Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT

26 186 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpLời mở đầut nc ta ang trong quỏ trỡnh chuyn hoỏ sang nn kinh t th trng vi nhiu thnh phn kinh t nh hng XHCN. ú l ng li ỳng n ca ng v Nh nc ta. Trong quỏ trỡnh chuyn i, mi doanh nghip mun thc hin tt mc tiờu ca hch toỏn kinh t l sn xut kinh doanh cú lói. tn ti v phỏt trin cỏc nh kinh doanh cn gii quyt hàng lot cỏc vn kinh t, k thut v qun lý kinh doanh. Trong nhng vn ú luụn ni bt hai vn mt cỏch thng nht l sn xut v tiờu th.Trong iu kin nn kinh t th trng, k toỏn bỏn hàng v xỏc nh kt qu bỏn hàng ó tr thnh mt cụng c qun lý quan trng khụng ch i vi doanh nghip m c vi cụng tỏc qun lý v mụ ca Nh nc.Sau mt thi gian thc tp v tỡm hiu tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ti Cụng ty TNHH H thng Thụng tin FPT, vi s giỳp ca cỏc cụ chỳ, anh ch trong phũng K toỏn doanh nghip ca cụng ty cựng vi s giỳp nhit tỡnh ca thy giỏo Ts. Phm Ngc Quyt, em ó hon thnh Bỏo cỏo thc tp ca mỡnh vi ti : K toỏn bỏn hàng v xỏc nh kt qu bỏn hàng ti Cụng ty FPT.Bỏo cỏo thc tp ca em gm 3 phn chớnh sau :Phn I : Tng quan v Cụng ty FPTPhn II : Thc trng cụng tỏc k toỏn bỏn hàng ti Cụng ty FPTPhn III: Mt s ý kin xut nhm hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hàng v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty FPT.Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpPHN ITNG QUAN V CễNG TY TNHH H THNG THễNG TIN FPTI. Khỏi quỏt chung v Cụng ty FPT1- Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty FPTCụng ty TNHH h thng thụng tin FPT l cụng ty TNHH mt thnh viờn c thnh lp theo Quyt nh s 13-2005/FPT/Q-HQT ngy 09 thỏng 4 nm 2005 ca Ch tch Hi ng Qun tr cụng ty C phn Phỏt trin u t Cụng ngh FPT v ó c S k hoch v u t H Ni cp giy chng nhn ng kớ kinh doanh s 010400187 ngy 13 thỏng 04 nm 2005. Tờn cụng ty: CễNG TY TNHH H THNG THễNG TIN FPTTờn giao dch Quc t : THE INFORMATION SYSTEM COMPANY LIMITEDTờn vit tt: FPT IS COM.,LTDVn iu l: 145,000,000,000 ng Vit NamTờn ch s hu: Cụng ty C phn Phỏt trin u t Cụng ngh FPTa ch tr s chớnh: S 101 Lỏng H, Qun ng a, thnh ph H NiWebsite: http://www.fis.com.vn2- c im sn xut kinh doanh ca cụng ty Cụng ty H thng Thụng tin FPT (FPT-IS) l cụng ty tớch hp h thng v l nh cung cp gii phỏp s 1 Vit nam trong lnh vc thit k, xõy dng v cung cp cỏc gii phỏp cho cỏc h thng thụng tin thuc cỏc lnh vc cụng ngh nh:Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tập Cụng ngh mng H thng mỏy ch H thng lu tr Bo mt h thng Gii phỏp trung tõm d phũng v phc hi sau thm ho Gii phỏp cho to nh thụng minh Dch v bo hnh, bo trỡ h thng Sn phm v gii phỏp ng dng cho ngnh ngõn hng Gii phỏp k hoch ngun lc ERP H thụng tin a lý GIS Phỏt trin cỏc phn mm ng dng Mua bỏn, cung cp, cho thuờ cỏc sn phm, dch v tin hc, vin thụng3. Kt qu hot ng kinh doanh trong nhng nm qua (2006 2007)Qua cỏc ch tiờu kinh t ti chớnh trờn ta thy tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty nm 2006 2007 nhỡn chung l khỏ tt. Li nhun sau thu thu nhp ca doanh nghip tng 69,68% tng ng vi s tuyt i tng 44.389,984tr. Cú c kt qu ny l do doanh thu bỏn hng ca doanh nghip tng th hin hng húa v dch v m doanh nghip cung cp ó ng ỳng nhu cu, cht lng m bo nờn c th trng chp nhn. Mt khỏc nh qun lý cụng tỏc mua hng nờn giỏ vn hng bỏn ca doanh nghip tng chm hn doanh thu thun bỏn hng v ung cp dch v ca doanh nghip (trong khi doanh thu thun tng 21,98% thỡ giỏ vn hng bỏn ch tng 16,57%). Bờn cnh doanh nghip ó kim soỏt tt cụng tỏc bỏn hng nờn cỏc khon gim tr doanh thu ca doanh nghip ó gim 22,39%. Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpII - C cu t chc ca cụng ty FPT1. C cu v chc nng b mỏy qun lý ca cụng ty phự hp vi s phỏt trin v ln mnh ca mỡnh, nhm khụng ngng hon thin ap ng mụt cach tụt nhõt nhu cõu ngay cang a dang va chuyờn sõu cua khach hang, Cụng ty Hờ thụng Thụng tin FPT c tụ chc theo hng nng ụng vờ kinh doanh, chuyờn mụn hoa vờ cụng nghờ, giai phap va dich vu theo mụ hỡnh sau:Trong ú:Ban giỏm c l ngi cú quyn lc cao nht, quyt nh v ton b hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty v chu trỏch nhim vi Cụng ty v nh ncNguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483`BAN GIM CTT HTTT s 1TT HTTT s 2TT HTTT s 3TT HTTT s 4TT HTTT s 11TT HTTT s 12TT HTTT s 13TT HTTT s 9Tng hp K hoch Kinh doanh Ti chớnhKhi kinh doanhKhi Cụng nghKhi m boB phn kinh doanhB phn cụng nghB phn k thutPhn mm ng dngCụng ngh h thng, mng, giỏm sỏt .Dch v bo hnhT vn gii phỏpGIS & ERPS C CU T CHC CễNG TY H THNG THễNG TIN FPTTrờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpKhi Kinh doanh: cú trỏch nhim t chc cỏc hot ng t kho sỏt thi trng, qung cỏo lp k hoch v tỡm kim cỏc hp ng cho ton cụng ty. Do quy mụ v c im ca hot ng kinh doanh ca cụng ty m chia thnh nhiu trung tõm khỏc nhau nh: Trung tõm h thng thụng tin ngõn hng (FIS Bank), Trung tõm H thng tin Ti chớnh, An ninh, Giỏo dc v o to (FIS FSE), Trung tõm h thng thụng tin doanh nghip (FIS ENT), Trung tõm phỏt trin thng Mi Ton cu (FIS GLOBAL),M i trung tõm li phõn ra tng b phn: B phn kinh doanh B phn cụng ngh B phn k thut Khi cụng ngh cú trỏch nhim phi hp, t vn v tr giỳp cho khi kinh doanh nh v cỏc gii phỏp k thut ln mang tớnh cht tng th bờn cnh ú cũn chu trỏch nhim bo hnh cho cỏc hp ng vi khỏch hng, 2. C cu t chc v nhim v b mỏy k toỏn ca cụng ty phự hp vi c im kinh doanh, trỡnh qun lý ca cỏn b, nhõn viờn k toỏn trong cụng ty, cụng ty ó chn hỡnh thc t chc k toỏn theo mụ hỡnh k toỏn tp trung.Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483K toỏn trngPhú phũng k toỏn kiờm k toỏn tng hp, k toỏn lng, cỏc khon trớch theo lng v thuK toỏn thanh toỏn ni b v cỏc khon cụng n phi thuK toỏn khoK toỏn ngõn hng v thanh toỏn vi nc ngoiK toỏn mua hng v cỏc khon phi trK toỏn vn bng tin v tm ng vi cụng nhõn viờnK toỏn TSC, CCDCK toỏn bỏn hngTh quTrờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpTrong ú: K toỏn trng: l ngi chu trỏch nhim trc ban giỏm c v tỡnh hỡnh hoch toỏn k toỏn v tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty. V l ngi cú nhim v t chc thc hin b mỏy k toỏn, kim soỏt hot ng ti chớnh ton cụng ty, ch o v hng dn cỏc k toỏn viờn hon thnh tt cỏc phn hnh k toỏn c giao. Phú phũng k toỏn kiờm k toỏn tng hp: Cú nhim v giỳp k toỏn trng ụn c v kim soỏt cỏc k toỏn viờn, ph trỏch cụng tỏc thng kờ ca cụng ty. K toỏn mua hng v cỏc khon phi tr: Thc hin cụng tỏc theo dừi tỡnh hỡnh mua hng v cỏc khon phi tr ngi bỏn. K toỏn ngõn hng v thanh toỏn vi nc ngoi: Thc hin cỏc nghip v cú liờn quan n giao dch ngõn hng v cỏc khon thanh toỏn vi nc ngoi. K toỏn bỏn hng: Thc hin vic theo dừi v kim soỏt tỡnh hỡnh bỏn hng v theo dừi vic trin khai theo hp ng ó kớ vi khỏch hng. K toỏn thanh toỏn ni b v cỏc khon phi thu: Thc hin vic thanh toỏn, i tr cụng n vi tp on FPT v theo dừi, kim soỏt tỡnh hỡnh thanh toỏn cỏc khon cụng n ca khỏch hng. K toỏn ti sn c nh v cụng c dng c: Thc hin vic u t mua sm, tỡnh hỡnh trớch khu hao, phõn b khu hao cho cỏc b phn v i tng s dng. Theo dừi tỡnh hỡnh tng gim cụng c dng c, lp bng phõn b cụng c. K toỏn kho: Thc hin vic kim soỏt tỡnh hỡnh nhp xut tn hng húa trong kho m bo y v s lng, cht lng v giỏ tr hng húa trong kho. K toỏn vn bng tin v tm ng vi cụng nhõn viờn: Cú nhim v theo dừi cỏc khon thu chi bng tin mt; kim tra v ụn c vic tm ng v hon tm ng ca cỏn b cụng nhõn viờn Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tập Th qu: Thc hin vic thu chi cỏc khon tin mt cú chng t hp lý v lp bng thu chi tin mt.3. Cụng tỏc k toỏn ti cụng tyCụng ty cú c im kinh doanh a dng,quy mụ kinh doanh ln,cú nhiu nghip v kinh t phỏt sinh nờn dó la chn hỡnh thc Chng t ghi s.Hỡnh thc t chc cụng tỏc k toỏn: Theo hỡnh thc tp trungL mt cụng ty i u trong lnh vc cụng ngh do vy vic ỏp dng phn mm k toỏn vo trong cụng ty l mt vic tt yu ó gim bt khi lng cụng vic k toỏn, nõng cao hiu qu trong cụng vic v tit kim chi phớ cho doanh nghip. phự hp vi c im kinh doanh, hin nay cụng ty ỏp dng theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC v cỏc Chun mc k toỏn Vit Nam do B Ti Chớnh ban hnh v cỏc vn bn sa i, b sung, hng dn thc hin kốm theo. K k toỏn ca cụng ty bt u t ngy 01/01 v kt thỳc ngy 31/12 hng nm. Phng phỏp hch toỏn hng tn kho: Cụng ty ỏp dng phng phỏp kờ khai thng xuyờn. Phng phỏp tớnh tr giỏ vn hng xut kho theo phng phỏp nhp trc xut trc (FIFO first in first out) Nguyờn tc ỏnh giỏ hng tn kho: Hng tn kho c tớnh theo giỏ gc. Phng phỏp khu hao TSC hu hỡnh, TSC vụ hỡnh c trớch theo phng phỏp ng thng. Phng phỏp tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu trNguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpPhn II :THựC TRạNG CÔNG TáC Kế TOáN BáN HàNG XáC ĐịNH KếT QUả BáN HàNG TạI CÔNG TY FPTI. Cỏc phng thc bỏn hàng ca cụng ty1. Phng thc bỏn hàng v phng thc thanh toỏn ti Cụng ty FPT1.1 Cỏc phng thc bỏn hàng ca cụng ty FPT- i vi khõu bỏn buụn cụng ty thng ỏp dng phng thc bỏn giao hàng trc tip: theo phng thc ny khỏch hàng s nhn hàng trc tip. Ngi nhn hàng sau khi ký vo cỏc chng t bỏn hàng ca doanh nghip thỡ hàng hoỏ chuyn quyn s hu , doanh nghip c ghi nhn doanh thu bỏn hàng. - i vi khõu bỏn l cụng ty ỏp dng phng thc bỏn hàng thu tin trc tip: nhõn viờn bỏn hàng trc tip giao hàng v thu tin ca khỏch hàng. Cui ngy nhõn viờn bỏn hàng lp bỏo cỏo bỏn hàng v giy np tin lm c s cho vic ghi s k toỏn. Doanh thu bỏn hàng c tớnh trờn c s hàng bỏn ra.1.2 Cỏc phng thc thanh toỏn ti cụng ty FPT- Thanh toỏn qua ngõn hàng: Theo phng thc ny cú cỏc hỡnh thc thanh toỏn nh: thanh toỏn bng Sec, bng th tớn dng, thanh toỏn bự tr, u nhim thu, u nhim chi,Ngõn hàng úng vai trũ trung gian gia doanh nghip vi khỏch hng, lm nhim v chuyn tin t ti khon ca ngi mua sang ti khon ca doanh nghip v ngc li. Phng thc ny ỏp dng ch yu i vi hỡnh thc bỏn giao hàng trc tip.- Thanh toỏn trc tip bng tin mt: Ngi mua nhn hàng t doanh nghip bng tin mt hoc s ng ý ca doanh nghip thỡ bờn mua s ghi nhn N thanh toỏn sau2. Phng phỏp xỏc nh giỏ vn hàng bỏn.Theo phng phỏp ny, hàng hoỏ no nhp trc thỡ c xut trc, xut ht s nhp trc mi n s nhp sau theo giỏ thc t ca tng s hàng xut.Cụng ty ỏp dng phng phỏp nhp trc xut trc (FIFO)Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpVD : Ti cụng ty cú vt liu tn kho u thỏng 2 vi s lng l 1000m si dõy quang, n giỏ 25 (1.000)- 15/01 : Xut 600m- 17/01 : Thu mua nhp kho 1.600m, giỏ mua ghi trờn hoỏ n 44.000 (trong ú thu VAT 4.000). Chi phớ vn chuyn, bc d chi bng tin mt 3.600.- 19/01 : Xut tip 500m cụng nhõn lp ng dõy Nh vy, k toỏn tớnh giỏ vn thc t hàng xut kho nh sau:- Ngy 15: 600 x 25 = 15.000- Ngy 19 : 400 x 25 + 100 x 25,225 =12.522,5Tng giỏ tr xut dùng trong kỳ : 27.522,5II. K toỏn bỏn hàng v xỏc nh kt qu bỏn hàng ti cụng ty FPT1. K toỏn bỏn hàng ti cụng ty FPT1.1 Doanh thu bỏn hàngTheo phng thc giao hàng trc tip:Ngy 08/10/2007 cụng ty giao hàng cho cụng ty C phn u t phỏt trin cụng ngh ELCOM cú tng giỏ thanh toỏn 478.307.500 trong ú thu GTGT 10%, bỏn hàng cha thu tin. Khỏch hàng nhn hàng sau khi ký vo hoỏ n bỏn hàng ca cụng ty thỡ hàng hoỏ chuyn quyn s hu, cụng ty ghi nhn doanh thu bỏn hàng. K toỏn lp 3 liờn hoỏ n GTGT: - Liờn 1 lu s gc- Liờn 2 giao khỏch hàng- Liờn 3 gi lm chng t hch toỏnDa vo hoỏ n GTGT s 0016 ngy 08/10/2007(xem biu s 2), hp ng mua, vo bng kờ hoỏ n bỏn hàng, s chi tit doanh thu bỏn hàng thỏng 10 (xem biu s 3) kế toán hạch toán sổ nh sau :Nợ TK 1310000000 : 478.307.500(Sổ chi tiết (SCT) TK 1310000000 : Công ty Cổ phần đầu t phát triển công nghệ ELCOM Số phải thu: 434.825.000) Cú TK 5111000000 : 434.825.000Cú TK 3331000000 : 43.482.500Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpNgy 30/10/2007 Cụng ty C phn u t phỏt trin cụng ngh ELCOM thanh toỏn tin hàng cho cụng ty cn c vo giy bỏo cú (xem biu s 7) K toỏn hch toỏn: N TK 1121000000: 400.000.000Cú TK 1310000000: 400.000.000(SCT 1310000000- Cụng ty C phn u t phỏt trin cụng ngh ELCOM) kế toỏn ghi s chi tit 1310000000 (xem biu s 6) Phng thc bỏn l ti ca hàng: Trong k khụng phỏt sinhTng hp doanh thu thỏng 10, 11, 12 (xem biu s 3, 4, 5), k toỏn:N TK 1310000000: 43.944.429.221Cú TK 5111000000: 39.949.481.110Cú TK 3331000000: 3.994.948.1111.2 Cỏc khon gim tr doanh thu:Trong k khụng phỏt sinh cỏc khon gim tr doanh thu1.3 K toỏn tr giỏ vn hàng bỏn :Theo hoỏ n GTGT 0016 ngy 08/10/2007 cụng ty xut bỏn phn mm Main Control cho Cụng ty c phn u t phỏt trin cụng ngh ELCOM vi giỏ vn: 436.895.000 (xem biu s 8) k toỏn hch toỏn:N TK 6321000000: 436.895.000Cú TK 1550000000: 436.895.000Cui thỏng 12/2007 k toỏn tng hp giỏ vn hàng bỏn theo s cỏi TK 6321000000(xem biu s 9) k toỏn ghi:N TK 6321000000: 7.406.633.895Cú TK 1550000000: 44.449.706 Có TK 1560000000: 7.362.184.1891.4 K toỏn chi phớ bỏn hàng :Cui thỏng 12 tớnh tin cc vn chuyn hàng, cn c vo phiu chi (xem biu s 10) k toỏn ghi:N TK 6411120000: 296.450Cú TK 3340000000: 296.450Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483[...]... phát triển của công ty là vô cùng quan trọng Doanh thu chính của công ty là từ hoạt động bán hàng thì kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh là khâu hạch toán chủ yếu quy định mọi hoạt động của công ty Việc hạch toán tốt kế toán bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp đa ra các phơng hớng chiến lợc phù hợp nhằm hoàn thiện công tác bán hàng từ đó giúp doanh nghiệp có thể thực hiện tối đa hoá lợi nhuận... ty FPT em xin a ra mt s xut sau: Thứ nhất về bộ máy kế toán : Cần phân bố đồng đều khối lợng công việc cho từng nhân viên kế toán tránh tình trạng công việc tập trung quá nhiều vào một bộ phận sẽ ảnh hởng không tốt trong việc hoàn thành công việc đợc giao Do vậy cần thêm bộ phận kế toán bán hàng, nh vậy sẽ đẩy nhanh đợc việc tiêu thụ hàng hoá xác định doanh thu bán hàng Thứ hai về ghi nhận kết. .. phí bán hàng : Việc ghi nhận kết chuyển chi phí thu mua hàng hoá tiêu thụ trong kỳ vào TK 641 CPBH là không thích hợp .Công ty cần phải xác định lại chi phí mua hàng Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483 Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tập hoá hạch toán vào TK 1562 tính giá vốn hàng hoá ( chi phí mua hàng bao gồm cả vận chuyển, bốc vác, bảo quản trong quá trình mua hàng. .. hạch toán chi phí mua hàng nên làm nh sau : + Xác định chi phí mua hàng: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản hàng, phí bán hàng, tiền thuê kho bãi, chi phí cho nhân viên thu mua + Khi phát sinh chi phí kế toán hạch toán vào TK 156.2 định khoản Nợ TK 1562 : Chi phí mua hàng phát sinh Nợ TK 1331 : Thuế GTGT đợc khấu trừ Có TK 111,112 : Tổng chi phí phát sinh Thứ ba về công tác tổ chức hạch toán ban... công tác tổ chức hạch toán ban đầu : Công ty nên sử dụng phiếu xuất kho để dễ dàng kiểm soát đợc số lợng hàng hoá kế toán hạch toán dễ dàng hơn Thứ t về tài khoản sử dụng : Công ty nên dùng vài tài khoản điển hình để tránh tình trạng chồng chéo lên nhau, phức tạp Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483 Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tập Kết luận Trong iu kin hin nay, vic... cụng tỏc k toỏn bỏn hàng v xỏc nh kt qu kinh doanh l mt phn hnh k toỏn khỏ phc tp, ú l s bin ng thng xuyờn, a dng ca hàng hoỏ v do yờu cu ca cụng tỏc qun lý cụng ty K toỏn bỏn hàng v xỏc nh kt qu kinh doanh phi thc s gn lin, h tr cho nhau hch toỏn tt nht cỏc nghip v kinh t phỏt sinh Trong quá trình thực tập tại công ty FPT, em nhận thấy công tác kế toán đối với sự phát triển của công ty là vô cùng quan... hiện tối đa hoá lợi nhuận Để hoàn thành bài báo cáo này, em đã nhận đợc rất nhiều sự giúp đỡ của thầy giáo Phạm Ngọc Quyết, các cô chú, anh chị kế toán tại phòng kế toán của công ty Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo các cô chú, anh chị phòng kế toán công ty FPT đã giúp em trong quá trình thực tập Do trình độ kiến thức cũng nh kinh nghiệm thực tế cha có nhiều nên bài viết của em không tránh khỏi những... 2007 Kế toán ghi sổ Kế toán trởng (dã ký) (đã ký) Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483 Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Biểu số 13 Báo cáo thực tập Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT Sổ chi tiết tài khoản TK 6421030000 - CPQLDN Chi Ngày 06/10 02/11 15/11 Khách hàng Diễn giải TK 290.000 Sổ Số phát sinh Nợ Có PC 080906 Tổng cục thuế phí đ- Thanh toán đờng ĐƯ 111 PC 080910 ờng bộ Ngân hàng. .. Thanh toán tiền c- Số tiền 296.450 ớc vận chuyển hàng Thủ trởng đã ký Kế toán trởng Kế toán thanh toán (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ) Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Thủ trởng Ngời nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguyễn Thị Thuý Hằng Lớp 955 MSV: 04A20483 Trờng ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Biểu số 11 Báo cáo thực tập Công ty TNHH... thống thông tin FPT Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản 6411120000 - CPBH Chứng từ Ngày Số CT 21/10 PC 080901 Khách hàng Diễn giải Cty Bu chính- Bu điện HN Cán bộ Nguyễn Văn Hoà Thanh toán tiền chuyển phát nhanh Thanh toán lơng nhân viên kinh doanh tháng 10 Thanh toán tiền vận chuyển hàng vào Hà Tĩnh Thanh toán lơng nhân viên kinh doanh tháng 12 31/10 PC080902 06/11 PC 080903 Cán bộ Nguyễn Công Mạnh 30/12 . doanh và Công nghệ Hà Nội Báo cáo thực tậpPhn II :THựC TRạNG CÔNG TáC Kế TOáN BáN HàNG Và XáC ĐịNH KếT QUả BáN HàNG TạI CÔNG TY FPTI.. tiêu thụ hàng hoá và xác định doanh thu bán hàng. Thứ hai về ghi nhận và kết chuyển chi phí bán hàng :Việc ghi nhận và kết chuyển chi phí thu mua hàng hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty FPT, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT, II : THựC TRạNG CÔNG TáC Kế TOáN BáN HàNG Và XáC ĐịNH KếT