Công nghiệp hóa ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng tại Việt Nam

30 187 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:55

Báo cáo thực tập: Công nghiệp hóa ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng tại Việt Nam Bộ giáo dục đào tạoTrường đại học Kinh Tế Quốc Dân-----*****-----Đề án kinh tế chính trịĐề tài : Công nghiệp hóa các nước ASEAN khả năng vận dụng tại Việt Nam.Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh HiếuSinh viên thực hiện: Nguyễn Hữu DuyLớp: Tin 44CKhoa: Tin học kinh tế Hà Nội: Năm 20031Lời mở đầu Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình này được khởi xướng từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII với mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển, kĩ thuật hiện đại Đảng ta luôn xác định đây là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm tiến hành đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế lực mới cho quá trình phát triển cao hơn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chúng ta cũng khó tránh khỏi một số thiếu sót. Muốn tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục yếu kém, đẩy lùi nguy cơ tụt hâu về kinh tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng một nước nghèo nàn lạc hậu, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, thì không còn con đường nào khác là chúng ta phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở học tập rút kinh nghiệm từ bài học của các nước đi trước. Trong bài viết này là một số ý kiến của em về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước ASEAN khả năng vận dụng tại Việt Nam hiện nay, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của những bậc thầy đi trước. với khuôn khổ một nghiên cứu nho nhỏ như thế này khó có thể trình bày hết những khía cạnh của vấn đề nghiên cứu. Em chỉ xin nêu một số nét cơ bản, nhưng thiếu sót là không thể tránh khỏi. Vì thế sự chỉ dẫn của của thầy cô là rất quý giá. Hà nội: Tháng 9 năm 2003 2I) Tổng quan về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 1) Khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ rằng, để thủ tiêu tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, khai thác tối ưu tiềm năng của đất nước các lợi thế, bảo đảm phát triển nhanh ổn định; mỗi quốc gia phải xác định được cơ cấu kinh tế hợp lý, trang bị kĩ thuật hiện đại, phương thức sản xuất tiên tiến cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Quá trình ấy gắn bó chặt chẽ với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay có khá nhiều khái niệm về công nghiệp hóa, trong đó có một số khái niệm điển hình sau: Công nghiệp hóa là một quá trình được đánh dấu bằng sự chuyển từ nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp sang một nền kinh tế được gọi là công nghiệp. (Mazalish.B. The breakdown of connecaions and mordern development. World development. 1991. Vol. 19, No3, P.31-44). Công nghiệp hóa là hoạt động mở rộng tiến bộ kĩ thuật với sự lùi dần tính thủ công trong sản xuất hàng hóa cung cấp dịch vụ. (Encyclopedi Francaise, 1973, P.6298). Công nghiệp hóa là một quá trình mà các xã hội chuyển từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp với đặc điểm năng xuất thấp tăng trưởng cực kì thấp hay bằng không sang một nền kinh tế hiện đại tăng trưởng cao dựa trên cơ sở máy móc, công nghệ hiện đại. Từ những khái niệm trên đây về công nghiệp hóa, có thể thấy rằng việc đưa ra một khái niêm chung nhất, tổng quát nhất là rất khó. Trước hết, đây là quá trình nhằm nhiều mục tiêu, chứa đựng nhiều nội dung, bao trùm nhiều ngành nhiều mặt hoạt động với nhiều phương thức thực hiện khác nhau. Thứ đến là những mục tiêu cụ thể, những điều kiện kinh tế - xã hội những 3quan điểm của các quốc gia không giống nhau, tuy rằng các quốc gia đều phải thực hiện quá trình công nghiệp hóa. Hiện đại hóa: Xét trên góc độ kinh tế kĩ thuật hiện đại hóa là cái đích của công nghiệp hóa. Xét toàn cục hiện đại hóa chỉ là phương tiện, điều kiện để đạt được mục tiêu của quá trình công nghiệp hóa. Nhận thức rõ sự gắn kết tất yếu giữa công nghiệp hóa hiện đại hóa, đảng ta khẳng định: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là “quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính, sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp tiến bộ khoa học – công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao”. (Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa VII, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội,1994, Trang 42). 2) Vai trò công nghiệp hóa, hiện đại hóa:Công nghiệp hóa là nhiệm vụ tất yếu, một quy luật có tính phổ biến đối với tất cả các quốc gia để chuyển nền kinh tế từ trạng thái kém phát triển sang phát triển phụ thuộc sang một xã hội phát triển văn minh đều nhất thiết phải trải qua. Với mục tiêu là bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, ổn định vững trắc, khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng một xã hội văn minh công nghiệp. Mục tiêu này sẽ được thực hiện từng bước trong từng giai đoạn sẽ có những mục tiêu trọng điểm. 3) Đặc điểm: Công nghiệp hóa là quá trình thay thế các thiết bị quy trình sản xuất thủ công bằng máy móc hiện đại quy trình sản xuất công nghiệp.4 4) Thực chất công nghiệp hóa là sự phát triển công nghệ, là quá trình chuyển nền sản xuất xã hội từ trình độ công nghệ kém phát triển tới tiên tiến hiện đại. Cũng được hiểu như là một quá trình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất hiện đại trên toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Cụ thể hơn, đó là việc xây dựng cơ cấu đa ngành. Sự cân đối giữa các ngành, các vùng được xem xét trong điều kiện kinh tế mở nhằm phát huy lợi thế của mỗi quốc gia. 5)Cơ sở khoa học của việc thực hiện công nghiệp hóa: Hiện nay có nhiều học thuyết kinh tế khác nhau. Các học thuyết này đều có những nét đặc sắc riêng. Một số được dùng làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu thực hiện quá trình công nghiệp hóa. Học thuyết Mác-Lênin được coi là nền tảng tư tưởng, phương pháp luận kim chỉ nam cho mọi hành động những nước chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Học thuyết chỉ ra các quy luật kinh tế quan trọng: Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nếu sự phát triển của quan hệ sản xuất không theo kịp sự phát triển của lực lượng sản xuất thì sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế. Còn nếu quan hệ sản xuất phát triển quá nhanh so với lực lượng sản xuất thì kinh tế cũng không thể phát triển được. Do đó phải xây dựng một nền kinh tế dựa trên sự phát triển nhịp nhàng giữa quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất. Hiện nay nước ta đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều đó việc quan trọng trước tiên là phải phát triển lực lượng sản xuất, mà trong điều kiện hiện nay đó là việc thực hiện cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. Sử dụng đúng mức tác động tích cực của quan hệ sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển. Cơ chế quản lý phân phối cũng phải 5được hoàn thiện cho thích ứng với lực lượng sản xuất kích thích lực lượng này phát triển.II) Tính tất yếu của công nghiệp hóa: 1) Bối cảnh quốc tế trong nước của công nghiệp hóa các nước ASEAN:Từ thập kỷ 80, toàn cầu hóa là hiện tượng nổi bật là xu thế khách quan của nền kinh tế thế giới. Mỗi nước trong quá trình phát triển không thể tách rời sự tác động của thị trường khu vực thế giới. Liên kết kinh tế hội nhập trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. Trong bối cảnh đó, hầu hết các nước trên thế giới đã có sự điều chỉnh hoặc cải cách kinh tế các mức độ hình thức khác nhau. a) Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật : Khởi đầu của quá trình công nghiệp hóa các nước ASEAN gần như trùng với cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại. Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại với sự xuất hiện biến đổi nhanh chóng của một loạt công nghệ mới như: công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học . đã làm thay đổi một cách căn bản phương thức sản xuất của nhân loại. Tốc độ phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học – kỹ thuật đã làm cho khoa học thực sự trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp nhờ triển khai nhanh chóng các thành tựu trong nghiên cứu thành các công nghệ trong sản xuất, trong tổ chức quản lý. Những máy móc hiện đại có thể làm năng suất cao gấp trăm lần, ngàn lần trước đây, lại tiêu tốn ít năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, giúp tiết kiệm được đầu vào cho sản xuất, làm cho sản xuất phát triển mau chóng. Nhưng quan trọng hơn, nó tạo ra tiền đề cho các nước đi sau có thể tận dụng thời cơ, rút ngắn quá trình công 6nghiệp hóa thông qua chiến lược “đi tắt đón đầu”, kết hợp các bước đi tuần tự nhảy vọt để đuổi bắt các nước đi trước. Kinh nghiệm cho thấy, trong thời đại cách mạng khoa học - kỹ thuật, nước nào có khả năng ứng dụng nhanh những thành tựu của cách mạng khoa học - kỹ thuật, nước đó sẽ thành công. Vấn đề là lựa chọn, tiếp thu làm chủ các công nghệ sẵn có sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước nhà. Việc lựa chọn phải hết sức sáng suốt, phải có tầm nhìn chiến lược vì công nghệ đang thay đổi từng ngày. Một công nghệ mới có thể trở thành lạc hậu chỉ trong vòng 1 đến 3 năm. Nếu các nước đi sau tiến hành công nghiệp hóa chỉ dựa vào công nghệ hạng hai, họ sẽ mãi mãi rơi vào sự phụ thuộc về công nghệ, vĩnh viễn là cái bóng của của các nước tiên tiến hơn. Do vậy, phải tùy khả năng ưu thế của mình, lựa chọn những lĩnh vực có thể tiến thẳng lên công nghệ hiện đại. Tức là, công nghiệp hóa phải đi đôi với hiện đại hóa. Khoa học kĩ thuật hiện đại giúp công nghiệp hóa ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên hơn. Công nghệ hiện đại không những tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, năng suất cao mà còn tiết kiệm được rất nhiều nguyên vật liệu năng lượng. Vì lẽ đó, nhiều nước đã biết sử dụng lợi thế của cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại để vượt qua hạn chế về tài nguyên, để vươn lên thành nước có nền công nghiệp phát triển. Trong đó Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu. b) Quá trình quốc tế hóa sản xuất, tự do hóa thương mại diễn ra mạnh mẽ sâu sắc.Tự do hóa thương mại quốc tế hóa sản xuất là hai quá trình đã tác động sâu sắc đến mô hình công nghiệp hóa các nước ASEAN. Nó buộc công nghiệp hóa phải tính đến sự gắn bó của nền kinh tế trong nước với nền kinh tế khu vực thế giới, nó tạo điều kiện cho công nghiệp hóa hướng đến một 7thị trường tư liệu sản xuất thị trường tiêu thụ sản phẩm vượt ra ngoài biên giới quốc gia. trong điều kiện tự do hóa thương mại quốc tế hóa sản xuất diễn ra mạnh mẽ, tất cả các chính sách công nghiệp hóa đều phải hướng tới khai thác được lợi thế so sánh của đất nước mối liên hệ hợp tác kinh tế cùng quá trình chuyển giao khoa học công nghệ với các quốc gia thuộc mọi trình độ phát triển khác nhau. 2) Công nghiệp hóa là phương thức được áp dụng phổ biến các nước kém phát triển để rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển. Tính phổ biến của công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện nhiều khía cạnh: Bản thân công nghiệp hóa, hiện đại hóa là hiện tượng có tính phổ biến, nghĩa là để từ kém phát triển trở thành phát triển, từ lạc hậu trở thành tiên tiến, hiện đại, các nước đều phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mặc dù nội dung, cách thức, bước đi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tính đặc thù, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi nước bối cảnh quốc tế từng thời kỳ, nhưng những nội dung cơ bản nói lên thực chất của công nghiệp hóa, hiện đại hóa lại có những nét chung. Đó là mọi quốc gia, mọi thời kỳ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa bao giờ cũng là quá trình trang bị kỹ thuật hiện đại cho các ngành kinh tế. Tuy rằng mỗi nước có mục tiêu riêng của mình, do bản chất chính trị, kinh tế - xã hội quy định, song vẫn có những nét tương đồng. Đó là, đều xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, khai thác có hiệu quả các nguồn lực của đất nước, tạo năng suất lao động xã hội cao, bảo đảm nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững. 3) Quan điểm về công nghiệp hóa nền kinh tế quốc dân: a) Bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội. Quá trình công nghiệp hóa phải tạo nên những chuyển biến căn bản toàn diện đời sống kinh tế xã hội, trong đó sự chuyển biến có hiệu quả về 8kinh tế, kĩ thuật là cơ sở vật chất cho những chuyển biến về xã hội. Suy đến cùng mục tiêu của quá trình công nghiệp hóa nước ta là thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, bình đẳng, dân chủ, có kỉ cương, tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, kết hợp lợi ích mỗi người với lợi ích chung của cả dân tộc. Về mặt xã hội, quá trình công nghiệp hóa phải đạt được những nội dung cơ bản sau: - Bảo đảm sự ổn định củng cố chế độ chính trị - xã hội trên cơ sở đổi mới từng bước vững chắc. - Cải thiện một cách căn bản đời sống vật chất tinh thần của người dân về ăn ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh nâng cao thể chất, nâng cao dân chí cùng với lối sống văn minh. - Bảo đảm quyền lợi cho mọi người dân, quyền bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội. Về mặt kinh tế - kĩ thuật, cần đạt được những yêu cầu như: - Khai thác có hiệu quả các lợi thế các nguồn lực của đất nước, liên kết với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. - Phát triển các ngành kinh tế quốc dân với tốc độ nhanh, ổn định vững chắc. - Thay thế cơ bản các kĩ thuật công nghệ truyền thống bằng kĩ thuật, công nghệ tiên tiến. Áp dụng phổ biến phương thức công nghiệp trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước. - Bảo đảm sự cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực. Không ngừng tăng năng suất lao động, tăng tổng sản phẩm xã hội tăng thu nhập quốc dân. b) Nâng cao trình độ khoa học - công nghệ9 Trong điều kiện hiện nay, thực hiện công nghiệp hóa cũng đồng thời có nghĩa là thực hiện cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, tạo nên sự chuyển biến về chất của lực lượng sản xuất. Việc nâng cao trình độ khoa học – công nghệ phải đảm bảo các ngành kinh tế quốc dân sử dụng được máy móc với trình độ hiện đại khác nhau, phương pháp công nghệ từng bước được thay thế lao động thủ công. Cần kết hợp nhiều trình độ khác nhau, tranh thủ công nghệ tiên tiến, kết hợp đầu tư theo chiều sâu với đầu tư theo chiều rộng. c) Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Quan điểm này chi phối việc xác định nội dung phương thức thực hiện công nghiệp hóa nước ta. Trên cơ sở đổi mới nền kinh tế, đảng ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó mọi người đều được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu thu nhập hợp pháp. Các doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật. d) Kết hợp giữa các mô hình “hướng ngoại”; “hướng nội”. Quá trình công nghiệp hóa cũng đồng thời là quá trình phát triển kinh tế hàng hóa. Xác định thị trường là điều không thể thiếu để phát triển sản xuất hàng hóa. Mô hình “hướng ngoại” là tập trung đầu tư trọng điểm vào những ngành hàng, lĩnh vực có khả năng xuất khẩu. Còn “hướng nội” là phát huy nội lực trong nước sản xuất những hàng hóa nhằm thay thế nhập khẩu.10[...]... liên quan đến nghề nghiệp là một vấn đề đang đặt ra cần giải quyết VI) Khả năng vận dụng các giải pháp cho công nghiệp hóa Việt Nam 1) Quan điểm, phương hướng, giải pháp cho công nghiệp hóa nước ta Thực tiễn cho thấy quá trình công nghiệp hóa từng nước từng nhóm nước có những đặc điểm rất khác nhau Việc nghiên cứu sự đa dạng, tìm ra những nét chung nhất mang tính quy lật những nét đặc... huy tối đa tiềm năng trong nước, khai thác tối đa cơ hội công nghệ, thị trường vốn bên ngoài để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa b) Tạo dựng môi trường môi trường trong nước quốc tế thuận lợi cho công nghiệp hóa Công nghiệp hóa là một quá trình phức tạp đòi hỏi phải có môi trường thuận lợi để có thể phát huy được các tiềm năng trong nước cơ hội ngoài nước Công nghiệp hóa được bắt đầu... Hà Nội - 1994 2 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam – Lý luận thực tiễn Đồng chủ biên: GS, TS Nguyễn Trọng Chuẩn; PGS, TS Nguyễn Thế Nghĩa; PGS, TS Đặng Hữu Toàn NXB: Chính trị quốc gia Hà Nội – 2002 3 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam các nước trong khu vực Tác giả: Phạm Khiêm Ích, Nguyễn Đình Phan NXB: Thống Kê Hà Nội – 1994 4 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam đến năm 2000... triển của đất nước V) Một số kinh nghiệm (bài học) của các nước ASEAN 1)Bài học thành công: Nguyên nhân dẫn đến thành công của quá trình công nghiệp hóa một số nước ASEAN rất phong phú, thể hiện các chủ trương chính sách đa dạng a) Nắm chắc thời cơ thách thức, kịp thời xác lập điều chỉnh mô hình một cách mềm dẻo, triển khai chiến lược công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật chuyển... quá trình công nghiệp hóa các nước ASEAN là rất linh hoạt trong việc chuyển hướng công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, sang công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đồng thời quan tâm 11 tới phát triển công nghiệp vừa nhỏ Điều nổi bật trong chiến lược này là kết hợp xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp truyền thống, sản phẩm sử dụng nhiều lao động với sản phẩm có hàm lượng kĩ thuật cao Các nước ASEAN có chính... cường sự điều tiết của nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa 2) Vai trò nhà nước Các nước ASEAN đã xây dựng áp dụng một loạt các chính sách quan trọng Thứ nhất, là có định hướng chiến lược cho phát triển công nghiệp Điểm nổi bật là chuyển hướng chiến lược từ công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu sang công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu Thứ hai, là các chính sách can thiệp vào ngoại thương bảo hộ ngành... thành công Làm thế nào để thực hiện tốt phương trâm “đi tắt đón đầu”, kịp thời nắm bắt những công nghệ mới nhất của nhân loại? Câu trả lời chỉ có thể tìm được khi ta làm tốt công tác quản lý đào tạo nhân lực cho tiến trình công nghiệp hóa 2) Một số yêu cầu của công nghiệp hóa hiện đại hóa Công nghiệp hóa nền kinh tế quốc dân phải dựa trên cở sở áp dụng nhanh chóng có hiệu quả tiến bộ khoa học công. .. nguồn lực vào phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội bức bách (việc làm, trật tự xã hội ); - Tạo điều kiện nhất định cho thực hiện hướng ngoại góp phần giải tỏa tình trạng căng thẳng thiếu ngoại tệ Việc vận dụng quan điểm này phải được cụ thể hóa trong các chiến lược phát triển các ngành kinh tế III) Công nghiệp hóa các nước ASEAN: 1) Các bước tiến hành công nghiệp hóa Một bước... thể là phải dùng các công cụ về thuế, về tín dụng các chính sách khác nhằm khuyến khích nhập công nghệ tiên tiến, khuyến khích sáng tạo, cải tiến áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong nước 5) Biện pháp quản lý quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân Các biện pháp quản lý chủ yếu nhằm vào các hoạt động điều hành chỉ đạo trong việc hình thành triển khai thực... thì các liên doanh với nước ngoài (chủ yếu là giữa doanh nghiệp nhà nước với công ty tư bản nước ngoài) phát triển dưới nhiều dạng khác nhau như: doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài như: đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất; cơ sở . của em về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng tại Việt Nam hiện nay, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của những. tế.III) Công nghiệp hóa ở các nước ASEAN: 1) Các bước tiến hành công nghiệp hóa. Một bước đi quan trọng của quá trình công nghiệp hóa ở các nước ASEAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghiệp hóa ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng tại Việt Nam, Công nghiệp hóa ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn