Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam

21 1,942 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam A-Lời mở đầuĐổi mới, phát triển kinh tế là chiến lợc lâu dài và vô cùng quan trọng đối với toàn thế giới nói chungViệt Nam nói riêng.Xét về hoàn cảnh của nớc ta còn nghèo lực lợng sản xuất kém phát triển,nguy tụt hậu xa hơn về kinh tế là rất lớn.Vì vậy năm 1986 Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu khởi xớng công cuộc đổi mới đối với toàn dân.Từ năm 1986 trở về trớc kinh tế nớc ta là nền kinh tế sản xuât nhỏ mang tính tự cung tự cấp vận hành theo chế tập trung quan liêu bao cấp.Mặt khác do những sai lầm trong nhận thức và mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa làm cho nền kinh tế nớc ta ngày càng tụt hậu,khủng hoảng trầm trọng kéo dài,đời sống nhân dân thấp.Đứng trớc hoàn cảnh đó Đảng ta nhân ra rằng chỉ con đờng đổi mới kinh tế là hoàn toàn đúng đắn,hợp lý và duy nhất.Từ năm 1986,trên sở quan điểm toàn diện nhận thức rõ ràng về thực trạng đất nớc cùng với những thành tựu trong những năm đầu đổi mới đến năm 1991 tại đại hội VII của Đảng ta tiếp tục phân tích rõ hơn và quyết định kiên quyết xoá bỏ chế quảnkinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa sự quảncủa Nhà nớc.Sau hơn 10 năm thực hiện đờng lối đổi mới đã phần nào chứng minh đờng lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nớc là hoàn toàn đúng đắn và đem lại những thành tựu đáng khích lệ.Tuy vậy bên cạnh những thành tựu đó còn tồn tại không ít những khó khăn,những hạn chế.Mặt khác,do sự tồn tại quá lâu của chế kinh tế cũ đã phần nào tác động vào t duy nhận thc,vào quan điểm và cách thức điều hành quảnkinh tế của chính phủ nên việc chuyển từ nền kinh tế nhỏ sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải sự xem xét một cách toàn diện,cụ thể những điều kiên của nớc ta.Vì vậy,chúng ta phải nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện những quan điểm,nêu lên những biện pháp để nền kinh tế nớc ta phát triển theo định h-ớng xã hội chủ nghĩa và ngày càng giữ vững định hớng đó.Không ngoài mục đích ấy em đã chọn đề tài "Luận chứng sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay Việt Nam".Bài tiểu luận của em đợc trình bày theo bố cục sau:1A-Lời mở đầuB-Nội dungI-Nội dung quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Việt Nam hiện nayII-Luận giải sở triết học cho quan điểm phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phầnIII-Những giải pháp khắc phục khó khăn và hớng phát triển của kinh tế hàng hoá nhiều thành phầnC-Kết luận.2B-Nội dungI-Nội dung quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần Việt Nam hiện nay1-Khái niệm nền kinh tế hàng hoá ?Nền kinh tế hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế- xã hội mà sản phẩm sản xuất ra để bán,trao đổi-tiêu dùng,sản xuất ra cái gì?cho ai? đều thông qua mua bán và hệ thống thị trờng và do thị trờng quyết định2-Tại sao Việt Nam lại phát triển kinh tế hàng hoá nhièu thành phần?Do kinh tế nhà nớc giữ vai trò định hớng hiệu quả cha cao,cha làm tốt vai trò chủ đạo của mình.Kinh tế hợp tác chậm đổi mới,số tổ chức hợp tác trớc kia chỉ còn tồn tai 10%.Nhiều hình thức hợp tác mới ra đời nhng cha đợc tổng kết,đánh giá,Nhà nớc lại cha sự giúp đỡ nên phơng hớng hoạt động còn nhiều vớng mắc lúng túng.Để kinh tế hợp tác tạo hành lang pháp lý cho quá trình hoạt động của thành phần kinh tế này.Không sự định hớng của Nhà nớc,nó sẽ không liên kết hợp tác với kinh tế Nhà nớc,xa rời Nhà nớc .Do việc quản lý các doanh nghiệp còn nhiều hở.Phần lớn kinh tế t bản nhà nớc chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản,sự liên doanh của Nhà nớc với t bản t nhân rất ít.Việc quản lý các liên doanh vốn đầu t của nớc ngoài còn nhiều hở nghiêm trọng dẫn đến các hiện tợng tiêu cực nh:Chuyển giao công nghệ lạc hậu,khai man giá thiết bị máy móc,trốn lậu thuế trở thành phổ biến.Những thành phần kinh tế tiêu biểu cho lực lợng quyết định định hớng xã hội chủ nghĩa còn non kém.Chúng cha phát huy đợc u việt so với nền sản xuất nhỏ.Sự non kém đó cùng với năng lực quản lý điều hành yếu kém là nguy dẫn đến chệch hớng xã hội chủ nghĩa.Kinh tế,xã hội cần nhận thức tính chất nhiều thành phần của nền kinh tế là một tất yếu khách quan3-Việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa Việt NamVào tháng 6-1996 tại đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu rõ: Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ,có nền kinh tế phát triển 3cao dựa trên lực lợng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về t liệu sản xuất,con ngời đơc giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột,đợc làm chủ bản thân mình,đợc hởng thành quả lao động theo năng lực của mình.Là xã hội mà ngời dân cuộc sống ấm no hạnh phúc,tự do trong khuôn khổ pháp luật,có điều kiện để phát triển toàn diện cá nhân,các dân tộc trong nớc đoàn kết,bình đẳng bác ái và giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.có quan hệ hũ nghị hợp tác với nhân dân của các quốc gia trên thế giới.Theo Các-Mác Xã hội chủ nghĩa hầu hết ra đời từ các nớc t bản văn minh nền kinh tế phát triển cao.Song do hoàn cảnh cua lich sử nơc ta đã chịu ách thống trị của phong kiến và thực dân.Vì vậy Đảng ta phải lãnh đạo quần chúng nhân dân giải phóng dân tộc rồi mới thể đa nớc ta đi theo con đờng xã hội chủ nghĩaBáo cáo chính trị Đại hội IX chỉ rõcon đờng đi lên của nớc ta là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa,tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thợng tầng của chủ nghĩa t bản,nhng tiếp thu,kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt đợc dới chế độ t bản chủ nghĩa,đặc biệt về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh lực lợng sản xuất,xây dựng nền kinh tế hiện đại Đi theo định hớng xã hội chủ nghĩa là đi đến mục tiêu không còn áp bức,bóc lột,đi tới chế độ công hữu các t liệu sản xuất,thực hiện đợc công bằng xã hội và xã hội mức sống cao.Về mặt kinh tế công bằng không nghĩa là bình quân.Đó là một quá trình tiến dần dần thông qua các biện pháp kinh tế-xã hội tổng hợp.Để thực hiện mục tiêu đó là một nhiêm vụ lâu dài của nhiều thế hệ.Định h-ớng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế đòi hỏi phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển lực lợng sản xuất,xây dựng quan hệ sản xuất mới.Phải khắc phục đợc nguy tụt hậu xa hơn về kinh tế và xây dựng thành công sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.Vừa hình thành đợc cấu kinh tế đặc trng cho xã hội mới.Quá trình chuyển hớng và đổi mới nền kinh tế theo định hớng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc,một vấn đề chiến lợc quan trọng nhất,cơ bản nhất của t duy kinh tế mới của Đảng ta.4II-Luận giải sở triết học cho quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần hiện nay nớc ta1-Tính tất yếu khách quan dẫn đến việc tồn tại và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nớc ta hiên naySau khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành chính quyền tiếp quản nền kinh tế chủ yếu dựa trên chế độ t hữu về t liệu sản xuất.Thực tế 2 loại t hữu: t hữu bao gồm nhà máy,hầm mỏ,doanh nghiệp của các chủ t bản trong và ngoài nớc .Đó là kinh tế t bản chủ nghĩa t hữu nhỏ gồm những ngời nông dân cá thể,những ngời buôn bán nhỏ.Đó là sản xuất nhỏ cá thể.Để xác lập sở kinh tế của chế độ mới,Nhà nớc ta xây dựng và phát triển các thành phần kinh tế mới.Đối với t hữu lớn,kinh tế t bản t nhân chỉ phơng pháp duy nhất là quốc hữu hoá.Lý luậnvề quốc hữu hoá của chủ nghĩa Mác-Lê nin khẳng định không nên quốc hữu hoá ngay một lúc mà phải tiến hành từ từ theo từng giai đoạn và bằng hình thức,phơng pháp nào là tuỳ điều kiện cụ thể cho nên doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế t bản chủ nghĩa còn tồn tại nh một tất yếu kinh tế.Đồng thời hớng chủ nghĩa t bản và con đờng nhà nớc hình thành thành phần kinh tế t bản Nhà nớc.Việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa.Đối với t hữu nhỏ thì chỉ thông qua con đờng hợp tác hoá theo các nguyên tắc mà Lenin đã vạch ra la tự nguyện dân chủ cùng lợi đồng thời tuân theo các qui luật khách quan.Do đó trong thời kỳ còn tồn tại thành phần kinh tế cá thể.Hơn nữa các thành phần kinh tế cũ còn khả năng phát triển,còn vai trò đối với sản xuất và đời sống bởi vậy không thể bỗng chốc xoá ngay đợc.Trong xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế cần phải thu hút các nguồn lực từ bên ngoài .Nhà nớc xã hội chủ nghĩa thể liên doanh hợp tác với t nhân trong nớc và nớc ngoài làm hình thành kinh tế t bản Nhà nớc.Do đặc điểm về lịch sử,điều kiện chủ quan,khách quan nên tất yếu sự phát triển không đồng đều về lực lợng sản xuất giũa các ngành,các doanh nghiệp các quốc gia hoàn toàn khác nhau.Chính sự phát triển không đồng đều 5đó quyết định quan hệ sản xuất.Đó là sở hình thành các hình thức kinh tế khác nhau.Mặt khác,nền kinh tế Việt Nam còn một số đặc điểm nh:phân công lao động xã hội với t cách là sở kinh tế của sản xuất hàng hoá,chẳng những không mất đi mà trái lại ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.Đồng thời nớc ta rất nhiều ngành nghề cổ truyền tiềm năng lớn trớc đay bị chế cũ làm mai một nay đợc khôi phục và phát triển.Sự chuyên môn hoá và hợp tác hoá lao động đã vợt khỏi phạm vi quốc gia,trở thành phân công lao động trên phạm vi thế giới.Nền kinh tế nớc ta dang tồn tại nhiều thành phần kinh tế nhng trình độ xã hội hoá giữa các ngành,các đơn vị sản xuất kinh doanh trong cùng một thành phần kinh tế vẫn cha đều nhau.Do vậy việc hạch toán kinh doanh trong cùng một thành phần kinh tế,phân phối và trao đổi sản phẩm tất yếu phải thông qua hình thái hàng hoá-tiền tệ để thực hiện các mối quan hệ kinh tế,đảm bảo lợi ích giữa các tổ chức trong các thành phần với ngời lao động và giữa các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần với nhau.Nh vậy nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan hay cản trở quá trình tiền tệ hoá các mối quan hệ kinh tế trong giai đoạn lịch sử hiên nay bằng những hình thức khác nhau sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế đất nớc.Bởi tất cả những điều trên ta thấy rất rõ rằng:sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần không phải là một hiện tợng ngẫu nhiên mà chính là một tất yếu khách quan rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế của nớc nhà.2-Vị trí,vai trò của các thành phần kinh tếĐại hội VIII của Đảng đã xác định,ở nớc ta hiện nay 5 thành phần kinh tế:kinh tế nhà nớc,kinh tế hợp tác mà nòng cốt la hợp tác xã,kinh tế t bản nhà n-ớc,kinh tế cá thể tiểu chủ,va kinh tế t bản t nhân.Xuất phát từ tình hình thực tế những năm gần đây,đại hội IX của Đảng đã quyết định bổ sung thêm một thành phần kinh tế nữa là kinh tế vốn đầu t nớc ngoài.Nh vậy hiện nay nớc ta các thành phần kinh tế nh sau:kinh tế nha n-ớc,kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã,kinh tế cá thể tiểu chủ,kinh tế t bản t nhân,kinh tế t bản nhà nớc,kinh tế vốn đầu t nớc ngoài.Các thành phần kinh tế 6có sự khác nhau rõ nét về hình thức sỡ hữu,về cách thức thu nhập.Tuy nhiên chúng đều xuất phát từ yêu cầu phát triển khách quan của nền kinh tế và xã hội nớc ta.Chính vì vậy,mỗi thành phần kinh tếlà một bộ phận của nền kinh tế quốc dân.Chúng những vị trí và vai trò nhất định trong một hệ thống kinh tế thống nhất sự quảncủa Nhà nớc.a-Kinh tế nhà nớcTheo nghĩa đầy đủ bao gồm toàn bộ đất đai,tài nguyên,ngân sách nhà n-ớc,ngân hàng nhà nớc ,dự trữ quốc giâ,các quỹ của Nhà nớc và doanh nghiệp nhà nớc,có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế,là lực lợng vật chất quan trọng và công cụ để Nhà nớc định hớng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.Đại hội Đảng lần thứ VIII đã khẳng định:kinh tế nhà nớc cần tập trung vào những ngành,những lĩnh vực chủ yếu nh:kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội,hệ thống tài chính ngân hàng,bảo hiểm,những sở sản xuất thơng mại.Nh vậy,vị trí của kinh tế nhà nớc là rất quan trọng và to lớn.Kinh tế nhà nớc giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ gắn bó hữu với các thành phần kinh tế khác,thể hiện trên các mặt sau:Kinh tế nhà nớc tao lực lợng về kinh tế để Nhà nớc thể thực hiện hữu hiệu các chức năng định hớng,đòn bẩy hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển hiệu quả,thúc đẩy sự tăng trởng nhanh và lâu bền của toàn bộ nền kinh tế.Mặt khác còn cung cấp những hàng hoá,dịch vụ cần thiết trong một số lĩnh vực nh:giao thông,thông tin liên lạc,quốc phòng,an ninh Đồng thời kinh tế Nhà n ớc đảm bảo vai trò can thiệp và điều tiết vĩ mô của nhà nớc,khắc phục những khuyết tật của chế thị trờng,thực hiện một số chính sách xã hội.Sỡ dĩ kinh tế nhà nơc giữ vai trò chủ đạo so với các thành phần kinh tế khác là vì:kinh tế nhà nớc là thành phần dựa trên trình độ xã hội hoá cao nhất,nó không chỉ u thế về học vấn,trình độ,kỹ thuật và còn vai trò quyết định sự tồn tại,phát triển nền kinh tế của toàn đất nớc.Trong mấy năm qua khu vực kinh tế nhà nớc đã những chuyển biến tích cực biểu hiện ở:Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nớc tăng từ 36% năm 1991 lên đến 743,6% năm 1994.Hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên,số doanh nghiệp thua lỗ giảm bớt.Tuy nhiên,nó cũng cha phát huy đầy đủ tính u việt và sự chủ đạo đối với nền kinh tế quốc dân,những tiến bộ đạt đợc cha đáp ứng yêu cầu,chua tơng xứng với năng lực sẵn có.Doanh nghiệp nhà nuớc chiem 85% tài sản cố định trong công nghiệp,100% các