Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân

38 1,977 39
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:55

Báo cáo thực tập: Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh XuânBáo cáo tổng hợp.Tên đơn vị thực tập: Chi cục thuế Thanh Xuân.Địa chỉ: 85 phố Khơng Trung Quận Thanh Xuân-Hà Nội.Phần I: Khái quát chung.I-Đặc điểm tình hình đơn vị.Chi cục thuế Thanh xuân đợc thành lập, trực thuộc cục Thuế Hà Nội và đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 1997 theo quyết định số 1174 TC/QĐ-BTC ngày 21/12/96 của BTC.Tổng số cán bộ công nhân viên tính đến 29/12/2002 là 73 ngời (46 công chức và 27 lao động hợp đồng).Có 2 đồng chí lãnh đạo, 5 tổ nghiệp vụ: Tổ thanh tra gồm 4 ngời Tổ nghiệp vụ gồm 15 ngời Tổ ấn chỉ gồm 4 ngời Tổ hành chính gồm 13 ngời Tổ kế hoạch tính thuế lập bộ và kế toán thu gồm 12 ngời 5 đội thuế phờng(gồm 28 ngời) và 1 đội khấu trừ ( gồm 5 ngời quản lý thu của các công ty TNHH, HTX, DNTN).Đơn vị trực thuộc: cục thuế Thành Phố Hà Nội.Cùng với ngành thuế Hà Nội, chi cục Thanh Xuân có các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành xuất sắc thu ngân sách đợc Nhà nớc giao. Triển khai thực hiện các luật thuế mới đạt kết quả tốt nhất đặc biệt là luật thuế GTGT và luật thuế TNDN.1 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Củng cố, ổn định tổ chức bộ máy đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.Theo phân cấp quản lý, số thu ngân sách của Quận Thanh Xuân đợc thu chủ yếu từ các nguồn: Quản lý thu thuế công thơng nghiệp ngoài quốc doanh. Thu các khoản thu từ đất. Thu lệ phí trớc bạ xe máy.Với đặc điểm là quận không có chợ lớn và trung tâm thơng mại, đại đa phần các hộ sản xuất kinh doanh là hộ nhỏ, kinh doanh rải rác và không chuyên. các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quản lý sử dụng khuôn viên đất rất rộng nhng hiệu quả kinh doanh thấp dẫn đến việc nộp tiền thuế đất gặp nhiều khó khăn.II-Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các tổ, đội.1-Tổ nghiệp vụ:Giúp Chi cục trởng Chi cục Thuế hớng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ thuế đối với các đối tợng nộp thuế và các tổ, đội của Chi cục thuế; điều tra xác định doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh để đề xuất kế hoạch điều chỉnh doanh thu đối với hộ thu ổn định; quản lý một số khoản thu gồm: Lệ phí trớc bạ nhà đất (đối với trờng hợp UBND huyện đăng ký và cấp giấy chứng nhận), tiền sử dụng đất, Thuế chuyển quyền sử dụng đất (đối với các trờng hợp UBND quận, huyện cấp đất và công nhận chuyển quyền) các loại phí, lệ phí do các cơ quan, tổ chức cấp huyện (quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh) quản lý thu:Nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng chơng trình, biện pháp triển khai quản lý thu thuế và thu khác ở địa phơng; hớng dẫn, việc thực hiện chính sách thuế và thu khác, 2 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuâncác biện pháp nghiệp vụ hành thu, chỉ đạo công tác nghiệp vụ thu thuế ở các Đội thuế; Hớng dẫn, giải thích những vớng mắc, những câu hỏi của ĐTNT trong quá trình thi hành Luật, Pháp lệnh và các qui định về thuế và thu khác của Nhà nớc. Điều tra tình hình sản xuất, kinh doanh của các ĐTNT để có kế hoạch điều chỉnh doanh thu và mức thuế của các hộ, đảm bảo cân đối giữa các địa bàn; già soát các căn cứ tính thuế của ĐTNT do các đội thuế gửi lên; Kiểm tra các hồ sơ hoàn thuế đối với các ĐTNT theo phơng pháp khấu trừ có đề nghị hoàn thuế trình lãnh đạo Chi cục Thuế. Xem xét đơn và các điều kiện cần thiết của các ĐTNT về việc đề nghị xin chuyển phơng pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang phơng pháp khấu trừ. Phối hợp với các đội thuế xã, phờng, thị trấn và đội thuế khu vực để xác định mức độ thiệt hại để đề nghị miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tham gia với tổ kế hoạch, tính thuế, lập bộ và kế toán để xây dựng dự toán thu. Tham gia với tổ Thanh tra, kiểm tra trong việc thanh tra, kiểm tra ĐTNT; thanh tra, kiểm tra các Đội Thuế trong việc thực hiện qui trình thu. Tổ chức quản lý thu lệ phí trớc bạ nhà đất, tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, các loại phí, lệ phí khác, cụ thể: Tiếp nhận tờ khai và hồ sơ của ĐTNT;3 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Phối hợp với các đội thuế xã, phờng, thị trấn để kiểm tra tờ khai, sau đó chuyển cho Tổ kế hoạch, tính thuế, lập bộ và kế toán thu để tính và ra thông báo thuế, phí, lệ phí; Tổ chức thu nhận hoặc phối hợp với kho bạc để thu nhận tiền theo thông báo thuế, phí, lệ phí.Đối với Chi cục Thuế các quận thuộc thành phố, Chi cục Thuế thành phố thuộc tỉnh nếu có thành lập Đội quản lý thu lệ phí trớc bạ và thu khác thì Đội này sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chúc quản lý thu nói trên.2- Tổ kế hoạch, tính thuế, lập bộ và kế toán thu.Giúp Chi cục trởng Chi cục thuế trong việc lập dự toán thu, thực hiện tính thuế, lập bộ ra thông báo thuế và kế toán thu:Nhiệm vụ cụ thể: Chủ trì trong việc lập dự toán thu; theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu thuế hàng tháng, quý, năm; lập sổ lu giữ các chỉ tiêu kinh tế, các số liệu có liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Lập sổ danh bạ ĐTNT, tổng hợp danh sách ĐTNT xin cấp mã số ĐTNT từ các đội thuế chuyển đến để trình lên Cục thuế; Thông báo mã ĐTNT đợc cấp. Lập bộ thuế; xử lý tờ khai thuế (của các ĐTNT kê khai); tính thuế, tính nợ, tính phạt hoặc ấn định thuế, phát hành thông báo thuế; Kế toán và theo dõi số thu nộp, thực hiện thống kê thuế; Xem xét quyết toán thuế của các ĐTNT kê khai, xác định số thuế phải nộp và thực nộp trong năm, số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu để đa vào thông báo thuế tiếp theo. Thẩm định biên lai thuế.4 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Cung cấp các thông tin cần thiết cho các Tổ nghiệp vụ, thanh tra, và các Đội thuế phục vụ cho công tác quản lý thu.3-Tổ thanh tra, kiểm tra.Giúp Chi cục trởng Chi cục Thuế trong việc thanh tra, kiểm tra ĐTNT và cán bộ thuế trong việc thực hiện chính sách thuế, các chế độ quản lý; xử lý khiếu nại và vi phạm về thuế của ĐTNT, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện cỡng chế thuế;Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ĐTNT: kiểm tra các ĐTNT có đơn xin nghỉ kinh doanh, kiểm tra các tờ khai, hồ sơ quyết toán thuế có nghi ngờ do Đội thuế xã, phờng hoặc Tổ kế hoạch, tính thuế lập bộ và kế toán thu chuyển đến; kiểm tra việc thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp . Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các Luật thuế, các chế độ chính sách về phí, lệ phí và thu khác trên địa bàn. Thanh tra, kiểm tra cán bộ thuế trong việc thực thi chính sách thuế và thu khác, các biện pháp nghiệp vụ hành thu . Xử lý các trờng hợp vi phạm về thuế; giải quyết các khiếu nại về thuế theo thẩm quyền. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện cỡng chế thuế đối với các ĐTNT vi phạm pháp luật về thuế và thu khác trên địa bàn. Phối hợp với các lực lợng kiểm tra, kiểm soát thị trờng, tham mu cho lãnh đạo Chi cục xử lý các vi phạm về thuế do các ngành kiểm tra, phát hiện và chuyển sang.4- Tổ quản lý ấn chỉ:5 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh XuânGiúp Chi cục trởng Chi cục Thuế trong công tác quản lý ấn chỉ thuế:Nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức kế toán nhập, xuất tất cả các loại ấn chỉ thuế, cấp phát và bán hoá đơn, tờ khai thuế cho ĐTNT; Mở sổ sách theo dõi quản lý, thanh toán biên lai thuế, phí, lệ phí với từng cán bộ thuế, đơn vị sử dụng biên lại thu phí, lệ phí. Lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, phí, lệ phí, hoá đơn, chứng từ theo đúng chế độ qui định. Theo dõi quản lý và kiểm tra đối tợng sử dụng hóa đơn, chứng từ trên địa bàn; phối hợp với các bộ phận, các ngành chức năng để kiểm tra, xác minh biên lai thuế, phí, lệ phí, hoá đơn, chứng từ; phòng chống và ngăn chặn việc mua, bán, sử dụng hoá đơn, chứng từ giả, chứng từ bất hợp pháp . Hớng dẫn, các đối tợng sử dụng biên lai thuế, phí, lệ phí, hoá đơn chứng từ thực hiện đúng việc ghi chép, quản lý sử dụng theo đúng qui định của Nhà nớc. Thanh huỷ ấn chỉ thuế hết hạn sử dụng theo qui định.5-Tổ nhân sự-Hành chính-Tài vụ.Giúp Chi cục trởng Chi cục thuế quản lý cán bộ (theo chức năng của cơ quan sử dụng công chức), thực hiện công tác văn th hành chính và tài vụ của Chi cục Thuế:Nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện công tác quản lý cán bộ (theo chức năng của cơ quan sử dụng công chức) gồm: Đề nghị nâng lơng, tuyển dụng, chuyển ngạch, kỷ luật đối với cán bộ của Chi cục Thuế;6 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Đề nghị tổ chức, phân công công viêc giữa các tổ, đội và từng cán bộ. Xây dựng qui hoạch cán bộ lãnh đạo tổ, đội; Làm các thủ tục bảo hiểm xã hội theo uỷ quyền của Cục thuế. Phối hợp với các tổ, đội có liên quan để tổ chức hớng dẫn, học tập nghiệp vụ cho cán bộ của Chi cục. Thực hiện các báo cáo thống kê về công tác cán bộ. Thực hiện công tác văn th, hành chính của Chi cục thuế: Xây dựng chơng trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đôn đốc việc thực hiện chơng trình, kế hoạch công tác; Tổ chức thực hiện công tác văn th, lu trữ, đánh máy, in ấn các tài liệu; tiếp nhận, phân phối và lu hành công văn, giấy tờ theo qui chế làm việc của cơ quan. đề xuất việc trang bị cơ sở vật chất, phơng tiện làm việc cho cơ quan; Tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, quản lý kho tàng, tài sản của đơn vị. Phối hợp với các bộ phận khác trong việc tiếp dân, tiếp khách đến cơ quan làm việc. Quản lý kinh phí chi tiêu của Chi cục Thuế, gồm:Lập dự toán chi Ngân sách của đơn vị; quản lý và thực hiện việc thanh toán, chi trả tiền lơng, thởng, phụ cấp .hàng tháng cho cán bộ của cơ quan; thanh quyết toán với các đơn vị và cá nhân mà cơ quanquan hệ giao dịch, trao đổi, đảm bảo chi tiêu hợp lý, đúng chế độ; đảm bảo công tác hậu cần phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt của cơ quan; thực hiện chế độ thanh, quyết toán và báo cáo định kỳ theo chế độ qui định.7 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Thực hiện các công tác khác có liên quan đến cán bộ công chức, hành chính và tài vụ cơ quan.6-Đội thuế phờng, xã, thị trấn, liên xã và Đội thuế chợ.Giúp Chi cục trởng Chi cục thuế quản lý thu thuế các ĐTNT trên địa bàn đợc giao:Nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức quản lý thu thuế, các đối tợng đợc phân công:+ Hớng dẫn, giải thích cho ĐTNT về chính sách thuế và thu khác, các thủ tục đăng ký cấp mã ĐTNT, tự kê khai thuế, nộp thuế, mở sổ sách kế toán;+ Tổ chức cho ĐTNT trên địa bàn quản lý đợc đăng ký cấp mã số ĐTNT ;+ Lập danh sách các ĐTNT trên địa bàn (kinh doanh công thơng nghiệp, sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề khác, ĐTNT nhà đất, tiền thuê đất, thuế TTĐB .);+ Xác định các căn cứ tính thuế đối với các ĐTNT quản lý; tổ chức công khai doanh thu, mức thuế dự kiến của các hộ để thu thập ý kiến cũng nh doanh thu mức thuế sau khi đợc Chi cục duyệt.+ Tiếp nhận và kiểm tra tờ khai thuế (đối với hộ kê khai);+ Phát thông báo đến ĐTNT;+ Đôn đốc thu nộp thuế và các khoản thu khác phát sinh trên địa bàn quản lý;+ tiếp nhận đơn xin nghỉ kinh doanh, đơn xin miễn giảm thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn; tổ chức kiểm tra xác nhận chuyển Chi cục xem xét quyết định.8 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân+ Xem xét các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT chuyển cho Tổ nghiệp vụ kiểm tra để trình lãnh đạo Chi cục;+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán và chứng từ hoá đơn có liên quan đến số thuế phải nộp, kiểm tra sơ bộ quyết toán thuế của ĐTNT (đối với trờng hợp kê khai); việc chấp hành nghĩa vụ thuế và thu khác;+ Tiếp nhận, xem xét và chuyển Tổ nghiệp vụ hồ sơ của ĐTNT đề nghị xin chuyển phơng pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang ph-ơng pháp khấu trừ.+ Xử lý và đề nghị sử lý các vi phạm theo thẩm quyền; Phối hợp với tổ nghiệp vụ để kiểm tra các tờ khai lệ phí trớc bạ nhà đất, tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, và các khoản phí, lệ phí khác trên địa bàn. Tham gia với Tổ kế hoạch, tính thuế, lập bộ thuế và kế toán thu để xây dựng dự toán thu thuế và thu khác.7- Đội thuế đầu mối giao thông:Giúp Chi cục trởng Chi cục Thuế trong việc tổ chức và quản lý thu thuế buôn chuyến và thu khác trên khâu lu thông theo đúng quy định của pháp luật, góp phần chống trốn lậu thuế có hiệu quả.III-Qui trình quản lý thu thuế tại Chi cục thuế.1-Qui trình đăng ký thuế.1.1-Quản lý địa bàn:Đội thuế có trách nhiệm phối hợp với chính quyền phờng, xã điều tra nắm chắc số hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nắm diễn biến hoạt động của các hộ nh: hộ mới ra kinh doanh, hộ nghỉ kinh doanh, di chuyển địa điểm kinh 9 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TCBáo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuândoanh, .Đối với hộ mới ra kinh doanh, đội thuế cấp phát tờ khai đăng ký thuế và hớng dẫn cách kê khai để ĐTNT kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế.1.2- ĐTNT kê khai đăng ký thuế:Đối tợng nộp thuế thực hiện kê khai đăng ký thuế để nộp cơ quan thuế quản lý có 2 trờng hợp:-Cá nhân (hộ) ra kinh doanh lần đầu phải tiến hành kê khai đăng ký thuế để đợc cấp mã số thuế.-Cá nhân (hộ) trớc đó đã đợc cấp mã số thuế, nhng nghỉ kinh doanh dài hạn (cơ quan thuế không còn quản thu thuế), sau đó lại ra kinh doanh lại vẫn phải thực hiện đăng ký nộp thuế lại với cơ quan thuế, nhng không cấp mã số thuế mới (ĐTNT sử dụng mã số thuế đã có).1.3- Nhận tờ khai đăng ký thuế:Đội thuế nhận tờ khai đăng ký thuế của các ĐTNT. Kiểm tra các chỉ tiêu kê khai và trực tiếp liên hệ với ĐTNT chỉnh tờ khai đăng ký thuế nếu có lỗi. Qua kiểm tra tờ khai đăng ký thuế, nếu phát hiện ĐTNT cha có giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải có biện pháp nhắc nhở hoặc phối hơpj với các cơ quan liên quan xử lý phạt hành chính.Đối với các ĐTNT mới ra kinh doanh lần đầu thì các đội thuế lập bảng kê tờ khai theo mẫu số 01/NQD và tập trung tờ khai chuyển tổ KH-NV soát xét lại trớc khi gửi về Cục thuế để cấp mã số thuế. Đối với các tờ khai đăng ký nộp thuế đã có mã số thuế thì Tổ KH-NV ghi bổ sung sổ danh bạ để đa vào danh sách lập bộ thuế.1.4- Nhận giấy chứng nhận đăng ký thuế:Tổ KH-NV Chi cục thuế nhận giấy chứng nhận đăng ký thuế, các tờ khai đăng ký thuế và bản danh sách ĐTNT đợc cấp mã số thuế của Chi cục từ cục thuế gửi về, tổ KH-NV lập sổ danh bạ thuế theo mẫu quy định của ngành. Sổ 10 Nguyễn Thị Liên. Lớp TCC41B-Khoa NH-TC[...]... đạo cả tổng cục thuế 6.Công tác kế hoạch - tính thuế Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 31 Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Thời gian qua tổ kế hoạch -tổng hợp thuộc Chi cục thuế đã làm tốt công tác giúp việc cho lãnh đạo, tổng hợp số liêu báo cáo kịp thời số ghi thu, số thực thu trên địa bàn, kiểm tra tình toán trình lãnh đạo duyệt, lập bộ ra thông báo thuế và chấm nợ đảm... tính thuế vào máy tính Tờ khai sau khi đợc xử lý sẽ lu tại tổ KH-NV Thời hạn lu tờ khai thuế là 3 năm 5.5-Thông báo thuế Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 20 Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Thông báo thuế lần 1: Tổ KH-NV tính nợ kỳ trớc chuyển sang, tính thuế phải nộp tháng này dựa vào tờ khai và danh sách ấn định thuế, tính phạt và in thông báo thuế Riêng thuế TNDN, số thuế. .. nh truyền thanh, truyền hình, viết bài, khen thởng Qua quá trình thực tập tại Chi cục em thấy có rất nhiều vấn đề hay để nghiên cứu song em xin chọn một vấn đề để làm đề tài chuyên đề cho mình Đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế ngoài quốc doanh ở Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 35 Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Mục lục... hộ kinh doanh ở xa địa điểm nộp thuế hoặc có hoàn cảnh đi lại khó khăn thì cán bộ thuế trực tiếp thu thuế theo thông báo thuế và viết biên lai Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 23 Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân thu tiền Sau khi thu tiền, cán bộ thuế phải thực hiện thanh toán biên lai, thanh toán tiền thuế theo đúng lịch quy định của Chi cục (hàng ngày, 3 ngày, 5 ngày... 6.7-Lập báo cáo kế toán, thống kê Theo kỳ hạn quy định, tổ KH-NV lập các báo cáo kế toán, thống kê theo chế độ để gửi lãnh đạo Chi cục và cấp trên để phục vụ cho công tác chỉ đạo thu Phần II: Thực trạng công tác quản lý các khoản thu tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân I-Kết quả thực hiện thu ngân sách trong những năm gần đây tại Chi cục: Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 25 Báo cáo tổng hợp thực tập tại. .. cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Thông báo thuế ghi đầy đủ mã số ĐTNT (do cục thuế cấp) Số thuế nợ tháng trớc chuyển qua, số thuế phải nộp tháng này, địa điểm nộp thuế và các chỉ tiêu khác thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo chậm nhất là ngày cuối tháng Thông báo thuế đợc lãnh đạo chi cục ký và chuyển tổ hành chính đánh dấu Liên thông báo chính chuyển cho các đội thuế để đa trực... 2002 chi cục tiếp tục đợc phân cấp quản lý thu lệ phí trớc bạ xe máy mới trong địa điểm trật hẹp, Chi cục đã bố trí, sắp xếp điểm thu và cán bộ thu theo đúng qui định của Cục thuế và tạo điều kiện tốt nhất để ngơì đến nộp đợc nhanh chóng, kịp thời Mặt khác, Chi cục phối hợp với lực lợng công an Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 30 Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Quận, ... nộp tiền thuế theo đúng chế độ quy định Sau đó, in danh sách phạt 0,1% trình lãnh đạo Chi cục xem xét và duyệt danh sách phạt Kết quả duyệt đợc đa vào số thuế ĐTNT phải nộp cho kỳ thuế hiện tại Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 16 Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân 4.3-Tổ chức duyệt sổ bộ thuế Tổ KH-NV lập sổ bộ thuế của các ĐTNT mới phát sinh trình lãnh đạo Chi cục duyệt... dựng không chịu khai báo Dẫn đến khoản thu này còn đạt mức thấp so với thực tế Nguyễn Thị Liên Lớp TCC41B-Khoa NH-TC 28 Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân Năm 1999 chi cục đã nhận đợc tờ khai và kiểm tra 160 trờng hợp thu đợc 147299000; năm 2000 thu đợc 119038000 1.4-Công tác quản lý khu vực tập thể Năm 2002 Cục thuế Hà Nội tiếp tục phân cấp quảnChi cục quản lý thu đối với.. .Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân này luôn đợc cập nhật khi nhận đợc danh sách mã số thuế từ Cục thuế và thông báo hộ nghỉ, bỏ kinh doanh từ các đội thuế Tổ KH-NV tổ chức lu giữ các tờ khai đăng ký thuế của các đối tợng nộp thuế theo từng địa bàn và đội thuế Đăng ký thuế lu theo thời gian hoạt động của ĐTNT, chỉ huỷ sau . Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh XuânBáo cáo tổng hợp. Tên đơn vị thực tập: Chi cục thuế Thanh Xuân. Địa chỉ: 85 phố Khơng Trung Quận. TCC41B-Khoa NH-TC Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh XuânGiúp Chi cục trởng Chi cục Thuế trong công tác quản lý ấn chỉ thuế: Nhiệm vụ cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân, Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân, Báo cáo tổng hợp thực tập tại Chi cục thuế Quận Thanh Xuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn