sông Đà đã được tặng thưởng rất nhiều huân chương bằng khen của Thủ ng Chính. .. phân tích báo cáo tài chính thường được tiến hành bằng hai phương pháp: phương pháp phân tích ngang phương pháp phân tích dọc báo cáo tài chính Phân tích ngang báo cáo tài chính là việc so sánh đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối số ng đối trên từng chỉ tiêu của từng báo cáo tài chính, còn phân tích dọc là việc sử dụng các quan hệ tỷ lệ, các hệ số thể hiện SV: Đặng Thị Kim Chi . số vấn đề chung về phân tích tài chính trong doanh nghiệp . Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình. . điểm phân tích. Vì vậy em chọn đề tài tốt nghiệp là: Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình . Ngoài mở đầu và
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình, Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình, Phân tích tình hình tài chính Công tư vấn giám sát và xây dựng công trình, Đối với người quản lý doanh nghiệp : Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp, Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Trình tự phân tích tình hình tài chính Tài liệu phân tích tài chính doanh nghiệp a. Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết quả kinh doanh, Phương pháp so sánh., Phương pháp tỷ lệ. Phương pháp phân tích tài chính Dupont:, Phân tích chi tiết tình hình tài chính, Các tỷ lệ về khả năng thanh toán :, Các tỷ lệ về khả năng cân đối vốn, Các tỷ lệ về khả năng hoạt động, Các tỷ lệ về khả năng sinh lời, Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Phân tích các dòng ngân quỹ của doanh nghiệp, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Phân tích nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty., Hồn thiện về tổ chức cơng tác phân tích Hồn thiện cơng tác kế tốn, Thực hiện cơng tác phân tích tài chính một cách thường xun Sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn