Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

110 951 5
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:41

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải MỤC LỤCM C L C  1L I NÓI U  4CH NG I : M T S V N L LU N CHUNGÍ      6 I. L LU N CHUNG V U TÍ     .61. Khái ni m v u t    .62. c i m c a u t phát tri n       .73. Vai trò c a u t phát tri n    .8 II. KH I NI M V C S H T NG V VAI TRÒ C A VI CÁ À        U T PH T TRI N C S H T NGÁ       131. Khái ni m v phân lo i c s h t ngà      132. Khái ni m c s h t ng giao thông v n t i       143. Vai trò c a c s h t ng trong vi c phát tri n kinh t         .14 III. V N U T    .161. Khái ni m .162. Các ngu n v n th u t cho c s h t ng giao thông v n t i           .17 IV. M T S V N V NGU N V N H TR PH T TRI NÁ          CH NH TH C ( ODA)Í  .191. Khái ni m v phân lo i ngu n v n ODAà    .192. c i m c a ODA    203. Hình th c ti p nh n ODA   244. Các i tác cung c p ODA.  255. Vai trò c a ODA 28 1CH NG II : TH C TR NG C S H T NG GIAO       THÔNG V N T I VI T NAM V TÌNH HÌNH S D NG ODAÀ     TRONG PH T TRI N C S H T NG GIAO THÔNG V NÁ       T I 36 I.TÌNH HÌNH THU H T V S D NG V N T I VI T NAMÚ À      TRONG NH NG N M G N YÂ! "   361. Môi tr ng t i tr ODA nói chungà  .362. Tình hình thu hút .393.T×nh h×nh sö dông 41 II. TH C TR NG THU H T V S D NG V N ODA TRONGÚ À#     PH T TRI N C S H T NG GIAO THÔNG V N T I VI TÁ          NAM 491. Th c tr ng c s h t ng giao thông v n t i Vi t Nam t n m 1990 n           nay .492. Tình hình thu hút v s d ng v n ODA cho phát tri n CSHT GTVT. à ! "  # .553. Các ngu n v n ODA cho phát tri n c s h t ng giao thông v n t i         .574. Tình hình phân b v n ODA cho t ng l nh v c$   %  .64 III. NH GI TÌNH HÌNH TH C HI N S D NG V N ODAÁ Á #     TRONG PH T TRI N CSHT GTVT N C TA TRONG TH IÁ   $ % GIAN QUA .711. ánh giá hi u qu s d ng v n ODA trong phát tri n CSHT GTVT t   & '    n m 1990 n nay.  712. Nh ng h n ch (   .76 2CH NG III : M T S GI I PH P N NG CAO HI U QUÁ Â      S D NG V N ODA CHO PH T TRI N C S H T NGÁ        GIAO THÔNG V N T I.& .89I. C C U TIÊN C A NG NH GTVTÁ À  .89II. NH H NG S D NG V N ODA T I N M 2010 VÀ' $    $ " PH NG H NG PH T TRI N CSHT-GTVT VI T NAMÁ $   TRONG C C TH P K T IÁ  ( $ 921. nh h ng s d ng v n ODA t i n m 2010) * & '  * .922. Ph ng h ng phát tri n CSHT GTVT *  .93III. M T S GI I PH P CH Y U S D NG HI U QU Á    )    V N ODA CHO GTVT 961. M t s gi i pháp nh m t ng c ng thu hút v s d ng hi u quà+  , - .  ! "  , ngu n v n ODA nói chung.  .962. Các gi i pháp nh m t ng c ng thu hút v s d ng hi u qu ngu nà, - .  ! "  ,  v n ODA trong ng nh GTVT.à 1012.7. T ng c ng công tác theo dõi v ánh giá d án.à.  / 0 .106K T LU N* & 109 3LỜI NÓI ĐẦU Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhũng thành tựu hết sức quan trọng. Từ một nền kinh tế khép kín dưới chế đô tập trung quan liêu bao cấp, Việt Nam đã chuyển sang một nền kinh tế mở, tăng cường quan hệ giao lưu kinh tế với tất cả các nước, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Đây là một nền tảng hết sức quan trọng để chúng ta đưa nền kinh tế ngày một phát triển trở thành một nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên để phát triển, nền kinh tế Việt Nam phải vượt qua nhiều tồn tại và bất cập, trong đó sự yếu kém của sở hạ tầng (CSHT) đã và đang là rào cản lớn cho sự phát triển kinh tế. Theo nguyên tắc của sự phát triển: Muốn một nền kinh tế phát triển, sở hạ tầng phải đi trước một bước và phát triển với một nhịp độ cao hơn nhịp độ phát triển chung của nền kinh tế. Đứng trước thực tế này, yêu cầu cấp bách đặt ra cho chúng ta là phải đầu tư cho CSHT, tạo điều kiện cho CSHT phát triển. Một trong những lĩnh vực được ưu tiên hiện nay là đầu tư cho sở hạ tầng giao thông vận tải.Hiểu rõ tầm quan trọng của CSHT GTVT và vốn đầu tư cho lĩnh vực này, Chính phủ Việt Nam đã đặc biệt ưu tiên cho mọi hình thức để phát triển nhanh lĩnh vực này. Tuy nhiên với đặc điểm là những dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, lợi ích đem lại là lợi ích công cộng, khó bù đắp kinh phí đầu tư . thì nguồn vốn trong nước sẽ không đủ để đầu tư. Trong điều kiện vốn ngân sách hạn hẹp như vậy thì việc kết hợp nguồn vốn trong nước và ngoài nước là hết sức quan trọng và cần thiết. 4Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những trợ thủ đắc lực cho sự nghiệp phát triển CSHT GTVT. Nguồn ODA đầu tư cho xây dựng công trình giao thông ngày càng lớn đã phát huy vai trò và tính tối ưu của nó trong quá trình nâng cấp phát triển hệ thống CSHT Việt Nam đặc biệt là CSHT GTVT. Vốn ODA ngày càng vị trí xứng đáng trong việc củng cốphát triển nền kinh tế xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Tuy nhiên việc quản lý và xây dựng còn xuất hiện nhiều vướng mắc cần tháo gỡ để sử dụng hiêụ quả nguồn vốn ODA đầu tư vào ngành giao thông vận tải Việt Nam. Chính vì vậy, em chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải”Chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung. Chương II: Thực trạng sử dụng nguồn vốn ODA trong phát triển CSHT GTVT Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ODA trong phát triển CSHT GTVT.Do sự hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức, bài viết đã không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. 5CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNGI. LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ1. Khái niệm về đầu tưThuật ngữ “đầu tư” thể tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Chẳng hạn, trên góc độ tài chính đầu tư là chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư thu về một chuỗi các dòng thu và sinh lời. Trên góc độ tiêu dùng, đầu tư được hiểu là hình thức hạn chế tiêu dùng hiện tại để thu được một mức tiêu dùng lớn hơn trong tương lai .Tất cả những hành động bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động trên đây đều nhằm mục đích chung là thu được lợi ích nào đó về tài chính, về sở vật chất, nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức . trong tương lai lớn hơn những chi phí bỏ ra. Và vì vậy nếu xét trên góc độ từng cá nhân hoặc đơn vị thì các hành động này đều được gọi là đầu tư.Tuy nhiên nếu xét trên góc độ toàn bộ nền kinh tế thì không phải tất cả các hành động trên đây đêù đem lại lợi ích cho nền kinh tế và được coi là đầu tư của nền kinh tế. Ví dụ như các hoạt động gửi tiền tiết kiệm, mua cổ phần, mua hàng tích trữ không hề làm tăng tài sản cho nền kinh tế. Các hoạt động này thực chất chỉ là việc chuyển giao quyền sử dụng tiền, quyền sở hữu cổ phần từ người này sang người khác, do đó chỉ làm số tiền thu về của người đầu tư lớn hơn số tiền mà họ bỏ ra tuỳ thuộc vào lãi suất tiết kiệm, lợi ích cổ phần hoặc giá hàng vào dịp tết . Tài sản của nền kinh tế trong trường hợp này không sự thay đổi một cách trực tiếp. 6Như vậy đầu tư trên giác độ nền kinh tế là sự hi sinh giá trị hiện tại gắn với việc tạo ra những tài sản mới cho nền kinh tế và ta coi đó là hoạt động đầu tư phát triển.Đầu tư phát triểnquá trình sử dụng vốn đầu tư để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các sở vật chất kĩ thuật thông qua các hoạt động xây dựng nhà cửa, kiến trúc hạ tầng, mua sắm lắp đặt máy móc thiết bị, các công tác xây dựng bản và thực hiện các chi phí phục vụ cho sự phất huy tác dụng trong một chu kì hoạt động của các sở vật chất kĩ thuật này. 2. Đặc điểm của đầu tư phát triểnXuất phát từ khái niệm và bản chất của đầu tư phát triển, ta thấy hoạt động này những đặc điểmkhác biệt với các loại hình đầu tư khác.Thứ nhất, do đây là hoạt động chủ yếu tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế nên bao giờ cũng đòi hỏi một lượng vốn lớn, lao động lớn và lượng vốn này nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư, không sinh lời. Song song với chi phí về vốn là chi phí về lao động. Lao động ở đây cũng đòi hỏi số lượng lớn, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và để đáp ứng yêu cầu này đòi hỏi phải chi phí. Hậu quả sẽ không tránh khỏi nếu đầu tư không hiệu quả, kế hoạch đầu tư không rõ ràng. Thứ hai thời gian để tiến hành một công cuộc đầu tư cho đến khi thành quả của nó phát huy tác dụng thường kéo dài trong nhiều năm tháng khi là vĩnh viễn và trong khoảng thời gian này việc thực hiện đầu tư chịu ảnh hưởng của nhiều biến động. Một dự án đầu tư lượng vốn lớn, qui mô lớn thì cũng cần lượng thời gian đủ lớn để hạn chế những yếu điểm của dự án, tối thiểu hoá chi phí, tránh thất thoát về mọi mặt và hơn hết là đảm bảo chất lượng công trình. 7Thứ ba, sản phẩm của đầu tư phát triển thường là sản phẩm công cộng, lợi ích là lợi ích công cộng vì thế sản phẩm của đầu tư phát triển cần thời gian hoạt động để thu hồi vốn bỏ ra và do đó không tránh khỏi sự tác động hai mặt của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, chính trị, kinh tế xã hội . Điều này lí giải tại sao những công trình công cộng vĩnh viễn không khả năng thu hồi vốn. Hơn nữa, các công trình này là sản phẩm phục vụ lợi ích công cộng nên nó còn thêm đặc điểm nữa đó là các thành quả của nó giá trị sử dụng lâu dài, khi là vĩnh viễn.Thứ tư, các thành quả của hoạt động đầu tư là các công trình xây dựng sẽ tồn tại ngay nơi mà nó được tạo dựng nên. Do đó, cá điều kiện địa lí, địa hình tại đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện đầu tư cũng như quá trình vận hành kết quả đầu tư Thứ năm, do thời gian thực hiện và vận hành kết quả đầu tư thường kéo dài nên đầu tư phát triển bao giờ cũng chịu một mức rủi ro cao, những rủi ro này là không thể tránh khỏi vì thể là do chủ quan, thể là do khách quan. Chính vì vậy, kết quả, thành quả hoạt động đầu tư độ trễ về mặt thời gian tức là đầu tư tại thời điểm này nhưng sau một thời gian mới phát huy tác dụng, mang lại những ảnh hưởng vừa tiêu cực vừa tích cực đến dự án.Trên đây là những đặc điểm bản nhất của đầu tư phát triển, nó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Do vậy, để đảm bảo cho công cuộc đầu tưđạt hiệu quả cao thì cần phải đầu tư theo dự án. 3. Vai trò của đầu tư phát triểnXuất phát từ việc xem xét bản chất của đầu tư phát triển, các lí thuyết kinh tế (bao gồm lí thuyết kinh tế kế hoạch hoá tập trung và lí thuyết kinh tế thị trường) đều coi đầu tư phát triển là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, là chìa khoá của sự 8tăng trưởng. Chúng ta thể thấy được tầm quan trọng của đầu tư phát triển qua một số mặt sau:• Trên giác độ toàn bộ nền kinh tế :Thứ nhất, đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế.Về mặt cầu: Đầu tư là một yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tổng cầu của nền kinh tế. Theo số liệu của ngân hàng thế giới: Đầu tư chiếm từ 24-28% trong tổng cấu cầu của tất cả các nước trên thế giới. Trên góc độ tổng cầu thì tác động của đầu tư là ngắn hạn. Trong thời gian thực hiện đầu tư và trong khi cung chưa thay đổi (các kết quả đầu tư chưa phát huy tác dụng), sự tăng của cầu làm cho sản lượng cân bằng tăng theo và giá cả của các đầu vào tăng.Về mặt cung: Tác động của đầu tư phát triển là dài hạn: khi các thành quả của đầu tư phát huy tác dụng, các năng lực mới đi vào hoạt động thì tổng cung đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng lên kéo theo sản lượng tiềm năng tăng lên và do đó giá cả sản phẩm giảm xuống.Thứ hai, đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định nền kinh tế.Bất cứ một vấn đề nào liên quan đến lĩnh vực kinh tế bao giờ cũng hai mặt của nó, mặt tiêu cực và mặt tích cực:+ Tăng đầu tư: góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống của người lao động, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội. Nhưng tăng đầu tư quá mức sẽ gây ra lạm phát, giá cả nguyên vật liệu tăng cao sẽ làm cho sản xuất bị đình đốn, trì trệ.+ Giảm đầu tư: Giảm lạm phát, giá cả đi vào ổn định. Nhưng giảm đầu tư sẽ giảm việc làm, thất nghiệp tăng lên, gây nhiều tệ nạn xã hội. 9Thứ ba, đầu tư tác động đến tăng trưởng (tăng GDP).Kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế cho thấy: muốn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức độ trung bình, tỷ lệ của đầu tư so với GDP phải đạt từ 15-25% tuỳ thuộc vào hệ số ICOR của mỗi nước (ICOR là sức đầu tư tính cho một đơn vị GDP tăng thêm).Nếu hệ số ICOR là không đổi thì mức tăng GDP phụ thuộc vào vốn đầu tư. ICOR của mỗi nước khác nhau tuỳ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, trình độ sử dụng vốn đầu tư (trình độ áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng lao động tay nghề .).Những nước phát triển ICOR lớn: 5-7 là do thừa vốn thiếu lao động, vốn được sử dụng nhiều thay thế cho lao động, do sử dụng công nghệ hiện đại giá cao. Đối với những nước chậm phát triển, ICOR thấp chỉ từ 2-3. Đây là những quốc gia thiếu vốn thừa lao động nên phải sử dụng nhiều lao độngthây thế vốn, công nghệ được sử dụng kém hiện đại giá rẻ.Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, ICOR phụ thuộc nhiều vào cấu kinh tếvà hiệu quả đầu tư trong các ngành, các vùng lãnh thổ và hiệu quả của các nền kinh tế nói chung. Thông thường ICOR trong giai đoạn chuyển đổi chế chủ yếu là do tận dụng năng lực sản xuất sẵn nên ICOR thấp. Ở các nước phát triển nếu đầu tư ít thì tốc độ tăng trưởng thấp.Đối với các nước đang phát triển, vấn đề phát triểnvề bản chất được coi là vấn đề bảo đảm nguồn vốn đầu tư đủ để đạt mức tăng trưởng dự kiến và trong hầu hết các nước này đầu tư đóng một vai trò như một cú huých ban đầu tạo đà cho sự cất cánh của nền kinh tế.Thứ tư, đầu tư tác động đến sự chuyển dịch cấu kinh tế. 10[...]... KHÁI NIỆM VỀ SỞ HẠ TẦNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG 1 Khái niệm và phân loại sở hạ tầng 1.1 Khái niệm sở hạ tầng sở hạ tầng ngày càng được sử dụng nhiều hơn với thuật ngữ khoa học trong các công trình nghiên cứu và các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cao cấp Nhìn nhận một cách tổng quát chúng ta thể hiểu sở hạ tầng theo quan niệm sau: sở hạ tầng là một... phải chính sách để tạo điều kiện thực hiện Như vậy, ODA đã đóng góp một phần quan trọng cho phát triển sở hạ tầng GTVT Hiện nay nguồn vốn cho sở hạ tầng ngoài vốn ngân sách Nhà nước thì chủ yếu là vốn ODA Nguồn vốn ODA tập trung vào việc xây dựng, cải tạo một bước sở hạ tầng ở các vùng trọng điểm 35 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ODA... sở hạ tầng giao thông vận tải Trên sở phân loại nguồn vốn đầu tư, qui định của nghị định 42/CP, 92/CP về quản lý đầu tư, các văn bản của chính phủ và chiến lược huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển sở hạ tầng ta các nguồn vốn thể đầu tư cho sở hạ tầng GTVT như sau: 2.1 Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước: Sử dụng để đầu tư phát triển theo kế hoạch của Nhà nước cho các dự... cho những vùng chậm phát triển Các dự án sử dụng vốn vay phải chương trình trả nợ vững chắc, xác định rõ trách nhiệm trả nợ, không được gây thêm gánh nặng nợ nần không trả được Phải sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả và kiểm tra, quản lý chặt chẽ, chống lãng phí tiêu cực 5.2 Vai trò của ODA trong lĩnh vực phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải a Vai trò của giao thông vận tải Đối với nền kinh... bảo đời sống tinh thần của các thành viên trong xã hội (các sở đảm bảo đời sống tinh 13 thần của các thành viên trong xã hội (các sở đảm bảo an ninh xã hội, nhà tù, sở tang lễ ) 2 Khái niệm sở hạ tầng giao thông vận tải sở hạ tầng giao thông vận tải là một lĩnh vực phạm vi nghiên cứu rộng và phức tạp do đó trong thời gian hạn hẹp không thể trình bày hết những vấn đề liên quan Vì... FDI, mức độ sử dụng ODA phần bị hạn chế, tuỳ thuộc vào kết quả thương lượng với bên tài trợ và những qui định điều kiện tài trợ Trong thời kỳ 2001-2010, cần định hướng các nhà tài trợ vào ba lĩnh vực sau: *Hỗ trợ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thể chế *Phát triển sở hạ tầng kinh tế xã hội * Chuyển giao công nghệ Thứ nhất, nguồn ODA được ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực sở hạ tầng GTVT... luồng thông tin, các luồng vật chất nhằm phục vụ nhu cầu tính xã hội của sản xuất và đời sống của dân cư sở hạ tầng chủ yếu được phân thành hai nhóm chính: - sở hạ tầng kỹ thuật - sở hạ tầng xã hội sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình và phương tiện là điều kiện vật chất cho sản xuất vật chất và sinh hoạt của xã hội Đó là các công trình của hệ thống giao thông vận tải, bưu chính. .. quan trọng Ngoài viện trợ không hoàn lại, quỹ hỗ trợ của các tổ chức OPEC dành nguồn tín dụng dài hạn, ưu đãi để hỗ trợ cho các nước kém phát triển Thời hạn hoàn trả vốn 17-20 năm, 5 năm ân hạn, lãi suất và phí dịch vụ 3%/ năm Ưu tiên cho vay của quỹ là các lĩnh vực năng lượng, vận tải, công nông nghiệp Quỹ Cô-Oét : quỹ cũng dành cho các nước đang phát triển vay tín dụng ưu đãi dài hạn tương tự như quỹ... việc vận chuyển hàng hoá, hành khách trong nước và liên kết các thị trường trong nước và quốc tế b Vai trò của ODA trong quá trình phát triển sở hạ tầng GTVT: Như chúng ta đã biết để thể phát triển được sở hạ tầng GTVT chúng ta cần phải một lượng vốn khổng lồ, trong khi đó nguồn vốn trong nước không 33 khả năng đáp ứng được nhu cầu phát triển Vì vậy chúng ta cần sử dụng triệt để nguồn vốn. .. lưới giao thông vận tải đường bộ, đường biển, đường sông, giao thông nông thôn, giao thông đô thị Hiện nay, CSHT GTVT là một trong những nhân tố giúp cho Việt Nam duy trì và đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế với tốc độ cao, cân đối với các vùng Giao thông vận tải là một ngành dịch vụ sản xuất, là sự tiếp tục của quá trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông 3 Vai trò của sở hạ tầng . pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Chuyên đề tốt nghiệp gồm. xã hội (các cơ sở đảm bảo an ninh xã hội, nhà tù, cơ sở tang lễ...)2. Khái niệm cơ sở hạ tầng giao thông vận tảiCơ sở hạ tầng giao thông vận tải là một
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, Khái niệm về đầu tư Đặc điểm của đầu tư phát triển, Vai trò của đầu tư phát triển, Khái niệm và phân loại cơ sở hạ tầng Khái niệm cơ sở hạ tầng. Khái niệm cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, Vai trò của cơ sở hạ tầng trong việc phát triển kinh tế, Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước: Vốn tín dụng ưu đãi từ Nhà nước: Vốn thuộc quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia và các qũy khác của Nhà nước Vốn do chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện huy động từ sự đóng Vốn thuộc các khoản vay tín dụng với lãi suất thấp của c, Khái niệm Khái niệm và phân loại nguồn vốn ODA, Các đối tác cung cấp ODA., Vai trò của ODA 1. Vai trò của ODA đối với sự phát triển kinh tế, Khó khăn: Mơi trường tài trợ ODA nói chung Thuận lợi:, Tình hình thu hút, Đường bộ Đường sắt, Mạng lưới đường sông. Hệ thống cảng biển., Giao thông nông thôn. Mạng lưới hàng không. Giao thông đô thị., Các nguồn vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, §êng bé. §êng s¾t., §êng s«ng. §êng biĨn., Hàng không. Giao thông nông thôn. Giao thông đô thị., Về vận tải Về đầu tư phát triển., Công tác quản lý, theo dõi và đánh giá hậu dự án., Trục xun quốc gia. Hệ thống giao thơng đối ngoại. Khu vực phía Bắc. Khu vực miền Trung. Khu vực phía Nam., Giao thơng đơ thị. Giao thơng nơng thơn. Các vấn đề khác. Hồn thiện mơi trường pháp lý., Thực hiện đầy đủ cam kết với các nhà tài trợ. Tăng cường năng lực cán bộ ở các cấp., Tăng nhanh tốc độ giải ngân các dự án. Các biện pháp về chính sách trả nợ nước ngồi., Phân bổ vốn ODA theo từng lĩnh vực CSHT GTVT Tiếp tục đẩy nhanh quá trình giải ngân., Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Chuẩn bị đủ vốn đối ứng., Phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá dự án.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn