Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp

13 45 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 10:10

Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏnnhững vấn đề chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệpI. Bản chất của tiền lơng trong các doanh nghiệp Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời, nhằm tác động biến các vật tự nhiên thành các vật phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh tồn của con ngời.Trong mọi chế độ x hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất không tách rờiã lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của x hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất.ãTiền lơng là khoản tiền công trả cho ngời lao động tơng ứng với số lợng, chất lợng và kết quả lao động.Tiền lơng là nguồn thu nhập của công nhân viên chức. Tiền lơng là một phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử và có ý nghĩa chính trị x hội to lớn và ngã ợc lại tiền lơng cũng chịu tác động mạnh mẽ của x hội, của tã tởng chính trị.Trong x hội TBCN, tiền lã ơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động.Trong XHCN, tiền lơng không phải là giá cả của sức lao động mà là một phần giá trị vật chất trong tổng sản phẩm x hội dùng để phân phối cho ngã ời lao động theo nguyên tắc: Làm theo năng lực, hởng theo nhu cầu.ở Việt Nam, trong thời kỳ bao cấp, một phần thu nhập quốc dân đợc tách ra làm quĩ lơng và phân phối cho ngời lao động theo kế hoạch tiền lơng, chịu tác động của quy luật phát triển qua các chế độ chính sách tiền lơng do hội đồng Bộ trởng ban hành. Tiền lơng cụ thể bao gồm phần trả bằng tiền dựa trên hệ thống tháng lơng, bảng lơng và phần trả bằng hiện vật thông qua hệ thống tem phiếu, sổ . . . (chiếm tỉ lệ lớn). Theo cơ chế này tiền lơng không gắn chặt với số lợng và chất lợng lao động, không đảm bảo một cuộc sống ổn định cho nhân dân. Vì vậy nó không tạo ra đợc một động lực thúc đẩy sản xuất phát triển.Trong cơ chế thị trờng, sức lao động có giá cả nh những loại hàng hóa khác, có thể biến động phụ thuộc vào qua hệ cung cầu sức lao động. Nếu cung lớn hơn cầu sức lao động thì tiền lơng giảm xuống. Ngợc lại nếu cung nhỏ hơn cầu sức lao động thì tiền lơng sẽ đợc nâng lên. Tiền lơng trong cơ chế thị trờng chịu sự điều tiết của Nhà nớc, hình thành thông qua sự thỏa thuận giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động dựa trên số lợng và chất lợng lao động.Mặc dù căn cứ vào giá trị sức lao động để xác định mức tiền lơng nhng tiền lơng mà ngời lao động nhận đợc lại căn cứ vào mức lao động đóng góp. Số đo chất lợng và số lợng lao động tiêu hao là thời lợng sản phẩm đợc sản xuất ra. Nh vậy, ai làm đợc việc nhiều, tạo ra đợc nhiều sản phẩm thì ngời đó sẽ nhận đợc nhiều tiền lơng.1Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏnHiểu rõ đợc bản chất tiền lơng chúng ta sẽ đa ra đợc chính sách ngày càng hoàn thiện hơn để giúp ngời lao động yên tâm hơn trong công tác và tạo điều kiện để tiền lơng phát huy hết chức năng của nó.1.1. Chức năng của tiền lơng+ Chức năng thớc đo giá trị+ Chức năng tái sản xuất sức lao động.+ Chức năng kích thích sức lao động bảo đảm cho ngời lao động làm việc có hiệu quả, khuyến khích tăng năng suất lao động.+ Chức năng giám sát lao động.+ Chức năng điều hòa lao động.+ Chức năng tích luỹ đảm bảo tiền lơng cho ngời lao động.1.2. Nguyên tắc tính trả lơngTheo điều 1 ngh nh 94 / 2006/ N - CP thì tiền lơng của ngời lao động do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và đợc trả theo năng suất lao động, chất lợng và hiệu quả công việc. Mức lơng của ngời lao động không đợc thấp hơn mức lơng tối thiểu do Nhà nớc quy định (450.000 đ - đợc thực hiện từ ngày 15 tháng 9năm 2005 của chình phủ )Việc thực hiện chế độ tiền lơng phải đảm bảo những nguyên tắc đợc chỉ ra trong nghị định số 41/2002/NĐ-CPvà nghị quyết số 06 /2006/ NQ- CP ngày 4 tháng 5 năm 2006 của chính phủ phiên họp chính phủ thờng kỳ tháng 4 năm 2006 - Hởng lơng theo chức vụ và công việc.- Để tính lơng cho ngời lao động làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm dựa vào điều 61 Bộ luật lao động mà doanh nghiệp có thể đa ra các chỉ tiêu phù hợp.Đối với ngời lao động làm thêm giờ:- Ngày thờng trả ít nhất bằng 150% tiền lơng giờ của ngày làm việc bình thờng.- Ngày nghỉ hàng tuần hay ngày lễ đợc trả lơng ít nhất bằng 200% tiền lơng giờ của ngày làm bình thờng.II. Các hình thức trả lơng và nội dung của quĩ lơng2.1. Các hình thức trả lơngTheo nghị định số 197/CP ngày 31/12/1994 của chính phủ có 3 hình thức trả lơng sau đây:2.2.1. Trả lơng theo thời gian- Trả lơng theo thời gian giản đơn.- Trả lơng theo thời gian có thởng.2.1.2. Hình thức trả lơng theo sản phẩm- Trả lơng theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế.- Trả lơng theo sản phẩm gián tiếp.2Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏn- Trả lơng theo sản phẩm có phạt, có thởng.- Trả lơng theo sản phẩm luỹ tiến.2.1.3. Hình thức trả lơng khoán2.2. Một số chế độ khác khi tính lơng2.2.1. Chế độ trả lơng khi ngừng việcDo những nguyên nhân khách quan nh b o lụt, mã a to, mất điện, máy hỏng, thiếu nhiên liệu . . . đợc áp dụng thông t số 11/LĐ - TT ngày 14/4/1992 của Bộ lao động.2.2.2. Trả lơng khi làm ra sản phẩm hỏng, sản phẩm xấu:Theo thông t số 97/TTg ngày 29/9/1992 của Thủ tớng chính phủ đợc áp dụng trong trờng hợp ngời lao động làm ra sản phẩm hỏng xấu quá quy định.2.1.3. Chế độ phụ cấp lơng2.1.4. Chế độ tiền thởng2.3. Những quỹ lơng của doanh nghiệp2.3.1. Các khoản lơngTheo nghị định số 235/HĐBT ngày 19/9/1985 của hội đồng Bộ trởng (nay là chính phủ), quỹ tiền lơng bao gồm các khoản sau:- Lơng tháng ngày theo hệ thống các thang, bảng lơng của nhà nớc.- Tiền lơng trả theo sản phẩm.- Tiền lơng công nhật cho lao động ngoài biên chế.Về mặt hạch toán, quỹ lơng của doanh nghiệp chia thành:Tiền lơng chính là tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian không làm nhiệm vụ đ quy định cho họ, bao gồm tiền lã ơng cấp bậc, các khoản phụ cấp thờng xuyên và tiền thởng trong sản xuất.Tiền lơng phụ là tiền trả cho ngời lao động trong thời gian nghỉ phép. Cách phân loại trên giúp doanh nghiệp phân biệt đợc tiền lơng chính và tiền lơng phụ, đặc biệt là tiền lơng công nhân sản xuất.2.3.2. Đơn giá tiền lơng- Đơn giá tiền lơng tính trên đơn vị sản phẩm.- Đơn giá tiền lơng tính trên tổng doanh thu tổng chi phí.- Đơn giá tiền lơng tính trên lợi nhuận.III. Nội dung các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp.3.1. Bảo hiểm xã hội3Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏn- Là một trong những chính sách kinh tế x hội quan trọng của Nhà nã ớc.- Chức năng: khi ngời lao động và gia đình họ gặp rủi ro x hội nhã : ốm đau, thai sản, tuổi già, tai nạn lao động, thất nghiệp . . . 3.2. Bảo hiểm y tếThực chất là sự bảo trợ y tế cho ngời tham gia bảo hiểm, giúp họ một phần nào đó trang trải tiền khám, chữa bệnh, tiền viện phí, tiền thuốc thang . . .3.3. Kinh phí công đoànTài trợ cho hoạt động công đoàn ở các cấp theo chế độ hiện hành kinh phí công đoàn đợc tính theo tỉ lệ 2% trên tổng số tiền lơng phải trả cho ngời lao động và ngời lao động phải chịu.IV. Tổ chức hạch toán tiền lơng và các khoản trích thởng4.1. Sự cần thiếtTổ chức công tác hạch toán lao động và tiền lơng giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lơng, đảm bảo việc trả lơng và trợ cấp BHXH đúng nguyên tắc, đúng chế độ, kích thích ngời lao động hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, đồng thời tạo cơ sở cho việc phân bố chi phí nhân công với giá thành sản phẩm đợc chính xác.4.2. Tổ chức hạch toán tiền lơng trong doanh nghiệp4.2.1. Hạch toán chi tiết tiền lơngHạch toán số lợng lao động.Hạch toán thời gian lao động. Hạch toán kết quả lao động.4.2.2. Hạch toán tổng hợp tiền lơngKế toán sử dụng tài khoản(TK) 334 phải trả công nhân viên. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lơng, tiền công, phụ cấp, BHXH, tiền thởng và các khoản khác thuộc về thu nhập của họ. Kết cấu tài khoản:Bên nợ: tiền lơng, tiền công và các khoản khác đ trả cho ngã ời lao động. Các khoản khác trừ vào tiền lơng, tiền thởng của ngời lao động.Bên có: các khoản tiền lơng, tiền thởng, BHXH và các khoản khác thực tế phải trả cho ngời lao động.D có: phản ánh các khoản tiền lơng, tiền thởng cần phải trả cho ngời lao động.D nợ: phản ánh số tiền đ trả quá số tiền phải trả cho công nhân viên.ã TK 334 có 2 tài khoản cấp 2:- TK 3341: tiền lơng dùng để hạch toán các tài khoản tiền lơng, tiền thởng và các khoản phụ cấp, trợ cấp có tính chất lơng.- TK 3342: hạch toán các khoản trợ cấp, tiền thởng có nguồn bù đắp riêng từ các quỹ khác ngoài lơng.4Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏnNgoài ra còn có các tài khoản liên quan:- TK 622: chi phí nhân công trực tiếp.- TK 627 (6271): chi phí nhân công quản lý phân xởng.- TK 641: chi phí nhân viên bán hàng.- TK 642: chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp.Sơ đồ tổng hợpTK 111 TK 334Trả lơng BHXH các khoản Tiền lơng phải trả cho khác cho công nhân viên công nhân viên sản xuất TK - 627 TK - 338 Cho công nhân viên Thanh toán tạm ứng và các phân xởngkhoản khác TK 641, 642TK 138 Nhân viên bán hàng` TK - 635Các khoản khấu trừ vào lơngcông nhân viên Nghỉ phép phải trả cho công nhân viênTK - 338BHXH phải trả cho công nhân viên4.3. Tổ chức hạch toán các khoản trích theo lơng4.3.1. Hạch toán chi tiếtCác khoản trích theo lơng nh BHYT, BHXH, KPCĐ (trích 19% vào chi phí và trừ 6% vào lơng).- BHYT trích 2% vào chi phí và trừ vào lơng 1%.- BHXH trích 15% vào chi phí và trừ vào lơng 5%.- KPCĐ trích 2% vào chi phí.4.3.2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lơng5Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏnTK 334 TK 3382, 3383, 3384 TK 622, 627, 641, 642 BHXH phải trả trực tiếp Trích BHXH, BHYT, cho công nhân viên KPCĐ theo tỉ lệ quy định TK - 627 TK 141,338 BHXH, BHYT trừ vào lơng của công nhân viên TK 111. 112 Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ Hay chi quỹ BHXH, KPCĐ tại doanh nghiệp KPCĐ chi vợt đợc cấp bù`4.4. Tổ chức hệ thống sổ sách để hạch toán tiền lơng và các khoản tiền theo lơng trong doanh nghiệp.4.4.1. Hình thức nhật ký chung 4.4.2. Nhật ký sổ cáiSơ đồ ghi sổ: 4.4.3. Hình thức chứng từ ghi sổSơ đồ ghi sổ: 6Chứng từ gốc.Bảng thanh toán tiền lơng, tiền th-ởng, BHXH.Các chứng từ thanh toánNhật ký chungSổ cái TK 334, 338Chứng từ gốcNhật ký sổ cáiChứng từ gốcNguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏn4.4.4. Hình thức nhật ký chứng từSơ đồ ghi sổ:Phần II. Khái quát về hoạt động và Tổ chức hạch toán tiền lơng và các khoản tiền theo lơng của Xí nghiệp Vật t chế biến hàng xuất khẩu II. Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của XN vật t chế biến hàng xuất khẩu.7Chứng từ ghi sổSổ cái TK 334, 338Sổ đăng ký chứng từChứng từ thanh toánNhật ký chứng từ số 01Nhật ký chứng từ số 02Nhật ký chứng từ số 01Nhật ký chứng từ số 10Bảng phân bổ số 1Chứng từ gốcSổ cái TK 334, 338Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏn1.1. Đặc ĐIểm chung của xí nghiệpnghiệp vật t chế biến hàng XK I tiền thân là một bộ phận của phòng Ong thuộc Bộ Nông nghiệp đợc thành lập năm 1967.Ngày 27/10/1980, Bộ Nông nghiệp ra quyết định thành lập trạm vật t thiết bị chuyên dùng tại Phơng Mai, Kim Liên.Ngày 4/3/1986, đổi tên trạm vật t chuyên dùng ngành Ong thành trạm vật t chế biến XK I đặt tại số 6 Láng Trung, Hà Nội. Với ý thức vơn lên, xí nghiệp đ cải tiến, hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý nâng caoã chất lợng sản phẩm, đảm bảo uy tín với khách hàng, gắn liền với tiêu thụ.Ngày 22/09/1994, theo quyết định số 1218 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sát nhập các đơn vị thuộc ngành Ong thành một doanh nghiệp có tên là Công ty Ong Trung ơng. Công ty gồm có 7 thành viên tham gia:- Văn phòng công ty Ong Trung ơng.- Xí nghiệp vật t chế biến hàng XK I.- Xí nghiệp Ong khu 4.- Xí nghiệp Ong Lơng Sơn.- Xí nghiệp Ong Bảo Lộc.- Xí nghiệp Ong Gia Lai.Từ đó đến nay, xí nghiệp vật t chế biến hàng xuất khẩu I đ có nhiều cốã gắng tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nhiều mặt hàng khác nhau với mẫu m phong phú, đa dạng, chất lã ợng sản phẩm cao, đáp ứng đợc nhu cầu khách hàng.Sản phẩm chủ yếu của xí nghiệpcác loại rợu xuất khẩu, rợu nội địa, mật ong, các loại nớc giải khát, vật t chuyên dùng và các loại nông sản chế biến khác.Với ý thức vơn lên, xí nghiệp luôn nâng cao chất lợng sản phẩm, đảm bảo uy tín với khách hàng, gắn liền với tiêu thụ nên tổng giá trị sản lợng không ngừng đợc nâng cao, năm sau cao hơn năm trớc.Quỹ lơng năm 1999 thu nhập bình quân là 900.000 đồng/ngời/tháng. Số lao động bình quân là 45 ngời/tháng.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp1.2.1. Quy trình công nghệ cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh: Hiện nay xí nghiệp có 4 quy trình: - Quy trình công nghệ sản xuất rợu.- Quy trình công nghệ sản xuất nớc ngọt.- Quy trình công nghệ lọc mật- Quy trình công nghệ sản xuất bia hơi.Trong đó quy trình công nghệ sản xuất nớc ngọt và bia hơi theo thời vụ, còn quy trình công nghệ sản xuất rợu và quy trình công nghệ lọc mật là quanh năm - đều chịu sự quản lý trực tiếp của giám đốc xí nghiệp.Hoạt động kinh doanh: xí nghiệp tổ chức mở các quầy hàng, đại lý ở khắp các tỉnh thành trong cả nớc nhằm giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm bạn hàng. 8Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏnNgoài ra sản phẩm của xí nghiệp còn đợc xuất khẩu sang các nớc bạn.1.2.2. Tổ chức quản lý của xí nghiệp- Xí nghiệp VTCB hàng XK I có tổng số cán bộ công nhân viên khoảng 50 ngời đ-ợc bố trí theo các phòng ban nh sau: 1.3. Đặc điểm công tác tổ chức bộ máy kế toán ở xí nghiệp1.3.1. Bộ máy kế toán xí nghiệpSơ đồ bộ máy kế toán ở xí nghiệp1.3.2. Hình thức sổ kế toánnghiệp sử dụngXí nghiệp áp dụng hình thức sổ kế toàn Chứng từ ghi sổ. Theo thời gian và theo nội dung kinh tế.Kế toán chi tiết ở xí nghiệp sử dụng phơng pháp ghi thẻ song song để phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tợng kế toán riêng biệt.- Sổ TSCĐ - Sổ chi phí sản xuất kinh doanh- Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa. - Sổ chi tiết thanh toán với ngời mua, ngời bán với NS Nhà nớc.- Sổ chứng từ thanh toán. - Sổ chi tiết tiêu thụ.- Thẻ kho.- Sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh.Bảng kê gồm: bảng kê tiền, bảng kê TGNH, bảng kê nhập, xuất thành phẩm.Sơ đồ hạch toán 9Giám đốc xí nghiệpKế toán trởngPhòng Kế hoạch tổng hợp Phòng Kế toán tài vụ Phòng kinh doanh Phòng KCSKế toán viênQuy trình công nghệ sản xuất bia hơiQuy trình công nghệ lọc mậtQuy trình công nghệ sản xuất rợuKế toán tổng hợp Thủ quỹQuy trình công nghệ sản xuất nớc ngọtChứng từ gốc và các bảng phân bổNguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏn : Ghi hàng ngày. : Đối chiếu kiểm tra. : Ghi cuối tháng.` II. Thực trạng hạch toán lơng và các khoản trích theo lơng ở xí nghiệp vật t chế biến hàng XK I.Nghị định 06/CP ngày 21/01/1997, chính phủ đ ra quyết định nâng mức lã -ơng tối thiểu 120.000 đồng/tháng lên 144.000 đồng/tháng cho các đối tợng hởng lơng và tăng mức trợ cấp 20% đối với đối tợng hởng trợ cấp hàng tháng theo chế độ BHXH.Xí nghiệp vật t chế biến hàng XK I đ tính lã ơng dựa trên quyết định này bắt đầu từ tháng 01/1997. Việc hạch toán tiềncác khoản trích theo lơng theo nghị định 06/CP sẽ đợc nghiên cứu sau đây.2.1. Hạch toán chi tiết tiền lơng và các khoản tính theo lơng2.1.1. Hạch toán chi tiết tiền lơngĐể tính trả lơng cho các thành viên, xí nghiệp thực hiện 2 hình thức trả l-ơng là trả lơng theo sản phẩm trực tiếp và trả lơng theo thời gian. Hình thức trả lơng theo thời gian đợc tính cho các bộ phận phòng ban ở tại xí nghiệp. Hình thức trả lơng theo sản phẩm đợc tính cho lao động trức tiếp ở các phân xởng.10Sổ quỹBảng cân đối số phát sinhBảng kê định khoảnSổ, thẻ kế toán chi tiếtChứng từ ghi sổSổ đăng ký chứng từ ghi sổBảng tổng hợp chi tiêtSổ cáiBáo cáo tài chính[...]... động theo hình thức sau: Căn cứ vào số lơng thực hiện làm việc theo ca mà tiền lơng đợc tính: Phần lơng cứng Sản lợng ngày Sản lợng đêm theo từng chỉ số + theo từng chỉ ngày số đêm Đơn giá theo = từng chỉ số x x 1,4 Hệ số 1,4 là mức phụ cấp đêm mà ngời lao động đợc hởng khi làm ca 3, trong đó có 35% phụ cấp làm ca 3 và 50% phụ cấp khuyến khích lơng sản phẩm Đơn giá sản phẩm theo từng chỉ số đợc tính theo. .. ỏn Trả lơng theo sản phẩm trực tiếp Đối tợng trả lơng là các công nhân trực tiếp đứng máy, công nhân kiểm tra, công nhân phục vụ trong giây chuyền sản xuất, tổ trởng sản xuất và tính đợc sản phẩm cá nhân Cuối tháng kế toán tiền lơng sẽ dựa vào phiếu sản lợng cá nhân để tính cho mỗi lao động Xí nghiệp chia lơng làm 2 phần là phần lơng cứng và lơng mềm Lơng cứng trả cho ngời lao động theo đúng công... lơng mềm của ngời lao động trực tiếp đợc tính trên cơ sở phần lơng cứng, mức trả và hệ số đăng ký bậc Đơn giá sản phẩm theo chỉ số Thu nhập = = (Phần cứng + Phần mềm x Hạng thành tích Trả lơng theo thời gian Đợc thực hiện dựa trên khoản quỹ lơng theo thời gian phân phối tiền lơng theo phơng pháp bình quân công điểm Quỹ lơng khoán = Lơng CBCV x Định mức x Mức thởng x Chất lợng máy bảo toàn, bảo dỡng... vào đó, mỗi nhân viên mỗi nhân viên ngoài đảm nhiệm các phần kế toán của mình còn kiêm thêm công việc khác do đó đợc tính lơng kiêm việc Tiền lơng cho những ngày nghỉ phép, nghỉ lễ đợc tính dựa trên lợng CBBT, hệ số thởng tháng và số ngày nghỉ của mỗi ngời Tiền lơng nghỉ Lơng CBBT x Lơng CBCV x 0,5 lễ, nghỉ phép = 26 x Số ngày nghỉ Bảng tổng hợp thanh toán lơng tháng 9/1999 STT Họ và tên Hệ số lơng CBB... bậc công việc (CBCV) phụ thuộc vào công việc mà ngời lao động đảm nhận ` Quỹ lơng mềm của tổ = Quỹ lơng khoán Tiền 1 điểm tổ = phục vụ - Tổng phần cứng của tổ Quỹ lơng mềm Tổng điểm phục vụ tổ 11 Nguyn th Thanh Tuyn Khoa k toỏn VBII K16 Lp k toỏn F Mó s BH 161070 Túm tt ỏn Phần mềm 1 CN - = Tiền 1 điểm x Điểm thực hiện từng CN Đối với khối phòng ban phần lơng cứng của mỗi nhân viên đợc tính: Phần . ỏnnhững vấn đề chung về hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệpI. Bản chất của tiền lơng trong các doanh nghiệp Lao động là hoạt. Tổ chức hạch toán tiền lơng trong doanh nghiệp4 .2.1. Hạch toán chi tiết tiền lơngHạch toán số lợng lao động .Hạch toán thời gian lao động. Hạch toán kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp, Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong Doanh nghiệp