Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011- 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG THÀNH, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN potx

64 1,345 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 20:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI ĐÌNH NHẠ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011- 2020 PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI BẰNG THÀNH, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Lâm Nghiệp Khoa : Lâm Nghiệp Lớp : 39 LN -N01 Khoá học : 2007 – 2011 Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Thị Thu Hà Khoa lâm nghiệp - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, tháng 6 năm 2011 LỜI NÓI Đ[U Thực tập tốt nghiệpgiai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo tại các trường Đại học. Đây là thời gian giúp cho mỗi sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, củng cố những kiến thức lý thuyết vận dụng những kiến thức đó vào thực tế. Thực tập tốt nghiệp là kết quả của quá trình tiếp thu kiến thức thực tế, qua đó giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho quá trình công tác sau này. Để đạt mục tiêu trên, được sự nhất trí của khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 phương án giao đất lâm nghiệp sự tham gia của người dân tại Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”. Để hoàn thành đề tài này tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, giáo trong khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt là giáo hướng dẫn -T.s Trần Thị Thu Hà, cán bộ trung tâm lâm nghiệp miền núi phía bắc, UBND Bằng Thành bà con nhân dân trong đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thực hiện chuyên đề. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả sự giúp đỡ quý báu đó. Mặc dù đã nhiều cố gắng nhưng do kiến thức bản thân còn hạn chế. Vì vậy không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy, ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp để chuyên đề của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2011 Sinh viên Bùi Đình Nhạ DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT UBND : Ủy Ban Nhân Dân HĐND : Hội đồng nhân dân DTTN : Diện tích tự nhiên QHSDĐ-GĐLN : Quy hoạch sử dụng đất giao đất lâm nghiệp TTCN : Tiểu thủ công nghiệp GCN : Giấy chứng nhận GCNQSĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3PAD : Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn. IFAD : Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế FAO : Tổ chức lương nông Liên Hợp Quốc HGĐ : Hộ gia đình CCC : Đất mục đích công cộng DANH MỤC CÁC BẢNG  !"#$% &'()*+!"#$,-- &'()*+!"#$,--.& &./01234)*+5 -6--& &&789:; 5&< /'=>=?-@< AB0C)*+DE9:;  !"#$@< MỤC LỤC /FG HIAJKG ALDMG H+NOP3- .H+QO3OP3- &RS M$- /F TUVWKXUYZUA[UV'\]U?^K ?1)_: ` DMOP3 2.1.1. Khái niệm 12 2.1.2. Quan điểm chung về vấn đề nghiên cứu 12 88234)*+(D$$0C. 2.2.1. Trên Thế giới 13 2.2.2. Ở Việt Nam 15 .23 :3D9OP3a 2.3.1. Điều kiện tự nhiên 17 2.2.2. Điều kiện kinh tế - hội 21 /F.% Ab\cdUVeUf\gKUVeAhXA\iHe'j\V\XU% Yk/'clUV/'m/UV'\]U?^K% .An0OP3% .Uo3OP3% ..AB pOP3% .&q OP3% .@/01Q;$% 3.5.1. Phương pháp ngoại nghiệp 29 3.5.1. Phương pháp nội nghiệp 30 .<U0qn /F&. rsWKtYk/'uUv?'rsWKt. &8823N . &'()*+. 4.2.1. Hiện trạng sử dụng các loại đất 32 4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp 34 4.2.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất lâm nghiệp 34 4.2.4. Tiềm năng đất đai định hướng sử dụng đất 35 4.2.5. Nhận xét chung 38 &.W34)*+ -6--.G 4.3.1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - hội trong giai đoạn quy hoạch 39 4.3.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất 40 4.3.3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế - hội 42 4.3.5. Nhận xét chung 43 &&/01 !"#$&@ 4.4.1. Quy mô, địa điểm, thời gian giao đất lâm nghiệp 45 4.4.2. Phương thức giao đất lâm nghiệp 46 4.4.3. Giải pháp thực hiện 47 &@Uw!x3@- /F@@ rs>KyUezU{\Ykr\sUUV'h@ @r;3w@ @|@ @.r;B@. 6 7 Phần 1 MỞ Đ[U 1.1. Đặt vấn đề Đất đai là loại tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các sở kinh tế, văn hoá - hội, an ninh quốc phòng, đây là con đường để đất nước ta phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nguồn lực bản để đưa đất nước ta tiến mạnh. Vì vậy việc quản lý khai thác tốt nguồn tài nguyên đất đai là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ngày nay, cùng với sự phát triển của hội sự bùng nổ dân số đã gây ra khó khăn cho việc quản lý sử dụng đất đai ở nước ta. Sự gia tăng dân số đã làm gia tăng mọi mặt của đời sống hội như: nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nhu cầu về việc làm, nơi ăn, ở… Theo đó nó sẽ làm tăng nhu cầu sử dụng đất trong khi quỹ đất tự nhiên lại hạn. Cho nên việc tiến hành lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai một cách chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả đúng pháp luật là một vấn đề hết sức cần thiết cấp bách đối với nước ta hiện nay.Thế nên việc quy hoạch phân bổ sử dụng đất đai giúp cho việc sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất, tạo cho việc sử dụng đất đai ổn định, lâu dài, bảo vệ được tài nguyên đất bảo vệ môi trường sinh thái, tránh sự đầu tư chồng chéo gây lãng phí. Bên cạnh đó việc quy hoạch phân bổ sử dụng đất đai cũng là một phương tiện để Nhà nước hướng dẫn việc sử dụng đất làm tăng lợi ích cho cộng đồng. Bằng Thành tổng diện tích tự nhiên là 8609,77 ha, lớn nhất trong 10 đơn vị hành chính của huyện Pác Nặm. Dân số 3.422 người với 693 hộ, mật độ dân số bình quân 40 người/km 2 . 6 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ Kinh cư trú trên địa bàn. Sản xuất nông nghiệp là nguồn thu chính 8 của xã, chiếm tới 97% giá trị sản xuất các ngành kinh tế. Năm 2010 bình quân đất sản xuất nông nghiệp của là 1875m 2 /nhân khẩu thuộc mức cao trong huyện. Việc quy hoạch sử dụng đất cho Bằng Thành ý nghĩa quan trọng không chỉ trước mắt mà cả lâu dài. Mặc dù từng giai đoạn quy hoạch sử dụng đất song việc lập quy hoạch sử dụng đất giao đất lâm nghiệp vẫn mang tính áp đặt từ trên xuống mà không hoặc ít sự tham gia của người dân, do vậy mà hiệu quả sử dụng đất vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt các mâu thuẫn sự bất công bằng trong việc sử dụng đất đai trong cộng đồng thôn bản. Việc quy hoạch lập kế hoạch sử dụng đất của tất cả các thôn thuộc Bằng Thành sự tham gia làm sở cho việc lập quy hoạch sử dụng đất cho toàn bộ Bằng Thành gồm: bố trí, sắp xếp lại các ngành sản xuất với cấu cây trồng hợp lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trên cả 3 phương diện kinh tế - hội môi trường, bởi quy hoạch này đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của người dân cũng như các chỉ tiêu mà các quan cấp trên đã xác định, phân bổ. Đồng thời, người dân tham gia vào việc lập kế hoạch giao đất lâm nghiệp để việc giao đất lâm nghiệp tính hệ thống, hài hòa phục vụ cho việc phát triển ổn định lâu dài, bền vững cần căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất xem xét đến quỹ đất chưa giao, hiện trạng sử dụng đất, truyền thống phong tục tập quán sử dụng đất của người dân trong vùng, những người đang sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Thấy được tầm quan trọng của Quy hoạch sử dụng đất giao đất lâm nghiệp (QHSDĐ-GĐLN) sự tham gia, đồng thời hướng tới xóa đói, giảm nghèo bền vững, công bằng cải thiện sinh kế cho những người nghèo khu vực miền núi nói chung tỉnh Bắc Kạn nói riêng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 phương án giao đất lâm nghiệp sự tham gia của người dân tại Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn” thông qua dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn"(3PAD) được tài trợ bởi Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đã 9 hỗ trợ tài chính kỹ thuật để triển khai hoạt động, cùng với trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp vùng núi phía Bắc trực tiếp phối hợp triển khai với tổ công tác giao đất tại Bằng Thành trên sở sổ tay hướng dẫn kỹ thuật của hoạt đồng này đồng thời với sự giám sát của Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Kạn, Ban quản lý dự án huyện Pác Nặm. 1.2. Mục đích nghiên cứu Đánh giá được hiện trạng sử dụng đất tại Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng được bản đồ quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp tại bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đai giao đất lâm nghiệp sự tham gia của người dân nhằm bảo đảm tính công bằng, khả thi, hiệu quả bền vững trong quản lý đất lâm nghiệp nói riêng quản lý đất đai toàn nói chung. + Đánh giá thực trạng tiềm năng đất đai làm sở để phân bổ hợp lý quỹ đất cho các ngành, các chương trình, dự án trên địa bàn nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - hội tới năm 2020. + Quy hoạch đất đai phải đảm bảo tính thực tiễn, khoa học, hội khả thi. Phương án quy hoạch của phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Pác Nặm các chương trình, dự án phát triển kinh tế - hội trên địa bàn Bằng Thành. 1.4. Ý nghĩa đề tài * Trong học tập nghiên cứu khoa học Qua thực tiễn nghiên cứu đề tài sẽ giúp tôi củng cố lại kiến thức đã học, thêm hội kiểm chứng những lí thuyết học trong nhà trường đúng theo phương châm học đi đôi với hành. Bên cạnh đó, quá trình học tập nghiên cứu đề tài tại khu vực nghiên cứu, tôi đã tích lũy thêm được nhiều kiến thức 10 [...]... hoạt động thủ tục của quá trình quy hoạch sử dụng đất giao đất lâm nghiệp sự tham gia các chính sách liên quan, trình bày kế hoạch hoạt động quy hoạch sử dụng đất giao đất lâm nghiệp 30 sự tham gia, lựa chọn một số người dân đại diện tham gia hỗ trợ tổ công tác giao đất lâm nghiệp + Tổ chức họp thôn lần 2 xây dựng kế hoạch sử dụng đất phương án giao đất của thôn - Sử dụng các... sẽ được mở rộng trong tương lai 29 Phần 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hiện trạng sử dụng đất tại Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 3.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của Bằng Thành - Lập quy hoạch sử dụng đất của Bằng Thành sự tham gia của người dân - Lập phương án giao đất lâm nghiệp sự. .. quan điểm quy hoạch đất đai nhằm sử dụng đất một cách hiệu quả bền vững đáp ứng tốt các nhu cầu của hiện tại môi trường Phương pháp quy hoạch đất đai được áp dụng ở 3 cấp: Quốc gia, Tỉnh, Địa phương (FAO, 1993) 2.2.2 Ở Việt Nam Ở miền Bắc, quy hoạch sử dụng đất đai đặt ra xúc tiến từ năm 1962 do ngành của tỉnh, huyện tiến hành được lồng vào công tác phân vùng quy hoạch đất nông nghiệp, ... Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn sự tham gia (PRA) được sử dụng trong việc tiếp cận, điều tra, lập kế hoạch - phương án sẽ giúp cho việc đảm bảo sự tham gia của người dân trong quá trình quy hoạch sử dụng đất giao đất lâm nghiệp, giảm thiểu xung đột xác định các tiềm năng, hội phát triển của đất lâm nghiệp giúp cho các cấp Chính quy n quản lý đất đai hiệu quả hơn + Tổ chức họp thôn... tra, đánh giá Đây sẽ là những kiến thức rất cần thiết cho quá trình nghiên cứu, học tập làm việc của tôi sau này * Trong thực tiễn sản xuất Kết quả nghiên cứu góp phần đánh giá được hiện trạng sử dụng đất của xã, từ đó giải pháp quy hoạch, giao đất lâm nghiệp cho người dân, tạo điều kiện cải thiện, nâng cao đời sống của người dân 12 Phần 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 sở khoa học của vấn đề. .. Hiện nay công tác này đang được chú trọng phát triển, nó vẫn chiếm vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp Theo tổ chức FAO, quy hoạch sử dụng đất đai là bước kế tiếp của công tác đánh giá đất Kết quả của việc đánh giá đất đai sẽ đưa ra những loại hình sử dụng đất hợp lý (FAO, 1976) Trên thế giới rất nhiều loại hình sử dụng 14 đất, phương pháp quy hoạch đất. .. GIS để hoàn thiện bản đồ hiện trạng quy hoạch sử dụng đất 3.6 Người phối hợp - Ban quản lý dự án 3PAD Bằng Thành - Cán bộ giao đất của 3PAD tỉnh - Trưởng thôn đại diện người dân của 14 thôn (mỗi thôn từ 4-6 người) - Đơn vị tư vấn 31 Phần 4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 4.1 Tình hình quản lí đất đai Bằng Thành nằm trên địa bàn miền núi rộng lớn với diện tích 8609,77 ha (có quy mô lớn nhất... trồng rừng Còn các thôn bản vùng thấp thế mạnh là sản xuất lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày nhiều tiểu vùng sinh thái sẽ tạo ra sự phong phú các mặt hàng nông sản hàng hoá 4.2.4.2 Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp Trên sở hiện trạng sử dụng đất đánh giá tiềm năng đất đai, định hướng sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020 như sau: Tập trung phát triển diện tích đất nông lâm nghiệp hiện có, ... nghiệp sự tham gia của người dân 3.3 Địa điểm nghiên cứu - Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 3.4 Thời gian nghiên cứu - Thời gian: Từ 1/2011 đến 30/6/2011 3.5 Phương pháp tiến hành 3.5.1 Phương pháp ngoại nghiệp - Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ từ các quan liên quan - Phương pháp tiếp cận: Tổ chức các buổi họp thôn, thảo luận thu thập ý kiến của người dân Phương pháp đánh giá nhanh... hiệu quả kinh tế cao trong việc sử dụng tài nguyên lao động, áp dụng bài toán quy hoạch tuyến tính cấu trúc hợp lý, tăng hiệu quả sản phẩm của hội Ở Nam Mỹ đã tiến hành lập đồ án quy hoạch mặt bằng ở cấp quốc gia Đồ án này sẽ làm căn cứ cho chính quy n cấp tỉnh soạn thảo các đồ án chi tiết hơn với sự phối hợp của chính quy n cấp thấp hơn Các đồ án quy hoạch dựa vào sự điều tra tài nguyên thiên . NÔNG LÂM BÙI ĐÌNH NHẠ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011- 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG THÀNH,. và tỉnh Bắc Kạn nói riêng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và phương án giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người. cứu Đánh giá được hiện trạng sử dụng đất tại xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng được bản đồ quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp tại xã bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 1.3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011- 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG THÀNH, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN potx, Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011- 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG THÀNH, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN potx, Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011- 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ BẰNG THÀNH, HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN potx, TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, * Thực trạng phát triển các ngành kinh tế, KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ, * Những tồn tại trong việc sử dụng đất, b. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng cho từng loại đất, loại rừng, KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn