Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay

37 931 1
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:55

Báo cáo thực tập: Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay Đề án môn học quản trị nhân lực. Lời nói đầuNớc ta đang nằm trong thời kỳ quá độ từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc, cho nên vấn đề hội nhập vào khu vực cũng nh thế giới còn gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn đòi hỏi phải có sự vận hành một cách đồng bộ trong tất cả các ngành lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Nhng thực tế đã chững minh rằng có rất nhiều doanh nghiệp mặc dù d nguồn vốn về kinh doanh, có đội ngũ ngời lao động có trình độ , kinh nghiệm mà vẫn làm ăn không có hiệu quả. Một nguyên nhân sâu xa của nó chính là vấn đề về nhân sự đặc biệt là vấn đề có liên quan trực tiếp tới ngời lao động nh việc trả lơng, thù lao , bảo hiểm xã hội.Vì vậy có thể khẳng định lơng bổng là một vấn đề muôn thủa của nhân loại và là vấn đề nhức nhối của hầu hếtcác công ty Việt Nam. Đây là một đề tài từng gây tranh luận sôi nổi trên diễn đàn quốc hội Việt Nam trong nhiều năm qua. Qua quá trình học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị nhân sự, em đã mạnh dạn chon đề tài : Hoàn thiện các hình thức trả công trong doanh nghiệp hiện nay là một yêu cầu cấp bách. . Đây là một đề tài rộng đòi hỏi phải có nhiều kiến thức thực tế.En xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo hớng dẫn tận tình của cô giáo - Tiến sĩ Phạm Thuý Hơng cùng với sự giúp đỡ của các thày cô giáo trong khoa đã giúp em hoàn thành đề án này.Nội dung đề án bao gồm:Phần I. Lý luận chung về tiền lơng.Phần II. Thực trạng về các hình thức trả công cho ngời lao động.Phần III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công trong doanh nghiệp.Phần I1Đề án môn học quản trị nhân lực. Lý luận chung về tiền lơngI. Khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc của tổ chức tiền lơng.Tiền lơng là một trong những động lực kích thích con ngời làm việc hăng hái nhng đồng thời cũng là một nguyên nhân gây trì trệ, bất mãn hoặc từ bỏ công ty mà ra đi. Tất cả đều tuỳ thuộc vào năng lực trình độ của cấp quản trị.Trong nền kinh tế thị trờng và sự hoạt động của thị trờng sức lao động, sức lao động là hàng hoá, do vậy tiền lơng là giá cả của sức lao động. Khi phân tích về nền kinh tế t bản chủ nghĩa nơi mà các quan hệ thị trờng thống trị mọi quan hệ kinh tế, xã hội khác. C .Mac viết tiền công không phải là giá cả hay giá trị của lao động mà chỉ là hình thái cải trang của giá trị hay giá cả của sức lao động.(CMac Angghen tuyển tập 2 nhà xuất bản sự thật Hà Nội 1962, trang 31)Tiền lơng phản ánh nhiều quan hệ kinh tế xã hội khác nhau. Tiền lơng trớc hết là số tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động. Đó là quan hệ kinh tế của tiền lơng, mặt khác do tính chất đặc biệt của loại hàng hoá sức lao động mà tiền lơng không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế mà còng là vấn đề xã hội rất quan trọng, liên quan đế đời sống và trật tự xã hội, đó là quan hệ x của tiền lơng .Trong quá trình hoạt động nhất là trong hoạt động kinh doanh đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lơng là một phần chi phí cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy tiền lơng luôn đợc tính toán và quản lý chặt chẽ. Đối với ngời lao động tiền l-ơng là thu nhập từ quá trình lao động , phần thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội có ảnh hởng trực tiếp đến mức sống của họ phấn đấu nâng cao tiền l-ơng là mục đích hết thảy của mọi ngời lao động. Mục đích này tạo động lực để ngời lao động phát triển trình độ và khả năng lao động.Để hiều rõ về tiền lơng, trớc hết ta phải hiểu sức lao động trở thành hàng hoá đứng trên góc độ quản trị nhân lực trong nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà n-ớc.2Đề án môn học quản trị nhân lực. 1. Sức lao động trở thành hàng hoá.Trong phần nghiên cứu này chúng ta không đi sâu nghiên cứu các quan điểm của C Mac về vấn đề sức lao động mà chỉ đề cập đến trong điều kiện nền kinh tế thị tr-ờng xã hội chủ nghĩa dới hai điều kiện cơ bản sau:Thứ nhất nớc ta tồn tại nhiều thành phần kinh tế nền sản xuất xã hội thể hiện rõ sự thách rời giữa hai quyền sở hứu và sử dụng t liệu sản xuất ở các thành phần kinh tế khác nhau. Kinh tế t nhân; ngời lao động là ngời không có quyền sở hữu t liện sản xuất, nhng có quyền sử dụng t liệu sản xuất. Kinh tế nhà nớc là sở hữu chung tập thể công nhân viên chức đều là ngời làm công ăn lơng, giám đốc và ngời lao động đều đợc nhà nớc giao quyền quản lý sử dụng t liệu sản xuất chứ không đợc quyền sở hữu t liệu sản xuất.Thứ hai, nớc ta đang hoạt động trong nền kinh tế thị trờng vì vậy ngời lao động đợc tự do chọn việc làm và đợc quyền lựa chọn cả nơi làm việc, tự do dịch chuyển nơi làm việc giữa các thành phần kinh tế, giữa các cơ sở kinh tế. Vì vậy có thể kết luận tiền lơng, tiền công đợc trả theo giá cả sức lao động.2. Các khái niệm về tiền lơng.2.1 Tiền lơng là gì.Tiền lơng là giá cả của sức lao động đợc hình thành thông qua sự thoả thuận giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động do quan hệ cung cầu sức lao động trên thị trờng quyết định phù hợp với những quy định của luật lao động.Nh vậy cần có sự phân biệt giữa tiền lơng và tiền công để tránh sự nhầm lẫn cơ bản khi đủ trả cho ngời lao động. Tiền lơng đợc trả một cách thờng xuyên và ổn định, tiền công đợc trả theo khối lợng công việc hoặc thời gian lao động hoàn thành.2.2 Tiền lơng danh nghĩa, tiền lơng thực tế.Tiền lơng danh nghĩa đợc hiểu là số tiền mà ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm làm việc .Tiền lơng thực tế là số lợng các loại hàng hoá tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà ngời lao động hởng lơng có thể mua đợc bằng tiền lơng danh nghĩa của họ.3Đề án môn học quản trị nhân lực. Nh vậy tiền lơng thực tế không chỉ phụ thuộc vào số lợng tiền lơng danh nghĩa mà còn phụ thuộc vào giá cả của các loại hàng hoá tiêu dùng và các loại dịch vụ mà họ muốn mua. Có thể biểu thị mối quan hệ giữa chúng qua công thức sau.Itltt = gctldnIT Với Itltt : tiền lơng thực tếItldn : tiền lơng danh nghĩaIgc : giá cả.Xuất phát từ công thức trên có thể đa ra có một chính sách lớn về thu nhập, tiền lơng và đời sống cho ngời lao động.2.3 Tiền lơng tối thiểu.Mỗi một con ngời sinh ra và lớn lên đều có các nhu cầu thiết yếu cơ bản, đảm bảo tối thiểu về các mặt nh ăn , mặc , ở, đi lại, học thập, hởng thụ văn hoá xã hội , giao tiếp xã hội , bảo hiểm xã hội, đặc biệt cả trong vấn đề nuôi con. Nhìn chung đều nhằm một mục đích duy trì cuộc sống và làm việc.Mức sống tối thiểu là mức độ mà chúng ta thoả mãn nhu cầu tối thiểu trong điều kiện kinh tế xã hội cụ thể, đó là một mức sống thấp chỉ đủ để bảo đảm cho con ngời có một thân thể khoẻ mạnh, một nhu cầu vật chất tối thiểu.Vậy tiền lơng tối thiểu là gì ? Đó là số tiền dùng để trả cho ngời lao động mà ngời lao động làm những công việc đơn giản nhất trong xã hội trong những điều kiện lao động bình thờng không qua đào tạo nghề. Đó là số tiền mà ngời lao động bảo đảm mua đợc t liệu sinh hoạt tiêu dùng thiết yếu để tái sản xuất sức lao động cá nhân và có giành một phần để bảo hiểm lúc già và nuôi con.3. Những yêu cầu trả lơng.Thứ nhất, trả lơng trên cơ sở thoả thuận giữa ngời lao động và ngời sử dụng lao động đợc ghi trên hợp đồng lao động.4Đề án môn học quản trị nhân lực. Thứ hai, để bảo vệ cho ngời lao động , tuy hai bên đã thoả thuận mức lơng với nhau nhng quan trọng là mức lơng đó không đợc phép thấp hơn mức lơng tối thiểu do nhà nớc quy định.Thứ ba, ngời lao động làm việc gì đợc trả lơng theo công việc ấy và theo kết quả và hiệu quả thực hiện công việc. Với hình thức trả lơng do ngời lao động lựa chọn và đợc duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.Thứ t, mức lơng tối thiểu do nhà nớc quy định trả cho ngời làm việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thờng không qua đào tạo nghề. Còn ngời có trình độ lành nghề có chuyên môn tuỳ thuộc nghiệp vụ hoặc những ngời làm việc phức tạp, làm việc trong môi trờng độc hại, nguy hiểm nặng nhọc phải trả mức lơng cao hơn.Thứ năm, tuỳ theo khả năng tổ chức thực tế cho phép mà ngời sử dụng lao động có thể trả cho ngời lao động với mức lơng cao hơn mức lơng tối thiểu và cao hơn mức lơng quy định trong bảng lơng.4. Những nguyên tắc của tiền lơng.- Nguyên tắc 1 : Phải đảm bảo mức tăng năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng tiền lơng.- Nguyên tắc 2 : Đảm bảo mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng.- Nguyên tắc 3 : Tạo điều kiện cho tích luỹ và tái sản xuất mở rộng, tạo cơ sở hạ giá thành và giảm giá cả hàng hoá.- Nguyên tắc 4 : Khả năng để đảm bảo là tăng mức lơng bình quân có thể tăng năng suất lao động, tăng trình độ ngời lao động đảm bảo việc làm co ngời lao động, hoặc giảm thất nghiệp trong xã hội.Điều này phụ thuộc rất nhiều ở bản thân từng doanh nghiệp trình độ quản lý cải cách hành chính, sử dụng hợp lý các điều kiện lợi thế về tự nhiên đổi mới nhập khẩu, áp dụng công nghệ mới.Một vấn đề đợc đặt ra là phải đảm bảo mối quan hệ hợplý về tiền lơng giữa những ngời lao động lành nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân có nghĩa là rút ngắn đợc khoảng cách về thu nhập giữa những ngời lao động có cùng trình độ chuyên môn nhng làm việc trong những nghành, lĩnh vực khác nhau.5Đề án môn học quản trị nhân lực. 6Bản thân công việcấn định mức l-ơngBản thân nhân viên- Mức hoàn thành- Thâm niên- Thành viên trung thành.- Tiềm năng nhân viên.Môi trờng công tyThị trờng lao động- Lơng bổng trên thị tr-ờng.- Chi phí sinh hoạt.- Công đoàn, xã hội, luật pháp.Lơng và đãi ngộ cho từng cá nhânĐề án môn học quản trị nhân lực. Hình 01. Các quyết định ảnh hởng tới lơng bổng và đãi ngộ thuộc về tài chínhII. Hệ thống trả công.Trong khi hoạch định các chính sách về tiền lơng, đòi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ các yếu tố xác định và ảnh hởng tới lơng bổng. Nếu không chú ý đế các yếu tố này , hệ thống trả công của doanh nghiệp sẽ mang tính chất chủ quan và thiên lệch. Đó là các yếu tố đợc mô tả vắn tắt ở hình 01 (trích: Quản lý nhân sự Nguyễn Hữu Thân trang 32 chơng 10 )A. Hệ thống trả công thống nhất của nhà nớc.1. Chế độ lơng cấp bậc.1.1 Khái niệm.7Đề án môn học quản trị nhân lực. Đó là toàn bộ những quy định mà các doanh nghiệp vận dụng để trả cho ngời lao động căn cứ vào chất lợng và điều kiện lao động khi họ hoàn thành một công việc nhất định, chế độ lơng cấp bậc áp dụng cho những ngời lao động trực tiếp và trả theo kết quả cv của họ thể hiện qua số lợng chất lợng lao động.Số lợng lao động thể hiện ở mức hao phí thời gian lao động dùng để sản xuất ra sản phẩm.Chất lợng lao động thể hiện ở trình độ tay nghề của ngời lao động đợc sử dụng vào quá trình lao động nguồn gốc sâu xa là trình độ giáo dục đào tạo kinh nghiệm kỹ năng, biểu hiện thông qua năng suất lao động.1.2 ý nghĩa.- Chế độ lơng cấp vậc tạo khả năng điều chỉnh tiền lơng giữa các ngành, các nghề một cách hợp lý, giảm bớt tính chất bình quân trong việc trả lơng.- Chế độ lơng cấp bậc có tác dụng làm cho việc bố trí và sử dụng công nhân thích hợp với khả năng về sức khoẻ và trình độ lành nghề của họ, tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch lao động nhất là kế hoạh tuyển chọn, đào tạo nâng cao trình độ ngời lao động.- Khuyến khích và thu hút ngời lao động vào làm việc trong những ngành nghề có điều kiện lao động nặng nhọc, khó khăn độc hại.Chế độ lơng cấp bậc không phải là cố đinh, trái lại tuỳ theo điều kiện về kinh tế , chính trị và xã hội trong từng thời kỳ nhất định mà chế độ tiền lơng này đợc cải tiến hay sửa đổi thích hợp để phát huy tốt vai trò, tác dụng của nó.1.3 Nội dung của chế độ lơng cấp bậc.Thang bảng l ơng. Khái niệm: thang lơng là một bản xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lơng giữa những công nhân trong cùng một nghề hoặc nhóm nghề khác nhau theo trình độ lành nghề của họ. Một thang lơng bao gồm một số bậc lơng và hệ số phù hợp với các bậc đó.8Đề án môn học quản trị nhân lực. - Bậc lơng nhằm phân biệt trình độ lành nghề của công nhân đợc xét từ thấp đến cao.- Hệ số lơng chỉ rõ lao động của công nhân bậc nào đó sẽ đợ trả lơng cao hơn ng-ời lao động làm việc ở những công việc xếp vào mức lơng tối thiểu là bao nhiêu lần.- Nhóm lơng xác định theo điều kiện lao động.- Hệ số tăng tuyệt đối. htdn = Hn + Hn-1 Với Hn : hệ số lơng bậc nHn-1 : hệ số lơng bậc n-1htdn : hệ số tăng tuyệt đối.- Hệ số tăng tơng đối : Htgđn = 1ntdnhhVới Htgđn : hệ số tăng tơng đối.Trình tự xây dựng thang l ơng. - Xây dựng chức danh nghề nghiệp của công nhân.Chức danh nghề của công nhân là chức danh cho công nhân trong cùng một nghề hay một nhóm nghề. Việc xây dựng căn cứ vào tính chất đặc điểm và nội dung của quá trình lao động.Xác định hệ số của thang lơng thực hiện thông qua phân tích thời gian và yêu cầu về phát triển nghề nghiệp cần thiết để một công nhân có thể đạt tới bậc cao nhất trong nghề.Xác định bội số của thang lơng. Ngoài phân tích quan hệ trong nhóm nghề và những nghề khác để đạt đợc tơng quan hợp lý giữa các nghề với nhau.Xác định số bậc của thang lơng căn cứ vào bội số của một thang lơng tính chất phức tạp của sản xuất và trình độ trang bị kỹ thuật cho lao động.9Đề án môn học quản trị nhân lực. Xác định hệ số lơng của các bậc dựa vào bội số của thang lơng số bậc trong thang lơng và tính chất trong hệ số tăng tơng đối mà xác định hệ số lơng tơng ứng cho từng bậc lơng.Bậc lơng1 2 3 4 5 6 7+ Nhóm 1 Hệ số lơng+ Nhóm 2 Hệ số lơng1,351,41,471,551,621,721,781,922,182,332,672,843,283,45Hình 2. Thang lơng công nhân cơ khí, điện, điện tử, tin học.Mức l ơng Khái niệm : là số tiền dùng để trả công lao động trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng) phù hợp với bậc trong thang lơng trong một thang lơng, mức tuyệt đối của mức lơng đợc quy định cho bậc 1 hay mức tối thiểu, các bậc còn lại thì đợc tính dựa vào suất lơng bậc một và hệ số lơng tơng ứng với bậc đó.Mi = Ki . MlVới Mi: là mức lơng của bậc i nào đó.Ml: là mức lơng tối thiểu.Ki: hệ số lơng bậc i.Tiêu chuẩn cấp bậc công việc.Khái niệm : tiêu chuẩn cấp bậc công việc là mức độ phức tạp của công việc đợc xác định theo một thang đánh giá về trình độ kỹ thuật, về tổ chức sản xuất yêu cầu của các chức năng lao động bao gồm chuẩn bị, tính toán thực hiện quá trình lao động, mức độ trách nhiệm.Cấp bậc công việc bình quân :10[...]... tiền lơng Nh các khái niệm tiền lơng, các yêu cầu, các nguyên tắc trả lơng, hệ thống trả công trong doanh nghiệp, trình tự xây dựng thang bảng lơng và các hình thức trả lơng trong doanh nghiệp Đồng thời qua đề án ta cũng thấy đợc những vấn đề bức xúc trong việc thực hiện chế độ tiền lơng hiện nay, các doanh nghiệp còn áp dụng cơ chế chính sách tiền lơng một cách lỏng lẻo, gây bất công trong d luận... động tạo ra sự kích thích vật chất lớn, nó bảo đảm đầy đủ các nhu cầu Phần II Thực trạng về các hình thức trả công cho ngời lao động hiện nay I Cơ sở pháp lý, thực trạng về các hình thức trả công các doanh nghiệp hiện nay 1 Hình thức Chính sách tiền lơng là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội, góp phần tạo động lực trong lao động, tăng năng suất lao động và giải quyết 17... 913 Hình 03 4,98-5,26 4,32-4,6 3,66-3,94 3,04-3 757,4 662,4 567,4 437,4 Bảng lơng chức vụ quản lý trong doanh nghiệp B Các hình thức trả lơng I Hình thức trả lơng theo sản phẩm 1 ý nghĩa và điều kiện của trả lơng theo sản phẩm Trả lơng theo sản phẩm là hình thức trả lơng cho ngời lao động dựa trực tiếp và số lợng và chất lợng sản phẩm mà họ hoàn thành Đây là hình thức trả lơng đợc áp dụng rộng rãi trong. .. Cơ sở pháp lý và thực trạng về các hình thức trả công các doanh nghiệp hiện nay 17 1 Hình thức .17 2 Những tồn tại 18 II Tiền lơng cha trở thành động lực đối với ngời lao động 20 1 Doanh nghiệp nhà nớc 20 2 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 20 Phần III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống trả công hiện nay .22 I Một số kiến... sản phẩm 11 2 Các chế độ trả lơng theo sản phẩm .12 34 Đề án môn học quản trị nhân lực II Hình thức trả lơng theo thời gian .14 1 Hình thức trả lơng theo thời gian đơn giản 14 2 Hình thức trả lơng theo thời gian có thởng .15 III Vai trò của tiền lơng trong tạo động lực 15 Phần II Thực trạng về các hình thức trả lơng cho ngời lao động hiện nay 17... hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng cá nhân trong tổ chức đã lợng hoá đợc số lợng sản phẩm trong một khoảng thời gian Hình thức này kích thích tạo động lực rất lớn đối với ngời lao động 2.2 Hình thức trả công theo sản phẩm Ngày nau các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã áp dụng hình thức này trong việc chỉ trả lơng cho ngời lao động Bên cạnh những mặt tích cực của hình thức này, nó còn gặp... quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nớc Hiện nay có hai hình thức trả côgn lao động đợc các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi đó là hình thức trả công theo thời gian, hình thức trả công theo sản phẩm trong phần này, ta chỉ xem xét thực trạng của hai hình thức trả công nói trên 2.1 Hình tức trả công theo thời gian Hình thức này đối tợng áp dụng là cấn bộ quản lý Thực tế cho thấy mức độ gắn kết với kết quả... Phần III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả công hiện nay Chính sách lơng bổng phải là chính sách linh động , uyển chuyển phù hợp với hoàn cảnh xã hội, với khả năng của từng công ty xí nghiêp, đối chiếu với các công ty khác trong cùng một ngành Chúng ta không thể áp dụng các hình thức trả công một cách máy móc mang tính thống nhất cho mọi công ty xí nghiệp Có công ty áp dụng chế độ khoán... nghiệp Đỏi hỏi các cấp các nghành có liên quan cần có một chính sách quản lý lơng bổng chơngì lao động xét trên cả tầm vĩ mô và vi mô Giao chỉ tiêu tới từng doanh nghiệp, loại bỏ chế độ bao cấp toàn bộ, giúp các doanh nghiệp tự hoạch định các kế hoạch phát triển doanh nghiệp trong đó bao hàm chính sách về tiền lơng, tiền thởng của ngời lao động Tóm lại, khi xem xét đánh giá thực trạng về các hình thức. .. bế tắc, không có cách giải quyết để nâng mức lơng phù hợp Hơn nữa, cứ duy trì sự bất hơp lý về tiền lơng nh hiện nay thì hậu quả khôn lờng nh đã đề cập ở trên chính vì vậy đã tới lúc cần có bớc đột phá trong cải cách tiền lơng đặc biệt là phải hoàn thiện các hình thức trả công hợp lý hơn công bằng hơn Đối với các doanh nghiệp nhà nớc cần quản lý chặt chẽ giá thành sản xuất, kinh doanh, không thể buông . đủ các nhu cầu.Phần IIThực trạng về các hình thức trả công cho ngời lao động hiện nayI. Cơ sở pháp lý, thực trạng về các hình thức trả công ở các doanh nghiệp. bộ quản lý doanh nghiệp, quản lý nhà nớc .Hiện nay có hai hình thức trả côgn lao động đợc các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi đó là. hình thức trả công theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay, Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay, Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp hiện nay, Tiền lơng là gì. Tiền lơng danh nghĩa, tiền lơng thực tế., Sức lao động trở thành hàng hoá. Những yêu cầu trả lơng., Khái niệm. Nội dung của chế độ lơng cấp bậc., Các chế độ trả lơng theo sản phẩm., Chế độ trả lơng theo thời gian đơn giản. Chế độ trả lơng theo thời gian có thởng., Doanh nghiƯp ngoµi qc doanh., Xây dựng đơn giá tiền lơng mới., Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống thang bảng lơng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn