Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hoà không khí

12 958 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 18:35

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hoà không khí 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tháp giải nhiệt (TGN) được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cho các hệ thống nhiệt - lạnh với nhiệm vụ giải nhiệt cho hệ thống. Là một loại thiết bị trao đổi nhiệt (TĐN) hỗn hợp nên quá trình truyền nhiệt trong tháp gắn liền với qúa trình truyền chất. Hiệu qu ả làm mát của tháp phần lớn phụ thuộc chủ yếu vào quá trình bay hơi nước vào không khí, mà quá trình này lại phụ thuộc vào: điều kiện khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không khí), yêu cầu công nghệ (nhiệt độ, lưu lượng nước cần làm mát), đặc trưng kết cấu khối đệm (diện tích bề mặt riêng, chiều cao khối đệm) Nước ta ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm có nhiệt độ độ ẩm tương đối của không khí thường cao, cao hơn nhiều so với các nước ở vùng ôn, hàn đới, nên hiệu quả làm mát của TGN thường thấp hơn giá trị thiết kế của các hãng sản xuất đưa ra. Do chưa có những nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng của môi trường khí hậu ở Việt nam tới hiệu quả trao đổi nhiệt - trao đổi chất (TĐN - TĐC) trong TGN, nên việ c tính toán chưa dựa vào những cứ liệu khoa học. Vì vậy, kết quả tính chắc chắn không tránh khỏi sai sót, dẫn đến hậu quả: hoặc công suất lựa chọn quá thừa gây lãng phí hoặc thiếu công suất làm mát ảnh hưởng đến hệ thống, thậm chí gây ra sự cố phá huỷ hệ thống. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt - truyền chất (TN - TC) ảnh hưởng của đ iều kiện khí hậu nóng ẩm, yêu cầu công nghệ, đặc trưng kết cấu khối đệm tới hiệu quả quá trình TĐN - TĐC trong TGN. Trên cơ sở đó xây dựng các cơ sở khoa học tin cậy (mô hình toán học các phương trình tiêu chuẩn) cho phép đánh giá hiệu quả làm mát (số 2 lượng chất lương làm mát) của các TGN đang hoạt động khi điều kiện môi trường thay đổi, phục vụ cho việc nghiên cứu, tính toán, thiết kế điều khiển vận hành TGN trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam là các mục tiêu cơ bản của luận án. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứucác quá trình TN - TC trong TGN ngược chiều - loại thiết bị được sử d ụng với mục đích giải nhiệt cho các hệ thống lạnh điều hoà không khí ở Việt Nam. 4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài Xây dựng phương pháp tính toán, đánh giá, kiểm tra hiệu quả TN - TC trong các TGN, đặc biệt là các TGN làm việc trong điều kiện khí hậu có nhiệt độ, độ ẩm cao phục vụ cho việc thiết kế điều khiển vận hành tối ưu các hệ thống lạnh điều hoà không khí. 5. Bố cục luận án Luận án được trình bày trong 195 trang bao gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khao 5 chương nội dung chi tiết. Chương 1: Tổng quan về tháp giải nhiệt; Chương 2: Mô hình toán học quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất trong tháp giải nhiệt; Chương 3: Nghiên cứu thực nghiệm; Chương 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới hiệu quả làm mát của tháp giải nhiệt; Chương 5: Nghiên cứu mô phỏng quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất trong tháp giải nhiệt. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ THÁP GIẢI NHIỆT Các hệ thống công nghệ nhiệt - lạnh đều có quá trình nhận thải nhiệt. Hiệu quả của các qúa trình này chịu tác động rất lớn từ nguồn nhiệt cấp, môi trường nhận nhiệt thải phương pháp tiến hành quá trình. TGN là giải pháp được chấp thuận rộng rãi nhất để thực hiện 3 quá trình giải nhiệt cho các hệ thống lạnh điều hoà không khí. Đây là một thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống nhiệt lạnh. 1.1 Tháp giải nhiệt các đặc tính cơ bản của tháp giải nhiệt TGN là một thiết bị TĐN kiểu tiếp xúc, trong đó chất mang nhiệt là nước truyền nhiệt cho chất nhận nhiệtkhông khí, không qua mặt ngăn cách mà bằng tiếp xúc trực tiếp. 1.1.3 Các đặc trưng cơ bản của TGN * Quá trình trao đổi nhiệt hỗn hợp Quá trình truyền nhiệt trong tháp là một quá trình hỗn hợp bao gồm truyền nhiệt bằng đối lưu truyền nhiệt bằng truyền chất. * Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt Trong TGN diện tích tiếp xúc giữa các dòng lưu chất là diện tích bề mặt của toàn bộ các giọt nước, màng nước trên bề mặt kh ối đệm, thành tháp… mà thực tế không thể xác định được một cách rõ ràng, chính xác như các loại thiết bị TĐN bề mặt thông thường. Với đặc điểm này, ở TGN người ta thường quan tâm tới hiệu quả làm mát hơn hệ số trao đổi [5],[6]. * Hiệu suất của TGN Hiệu suất của TGN là đại lượng đánh giá giới hạn làm mát của tháp được xác định [5]: 1, 11 21 < − − = ηη un nn tt tt (1.1) 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát của TGN • Yếu tố khí hậu: nhiệt độ (t k1 ), độ ẩm không khí (ϕ) • Yêu cầu công nghệ: nhiệt độ nước vào (t n1 ), hệ số tưới (μ) • Kết cấu khối đệm: diện tích bề mặt riêng (f), chiều cao (H) • Hướng tương đối của các dòng, thời gian tiếp xúc (τ) 1.2 Tình hình nghiên cứu về tháp giải nhiệt 4 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu Sự phát triển của thuyết TGN dường như bắt đầu với Fitzgerald [28], [38]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Fitzgerald chưa thực sự cụ thể về TĐN - TĐC trong TGN. Merkel là trong những người đầu tiên đi sâu vào nghiên cứu về thuyết TGN [103]. Ông đã kết hợp hai quá trình TN-TC, dựa trên thế truyền enthalpy, để thiết lập ra phương trình truyền tổng hợp vào những năm 1925. Năm 1964, Klenke [102] đề xuất xây dựng đường đặc tuyến của TGN, biểu diễn quan hệ giữa hiệu suất làm mát (η) hệ số tưới (μ). Năm 1973, Pope [105] từ các phương trình TN-TC chất cơ bản, đã thiết lập hệ phương trình mô tả quá trình TĐN-TĐC trong thiết bị TĐN hỗn hợp. Một phương pháp khác là tính toán nhiệt độ nước ra Enthalpy của không khí ra đã được Dia [100] đề xu ất vào năm 1975. 1.2.2 thuyết Merkel các nghiên cứu theo thuyết Merkel 1.2.2.1 thuyết Merkel Trên cơ sở phương trình cân bằng năng lượng: Q k = Q n = Q (1.6) Với thế truyền là enthalpy, phương trình truyền có dạng: Q = β ∗ .F.[I k (t n ) - I k (t u )] = β ∗ .f.V.[I k (t n ) - I k (t u )] (1.7) Kết hợp hai phương trình Merkel nhận được: ∫∫ − = − == 2 1 1 2 )()()()( . ** I I t t uknk nn uknk k nn n n tItI dtC tItI dI G Vf G F ββ (1.9) Phương trình (1.9) được gọi là phương trình Merkel. 1.2.2.2 Phát triển thuyết Merkel Mehlig [104] đã phát triển phương trình của Merkel thành dạng: 5 ∫∫ −−−− == F t t nghngnhgh p knkgh p nn n V n n dtdtrti C iti C dtC dF G K 1 2 ])()].[()( . [])([ . . '' * '' * * β α β α β (1.10) Kiểm tra phương trình (1.10) so với thực nghiệm có cùng điều kiện biên, Mehlig nhận thấy sai lệch giữa 2 kết quả giao động từ 9 ÷ 15%, giá trị K v trung bình từ thực nghiệm thấp hơn 12%. Lower Chirstie [50] đã đề xuất hệ số truyền tổng hợp [kg/m 3 s] thiết lập được phương trình: HA G V tItI dtC Me n n v t t kngh nn n n . )()( . 1 2 λ β == − = ∫ (1.13) Phương trình (1.13) đã được tính toán so sánh với phương trình Merkel, với sai lệch khoảng 10% [50]. Kunxiong Tan, Shiming Deng [59], [60], [61], khi bỏ qua sức cản của bề mặt xác định enthalpy của không khí bão hòa theo nhiệt độ bề mặt tiếp xúc I(t gh ), đã viết lại phương trình Merkel thành: kkgh k G Vf tItI dI )()( * β = − ∫ (1.15) Vế trái của phương trình là đặc tính động học của tháp (Dynamic Cooling Tower), vế phải là đặc tính khối đệm (Fill Characteristic). Trên cơ sở phương trình Merkel, kết hợp với thực nghiệm, Viện CTI (Cooling Tower Institute) [38], [40] đã xây dựng phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa β.F/G n , G n /G k (t n2 - t ư1 ) dạng: m k n n G G C L VaK G F ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ == . β (1.16) Tập hợp các đường cong (1.16) tạo thành đồ thị xác định hệ số đặc trưng của tháp. Dựa trên kết quả này các hãng sản xuất TGN trên thế giới như: Marley (Mỹ), Daeil Aqua (Hàn Quốc), Rinki (Hồng Kông), Liangchi (Đài Loan)… đã xây dựng công cụ tính toán TGN. 6 1.2.3 thuyết Klenke Klenke [102] đề xuất xây dựng các đường đặc tuyến biểu diễn quan hệ giữa hiệu suất làm mát (η) hệ số tưới (μ): η = )( 11 21 μ f tt tt un nn = − − (1.17) Cùng quan điểm đó, Fisenko, Petruchik Solodukhin [84] đã nghiên cứu đặc tính khí động học trong TGN đối lưu tự nhiên. Từ đó, các tác giả xác đã định được công thức tính hiệu suất của tháp: 5,0 5,0 0 00 0 00 ).( )(( ).( )( .~ u R H Rtt t rD Rtt tt iiuni nis iuni nik k ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ⎭ ⎬ ⎫ ⎩ ⎨ ⎧ − − + − − ρρ λη (1.26) 1.2.4 thuyết của Pope Pope [105] đã xây dựng hệ phương trình vi phân trên cơ sở các phương trình TN-TC cơ bản với thế truyền chất (d gh - d). Hệ phương trình vi phân có dạng như sau: ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ −−+−−−+− − += −−+−−−+− − = ) .].)([)].()().[1 . ()( ].)(.[ 1.(. .].)([)].()().[1 . ()( )( 0 * 0 * nnnghnphknkgh p knkgh nnghn k n n n k nnnghnphknkgh p knkgh ngh k n n n k tCdtdtCrItI C ItI tdtdC G G C dt di tCdtdtCrItI C ItI dtd G G C dt dd β α β α (1.28) Cùng quan điểm trên Stefanovic [83], [93] đã thiết lập hệ phương trình cân bằng nhiệt, cân bằng chất đối với không khí nước ở trạng thái ổn định trong không gian 3 chiều, Theo Stefanovic hệ số TN-TC tổng hợp trên một đơn vị thể tích β v thay đổi không những theo chiều cao mà còn theo chiều ngang khối đệm. Một cách tương tự, Trần Quốc Khánh [107], đã thiết lập hệ phương trình vi phân mô tả quá trình TĐN - TĐC cho thiết bị trao đổi nhiệt hỗn hợp cùng chiều, hệ phương trình có dạng: 7 ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ + − + − − = ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ + − +− −= phpk phkn ngh kn p k gh ngh phpkkn pn kn CdC Ctt dtd tt Cdd dt r dtd CdCtt CG G dd dt . ).( )(" . . )(" ).).(( . . . β α β α (1.35) 1.2.5 Phương pháp Dia Trên cơ sở phân tích đồng dạng của Sumanowitsch [106], Dia [100] đã đề xuất phương pháp tính nhiệt độ nước ra enthalpy của không khí ra. Tuy nhiên, các hệ số trong phương pháp này được xác định thuần túy bằng kinh nghiệm, nên có thể dẫn đến sai số lớn. Các công trình nghiên cứu về TGN trên thế giới rất đa dạng, nhưng đều được tiến hành trong điều kiện khí hậu có nhiệt độ độ ẩm rấ t thấp. Vì vậy, vấn đề chính đặt ra trong các nghiên cứu này không phải là ảnh hưởng của môi trường khí hậu mà là: sự bay hơi tự nhiên trong TGN không có khối đệm [63], [68], [84]; chiều cao, cấu trúc kết cấu của vỏ TGN làm mát bình ngưng nhà máy điện [42], [43], [75], [81], [91]; sự tuần hoàn của dòng không khí trong TGN trao đổi nhiệt tự nhiên [64], [94] Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam trạng thái không khí vào thápnhiệt độ, độ ẩm rất cao, có khi xấp xỉ trạng thái bão hoà, đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát, tình trạng vận hành tuổi thọ của hệ thống. 8 Chương 2 MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT - TRUYỀN CHẤT TRONG TGN 2.1 Hệ phương trình truyền nhiệt - truyền chất Quá trình làm mát nước diễn ra trong tháp là một quá TN - TC hỗn hợp. Ngoài quá trình trao đổi nhiệt đối lưu còn có quá trình trao đổi nhiệt bằng trao đổi chất. Vì vậy, mô tả quá trình trong TGN phải hệ phương trình biểu diễn quá trình TN - TC. 2.1.1 Giả thiết khi nghiên cứu Thiết bị được coi là một hệ đoạn nhi ệt, trong đó xẩy ra các quá trình liên tục, ổn định, các giá trị nhiệt dung riêng C pk , C ph , C n không đổi, nhiệt độ bề mặt tâm của giọt nước bằng nhau. 2.1.2 Quá trình truyền nhiệt - truyền chất cơ bản Xét một phân tố diện tích bề mặt tiếp xúc dF, hình 2.1. Khi t n > t k ta có các phương trình TĐN - TĐC cơ bản gồm: G n + d G n in + din dQtc dQdl dF ik + dik d + d(d) i k , d G n , in G k G k Hình 2.1. Mô hình TĐN - TĐC trong phân tố dF Trao đổi nhiệt đối lưu giữa nước không khí Lượng nhiệt trao đổi bằng đối qua dF: dQ đl = α.(t n - t k )dF = α.Δt.dF (2.1) 9 Trao đổi nhiệt do nước bay hơi vào không khí Với việc sử dụng hệ số truyền chất β [kgh/m 2 sPa] thì lượng nước bay hơi trong quá trình được tính như sau: dG n = β.(P hgh - P h ).dF = β.ΔP.dF = G k .d(d) (2.3) Lượng nhiệt trao đổi bằng truyền chất được xác định: dQ tc = dG n .r gh = β.ΔP.r gh .dF (2.4) 2.1.3 Phương trình cân bằng nhiệt * Phương trình cân bằng năng lượng: dQ = |dQ n | = |dQ k | (2.8) * Phương trình truyền nhiệt - ẩm tổng hợp: dQ = dQ dl + dQ tc (2.13) Từ phương trình (2.1), (2.3) (2.5) nhận được: dQ = [α.Δt + β .ΔP.r gh ].dF (2.14) 2.1.4 Phương trình vi phân mô tả quá trình trong TGN Từ các phương trình cơ bản (2.1), (2.3), (2.8) (2.14) sau khi biến đổi, ta thu được hệ phương trình: ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ −+ Δ Δ = +−+ Δ Δ Δ+ Δ Δ = ] . . [ )( ] ).).( . . ( ) . . ( [ ngh n k n n phpkngh nph k n n k ir P t C G G dt dd CdCir P t CtC P t G G dt dt β α β α β α (2.22) Hệ (2.22) là hệ phương trình vi phân biểu diễn sự biến đổi của nhiệt độ không khí (t k ) độ chứa hơi (d) theo nhiệt độ nước (t n ). Để giải được hệ phương trình vi phân này cần phải xác định các đại lượng quan hệ liên quan khác như: - Quan hệ giữa độ chứa hơi nhiệt độ d = f(t) - Độ chênh phân áp suất ( Δ P)giữa lớp không khí giới hạn không khí - Tỉ lệ lưu lượng khối lượng nước không khí - Tổ hợp hệ số trao đổi nhiệt - ẩm hỗn hợp 10 d P C d t C P t pkpk Δ =⇒ Δ = Δ Δ . . . β α β α (2.38) Thay (2.22) vào (2.38) nhận được hệ mới sau: - Hệ phương trình theo biến thiên nhiệt độ nước: ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ −+Δ = −+Δ Δ = ] ).