Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

45 723 2
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:55

Báo cáo thực tập: Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đề án môn họcA. lời mở đầuĐất nớc ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nớc tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nớc. Đội ngũ công chức hành chính nhà nớc có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc qảu lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội và bảo đảm nền hành chính quốc gia hoạt động liên tục. Chúng ta tiến hành đổi mới toàn diện nền kinh tế đợc hơn 20 năm, đối với sự phát triển của cả một quốc gia thì đây là một khoảng thời gian ngắn, chỉ là giai đoạn để ổn định chuẩn bị cho thời kỳ phát triển bất phá. Nhờ có sự đổi mới toàn diện, đặc biệt là sự chuyển đổi cơ chế kinh tế đã dẫn đến sự cải cách một bớc chức năng, nhiệm vụ và quy trình quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nớc. Thực tiễn đó đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc cải cách cơ bản nền hành chính quốc gia, bảo đảm quản lý kinh tế xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trờng, mà trớc hết là cải cách công tác ĐT,BD công chức hành chính nhà nớc thích ứng. Công chức nhà nớc trong thời kỳ chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc cần đợc trang bị kiến thức mới để đơng đầu với những thay đổi của thời cuộc, trong thời kỳ chuyển tiếp này cần phải có sự chuẩn bị, chọn lọc chu đáo để có một đội ngũ công chức trung thành với lý tởng xã hội chủ nghĩa, nắm vững đờng lối cách mạng của Đảng; vững vàng, đủ phẩm chất và bản kĩnh chính trị, có năng lực về lý luận, pháp luật, chuyên môn, có nghiệp vụ hành chính và khả năng thực tiễn để thực hiện công cuộc đổi mới. Mà đội ngũ CB,CC ở nớc ta đợc đào tạo trong cơ chế trớc đây còn thiếu chuyên môn cần thiết, nhất là về Nhà nớc, pháp luật và kỹ thuật, nghiệp vụ hành chính nhà nớc để quản lý một nền kinh tế mở, nhất là trong điều kiện quan hệ quốc tế ngày càng phát triển, không chỉ nh vậy, còn có một bộ phận hay mắc những khuyết điểm, sai lầm, bệnh quan liêu, mệnh lệnh, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, chấp hành luật pháp và kỷ cơng không nghiêm, không tôn trọng lợi ích chung của Nhà nớc. Vì vậy, cải cách chơng trình ĐT,BD công chức hành chính nhà nớc là một trong những nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia. Nó đang đợc Đảng và Nhà nớc quan tâm mạnh mẽ, công tác ĐT,BD đợc tiến hành thờng xuyên, đảm bảo chỉ tiêu cả về số lợng và hiệu quả trong nội dung đào tạo nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ CB,CC theo kịp đợc yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Bởi đây là một vấn đề đang đợc xã hội quan SVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn họctâm và công tác này đợc các cơ quan chức năng thực hiện một cách nghiêm túc nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất, nên em chọn đề tài Đổi mới, nâng cao chất l-ợng đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính làm nội dung cho đề án môn học của mình. Nội dung đề án gồm các phần:I. Những vấn đề chung về CB,CCII.Yêu cầu của CB,CC III. Đào tạo CB,CC IV. Thực trạng ĐT,BD CB,CC ở Việt Nam hiện nayV. Giải pháp nhằm tiếp tục va hoàn thiện công tác bồi dỡng nâng cao chất lợng ĐT,BD đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Do giới hạn về năng lực và thời gian nên bài viết không tránh khỏi thiếu sót, vậy em mong cô chỉnh sửa và góp ý. Em xin chân thành cảm ơn!SVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn họcB.nội dungI. những vấn đề chung về cán bộ công chức1. Khái niệm chung về cán bộ công chức1.1. Khái niệm Các nớc khác nhau thì khái niệm về cán bộ công chức cũng khác nhau, đa số các nớc đều giới hạn cán bộ công chức trong phạm vi bộ máy hành chính nhà nớc ( Chính phủ và cấp chính quyền địa phơng). Ơ nớc ta, phù hợp với thể chế chính trị và tổ chức bộ may nhà nớc, Đảng, đoàn thể, chúng ta dùng khái niệm cán bộ, công chức. Theo pháp lệnh cán bộ công chức công ban hành ngày 09/03/1998 và các văn bản khác của Chính phủ thì cán bộ, công chức là công dân Việt nam trong biên chế và đợc hởng lơng từ ngân sách nhà nớc , bao gồm:Những ngời do bầu cử để đảm nhận chức vụ theo nhiệm kỳ trong các cơ quan Nhà nớc, tổ chức chính trị xã hội.Những ngời làm việc trong tổ chức chính trị xã hội và một số tổ chức xã hội nghề nghiệp, đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc phân công làm nhiệm vụ thờng xuyên trong biên chế, hởng lơng từ ngân sách nhà nớc.Những ngời làm việc trong cơ quan Nhà nớc, đơn vị sự nghiệp đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thờng xuyên trong biên chế, hởng l-ơng từ ngân sách nhà nớc, đợc phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn và đợc xếp vào một ngạch.Các thẩm phán, kiểm sát viên đợc bổ nhiệm theo luật tổ chức Toà án nhân dân, Pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm toà án, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân và pháp lệnh về kiểm sát viên Viện Liểm sát nhân dân.Những ngời làm việc trong các cơ quan thuộc quân đội công an nhân dân mà không phải kà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao làm nhiệm cụ thờng xuyên trong biên chế, h-ởng lơng từ ngân sách nhà nớc.Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trởng trong các doanh nghiệp nhà nớc1.2. Tiêu chuẩn để xác định cán bộ công chức nhà nớc.1.2.1 Tiêu chuẩn cơ bản của CB,CC a. Là công dân Việt namSVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn họcb. Đợc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc bầu cử vào làm việc trong biên chế chính thức của bộ mày nhà nớc, tổ chức chính trị - xã hội.c. Đợc xếp vào một ngạch trong hệ thống ngạch bậc của cong chức do Nhà nớc quy định.d. Đợc hởng lơng từ ngân sách Nhà nớc.1.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay:Công cuộc đổi mới toàn diện nớc ta do Đảng khởi xớng và lãnh đạo đã trải qua gần 20 năm kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. Sự nghiệp cải cách nền hành chính nhà nớc đợc đánh dấu bằng Nghị quyết trung ơng 8 khoá VII cũng nằm trong tiến trình của công cuộc đổi mới toàn diịen đất nớc. Một trong ba nội dung quan trọng của cải cách nền hành chính nhà nớc là xxaay dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nớc có phẩm chất chính trị vững vàng, đủ năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngang tầm để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Hoàn thiện tiêu chuẩn công chức đóng một vai trò quan trọngTiêu chuẩn công chức là tổng hợp các yêu cầu - điều kiện đợc quy định làm chuẩn để nhận xét, đánh giá, phân loại, tuyển chọn công chức, trên cơ sở đó mà đào tạo, bồi dỡng, đề bạt và bố trí, sử dụng có hiệu quả từn ngời và cả đội ngũ công chức. Nội dung tiêu chuẩn công chức không cố định, nó đợc quy định và phát triển theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng và đợc cụ thể hoá trong từng ngành , từng lĩnh vực công tác cụ thể. Tiêu chuẩn công chức phản ánh sự thống nhất giữa đòi hỏi khách quan và điều kiện chủ quan, giữa nhu cầu phát trieent và điều kiện, khả năng thực tế. Chỉ nhấn mạnh một mặt khách quan cũng đề dai lầm và ảnh hơng đến tính khoa học của tiêu chuẩn công chức. Phân tich những nội dung và những đòi hỏi liên quan đến tiêu chuẩn công chức trong điều kiện cải cách nền hành chính Nhà nớc hiện nay dợc coi là vấn đề cấp thiết. Tiêu chuẩn công chức có thể thay đổi và cần phải thay đổi khi những cải cách kinh tế - xã hội, cải cách hành chính làm thay đổi nội dung của hoạt động công vụ, nh quan điểm về công chức trong công cuộc đổi mới đất nớc hiẹn nay khasc với thời kỳ của cơ chế tập trung bao cấp, nhất là những đòi hỏi về chuyên môn, nghiệp cụ và năng lực công tác. công việc này cấn tuan theo những yêu cầu có tính nguyên tắc, vì nó không chỉ trực tiếp tác động tới từng công chức mà còn tác động tới cả đội ngũ công chức và có ảnh h-ởng trực tiếp tới sự phát triển của đất nớc, các nguyên tắc đó là:SVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn họcThứ nhất, phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn cách mạng và chức năng, nhiẹm vụ, tính chất hoạt động của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động. đảng, nhà nớc xây dựng đội ngũ các bộ không ngoài mục đích thực hiện mục tiêu, lý tởng cách mạng của Dảng đề ra. Muốn vậy, công chức nhà nớc phải là những ngời có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ năng lực, đủ sức thức hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng đề ra. Yêu cầu khách quan đó đòi hỏi khi xây dựng tiieu chuẩn công chức tất yếu phải quy định những yêu cầu - điều kiện ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn.Thứ hai, xây dựng tiêu chuẩn công chức phải xuất phát từ yêu cầu xây dựng tổ chức, phát huy vai trò, sức mạnh của tổ chức trong hệ thống chính trị. Mỗi tổ chức do vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động của mình mà quy định và đòi hỏi các thành viên phải có những phẩm chất cần thiết. Xây dựng tieu chuẩn công chức, vì thế phai xuất phát từ tổ chức nhằm phát huy vai trò, sức mạnh củ tổ chức.Thứ ba, xây dựng tiêu chuẩn công chức phải xuất phát từ giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, từ đạo lý Việt nam, vì nó là nhân tố bên trong cua sự phát triển. Do đó tiêu chuẩn cồn chức Việt nam ngày nay phải thể hiện đợc sự thống nhất gowax truyền thống và hiện đại, vừa phải đáp ứn yêu cầu của thời đại vừa tiêu biểu cho những giá trị truyền thông dân tộc.Thứ t, phải xuất phát từ yêu cầu hội nhập khu vực và thế giơí. Ngày nay hội nhập về kinh tế, khoa học - công nghệ đã trở thành xu thế của thời đại, là con đờng tất yếu để các quố gia phat triển đất nớc, chấn hng dân tộc. Xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng nhu cầu hội nhập là yêu cầu tất yếu khách quan.Thứ năm, xây dựng tiêu chuẩn công chức phải giải quyết một cách khoa học gĩa định tính và địng lợng, giữa trớc mắt và lâu dài phù hợp với thực tế Việt nam. Yêu càu này xuất phatf từ đặc điểm đọi ngũ các bộ, công chức nớc ta hiện nay là trởng thành từ nhiều nguồn khác nhau, một bộ phận không nhỏ là trởng thành từ chiến tranh cách mạng, họ có rất í điều kiện học tập cơ bản, hệ thống, nhng laaij là những ngời có bề dày kinh nghiệm, có vốn tri thức đợc đúc rút từ thực tiễn rất phong phú. Bên cạnh đó là bộ phận trởng thành trong hoà bình, đợc đào tạo cơ bản, có hệ thống nhng vốn tri thức kinh nghiệm thực tế còn hạn chế Xây dựng tiêu chuẩn công chức trong điều kiện trên dễ xuất hiện hai xu hớng: hạ thấp tiêu chuẩn hoặc nóng vội đốt cháy gia đoạn. khuynh hớc thứ nhất SVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn họcsẽ không tạo ra động lực phấn đấu vơn lên dễ làm cho đội ngũ cán bộ, công chức của chúng ta tụt hậu so với khu vực và thế giới. Khuynh hớng thứ hai sẽ dẫn đến bỏ những công chức vốn có công và thực sự có tài năng. Vì vậy tiêu chuẩn của công chức Việt nam hiện nay va phải có phần cứng đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của đất nớc, từng bớc theo kịp trình độ phát triển của khu vực và thế giới. đồng thời phải có phần mềm phù hợp với điều kiện thực tế của của đội ngũ cán bộ, công chức Việt nam hiện nay.để thực hiện chiến lợc trên, Đảng ta xác định tiêu chuẩn chung của cán bộ , công chức trong thời kỳ mới là: một là có tinh thàn yêu nớc sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện đờng lối của Đảng có hiệu quả, chính sách, pháp luật của nhà nớc. Hai là, cần kiệm, liêm chính, chí công vô t, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn mật hiết với nhân dân, đợc nhân dân tín nhiệm. Cần , kiệm, liêm, chính, chí công vô t là những phẩm chất không thể thiếu của mỗi ngới cán bộ, công chức. Ba là có trìng độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đờng lối của Đảng, chính sachsvaf pháp luật của Nhà nớc , có trình độ văn hóa chuyên môn đủ năng lực sức khỏ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đợc giao1.3. Đặc điểm cán bộ, công chức-Họ là những ngời trởng thành về thể chất và trởng thành vè mặt xã hội, họ đợc tuyể dụng hoặc bổ nhiệm giữ một chức vụ thơng xuyên trong các công sở của Nhà nớc, họ đang trực tiếp tham gia vào bộ máy xông quyền của nền hành chính quốc gia, Nh vậy họ là những ngờ tự làm chủ đợc hành vi, thái độ của mình và phải tự chịu trách nhiệm trớc pháp luật với t cách là một công dân, một công chức hành chính. Họ trởng thành ở mặt xá hội còn biểu hiện ở giá trị sản phẩm lao động của họ đợc xã hội công nhận và bằng sức lao động của mình, họ đã nuôi sống đợc bản thân. hơn nữa, sự trởng thành về mặt xã hội còn thể hiện ở cuộc sống riêng t củ họ. họ là những ngời có đầy đủ điều kiện hành vi trớc pháp luật.- Họ là những ngời đã có vị thế xã hội, vì công chức là những ngời đang giữ chức vụ hoặc trách nhiệm nhất định theo trình độ đào tạo và đợc xếp vào ngạch bậc tơng ứng trong hệ thống hành chính, bởi vậy, công chức đang có một vị thế xã hội nhất định để thực hiện quyền lực của Nhà nớc quản lý toàn xã hội.SVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn học- Công chức có nhiều kinh nghiệm sống đợc tích luỹ tuỳ theo lĩnh vực mà họ hoạt động. Bởi là công chức, họ phải đợc đào tạo ở trình độ nhất định, cùng với vị trí làm việc của mình trong bộ máy công quyền.2. Phân loại cán bộ, công chứcViệc phân loại cán bộ, công chức đóng một vai trò quan trọng nhằm đạt hiệu quả cao cả trong hoạt động công việc và cả trong công tác đào tạo, bồi d-ỡng. Vì mỗi đối tợng cán bộ, công chức khác nhau có nhu cầu đào tạo, bồi dỡng khác nhau, có những tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau về trình độ đào tạo nghề nghiệp chuyên môn. Việc phân loại cũng là mộ cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dỡng nhằm đáp ứng các nhu cầu đào tạo đó2.1 Công chức lãnh đạo, quản lý là những ngời đợc bầu cử hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo, có thẩm qquyền pháp lý và đợc sử dụng một cách đầy đủ thẩm quyền ấy trong quá trình quản lý, có nhiệm vụ hoạch định chủ chơng công tác và điều khiển quá trình thực hiện nó ở một cấp độ nào đó, có số lợng lớn nhng ảnh hởng lớn đến chất lợng công việc. Đối tợng này đợc quy hoạch, đào tạo căn bản cả về lý luận chính trị lẫn nghiệp vụ chuyên ngành, có khả năng tổng hợp và khái quát cao, ngay từ đầu họ đã hiểu rõ vai trò của công tác tổ chức và trách nhiệm của họ trong việc thực hiện công tác tổ chứcMột số ngời tuy không có thẩm quyền, nhng đợ giaio thẩm quyền và sử dụng thẩm quyền trong quá trình quản lý theo thời điểm, thời gian, không gian nhất định, thì khi đó họ cũng thuộc loại công chức lãnh đạo. Loại công chức này đợc coi là những ngời đại diện chinh quyền, đợc cơ quan hoặc thủ trởng uỷ nhiệm tổ chức thực hiện một công việc nào đó.2.2 Công chức chuyên môn là những ngời đã đợc ĐT,BD ở các trờng lớp, có khả năng chuyên môn, đợc tuyển dụng, đảm nhận các chức vuh chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính Nhà nớc. Có trách nhiệm thực hiện những hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành, họ đợc quy hoạch đào tạo theo tiêu chuẩn cấp kiến thức nghiệp vụ với hai phân nhánh lý thuyết hoặc thực hành, có số lợng đông và hoạt động của họ có tính chất quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị.2.3 Nhân viên qiúp việc là những ngời làm việc cụ thể, đợc bồi dơng đào tạo trong thực tế công tác là chính, đợc tuyển dụng giữ các chức vụ phục vụ cho bộ máy làm việc của cơ quan , cho đến nay gần nh cha đợc đào tạo cơ bản mà SVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn họchầu hết đều từ các lĩnh vực chuyên môn khác chuyển sang, hoạt động chuyên ngành. II. Yêu cầu của CB,CCTheo V.I.Lênin, phẩm chất cao quý của cán bộđợc hiểu là họ có lòng trung thành cới sự nghiệp và có năng lực. Do đó CB,CC nhà nớc phải có trình độ và tiêu chuẩn nhất định1. Năng lực của CB,CC Năng lực là khả năng của một ngời để làm một việc gì đó, để xử lý một tình huống và để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong một môi trơngf xác định. Nói cách khác năng lực là khả năng sử dụng các tài sản, tiềm lực của con ngời nh kiến thức, kỹ năng và các phẩm chất khác để đạt đợc các mục tiêu cụ thể trong một điều kiện xác định. Thông thờng ngời ta chi rằng năng lực gồm có các thành tố là kiến thức, kỹ năng và thái độ .Năng lực của cán bộ công chức không phải là năng lực bất biến, đợc sử dụng trong mọi hoàn cảnh, môi trờng. Ơ thời điểm hay môi trờng này, năng lực đợc thể hiện, phát huy tác dụng, nhng ở thời điểm khác thì cần phải có loại năng lực khác .Mỗi thời kỳ, mỗi hoàn cảnh , môi trờng khác nhau đặt ra yêu cầu về năng lực khác nhau. Ngời có năng lực tổ chức trong kháng chiến khác không có nghĩa là có năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ giỏi trong điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa thị trờng, cũng không có nghĩa là ngời đó cung có khả năng trở thành một giáo viên ngay đợc Năng lực của CB, CC luôn gắn với mục đích tổng thể , với chiến lợc phát triển của tổ chức và phải gắn với lĩnh vực, điều kiện cụ thể.Năng lực liên quan chặt chẽ đến quá trình làm việc, phơng pháp làm việc hiệu quả và khoa học công nghệ. Yêu cầu năng lực sẽ thay đổi khi tình hình công việc và nhiệm vụ thay đổi.Năng lực không phải là bằng cấp, trình độ đợc đào tạo chính quy.Trong một tổ chức có năng lực tồn tại những cá nhân cha có năng lực công tác và ngợc lại, có những cá nhân có năng lực công tác tồn tại trong tổ chức hoạt động kém hiệu quả.Thông thờng ngời ta phân thành 4 mức độ của năng lực:+ Có thực hiện công việc khi đợc hớng dẫn, kèm cặp cụ thể thờng xuyên.