mỏ khoáng sản lớn,hơn 90% lao dộng đợc đào tạo nhng hiệu quả kinh doanh còn thấp,một bộ phận đáng kể còn thua lỗ hoặc không lãi.Do đó vấn đề cấp thiết đặt ra cho khu vực kinh tế nhà nớc là tạo ra động lực,lợi ích trực tiếp cho ngời lao động để họ thực hiện quyền làm chủ,kiểm tra,kiểm soát quá trình sản xuất kinh doanh.Việc đổi mới kinh tế nhà nớc phải hết sức coi trong đầu t và thờng xuyên tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt vai trò chủ đạo mà mục tiêu định hớng xã hội chủ nghĩa của thành phần kinh tế này.b-kinh tế tập thểLà thành phần kinh tế dựa trên sở liên kết tự nguyện của những ngời lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành viên với sức mạnh tập thể để giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời sống.Hợp tác xã giữ vai trò nòng cốt của thành phần kinh tế này.Hiện nay một thực tế đặt ra là nếu không củng cốphát triển kinh tế hợp tác xã để nó cùng với kinh tế nhà nứoc tạo thành nền tảng của xã hội thì mục tiêu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa là rất khó khăn.Vì vậy,đại hội toàn quốc lần thứ VIII đã nêu lên nhiệm vụ phải phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng từ thấp đến cao.Phong trào kinh tế tập thể xuất hiện nớc ta từ những năm 50 và đã nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nớc.Vừa qua việc chuyển đổi từ hợp tác cũ sang hình thức hợp tác xã kiểu mới.Việc xác lập hộ tự chủ trong sản xuất kinh doanh và xuất hiện những hình thức hợp tác đa dạng trong công nghiệp nh tiểu thủ công nghiệp là một biến tiến quan trọng trong kinh tế tập thể.Thực tiễn cho thấy rằng:Hợp tác xã phải đợc tổ chức trên sở đóng góp cổ phần với sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên,hởng lợi quả theo cổ phần và 8kết quả lao động.Mỗi xã viên quyền định đoạt ngang nhau đối với công việc chung.Kinh tế tập thể nhiều dạng,có những hợp tác xã trở thành lĩnh vực hoạt động chính của các thành viên,có những hợp tác xã chỉ nhằm đáp ứng chung về một hay một số dịch vụ trong quá trình sản xuất.Thành viên tham gia chỉ đóng góp một phần vốn và lao động,hộ gia đình vẫn là đơn vị kinh tế tự chủ.Hợp tác xã thể là kết quả liên kết theo chiều dọc,chiều ngang hoặchonx hợp không bị giới hạn bởi địa giới và lĩnh vực kinh doanh.Mỗi ngời kinh doanh ,mỗi hộ gia đình thể tham gia đồng thời vào nhiều loại hình kinh tế tập thể.Hợp tác xa thể huy động vốn cả trong lẫn ngòai.Những hợp tác xã với mô hình cũ khi chuyển qua chế thị trờng đã bộc lộ nhiều nhợc điểm.Để đảm đơng vai trò và nhiệm vụ mà nền kinh tế giao phó,thành phần kinh tế tập thể phải đợc đổi mới căn bản và đồng bộ về quan hệ sỡ hữu,quản lí và quan hệ phân phối,áp dụng tiến bộ và công nghệ khoa học mới vào sản xuất,hoạt động phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện tự chủ ,chịu trách nhiệm với t cách pháp nhân,lời ăn lỗ chịu.Những hợp tác cổ phần sẽ trực tiếp cấu tạo nên thành phần kinh tế.Đây là giải pháp xuất phát điểm để đổi mối các hợp tác xã.Sự tồn tai va phát triển của kinh tế tập thể là một tất yếu kinh tế phù hợp với con đờng tiến hoá tự nhiên của nền kinh tế nớc ta.Vị trí và vai trò của thành phần kinh tế này đã đợc khẳng định và ngày càng phát huy tác dụng,đặc biệt là trong kinh tế hợp tác xã nông nghiệp.9c-Kinh tế cá thể,tiểu chủKinh tế cá thể,tiểu chủ là thành phần kinh tế dựa trên t hữu nhỏ về t liệu sản xuất , hoạt động của bản thân sản xuất kinh doanh vốn và sức lao động của bản than là chính.Kinh tế cá thể ,tiểu chủ của nông dân,thợ thủ công,những ngời buôn bán,dịch vụ cá thể.Sở hữu của thành phần kinh tế nàysở hữu t nhân,sản xuất kinh doanh phân tán,mục đích kinh doanh chủ yếu nuôi sống mình.Thế mạnh của thành phần kinh tế nàyphát huy thế mạnh hiệu quả tiền vốn,sức lao động,tay nghề.Vì vậy kinh tế cá thể ,tiểu chủ vị trí,vai trò quan trọng và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ nớc ta.Đảng và Nhà nớc chủ trơng giúp đỡ thành phần kinh tế này về vốn,khoa học và công nghệ,thị trờng tiêu thụ sản phẩm.Bên cạnh đó thành phần kinh tế này cũng những mặt hạn chếkhông phù hợp với chủ nghĩa xã hội.Do đó cần hớng dẫn nó đi vào làm ăn hợp tác một cách tự nguyện hoạc lam vệ tinh cho các doanh nghiệp nhà nớc và hợp tác xã.Đó là cách tốt nhất để thành phần kinh tế này hoà nhập với các thành phần kinh tế khác và đóng góp nhiều hơn cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nớc.d-Kinh tế t bản nhà nớcKinh tế t bản nhà nớc là sản phẩm của sự can thiệp của nhà nớc vào hoạt động các tổ chức,đơn vị kinh tế t bản trong và ngoài nớc.Kinh tế nhà nớc bao gồm tất cả các hình thức hợp tác liên doanh sản xuất giữa kinh tế nhà nớc với kinh tế t bản trong và ngoài nớc nhằm sử dụng,khai thác phát huy thế mạnh của mỗi bên tham gia đặt dới sự kiểm soát và giúp đỡ của nhà nớc.Kinh tế t bản nhà nớc nớc ta đa số là những doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung trong ngành dịch vụ(khoảng 64%).Nó đã đóng vai trò không kém phần quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội nớc ta hiện nay,đồng thời là cầu nối giữa sản xuất nhỏ và sản xuất lốngps phần thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển.Lênin đã chỉ rõtrong một nớc tiểu nông phải đi xuyên qua chủ nghĩa t bản nhà nớc tiến lên xã hội chủ nghĩa .Vận dụng t tởng đó Đảng ta đã chỉ rõ là phải áp dụng một cách rộng rãi các hình thức t bản nhà nớc để phát triển kinh tế theo định hớng xã hội chủ nghĩa.Tuy còn nhiều khó khăn,trở ngại trong việc phát triển các liên doanh những triển vọng của nó rõ ràng to lớn.Có xu hớng ngày càng tăng 10[...]... sống của nhân dân 4-Mối quan hệ biện chứng giữa sỡ hạ tầng và kiến trúc thợng tầng sở hạ tầng tầm quan trọng lớn trong nền kinh tế nớc ta .Cơ sở hạ tầng là tổng thể các quan hệ sản xuất tạo thành một cấu kinh tế của xã hội Ví dụ: sở hạ tầng của xã hội việt nam trong thời kỳ quá độ chính là một cấu kinh tế nhiều thành phần bao gồm thành phần kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế cá... trong việc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa nớc ta 20 C Kết luận Càng tồn tại ,nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa càng chứng minh đại hội lần thứ VI của Đảng chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt.Đại hội Đảng VI mở ra nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đã khơi... sự phát triển của các thành phần kinh tế. Nhà nớc tạo môi trờng kinh tế thuận lợi,môi trờng pháp lý cần và đủ cho sự phát triển của nền kinh tế tạo ra những chuyển biến tích cực trong nền kinh tế. Vai trò của 19 nhà nớc thể hiện chức năng điều tiết,kiểm tra,kiểm soát các thành phần kinh tế, đảm bảo sự thống nhất tăng trởng kinh tế với công bằng xã hội Nh vậy Đảng và Nhà nớc vai trò hết sức quan trọng... kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại,tạo thêm nhiều việc làm.Cải thiện môi trờng kinh tế và pháp lý để thu hút mạnh vốn đầu t nớc ngoài Tất cả các thành phần kinh tế trên tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn thúc đẩy toàm bộ nền kinh tế quốc dân phát triển mạnh mẽ 3-Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ nớc ta Nền kinh tế hàng hoá quá độ... khách quan sự tăng trởng kinh tế của nhân loại đến một trình độ nhất định làm xuất hiện sự phát triển của kinh tế thị trờng.Nhng kinh tế thị trờng thể phát triển theo hớng t bản chủ nghĩa hoặc xã hội chủ nghĩa.Nh thế xu hơng khách quan cha đủ đảm bảo để kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa mà còn đòi hỏi các nhân tố chủ quan cho sự phát triển kinh tế theo định hớng xã hội chủ nghĩa của nền kinh. .. thực hiện các giải pháp sau: Một là:Đồng thời với việc phát triển các thành phần kinh tế khác phải đặc biệt chu trong đầu t phát triển thành phần kinh tế nhà nớc.Về các lĩnh vực nh:quy trình công nghệ,vận dụng kịp thời những thành tựu mới nhất về khoa học và kĩ thuật hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh .Kinh tế nhà nớc phải kinh doanh lãi và tiếp tục phát triển 15 Thúc đẩy sự hình thành ,phát triển. .. phần kinh tế vai trò,chức năng của nó trong đời sống kinh tế xã hội và đều chịu sụ quản lý thống nhất của nhà nớc.Sự thống nhất của hệ thống các quy luật kinh đang tác động trong thời kì quá độ và thị trờng thống nhất 12 Tất cả các thành phần kinh tế đều xuất phát từ yêu cầu phát triển khách quan của kinh tế nớc ta.Vì vậy,các thành phần kinh tế này đều phát huy mọi tiềm lực hiện để thực hiện sự... ngoài vào nớc ta,ý nghĩa của sự phát triển thành phần kinh tế này là thu hút vốn,công nghẹ va kĩ thuật ,kinh nghiệm quảncủa thế giới ,của khu vực nhằm từng bớc góp phần cấu trúc lại nền kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm,tăng nguồn thu cho ngân sách.Không sự đầu t của nớc ngoài nền kinh tế Việt Nam không thể nhanh chóng cất cánh và rút ngắn đợc khoảng cách về trình độ của nền kinh tế thị trờng.Do đó để... tiểu chủ, kinh tế t nhân t bản, kinh tế t bản nhà nớc, kinh tế vốn đầu t nớc ngoài Toàn bộ cấu kinh tế này dựa trên cấu 3 loại sở hữu bản: Sở hữu toàn dân do nhà nớc quản lý, sở hữu tập thể của những ngời lao động và sở hữu t nhân 13 Kiến trúc thợng tầng của một xã hội đó là tổng thể các mối quan hệ ngoài lĩnh vực kinh tế nh chính trị, pháp luật, đạo đức , văn hoá, tôn giáoTạo thành một... nớc .Hiện nay 12 109 doanh nghiệp t nhân với số vốn đăng ký 2 234 tỉ đồng, 5 583 công ty trách nhiêm hữu hạn với tổng số vốn 3 tỉ đồng .Nền kinh tế nớc ta phát triển năng động với tốc độ cao hay ko phụ thuộc vào sự phát triển của thành phần kinh tế này.Mặt khác việc t nhân hoá các doanh nghiệp nhà nớc chỉ thể mở rộng và hiệu quảdựa trên sở một thành phần kinh tế t nhân đợc phát triển . chọn đề tài " ;Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam& quot;.Bài tiểu luận của em đợc trình. sau:1A-Lời mở đầuB-Nội dungI-Nội dung quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nayII -Luận giải cơ sở triết học cho quan điểm phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam, Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam, Luận chứng cơ sở triết học của quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay ở Việt Nam

Từ khóa liên quan