(. . .[ ] )).(.( . .[ dirtC Cd G G dt dd dirtC tC G G dt dt nghpk n k n n nghpk n k n n k (2.40) - Hệ phương trình theo biến thiên độ chứa hơi: ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ −+ Δ = Δ = ] . .[ )( )( n nghpk n kn k C ir d t C G G dd dt d t dd dt (2.41) (2.40), (2.41) là các hệ phương trình vi phân thường có thể giải được bằng phương pháp số, chúng đơn giản có ít đại lượng cần xác định hơn dạng hệ phương trình (1.28) của Pope [105]. 2.2 Phương trình xác định đặc trưng khối đệm Phương trình xác định diện tích truyền nhiệt - truyền chất ∫ Δ = 2 1 )(. . d d k dd P G F β (2.42) Phương trình xác định chiều cao khối đệm ∫ Δ == 2 1 )( * d d k dd fP G ZH β (2.48) Kết hợp (2.40) với (2.42), (2.48) thu được hệ phương trình sau: ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ Δ = Δ = −+Δ = −+Δ Δ = )( )(. . ] ).(. . .[ ] )).(.( . .[ * dd fP G dz dd P G dF dirtC Cd G G dt dd dirtC tC G G dt dt k k nghpk n k n n nghpk n k n n k β β (2.49) 11 2.3 Điều kiện đơn trị phương pháp giải 2.3.1 Điều kiện đơn trị Điều kiện đơn trị: tính chất vật của không khí nước (C pk , C n ), điều kiện hình học của thiết bị (H, f ) điều kiện biên của quá trình (t k , d, t n ). 2.3.2 Phương pháp giải Hệ phương trình (2.40), (2.41) (2.49) có thể giải bằng phương pháp số. Trong luận án đã chọn phương pháp số Runge - Kuta cấp 4 để giải các hệ này. 2.4 Xác định dạng các phương trình thực nghiệm 2.4.1 Các đại lượng đặc trưng về truyền nhiệt - truyền chất Đặc trưng về nhiệt: t k1 , d k1 , t k2 , d k2 , t n1 , t n2 , G n1 , G n2 , G k , α, β * Đặc trưng về hình học: f, H, D, l 1 , l 2 , d p 2.4.3 Dạng các phương trình thực nghiệm Trên cơ sở thuyết đồng dạng đã xây dựng được các dạng phương trình tiêu chuẩn sau: a. Phương trình xác định hiệu quả làm mát 4 3 21 ) ().().().( 11 1 1 1 1 1 2 k k n k k n u k n k n n Hf G G t t t t C t t = (2.56) b. Phương trình xác định hệ số đặc trưng của TGN 4 3 21 ) ().().().( . 11 1 1 1 2 * m m n k m n u m n k p Hf G G t t t t C C = β α (2.58) c. Phương trình xác định kích thước đặc trưng của khối đệm 4 3 21 ).().().().(. 11 2 1 1 1 1 3 p n k p n n p n u p n k G G t t t t t t CHf = (2.60) d. Phương trình xác định tỷ lệ lưu lượng nước không khí 3 21 ).().().( 11 1 1 1 4 1 2 q n k q n u q n k n n G G t t t t C G G = (2.61) 12 Chương 3 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 3.2 MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM 3.2.1 Giới thiệu mô hình thực nghiệm Mô hình thực nghiệm là thiết bị TGN T123D do hãng Didacta của Ý chế tạo. Thiết bị T123D được sử dụng để mô tả trực quan nguyên làm việc của TGN thực hiện một số bài thí nghiệm đơn giản về TĐN - TĐC trong TGN. Trước khi thực nghiệm, đã tiến hành kiểm tra thiết bị . Kết quả cho thấy: Thiết bị chưa đáp ứng được mục đích của nghiên cứu. Do đó, để có thể nghiên cứu thực nghiệm trên thiết bị T123D, thì phải cải tạo, nâng cấp thiết bị. 3.2.3 Cải tạo nâng cấp thiết bị thí nghiệm T123D 1 - Thay thế đồng hồ đo có nguyên làm việc tương tự nhưng độ chính xác cao hơn (độ phân giải 0,1 K). 2 - Bổ sung thêm vào hệ thống thiết bị điều chỉnh mềm công suất điện cấp cho bộ phận gia nhiệt nước. 3 - Chế tạo thêm một số tháp có H f khác nhau: * 05 tháp tròn, d = 190 mm, H = 150 ÷ 750 mm f = 300 m 2 /m 3 ; * 03 tháp vuông 150x150mm có H = 600mm, f = 200÷300 m 2 /m 3 . 4 - Bổ sung thêm các thiết bị như: Thiết bị tăng ẩm bay hơi tự nhiên, tăng ẩm kiểu phun sương; tăng ẩm dạng phun hơi bão hoà thiết bị hoà trộn không khí. 3.2.4 Vận hành thử nghiệm đánh giá Sau khi cải tạo, nâng cấp, thiết bị T123D đã được chạy thử, kiểm tra. Kết quả cho thấy: Thiết bị đã đảm bảo yêu cầu cho nghiên cứu th ực nghiệm. Tuy nhiên, để thu được kết quả chính xác hơn đã bố trí thêm 4 đầu đo ở tiết 13 diện ngang miệng không khí ra. Giá trị tính toán sẽ là giá trị trung bình của 4 đầu đo phụ đầu đo chính. Ngoài ra để hạn chế các sai lệch ngẫu nhiên, mỗi chế độ thực nghiệm được lặp lại 5 lần. Kết quả của một chế độ thực nghiệm là giá trị trung bình của 5 lần đã đo. 3.4 CÁC CHẾ ĐỘ THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ 3.4.2 Các chế độ th ực nghiệm Bảng 3.9. Giới hạn các thông số trong thực nghiệm STT Tên đại lượng K.hiệuGiới hạn biến đổi 1 Nhiệt độ nước cần làm mát, o C t n1 35 ÷ 45 2 Nhiệt độ không khí vào tháp, o C t k1 25 ÷ 35 3 Độ ẩm không khí vào tháp, % ϕ 1 60 ÷ 90 4 Hệ số tưới μ 0,7 ÷ 2,5 5 Tốc độ không khí vào tháp, m/s ω 0,5 ÷ 2,0 6 Diện tích bề mặt riêng khối đệm, m 2 /m 3 f 0, 25, 125, 160, 200, 250, 300 7 Chiều cao khối đệm, cm H 15, 30, 45, 60, 75 8 Hình dạng mặt cắt ngang tháp vuông, tròn Ngoài ra, đã tiến hành thực nghiệm trên một số tháp ngoài thực tế các địa phương như: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Đã thực hiện được 301 chế độ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hơn 26 chế độ trên thiết bị thực tế. Kết quả thí nghiệm là giá trị trung bình của 5 lần đo với sai số ngẫu nhiên tương đối là 0,32% trên mô hình thực nghiệm 1,15 % với các đo đạc ngoài th ực tế. 3.4.3.3 Đánh giá sai số Nếu coi lượng nước bổ sung trong các chế độ thí nghiệm là chuẩn xác, thì sai lệch giữa tính toán từ số liệu thực nghiệm lượng nước bổ sung có sai lệch trung bình 2,79%. Tương tự sai lệch trung bình về cân bằng nhiệt tương ứng là 6,62%. 14 Sai lệch về cân bằng nhiệt lớn hơn cân bằng chất, tuy nhiên, các sai lệch này không ảnh hưởng đến kết quả khi đánh giá về công suất nhiệt vì công suất nhiệt sẽ được tính qua lượng nhiệt của nước được giải. Chương 4 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN TỚI HIỆU QUẢ LÀM MÁT CỦA TGN 4.1 HIỆU SUẤT NHIỆT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TGN Các tiêu chí đánh giá hi ệu quả làm mát của TGN là: nhiệt độ nước sau khi làm mát t n2 , lượng nhiệt nước được giải Q n (công suất nhiệt) trở lực của khối đệm (ΔP). Từ 301 chế độ thực nghiệm trên mô hình 26 chế độ thực nghiệm trên các TGN ngoài thực tế, đã tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tới hiệu quả làm việc của TGN. 4.2 ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ LÀM MÁT TGN 4.2.1 Ảnh hưởng của yếu tố khí hậu Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm không khí tới hiệu quả giải nhiệt trong tháp là rất lớn. Đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam thì các TGN được chế tạo ở vùng ôn, hàn đới sẽ có công suất nhiệt giảm đi 60% nhiệt độ nước sau khi được làm mát tăng lên ít nhất là 2K. Đây là nhân tố ảnh hưởng chính của vùng khí hậu nóng ẩm tới hiệu quả làm mát của TGN. 15 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 70 75 80 85 90 ϕ [%] → Q n [kJ/h] → 31 32 33 34 35 36 37 t n2 [ 0 C] → t k1 = 30 o C t k1 = 35 o C t k1 = 30 o C t k1 = 25 o C t k1 = 35 o C t k1 = 25 o C Hình 4.1. Ảnh hưởng của ϕ tới t n2 , Q n khi t n1 = 40 o C 900 1400 1900 2400 2900 3400 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 t k1 [ 0 C] → Q n [kg/h] → 2 9 3 0 31 3 2 3 3 34 t n2 [ 0 C] → ϕ 1 = 80% ϕ 1 = 70% ϕ 1 = 80% ϕ 1 = 70% t n2 Q n Hình 4.3. Ảnh hưởng của t k tới t n2 , Q n khi t n1 = 35 o C 4.2.2 Ảnh hưởng của yêu cầu công nghệ Nếu G n không đổi, khi tăng G k thì Q n tăng, t n2 tốt hơn η tăng. Đây là một giải pháp để cải thiện tăng hiệu quả làm mát của TGN trong điều kiện môi trường có nhiệt độ cao độ ẩm lớn. 16 4.2.3 Ảnh hưởng của kết cấu khối đệm 1000 2000 3000 4000 5000 6000 -5050150250350 f [m 2 /m 3 ] → Q n [kJ/h] → G bh .2 [g/h] 10 15 20 25 30 35 40 45 Δ P.5 [mmH 2 O] t n2 [ 0 C] → t n2 Q n ΔP G bh Hình 4.6. Ảnh hưởng của f tới t n2 ,Q n , Δ P,G bh khi t k1 = 30 o C, ϕ 1 =80% 1000 2000 3000 4000 5000 6000 150 300 450 600 750 H [mm] → Q n [kJ/h] → G bh .2 [g/h] 14 19 24 29 34 39 Δ P.5[mmH 2 O] t n2 [ 0 C] → G bh t n2 Q n ΔP Hình 4.8. Ảnh hưởng của H tới t n2 , Q n , Δ P,G bh khi t k1 = 25 o C, ϕ 1 =70% 4.3 ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH TN - TC - ϕ tăng thì quá trình truyền chất giảm, mức giảm lớn nhất của Q β là 33%, trung bình là 26%, tương ứng với β là 52% 39%. - t k1 tăng thì Q α Q β có giảm, còn Q α lại giảm mạnh. Ở ϕ = 75% Q α giảm tới 87%, Q β giảm 14% khi ϕ =85% thì Q β giảm tới 32%. 17 - f tăng thì Q β Q α tăng, α β giảm. Cụ thể, mức độ biến đổi của Q β , Q α , α, β theo f lớn nhất khí f < 250m 2 /m 3 , còn khi f tăng từ 250 lên 300m 2 /m 3 thì Q β , Q α , α, β thay đổi rất ít. - H tăng, thì Q β , Q α , α, β đều tăng tăng mạnh khi H thay đổi từ 150mm đến 600mm. Khi H > 600mm thì các đại lượng Q β , Q α , α, β không tăng, mà có xu hướng giảm. 4.4 ẢNH HƯỞNG TỚI ĐẶC TRƯNG TN - TC - Khi t k1 thấp thì α/β * .C p cao, ϕ 1 thấp thì α/β * .C p thấp ngược lại. Giá tri α/β * .C p trung bình bằng 1,16. Kết quả này khá phù hợp với kết quả của các tác giả nghiên cứu trước đây. - Khi μ tăng (tăng G n ) α/β * .C p giảm tiến gần tới 1. Tỷ lệ Q β /Q α giảm, quá trình truyền chất giảm. - Khi f tăng, α/β * .C p tăng còn Q β /Q α giảm, nhưng gần như ổn định khi f đạt giá trị 250 đến 300 m 2 /m 3 - Khi H tăng α/β * .C p tăng tỷ lệ Q β /Q α giảm, nhưng sự thay đổi gần như không đáng kể khi H đạt giá trị 450 đến 750 mm. 4.5 CÁC PHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN Trên cơ sở số liệu thực nghiệm đã xác định được các hệ số thực nghiệm cho các phương trình tiêu chuẩn, cụ thể: 4.5.2 Phương trình xác định hiệu quả làm mát của tháp 0,0170-0,0500- n1 k 0,2533 n1 u1 0,0284 n1 k1 n1 n2 .(f.H)) G G .() t t .() t t 0,999.( t t = (4.7) So sánh giá trị t n2 tính theo phương trình (4.7) thực nghiệm cùng chế độ được trình bày trên H 4.41. Sai lệch trung bình giữa 2 kết quả là: 2,10 % 4.5.3 Phương trình xác định tổ hợp hệ số đặc trưng của tháp 0,01750,1938 n1 k 0,7579 n1 u1 1,1469 n1 k1 p * .(f.H)) G G .() t t .() t t 0,9416.( .Cβ α − = (4.9) 18 Sai lệch trung bình của α/β * .C p tính theo phương trình (4.9) so với thực nghiệm là 4,91%. Giá trị α/β * .C p trung bình nghiệm là 1,16. 25 28 31 34 37 40 25 28 31 34 37 40 t n2TN t n2-4.7 t n2-TN = t n2-4.7 Hình 4.19. So sánh giá trị t n2 tính theo (4.7) theo thực nghiệm 4.5.4 Phương trình xác định tổ hợp H.f 6,143- n1 k 0,8829- n1 n2 1,0603 n1 u1 0,4468 n1 k1 ) G G .() t t .() t t .() t t 51,149.(H.f = (4.10) Sai lệch trung bình giữa kết quả tính toán theo phương trình (4.10) kết quả thực nghiệm là: 7,12% 4.5.5 Phương trình xác định G n2 5,2974 n1 k 0,0148 n1 u1 0,0057- n1 k1 n1 n2 ) G G .() t t .() t t 0,9954.( G G = (4.11) Sai lệch trung bình giữa kết quả tính toán theo phương trình (4.11) kết quả thực nghiệm là: 0,15% 19 Chương 5 NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TĐN - TĐC 5.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THUYẾT Đã xây dựng chương trình giải hệ phương trình vi phân TĐN - TĐC trong TGN (2.40), (2.41). Kết quả tính toán xác định nhiệt độ nước ra t n2 với điều kiện đơn trị là đầu vào của các chế độ thực nghiệm có sai lệch lớn nhất là: 4,65%, nhỏ nhất là 0,02% trung bình là: 1,4% (sai lệch tuyệt đối là < 0,5 K). 25 28 31 34 37 40 25 28 31 34 37 40 t n2-TN t n2-LT t n2-TN = t n2-LT Hình 5.1. So sánh kết quả tính t n2 theo thuyết thực nghiệm 5.2 MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN TGN Từ lưu đồ thuật toán ngôn ngữ lập trình đã chọn, đã xây dựng chương trình mô phỏng tính toán TGN, chương trình cho phép: * Chọn các dữ liệu đầu vào: vị trí địa đặt tháp (điều kiện khí hậu), yêu cầu giải nhiệt, đặc trưng của khối đệm * Tính toán xác định quá trình TN - TC trong tháp * Mô phỏng quá trình TN - TC trong tháp, cụ thể mô phỏng trạng thái không khí trên đồ thị I-d, mô phỏng quá trình TN - TC theo ϕ , H 20 * Xác định các giới hạn tối ưu trong vận hành tính toán TGN * Tính toán thiết kế TGN Hình 5.3. Giao diện chính của chương trình Hình 5.8. Biến thiên của t n ϕ , Q, H theo độ ẩm không khí [...]...KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Kết quả nghiên cứu thuyết thực nghiệm cho phép rút ra một số kết luận cơ bản sau: 1 Mô hình toán học xây dựng dựa trên cơ sở các quá trình TN TC cơ bản, có độ chính xác hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật Sai lệch trung bình giữa kết quả tính theo thuyết thực nghiệm là ± 1,4% ( . Nghiên cứu mô phỏng quá trình trao đổi nhiệt - trao đổi chất trong tháp giải nhiệt. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ THÁP GIẢI NHIỆT Các hệ thống công nghệ nhiệt - lạnh đều có quá trình nhận và thải nhiệt. . 3 quá trình giải nhiệt cho các hệ thống lạnh và điều hoà không khí. Đây là một thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống nhiệt lạnh. 1.1 Tháp giải nhiệt và các đặc tính cơ bản của tháp giải. trao đổi nhiệt - trao đổi chất trong tháp giải nhiệt; Chương 3: Nghiên cứu thực nghiệm; Chương 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới hiệu quả làm mát của tháp giải nhiệt; Chương 5: Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hoà không khí, Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hoà không khí, Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hoà không khí

Từ khóa liên quan