+ Thực hiện đợc công việc, nhng thỉnh thoảng vẫn cần sự hớng dẫn.+ Có thể thực hiện tốt công việc một cách thành thạo, độc lập.+ Thực hiện công việc một cách thành thạo và có khả năng hớng dẫn đợc cho ngời khácSVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn học1.1. Năng lực chuyên mônNăng lực chuyên môn đợc thể hiện trong việc quản lý nhân sự, quản lý công nghệ thông tin, t vấn pháp lý, cũng nh trong quan hệ với uần chúng, trong quản lý và phân công lao động. Tỏn đó cốt lõi của nó là kiểm soát dợc mục tiêu công việc và phơng tiện để đạt đợc mục đích, làm chủ đợc liến thức và quản lý thực tiễn, thể hiện cụ thể ở: +Trình độ văn hóa và chuyên môn(thông qua chỉ tiêu bậc học, ngành đợc đào tạo, hình thức đào tạo, ngạch, bậc công chức )+ Kinh nghiệm công tác ( thông qua chỉ tiêu thâm niên công tác, vị trí công tác đã kinh qua).+ Kỹ năng(thành thạo nghiệp vụ, biết làm các nghiệp vụ chuyên môn).1.2 Năng lực tổ chứcNăng lực tổ chức bao gồm khả năng động viên và giải quyết các công việc, đó là khả năng tổ chức và phối hợp các hoạt động của các nhân viên của đồng nghiệp, khả năng làm việc với con ngời và đa tổ chức tới mục tiêu, biết dự đoán, lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, điều hành, phối hợp công việc và kiểm soát công việc.Năng lực này đặc biệt cần thiết và quan trọng đối với CB,CC, vì vậy nó hay đợc xem xét khi đề bạt, bổ nhiệm. Cách nhận biét một ngời có năng lực tổ chức có thể dựa vào những tiêu chuẩn mang tính địng tính:+ Biết mình, nhất là biết nhìn mình quan nhận xét của ngời khác.+ Biết ngời, nghĩa là biết nhìn nhận con ngời đúng với thực chất của họ và biết sử dụng họ. Có khả năng tiế cận dễ dàng với những ngời khác. Biết tập hợp những ngời khác nhau vào một tập thể theo nguyên tắc bổ sung nhau. Biết giao việc cho ngời khác và kiểm tra việc thực hiện của họ+ Tháo vát, sáng kiến biết cần phải làm gì và làm nh thế nào trong mọi tình huống, có những giải pháp sáng tạo.+ Quyết đoán, dám ra quyết định và dám chịu trách nhiệm 2. Phẩm chất đạo đức.Đây là một tiêu chuẩn quan trọng đối với CB, CC, họ phải là ngời hết lòng trong công việc, vì sự nghiệp phục vụ nhà nớc, là công bộc của nhân dân, có đạo đức tốt, có t cách đúng đắn trong thực thi công vụSVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44AĐề án môn họcNgời CB, CC trớc tiên phải có một lịch sử bản thân rõ ràng, có một lý lịch phản ánh rõ rang mối quan hệ gia đình và xã hội. Chúng ta chống lại quan niệm cũ kỹ, duy ý chí về thành phần chủ nghĩa, nhng nh thế không có nghĩa là không xem xét đến đạo đức của con ngời cụ thể biểu hiện trong quan hệ tơng tác vố gia đình, xã hội và trong lịch sử bản thân. nếu không xem xét kỹ điều đó sẽ dẫn đến việc tuyển dụng những con ngời thiếu t cáchvà trong thực thi công vụ họ sẽ lợi dụng chức quyền đẻ mu ccầu lợi ích cá nhân.Trong công tác giáo dục con ngời nói chung cung nh CB, CC Hồ Chí Minh coi trọng việc giáo dục cả tài và đức. Ngời đặc biệt coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, bởi theo ngời đạo đức là cái gốc của con ngời, đức là cái gốc là rrất quan trọng. Khi một ngời đã là cán bộthì t cách đạo đức của họ không chỉ ảnh hởng riêng đến bản thân họ mà còn ảnh hởng đến Đảng và nhân dân, nhất là nhữn tính xấu, tính xấu của một ngời thờng có hại cho ngời đó, tính xấu của cán bộ sẽ có hại cho Đảng, cho nhân dân. ngời đã xác định các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là dều gánh vác công việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân nh trong thời kỳ dới quyền của Pháp, Nhậtcán bộ phải biết đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, lấy quyền lợi cuả nhân dân làm mục tiêu quan trọng nhất trong công việc: việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. điều quan trọng để CB,CC đợc dân tin yêu, ủng hộ không đơn thuần vì danh nghĩa mà chính là ở chỗ CB,CC phải có đạo đức, trung thực, thực sự gơng mẫu trớc dân, lo trớc dân, vui sau dân, hết lòng chăm lo cho cuộc sống của dân. tinh thần phụ vụ nhân dân của CB,CC phải đợc thể hiện trong tác phong làm viẹcc , muốn làm tốt việc lãnh đạo , vân động nhân dânthực hiện đờng lối, chính sách của Đảngvà Nhà nớc CB,CC phỉ có tác phong gần dân, trọng dân, khiêm tốn họ hỏi nhân dân. ý thức phục vụ tận tụy nhân dân và đạo đức trong sáng là phẩm chất quan trọng nhất để CB,CC xứng đáng là công bộc- ngời đầy tớ của nhân dân. chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm tới việc ĐT, BD để hình thành những t chất đặc thù cho cán bộ, ngời lãnh đạo đúng đắn cần phải: khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo, khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn. CB phải chí xông vô t , không đợc lợi dụng chức quyền để mu lợi riêng, hoặc chia bè kéo cánh, làm việc vì ân oán cá nhân mình là ngời làm việc công phải có công tâm, công đức, SVTH: Nguyễn Thị Lan Hơng - Lớp: QLKT 44A[...]... đối tợng là công chức hành chính và CB,CC cơ sở nhằn nâng cao chất lợng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nớc, phục vụ mục tiêu của chơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nớc giai đoạn 2001-2010 Hai là, ĐT,BD tập trung vào hai nội dung cơ bản là trang bị kiến thức lý luận chính trị và kiến thức QLNN Ba là, các bộ ngành, địa phơng đã tập trung ĐT,BD xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đây... mà có thể đào tạo lại hoặc đào tạo mới để bắ kịp với công việc và sự thay đổi và đòi hỏi của công việc trong bộ máy trao đổi những kinh nghiệm trong công việc chuyên môn, trong tổ chức điều hành cho học viên tiếp cận với kinh nghiệm, phơng pháp hiện đại của nớc nớc ngoài Đào tạo tổng hợp nhiều chức năng, nội dung đào tạo liên quan đến việc trang bị cho cán bộ khả năng hc hiện nhiều công việc trong... chung việc ĐT,BD CB,CC trong thời gian qua đã tạo đợc những xhuyển biến tích cực cả về số lợng và chất lợng góp phần bớc đàu nâng cao năng lực thực hiện và hiệu quả hoạt dộng của hệ thống CB,CC và bộ máy nhà nớc 1.3 Một số mặt hạn chế Cải cách hành chính là một chủ trơng lớn của Đảng đối với hệ thống quản lý hành chính nhà nớc đã đợc triển khai trên 10 năm, nhng cho đến nay tình hình cải cáh hành chính. .. trong thời gian qua, Bộ nội vụ đã cùng các cơ quan hữu quan tham mu cho Chính phủ xây dựng và từng bớc hoàn thành thể chế về ĐT,BD CB,CC, đa lĩnh vực công tác quan trọng này đi dần vào nề nếp, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lợng, hiệu quả của công tác ĐT,BD nâng cao trình dộ, năng lực và phẩm chất của đội ngũ CB,CC , đáp ứng yêu cầu cơ bản của công cuộc cải cách hành chính Trong đó Quyết định... các chế độ, chính sách về ĐT,BD CB,CC đợc bổ sung và hoàn thiện Sau quyết định 874/QĐ-TTg, ngày 05/4/1997, Thủ tớng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc cử Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng, Thủ tớng các bộ và cấp tơng đơng tham gia khoá bồi dỡng kiến thức quản lý hành chính nàh nớc tại Học viện Hành chính Quốc gia Để nâng cao chất lợng và... số74/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005 Đến ngày 11-7-2003, Thủ tớng Chính phủ ra Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch ĐT,BD nguồn nhân lực cho công tác hội nhập nền kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010 Ngoài ra, trong chơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nớc giai đoạn 2001-2010 cũng xác định chơng trình xây dựng nâng cao chất lợng... xung, nâng cao và có những bớc phat triển đáng khích lệ Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nớc về ĐT,BD CB,CC gồm có Bộ nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ các cán bộ, ngành; Ban tổ chức chính quyền các tỉnh thành phố trực thuộc trung ơng; Phòng tổ chức chính quyền các huyện, quận, và hệ thống các cơ sở ĐT,BD CB,CC gồm học viện hành chính quốc gia, học viện chín trị quốc gia Hồ Chí Minh, trờng ĐT,BD CB,CC các bộ. .. kiến thức lý luận chính trị cao cấp và trình độ đại học về chuyên môn cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện Việc thực hiện kế hoạch ĐT,BD CB,CC ở ngoài nớc thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực Việc cử CB,CC đi học đã bớc đàu mang tính quy hoạch, gắn với sử dụng, tập trung vào đội ngũ cân quản lý và cán bộ nguồn, đào tạo tập trung vào những nội dung thực sự cần thiết cho việc nâng cao trình SVTH:... làm việc tốt hơn, cho phép họ sử dụng các khả năng, tiềm năng vốn có, phát huy hết năng lực làm việc 2 Đối tợng đào tạo Đối tợng đào tạo là CB,CC có đầy đủ yêu cầu và đặc điểm nh đã nêu ơ phần trên, mỗi đối tợng công chức khác nhau có nhu cầu đào tạo, bồi dỡng khác nhau, có những tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau về trình độ đào tạo, nghề nghiệp chuyên môn cho nên việc phân loại các đối tợng đào tạo, bồi. .. đào tạo về chuyên môn 8,7 40,8 80,3 Trìng độ lý luận chính trị sơ cấp 14,8 7,1 14,4 Cha qua đào tạo về lý luận chính trị 45,4 23,6 54,6 Trình độ sơ sấp về quản lý hành chính 27,1 17,1 Cha qua đào tạo về quản lý hành chính 48,6 64,6 72 Do trình độ cán bộ thấp nên gây nhiều khó khăn cho việc tăng cờng chất lợng CB,CC , tiêu chuẩn hoá các ngạch công chức Chính vì vậy nhu cầu ĐT,BD CB,CC dân tộc thiểu số . một cách nghiêm túc nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất, nên em chọn đề tài Đổi mới, nâng cao chất l-ợng đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải. hiệu quả cao cả trong hoạt động công việc và cả trong công tác đào tạo, bồi d-ỡng. Vì mỗi đối tợng cán bộ, công chức khác nhau có nhu cầu đào tạo, bồi dỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Cải cách hành chính với việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Khái niệm chung về cán bộ công chức Khái niệm, Yêu cầu của CB,CC, Sự cần thiết của công tác ĐT,BD, Nội dung ĐT,BD 1 Đặc điểm học tập của CB,CC, Một số giải pháp cụ thể. 1. Giải pháp về nhận thức và phơng hớng chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn