Bằng chứng kiểm toán

42 147 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:54

Báo cáo thực tập: Bằng chứng kiểm toán Đề án môn học Li m uBng chng kim toỏn cỏc ti liu, thụng tin k toỏn, m kim toỏn viờn thu thp liờn quan n cuc kim toỏn l c s cho ý kin ca mỡnh. Cú th núi bng chng kim toỏn l yu t quyt nh ờn thng cụng ca cuc kim toỏn. Trong th k mi khi k nguyờn kim toỏn dang m rng v phỏt trin thỡ vic nõng cao cht lng cuc kim toỏn l mt yu t hng u ca cỏc cụng ty kim toỏn, khi ú cụng ty kim toỏn mi cú th to th ng cho mỡnh, to tin cy vi khỏch hng trờn thng trng. Mun lm c iu ú thỡ vic nng cao cht lng bng chng l mt iu tt yu. Nhng mun nng cao cht lng bng chng kiờm toỏn thỡ lm sao cho hiu qu kim toỏn t c mc tt nht. Cht lng bng chng tng m chi phớ tng khụng hp lý, cuc kim toỏn cú th trỏnh c ri ro kim toỏn nhng liu cụng ty kim toỏn cú th trỏnh c ri ro hot ng, liu cụng ty cú th nõng cao cht lng kim toỏn khi chi phớ quỏ ln.Vi tm quan trng ca bng chng em ó trn ti: Cỏc loi bng chng kim toỏn v phng phỏp k thut thu thp bng chng kim toỏn. Nhm nõng cao v tỡm hiu nhng vng mc trong thu thp bng chng m mt cụng ty kim toỏn mc phi. Bỏo cỏo ca em gm ba phn:I . Lý lun chung v bng chng kim toỏn. II. Tớnh hiu lc, tớnh y trong bng chng kim toỏn. III. Cỏc loi bng chng v phng phỏp k thut thu thp bng chng kim toỏn.Tuy em ó cú nhiu c gng song do thi gian ngn v s eo hp v ti liu tham kho nờn bỏo cỏo vn cũn nhiu thiu sút. Mong thy cụ giỏo úng gúp ý kin bi vit ca em c hon thin hn. Em xin chõn thnh cm n. H Ni, ngy 28 thỏng 10 nm 20051Đề án môn học I. Lý lun chung v bng chng kim toỏn.1. Khỏi nim v vai trũ ca bng chng kim toỏn. 1.1. Khỏi nim.Chc nng ca kim toỏn ti chớnh l xỏc minh v by t ý kin v cỏc bn khai ti chớnh, th hin qua quỏ trỡnh thu thp v ỏnh giỏ cỏc bng chng v Bỏo cỏo ti chớnh ca mt t chc kinh t c th nhm mc ớnh xỏc nhn v bỏo cỏo v mc phự hp ca cỏc bỏo cỏo ny vi cỏc chun mc ó c thit lp thụng qua Bỏo cỏo kim toỏn. Bỏo cỏo kim toỏn ghi nhn cỏc ý kin ca kim toỏn viờn, nú l sn phm quan trng nht ca cuc kim toỏn, chớnh xỏc v hp lý ca nú ph thuc rt nhiu vo cỏc bng chng m kim toỏn viờn thu thp c trong quỏ trỡnh kim toỏn.Theo Chun mc Kim toỏn s 500: Bng chng kim toỏn l tt c cỏc s liu, thụng tin m cỏc kim toỏn viờn thu thp c liờn quan n cuc kim toỏn v da trờn da trờn thụng tin ny kim toỏn viờn hỡnh thnh nờn ý kin ca mỡnh.Theo khỏi nim ny bng chng kim toỏn bao gm c thụng tin nhõn chng v vt chng m kim toỏn viờn thu thp lm c s cho nhn xột ca mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh ca mỡnh c kim toỏn. Khỏi nim ny cng ch rừ c tớnh c bn ca bng chng v mi quan h ca bng chng vi kt lun kim toỏn.Cng theo Chun mc Kim toỏn s 500: Bng chng kim toỏn bao gm tt c cỏc ti liu, chng t, s sỏch k toỏn, bỏo cỏo ti chớnh v cỏc ti liu, thụng tin t nhng ngun khỏc. Theo ú bng chng cú th l nhng thụng tin bng vn bn, thụng tin bn li núi, cỏc chng t s sỏch, cỏc biờn bn kim kờ, giy xỏc nhõn ca khỏc hngi vi mi loi bng chng khỏc nhau s cú nh hng khỏc nhau n vic hỡnh thnh ý kin ca kim toỏn viờn, do ú kim toỏn viờn cn nhn thc c th v cỏc loi bng chng cú th ỏnh giỏ bng chng mt cỏch hu hiu trong khi thc hnh kim toỏn.2Đề án môn học 1.2. í ngha v vai trũ ca bng chng kim toỏn.Bng chng cú ý ngha rt quan trng trong vic a ra ý kin, quyt nh ca kim toỏn viờn v hot ng kim toỏn, nú l c s v l mt trong nhng yu t quyt nh chớnh xỏc v ri do trong ý kin ca kim toỏn viờn. T ú cú th thy s thnh cụng cuc kim toỏn ph thuc trc ht vo viờc thu thp v sau ú ỏnh giỏ bng chng ca kim toỏn viờn. Mt khi kim toỏn viờn khụng thu thp y v ỏnh giỏ ỳng cỏc cỏc bng chng thớch hp thỡ kim toỏn viờn khú cú th a ra mt nhn nh chớnh sỏc v i tng cn kim toỏn. Chun mc Kim toỏn s 500 cú quy nh: Kim toỏn viờn v cụng ty kim toỏn phi thu thp y cỏc bng chng kim toỏn thớch hp lm c s a ra ý kin ca mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh ca n v c kim toỏnThụng qua ú ta cú th thy mt ý ngha rt quan trng i vi cỏc t chc kim toỏn c lp, cỏc c quan c quan kim toỏn nh nc hoc c quan phỏp lý, bng chng kim toỏn cũn l c s giỏm sỏt ỏnh giỏ cht lng hot ng cựa kim toỏn viờn trong quỏ trỡnh thc hin kim toỏn. Vic giỏm sỏt ny cú th do nh qun lý tin hnh i vi cỏc kim toỏn viờn thc hin kim toỏn hoc cú th do c quan t phỏp tin hnh i vi ch th kim toỏn núi chung ( Trong trng hp xy ra kin tng i vi kim toỏn viờn hay cụng ty kim toỏn).2. Phõn loi bng chng kim toỏn.Mi loi bng chng cú tin cõy khỏc nhau, mc tin cy ca bng chng l yu t tin cy thu thp bng chng s dng chỳng mt cỏch tt nht v hp lý nht. tin cy cú th ph thuc vo ngun gc ( bờn trong hay ngoi doanh nghip ); hỡnh thc ( hỡnh nh, ti liu hoc li núi ) v tng trng hp c th. giỳp kim toỏn viờn xỏc nh tin cõy mt cỏch hp lý nhm thu thp s dng bng chng thun li. Thỡ vic phõn loi bng chng l ht sc quan trng, nú giỳp kim toỏn viờn cú th tỡm c nhng bng chng cú tin cy cao nhm gim bt nhng ri ro kim toỏn cng 3Đề án môn học nh gim bt chi phớ kim toỏn. Vic phõn loi cú th tin hnh theo cỏc cỏch sau:* Phõn loi bng chng theo ngun gc hỡnh thnh:Phõn loi da theo ngun gc ca thụng tin, ti liu cú liờn quan n Bỏo cỏo ti chớnh m kim toỏn viờn thu thp c trong quỏ trỡnh kim toỏn. Trong cỏch phõn loi ny bng chng c chia thnh cỏc loi:Bng chng do khỏch th kim toỏn phỏt hnh v luõn chuyn ni b nh: bng chm cụng, s thanh toỏn tin lng, s tng hp, s s d, s chi tit, phiu kim tra sn phm, vn nNgun gc bng chng ny chim mt s lng ln, khỏ ph bin vỡ nú vỡ nú cung cp vi tc nhanh chi phớ thp. Do bng chng ny cú ngun gc t ni b doanh nghip, nờn chỳng ch thc s cú tin cy khi h thng kim soỏt ni b ca doanh nghip cú hiu lc thc s, do vy tớnh thuyt phc ca chỳng khụng cao.Bng chng do cỏc ụi tng khỏc phỏt hnh lu tr ti doanh nghip: hoỏ n bỏn hng, hoỏ dn mua hng biờn bn bn giao ti sn c nh Bng chng cú thuyt phuc cao bi nú c to t bờn ngoi tuy nhiờn loi bng chng ny vn cú kh nng, ty soỏ thờm bt nh hng n tin cy ca kim toỏn i vi vi hot ng kim soỏt trong doanh nghip.Bng chng do n v phỏt hnh nhng li lu chuyn bờn ngoi: nh u nhim chi hoỏ, n bỏn hng õy l dng bng chng cú tớnh thuyt phc cao vỡ nú c cung cp bi bờn th ba ( tuy nhiờn nú cn phi dm bo c tớnh c lp ca ngi cung cp vi doanh nghip)Bng chng do n v bờn ngoi phỏt hnh v lu tr: loi bng chng ny thng thu thp bng phng phỏp gi th xỏc nhn, mang tớnh thuyt phc cao vỡ nú c thu thp trc tip bi kim toỏn viờn ( tớnh thuyt phc s khụng cũn nu kim toỏn viờn khụng kim soỏt c quỏ trỡnh gi th xỏc nhn ). Nú bao gm mt s loi nh: bng sỏc nhn n, bng sỏc nhn cỏc khon phi thu, sỏc nhn s d ti khon ca ngõn hng4Đề án môn học Bng chng do kim ton viờn trc tip khai thỏc v phỏt hin nh: t kim kờ kho, kim tra ti sn, quan sỏt v hot ng ca kim soỏt ni b õy l loi bng chng cú tin cy cao nht vỡ nú c thc hin trc tip bi kim toỏn viờn. Song nhiu lỳc nú cũn mang tớnh thi im ti lỳc kim tra ( nh kim kờ hng tn kho ph thuc vo tớnh cht vt lý ca chỳng theo tng thi im khỏc nhau m cú nhng kt qu khỏc nhau )* Phõn loi bng chng theo tớnh thuyt phc: Do bng chng kim toỏn c s dng trc tip a ra ý kin khỏc nhau v tớnh trung thc ca Bỏo cỏo ti chớnh n v kim toỏn phỏt hnh. Vỡ vy kim toỏn viờn cn phi xem xột mc tin cõy ca chỳng. í kin ca kim toỏn viờn trong Bỏo cỏo kim toỏn cú mc tng ng i vi tớnh thuyt phc ca bng chng. Theo cỏch ny bng chng c phõn loi nh sau:Bng chng cú tớnh thuyt phc hon ton: õy l loi bng chng do kim toỏn viờn thu thp bng cỏnh t kim kờ, ỏnh giỏ v quan sỏt. Bng chng ny thng c ỏnh giỏ l khỏch quan, chớnh sỏc v y . Da vo ý kin ny kim toỏn viờn a ra ý kin chp nhn ton phn.Bng chng thuyt phc tng phn nh: bng chng thu c t phng vn cn phi phõn tớch v kim tra li, cỏc loi bng chng thng c m bo bi h thng kim soỏt ni b. Chỳng ch tht s cú tớnh thuyt phc khi b mỏy kim soỏt ni b ca doanh nghip l thc s tn ti v cú hiu lc. Da vo loi bng chng ny kim toỏn viờn ch cú th a ra ý kin chp nhn tng phn.Bng chng khụng cú giỏ tr thuyt phc: l bng chng khụng cú giỏ tr trong vic ra ý kin, quyt nh ca kim toỏn viờn v vic kim toỏn. Bng chng cú th do phng vn ngi qun lý, ban qun tr.* Phõn loi bng chng theo loi hỡnh bng chng tin cy cũn c ỏnh giỏ qua hỡnh thc ca bng chng, vi vic ỏnh giỏ tin cy thụng qua nguyờn tc: Bng chng di dng vn bn, 5Đề án môn học hỡnh nh ỏng tin cõy hn bng chng ghi li t li núi. Vic phõn loi bng chng theo loi hỡnh bng chng bao gm:Dng bng chng vt cht: nh bn kim kờ hng tn kho, biờn bn kim kờ ti sn c nh, hiu bit kim toỏn õy l dng bng chng cú tớnh thuyt phc cao. Dng bng chng ti liu: bao gm ti liu k toỏn, s sỏch, chng t k toỏn, ghi chộp b xung ca k toỏn, tớnh toỏn ca kim toỏn viờn Dng bng chng ny cú mc tin cõy cao tuy nhiờn mt s loi bng chng tin cy ca chỳng ph thuc vo tớnh hiu lc ca b phn kim soỏt ni b.Dng bng chng thu c t li núi: thng c thu thp qua phng phỏp phng vn nú mang tớnh thuyt phc khụng cao, song li ũi hi li ũi hi s hiu bit ca ngi phng vn khỏ cao v am hiu vn cn phng vn.3. Mc tiờu kim toỏn vi vic thu thp bng chng kim toỏn.Theo Chun mc Kim toỏn Viờt Nam s 200: Mc tiờu ca kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh l giỳp cho kim toỏn viờn v cụng ty kim toỏn a ra ý kin xỏc nhn rng bỏo cỏo ti chớnh cú c lp trờn c s chun mc v ch k toỏn hin hnh ( hoc c chp nhn ), cú tuõn th phỏp lut liờn quan v cú phn ỏnh trung thc cỏc khớa cnh trng yu hay khụng? Vn bn Chun mc kim toỏn 1 ( SAS 1 ( AU 110 )): Mc tiờu ca cuc kim tra bỡnh thng cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca kim toỏn viờn c lp l s trỡnh by mt nhn xột v mc trung thc m cỏc bỏo cỏo ti chỡnh phn ỏnh tỡnh hỡnh ti chớnh, cỏc kt qu hot ng v s lu chuyn ng tin theo nguyờn tc k toỏn ó tha nhn.Nh vy vic thu thp bng chng nhm ỏnh giỏ tớnh trung thc ca bỏo cỏo ti chớnh, chỳng cú c lp trờn mt c s chun mc v ch ban hnh hay khụng v a ra mt bỏo cỏo ti chớnh thớch hp. Ch khi vic thu thp bng chng y thỡ kim toỏn viờn mi cú th a ra y kin v tớnh trung thc v hp lý ca bỏo cỏo ti chớnh. Mc tiờu kim toỏn nhm cung 6Đề án môn học cp mt b cc giỳp kim toỏn viờn tp hp chng c cn thit v quyt nh chng c ỳng n phi tp hp cú cn c theo tỡnh hung hp ng. Cỏc mc tiờu khụng thay i gia cuc kim toỏn nhng chng c thỡ thay i, ph thuc vo cỏc tỡnh hung. Mc tiờu kim toỏn chung ca kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh l nhn xột trung thc ca cỏc bỏo cỏo ti chớnh c kim toỏn. Cỏc mc tiờu kim toỏn chung c chia lm hai loi c th l s hp lý chung v cỏc mc tiờu khỏc. mc tiờu v tớnh hp lý chung giỳp kim toỏn viờn ỏnh giỏ cỏc s d ti khon co hp lý hay khụng xột theo tt c cỏc thụng tin m kim toỏn viờn cú v cụng vic kinh doanh ca khỏch hng. Nu kim toỏn viờn thy mc tiờu v tớnh hp lý chung cha tho món thỡ tt yu phi xem xột n cỏc mc tiờu khỏc.T ú kim toỏn viờn s lờn k hoch thu thp nhng bng chng chi tit hn trờn cỏc khon mc hay phn hnh c th vi nhng mc tiờu xỏc nh. Mc tiờu kim toỏn c thự c t ra tng ng ca nh qun lý nú bao gm cỏc mc tiờu sau:Mc tiờu hiu lc: l hng xỏc minh vo tớnh cú tht ca s tin trờn khon mc cú th xem mc tiờu ny hng vo tớnh ỳng n v ni dung kinh t ca cỏc khon mc trong quan h vi cỏc nghip v cỏc b phn hỡnh thnh khon mc ú. Nh vy mc tiờu hiu lc l hng xỏc minh b xung vo s cam kt s tn ti hay sy ra ca nh qun lý.Mc tiờu trn vn: hng xỏc minh vo s y v thnh phn ( ni dung ) cu thnh s tin ghi trờn khon mc.Mc tiờu ny cng l phn b xung cho xỏc nhn v tớnh chn vn ca nh qun lý.Mc tiờu quyn v ngha v: n v cú quyn s hu, quyn nh on lõu di vi ti sn v cú ngha v phi thanh toỏn vi cỏc khon cụng n c trỡnh by trờn Bỏo cỏo ti chớnh. Do võy kim toỏn viờn cn phi kim tra ch quyn vi cỏc khon n phi tr cng nh phi xem ú cú thc s l ngha v ca cụng ty hay khụng.7Đề án môn học Mc tiờu nh giỏ: S nh giỏ ỳng tng s d tao thnh tng s d ti khon, k c tớnh chớnh sỏc v mt tớnh toỏn, s nhn thc v cỏc mc gim ca giỏ tr rong cú th thc hin c. Kim toỏn viờn phi xỏc xỏc nh qua trỡnh tớnh toỏn, tng cng lu k cỏc s liu trờn Bỏo cỏo ti chớnh xem cú chớnh xỏc hay khụng.Vic phõn loi: l hng xem xột li vic xỏc nh cỏc b phn. nghip v c a vo ti khon cựng vic vic sp xp cỏc ti khon trong Bỏo cỏo ti chớnh theo bn cht kinh t ca chỳng c th ch bng cỏc vn bn phỏp lý c th cú hiu lc. Mc tiờu trỡnh by: hng xỏc minh vo cỏch ghi v thuyt trỡnh cỏc s d ( hoc tng ti khon ) vo cỏc Bỏo cỏo ti chớnh. Thc hin mc tiờu ny ũi hi kim toỏn viờn th nghim chc chn tt c ti khon thuc Bng cõn i ti sn v Bỏo cỏo kt qu kinh doanh cựng cỏc thụng tin cú liờn quan ó c trỡnh by ỳng v thuyt minh rừ trong cỏc bng v cỏc gii trỡnh kốm theo.Mt bng chng ch tho món mt mc tiờu hay mt vi mc tiờu kim toỏn ch khụng th tho món ton b cỏc mc tiờu kim toỏn ra. Chớnh vỡ vy khi thu thp bng chng kim toỏn viờn phi luụn hng vo mc ớch kim toỏn. Ch khi hng vo mc tiờu bng chng cn tỡm thỡ kim toỏn viờn mi cú th xỏc nh bng chng thc hiờn õu, vi i tng no? Trỏnh tỡm trn lan nhng khụng tho món c mc tiờu kim toỏn lm nh hng ti vic a ra kt lun ca kim toỏn viờn, kt lõn ca kim toỏn viờn s khụng chớnh sỏc, khụng cú c s a ra kt lun. Ngoi ra nú cũn lm tng chi phớ kim toỏn khi bng chng thu thp mt cỏch khụng hiu qu.8Đề án môn học Bng 1: Mi quan h gia cỏc kiu mu bng chng vi cỏc mc tiờu kim toỏn4. Quyt nh v bng chng kim toỏn Thu c bng chng cú giỏ tr v y l iu quan trng nu cụng ty kim toỏn mun gim thiu ti a trỏch nhim phỏp lý v gi vng ting ting tt trong cụng ng ngh nghip. Gi chi phớ mc hp lý giỳp cho cụng ty sc cnh tranh v do ú gi khỏch hng, nu cụng ty ó cú ting vỡ thc hin cụng vic cú cht lng. Bỏo cỏo ti chớnh bao gm tt c cỏc thụng tin tng hp liờn quan n ton b hot ng sn xut kinh doanh trong mt niờn ti chớnh c kim toỏn. Vi i tng kim toỏn rng nh vy, chớ phớ ca cuc kim tra v ỏnh giỏ tt c cỏc bng chng l rt cao nhng hiu qu m cụng ty kim toỏn t c li khụng cao. C th kim toỏn viờn khụng th kim tra tt c cỏc phiu chi ó thanh toỏn, cỏc n t hng, cỏc hỏo n bỏn hng th lng thi gianDo ú vn t ra phi xỏc nh s lng bng chng thớch hp cn thu thp cú th ỏnh giỏ mt cỏch ton din v i tng cn kim toỏn. Cỏc quyt nh v bng chng kim toỏn ó c a ra nhm gii quyt cho kim toỏn viờn trong vic xỏc nh s lng bng chng thớch hp 9 Mc tiờu kim toỏnHiu lcChn vnQuyn v ngha vnh giỏVic phõn loiTrỡnh byKiu mu BCKim tra vt cht * * *Xỏc nhn * * * * * Xỏc minh ti liu * * * * * *Quan sỏt * *Phng vn * * * * * *Ký thut tớnh toỏn *Phõn tớch * * * * *CS c hcĐề án môn học phi tp hp tho món cỏc yu t cu thnh cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ca khỏch hng v ton b cỏc bỏo cỏo phi c trỡnh by mt cỏch trung thc. Quyt nh ca kim toỏn viờn v thu thp bng chng cú th chia thnh bn loi sau: Nhng th thc kim toỏn no phi s dng Quy mụ mu no phi chn vi mt th thc ó nh Nhng khon mc cỏ bit no phi chon t tng th Khi no hon thnh cỏc th thc4.1 Nhng th thc kim toỏn cn ỏp dngTh thc kim toỏn l hng dn chi tit v quỏ trỡnh thu thp mt bng chng kim toỏn cỏ bit phi thu thp mt thi im no ú trong cuc mt kim toỏn. Vớ d: hng dn v chi tit quỏ trỡnh thu thp biờn bn kim kờ vt t tin ti kột, hay hng dn chi tit v thu thp bng so sỏnh gia cỏc chi phiu thanh toỏn vi cỏc khon chi tin mt, cỏc bỳt toỏn nht ký hay chi tit trong chng t vn chuyn.Khi thit k cỏc th thc kim toỏn, thng phi sp xp chỳng theo th t trong nhng phng thc c th giỳp cho vic s dng chỳng nh hng dn trong sut cuc kim toỏn. Vớ d:th thc kim toỏn i vi quỏ trỡnh thm tra cỏc khon chi tin mt: Ly s tin nht ký chi tin mt so sỏnh tờn ngi c chi tin, s tin v ngy ghi trờn chi phiu ó thanh toỏn vi s nht ký chi tin mt.4.2. Quy mụ mu cn chn i vi mt th thc nht nh Sau khi chn c th thc kờm toỏn, kim toỏn viờn xỏc nh quy mụ mu. Theo chun mc kim toỏn Vit Nam s 530: Ly mu kim toỏn: l ỏp dng cỏc th tc kim toỏn trờn s phn t ớt hn 100% tng s phn t ca mt s d ti khon hay mt loi nghip v, sao cho mi phn t u cú hi chn. Ly mu s giỳp cho kim toỏn viờn thu thp v ỏnh giỏ bng chng kim toỏn v c trng ca cỏc phn t c chn, nhm hỡnh thnh hay cng c kt lun v tng th. Nh vy quy mụ mu cú th l mt vi phn 10 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bằng chứng kiểm toán, Bằng chứng kiểm toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn