Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

28 98 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:25

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay lời mở đầu Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu t cho phát triểnmột trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình CNH- HĐH đất nớc, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nớc công nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu t trở thành chiến lợc quan trọng của đất nớc. Nguồn vốn ODA đợc chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nớc đợc sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nuớc, góp phần thúc đẩy tăng tr-ởng kinh tế giảm đói nghèo. Tuy nhiên ODA không chỉ là một khoản cho vay, mà đi kèm với nó là các điều kiện ràng buộc về chính trị, kinh tế. Sẽ là gánh nặng nợ nần cho các thế hệ sau hoặc phải chịu sự chi phối của nớc ngoài nếu chúng ta không biết cách quản sử dụng ODA. Bởi vậy quản sử dụng ODA sao cho có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu định hớng phát triển đất nớc là một yêu cầu tất yếu. Là một sinh viên chuyên ngành Quản kinh tế- Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, em thấy việc nghiên cứu đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cờng công tác quản sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Việt Nam trong giai đoạn hiệniai+đoạn+hiện+nay.htm' target='_blank' alt='một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản sử dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức oda vở việt nam trong giai đoạn hiện nay' title='một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản sử dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức oda vở việt nam trong giai đoạn hiện nay'> Một số giải pháp nhằm tăng cờng công tác quản sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" rất thiết thực vì nó có thể phục vụ cho chuyên môn của em sau này. Thông qua kiến thức đã tiếp thu trên lớp cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo , cô giáo bộ môn việc tham khảo một số tài liệu, em xin trình bày nội dung đề tài này nh sau: Chơng I: Tổng quan về nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Vai trò của ODA đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chơng II: Thực trạng tình hình tiếp nhận sử dụng ODA Việt Nam trong thời gian qua. Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản sử dụng ODA.1 Hoàn thành đề tài này, em xin chân thành cảm ơn GS. PTS Đỗ Hoàng Toàn- giảng viên trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã tận tình hớng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu. Do trình độ có hạn của ngời viết nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót cần bổ sung, em rất mong nhận đợc sự xem xét, đóng góp ý kiến của thầy cô để đề tài nghiên cứu của em đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2001 2Ch ơng I Tổng quan về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).I, Tổng quan về ODA . 1, Khái niệm ODA. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều quan điểm khác nhau về ODA nhng nói chung những quan điểm ấy đều dẫn chung đến một bản chất. Theo cách hiểu chung nhất thì ODA là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay với những điều kiện u đãi của các cơ quan tài chính thuộc các tổ chức Quốc tế các nớc, các tổ chức Phi chính phủ nhằm hỗ trợ cho sự phát triển thịnh vợng của các nớc khác (không tính đến các khoản viện trợ cho mục đích thuần tuý quân sự ). Các điều kiện u đãi có thể là : lãi suất thấp (dới 3%/1 năm ), thời gian ân hạn dài hoặc thời gian trả nợ dài (30-40 năm). Nghị định 87-CP của chính phủ Việt Nam quy định về nguồn vốn ODA là sự hợp tác phát triển giữa nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hay nhiều Quốc gia, tổ chức Quốc tế. Hình thức của sự hợp tác có thể là hỗ trợ cán cân thanh toán, hỗ trợ theo chơng trình, hỗ trợ theo kỹ thuật hoặc theo dự án. 2, Đặc điểm của ODA. 2.1,Các đặc điểm của ODA. ODA là nguồn vốn mang tính chất u đãi bởi vì bao giờ cũng có phần cho không là chủ yếu. Còn phần cho vay chủ yếu là vay u đãi với lãi suất thấp hơn các khoản tín dụng rất nhiều (thờng dới 3%) vay thơng mại rất nhỏ. Thời gian sử dụng vốn dài, thờng là từ 20-50 năm để đợc xếp vào ODA, một khoản cho vay phải có một thành tố tối thiểu là 25% viện trợ không hoàn lại. ODA luôn bị ràng buộc trực tiếp hoặc gián tiếp. Đi kèm với ODA bao giờ cũng có những ràng buộc nhất định về chính trị kinh tế hoặc khu vực địa lý. Nớc nhận viện trợ còn phải đáp ứng các yêu cầu của bên cấp viện trợ nh thay đổi chính sách đối ngoại, chính sách kinh tế, thay đổi thể chế chính trị . cho phù hợp với mục đích của bên tài trợ.3 2.2, Mục đích sử dụng ODA. Từ khi mới ra đời, viện trợ nớc ngoài đã có hai mục tiêu tồn tại song song nhng thực chất lại mâu thuẫn với nhau. Mục tiêu thứ nhất là thúc đẩy tăng trởng giảm đói nghèo những nớc đang phát triển. Mục tiêu thứ hai là tăng cờng lợi ích chiến lợc chính trị ngắn hạn của các nớc tài trợ. Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của viện trợ vẫn là thúc đẩy tăng trởng giảm đói nghèo những nớc đang phát triển. Trong hội nghị của Liên Hợp Quốc, các nớc thành viên đã khẳng định mục tiêu cụ thể của việc sử dụng ODA là: - Giảm một nửa tỷ lệ những ngời đang sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực tới năm 2015. - Phổ cập giáo dục tiểu học trên tất cả các nớc tới năm 2015. - Đạt đợc nhiều tiến bộ cho sự bình đẳng về giới tăng quyền lực của ngời phụ nữ bằng cách xoá bỏ sự phân biệt giới tính trong giáo dục tiểu học trung học vào năm 2015. -Thông qua hệ thống chăm sóc y tế ban đầu để đảm bảo sức khoẻ sinh sản cho tất cả mọi ngời các độ tuổi thích hợp càng tốt không thể muộn hơn năm 2015. -Thực thi các chiến lợc quốc gia phát triển bền vững tất cả các nớc, vào năm 2000. -Thực hiện các chơng trình đầu t quốc gia, đặc biệt là các dự án cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để làm nền tảng vững chắc cho ổn định tăng trởng kinh tế, thúc đẩy đầu t t nhân trong ngoài nớc. -Thực hiện các chơng trình nghiên cứu tổng hợp nhằm hỗ trợ chính phủ sở tại hoạch định chính sách hay cung cấp thông tin cho đầu t t nhân bằng các hoạt động điều tra khảo sát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng kinh tế, kỹ thuật, xã hội các ngành, các vùng lãnh thổ. -Thực hiện các kế hoạch cải cách giáo dục, nâng cao chất lợng đào tạo, cải thiện điều kiện, bảo đảm môi trờng sinh thái, bảo đảm sức khoẻ ngời dân. -Hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi hệ thống kinh tế, bù đắp thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế để chính phủ nớc sở tại có điều kiện thời gian quản tốt hơn trong giai đoạn cải cách hệ thống tài chính hay chuyển đổi hệ thống kinh tế. Tóm lại nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức đợc u tiên cho những dự án kinh tế xã hôị không sinh lời trực tiếp hoặc khả năng thu hồi vốn chậm, nhng có ý 4nghĩa ảnh hởng quan trọng đến việc tạo lập một môi trờng thuận lợi cho sự phát triển đất nớc nói chung cho sự khuyến khích đầu t t nhân trong ngoài nớc nói riêng. 2.3, Các nhân tố ảnh hởng tới ODA. ODA gắn liền với chính trị một trong những phơng tiện để thực hiện ý đồ chính trị. ODA cũng chịu ảnh hởng bởi các quan hệ sẵn có của bên cấp viện trợ cho nớc nhận viện trợ bởi sự tơng hợp về thể chế chính trị, bởi quan hệ địa d gần gũi. Bên cấp viện trợ các nguồn vốn chính thức khác thờng cấp viện trợ cho những ng-ời bạn về chính trị đồng minh quân sự mà không cấp viện trợ cho những đối tợng mà họ cho là kẻ thù. Đó chính là tính chất địa lý- chính trị đợc thể hiện rất rõ trong viện trợ. ODA gắn với điều kiện kinh tế. Các nớc viện trợ nói chung đều muốn đạt đợc những ảnh hởng về chính trị, đem lại lợi nhuận cho hàng hoá dịch vụ t vấn trong nớc. Họ gắn quỹ viện trợ với việc mua hàng hoá dịch vụ của nớc họ nh là một biện pháp nhằm tăng cờng khả năng làm chủ thị trờng xuất khẩu giảm bớt tác động của viện trợ đối với cán cân thanh toán. Mặt khác, nớc nhận viện trợ còn phải chịu rủi ro của đồng tiền viện trợ. Nếu đồng tiền viện trợ tăng giá so với đồng tiền của các nớc nhận đợc do xuất khẩu thì nớc tiếp nhận sẽ phải trả thêm một khoản nợ bổ sung do chênh lệch tỷ giá tại thời điểm vay thời điểm trả nợ. Theo tính toán của các chuyên gia thì cho dù không đi kèm theo điều kiện ràng buộc nào thì viện trợ vẫn đem lại lợi ích thơng mại cho quốc gia viện trợ. ODA còn chịu ảnh hởng của các nhân tố xã hội. ODA là một phần GNP của các nớc tài trợ nên rất nhạy cảm với các d luận xã hội các nớc tài trợ. Nhân dân các nớc cấp viện trợ coi trọng tầm quan trọng của cả số lợng chất lợng của viện trợ, họ sắn sàng ủng hộ viện trợ với điều kiện là viện trợ đợc sử dụng tốt. Còn đối với các nớc nhận viện trợ, nguy cơ phụ thuộc viện trợ nớc ngoài, gánh nặng nợ nần là một thực tế khó tránh khỏi. Do vậy,các nớc nhận viện trợ cần phải rất thận trọng khi sử dụng ODA. 3, Phân loại ODA. 3.1, Phân loại theo nớc nhận. Nếu phân loại theo nớc nhận, ODA có hai loại: -ODA thông thờng: hỗ trợ cho những nớc có thu nhập bình quân đầu ngời thấp.5 -ODA đặc biệt: hỗ trợ cho các nớc đang phát triển với thời hạn cho vay ngắn, lãi suất cao hơn. 3.2, Phân loại theo nguồn cung cấp. Nếu phân loại theo nguồn cung cấp, ODA có hai loại. - ODA song phơng: là viện trợ phát triển chính thức của nớc này dành cho chính phủ nớc kia. - ODA đa phơng: là viện trợ phát triển chính thức của một tổ chức quốc tế hay tổ chức khu vực hoặc của một chính phủ môt nớc dành cho chính phủ một nớc nào đó, nhng đợc thực hiện thông qua các tổ chức đa phơng nh UNDP,UNICEF . 3.3, Phân loại ODA theo tính chất nguồn vốn. Nếu phân loại theo tính chất nguồn vốn thì ODA có hai loại: - Viện trợ không hoàn lại: đợc thực hiện thông qua các chơng trình, dự án ODA dới các dạng sau: Hỗ trợ kỹ thuật: Thực hiện việc chuyển giao công nghệ hoặc truyền đạt những kinh nghiệm xử . cho nớc nhận tài trợ. Viện trợ nhân đạo bằng hiện vật: ví dụ nh là lơng thực, vải, thuốc chữa bệnh, có khi là vật t cho không. - Viện trợ có hoàn lại bao gồm: ODA cho vay u đãi: là các khoản ODA cho vay có yếu tố không hoàn lại đạt ít nhất 25% trị giá khoản vay. ODA cho vay hỗn hợp: bao gồm kết hợp một phần ODA không hoàn lại một phần tín dụng thơng mại theo các điều kiện của tổ chức hợp tác kinh tế phát triển mạnh hơn cả về đời sống kinh tế xã hội. 4, Các hình thức ODA. ODA đợc thực hiện qua các hình thức sau: - Hỗ trợ cán cân thanh toán: đợc thực hiện thông qua chuyển giao tiền tệ trực tiếp cho nớc nhận ODA hoặc hỗ trợ nhập khẩu tức là chính phủ nớc nhận ODA tiếp nhận một lợng hàng hoá có giá trị tơng đơng với các khoản cam kết, bán cho thị trờng nội địa thu nội tệ.6 - Tín dụng thơng mại: tơng tự nh viện trợ hàng hoá có kèm theo các điều kiện ràng buộc. - Viện trợ chơng trình (viện trợ phi dự án). Theo loại hình này nớc nhận viện trợ ký hiệp định cho một mục đích tổng quát mà không cần xác định chính xác khoản viện trợ sẽ đợc sử dụng nh thế nào. - Viện trợ dự án: loại viện trợ này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn thực hiện ODA nó có hai loại. Đó là viện trợ cơ bản viện trợ kỹ thuật. Viện trợ cơ bản thì thờng cấp cho những dự án xây dựng đờng xá, cầu cống, kết cấu hạ tầng . Viện trợ kỹ thuật cấp cho viện trợ tri thức, tăng cờng cơ sở, lập kế hoạch cố vấn cho các chơng trình, nghiên cứu trớc khi đầu t hoặc hỗ trợ các lớp đào tạo.II, Vai trò của viện trợ trong phát triển kinh tế xã hội . 1, Viện trợ tài chính các nớc đang phát triển có cơ chế quản tốt sẽ giúp tăng trởng nhanh hơn, giảm tình trạng nghèo đói đạt đợc các chỉ tiêu xã hội. Trên thực tế, một số nớc nhận nhiều viện trợ mà thu nhập giảm trong khi một số nớc nhận ít viện trợ mà thu nhập lại tăng. Nhng nếu chỉ xét đến sự phân biệt giữa các nớc có cơ chế quản tốt cơ chế quản tồi thì đối với các nớc có cơ chế quản tồi, dù số tiền viện trợ là bao nhiêu thì tăng trởng vẫn thấp, thậm chí còn âm. Đối với các nớc có cơ chế quản tốt, khi viện trợ tăng lên 1% GDP thì tốc độ tăng trởng tăng lên 0,5%. Ngoài ra, viện trợ còn góp phần làm giảm đói nghèo. Theo các chuyên gia về ODA, bình quân các nớc đang phát triển, thu nhập đầu ngời tăng 1% đã dẫn đến tỷ lệ đói nghèo giảm xuống 2%. Nói cách khác, các nớc có cơ chế quản tốt, khi viện trợ tăng lên 1% GDP thực tế thì sẽ giảm 1% tỷ lệ đói nghèo. các nớc có cơ chế quản tốt, tăng 10 tỷ USD viện trợ một năm sẽ cứu đợc 25 triệu ngời thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhng dù có tăng 10 tỷ USD các nớc có cơ chế quản tồi thì cũng chỉ cứu đợc 7 triệu ngời thoát khỏi cảnh kiếm ăn lần hồi mà thôi. Viện trợ tác động đến tăng trởng, từ đó đã tác động đến mục đích nâng cao mức sống. Tăng trởng không loại bỏ đói nghèo nhng rõ ràng tăng trởngtác động lớn đến cải thiện các chỉ tiêu xã hội. Nếu một nớc có cơ chế quản tốt thì khi viện trợ tăng lên 1% GDP sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em 0,9%. Ngợc lại, nếu một nớc có cơ chế quản tồi thì khi viện trợ tăng lên 1% GDP cũng không đem lại một tác động nào đối với tỷ lệ chết trẻ sinh. Điều đó có nghĩa là các chỉ tiêu xã hội có quan hệ chặt chẽ với thu nhập bình quân đầu ngời, hay nói cách khác nó có quan hệ chặt chẽ với viện trợ.7 2, Viện trợ thúc đẩy đầu t. Các nớc đang phát triển là những nớc rất cần vốn cho đầu t phát triển, viện trợ chínhmột hình thức bổ sung cho nguồn vốn trong nớc. Vốn đầu t có thể thu hút từ các nguồn ODA, FDI hoặc nguồn vốn tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Trong điều kiện nguồn vốn trong nớc còn hạn hẹp thì nguồn vốn nớc ngoài có tầm quan trọng đặc biệt. Nguồn vốn ODA thờng đợc các nớc đang phát triển đầu t cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng đờng giao thông, phát triển năng lợng . vì đây là những ngành cần phải đầu t lớn, thu hồi vốn chậm nên t nhân không có khả năng đầu t. Viện trợ còn thúc đẩy thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài FDI phát triển nguồn nhân lực. Nhờ có viện trợ mà nớc nhận tài trợ với cơ chế quản tốt sẽ tạo ra đợc cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội vững chắc, giao thông thuận tiện, hệ thống pháp luật ổn định, viện trợsự chuẩn bị cho vốn đầu t trực tiếp đợc thu hút vào là điều kiện cho FDI đợc sử dụng một cách hiệu quả. Mặt khác, viện trợ còn giúp những nớc đang phát triển tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, trình độ quản tiên tiến, kỹ năng chuyên môn cao. Đây chính là lợi ích căn bản, lâu dài của quốc gia nhận tài trợ. Viện trợ thúc đẩy đầu t t nhân. những nớc có cơ chế quản tốt thì viện trợ nớc ngoài không thay thế cho đầu t t nhân mà đóng vai trò nh là nam châm hút đầu t t nhân theo tỷ lệ sấp xỉ 2 USD trên 1USD viện trợ. Đối với các nớc quản tốt thì viện trợ góp phần củng cố niềm tin cho khu vực t nhân hỗ trợ các dịch vụ công cộng. Viện trợ tăng với quy mô 1% GDP sẽ làm tăng đầu t t nhân trên 1,9% GDP. các nớc có cơ chế quản tồi, viện trợ nớc ngoài có thể khuyến khích khu vực nhà n-ớc tiến hành các khoản đầu t thơng mại đáng ra do khu vực t nhân thực hiện. 3, Viện trợ giúp các nớc đang phát triển cải thiện thể chế chính sách kinh tế. Cải thiện thể chế chính sách kinh tế những nớc đang phát triển là chìa khoá để tạo bớc nhảy vọt về lợng trong thúc đẩy tăng trởng, tức là góp phần làm giảm đói nghèo. Mặt khác, viện trợ có thể nuôi dỡng cải cách. Khi các nớc mong muốn cải cách thì viện trợ nớc ngoài có thể đóng góp những nỗ lực cần thiết nh hỗ trợ thử ngiệm cải cách, trình diễn thí điểm, tạo đà phổ biến các bài học kinh nghiệm. Những nớc mà đó chính phủ thực hiện những chính sách vững chắc phân bổ hợp các khoản chi tiêu cung cấp dịch vụ có hiệu quả cao thì hiệu quả chung của viện trợ là lớn. Ngợc lại, những nớc mà chính phủ nhà tài trợ không đồng 8nhất quan điểm trong việc chi tiêu, hiệu quả lại thấp thì các nhà tài trợ cho rằng cách tốt nhất là giảm viện trợ tăng cờng hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách xây dựng thể chế cho đến khi các nhà tài trợ thấy rằng viện trợ của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển. Qua đây ta cũng nhận thấy rằng giá trị thực của các dự án là chỗ thể chế chính sách đợc củng cố, cải thiện việc cung cấp dịch vụ xã hội. Việc tạo ra đợc kiến thức với sự trợ giúp của viện trợ sẽ dẫn tới sự cải thiện trong một số ngành cụ thể trong khi một phần tài chính của viện trợ sẽ mở rộng các dịch vụ công cộng nói chung. Cơ chế quản tốt, ổn định kinh tế vĩ mô, Nhà nớc pháp quyền hạn chế tham nhũng sẽ dẫn đến tăng trởng giảm đói nghèo. Qua các nghiên cứu của các chuyên gia có thể thấy khó có thể nhận ra mối quan hệ giữa viện trợ mà các nớc nhận đợc với trình độ chính sách của họ. Tuy không có mối quan hệ về lợng giữa viện trợ chất lợng chính sách của nớc nhận viện trợ nhng trong một số trờng hợp viện trợ vẫn có thể góp phần cải cách, thông qua các điều kiện đặt ra hoặc thông qua việc phổ biến ý tởng mới. Tóm lại, viện trợ đã đang có hiệu quả. Tuy nhiên, nguồn vốn ODA chỉ phát huy hết vai trò của nó khi có một cơ chế quản tốt, một thể chế lành mạnh một môi trờng chính trị hoàn thiện. Nếu không chẳng những ODA không phát huy vai trò của nó mà còn đem lại gánh nặng nợ nần cho đất nớc. Việt Nammột nớc đang phát triển, hiện đang mong muốn nhận đợc nhiều nguồn ODA quản sử dụng ODA thật hiệu quả phục vụ cho phát triển đất nớc. Việt Nam cần nhận thức rõ đợc vai trò của ODA, các điều kiện để ODA phát huy vai trò của nó để từng bớc hoàn thiện công tác thu hút, quản sử dụng ODA.9Ch ơng II Thực trạng tình hình tiếp nhận sử dụng oda tại việt nam trong thời gian qua.I, Cơ chế chính sách khuôn khổ thể chế . 1, Cơ chế chính sách. Từ sau năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi cơ chế quản kinh tế từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trờng. Là một nớc nông nghiệp lạc hậu với thu nhập đầu ngời thấp, tích luỹ nội bộ nền kinh tế còn hạn chế, để đạt đợc mục tiêu đề ra về phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu vốn của nớc ta rất lớn, đặc biệt là các nguồn vốn từ nớc ngoài trong đó có nguồn vốn ODA. Văn kiện đại hội Đảng 8 đã chỉ rõ: Tranh thủ thu hút nguồn tài trợ phát triển chính thức đa phơng song ph-ơng, tập trung chủ yếu cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao trình độ khoa học công nghệ quản lý, đồng thời dành một phần vốn tín dụng đầu t cho các ngành nông- lâm ng nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, u tiên dành viện trợ không hoàn lại cho những vùng chậm phát triển, các dự án sử dụng vốn vay phải có phơng án trả nợ vững chắc, xác định rõ trách nhiệm trả nợ, không đợc gây thêm gánh nặng nợ nần không trả đợc. Phải sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả có kiểm tra, quản chặt chẽ chống lãng phí tiêu cực". Nhờ thực hiện chính sách đa phơng hoá, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, kể từ năm 1993 Việt Nam đã chính thức lập quan hệ ngoại giao tiếp nhận đợc nhiều nguồn ODA từ các quốc gia, các tổ chức Quốc tế trên thế giới. Khối lợng ODA vào Việt Nam không ngừng tăng lên qua các năm. Trong giai đoạn 1996-2000 mục tiêu đặt ra về vận động nguồn vốn ODA cam kết là trên 10 tỷ USD. Trong quá trình tiếp nhận sử dụng ODA, để có thể khai thác triệt để thế mạnh của ODA cũng nh hạn chế những tác động xấu do ODA mang laị, Đảng nhà nớc ta đã đa ra hệ thống các quan điểm về quản sử dụng ODA.Hệ thống các quan điểm của Đảng nhà nớc về quản sử dụng ODA.10[...]... trí cán bộ trong quản sử dụng ODA Đào tạo lại bồi dỡng lực lợng cán bộ quản lý, điều phối sử dụng ODA là một biện pháp quan trọng nhằm hoàn thiện công tác điều phối, quản sử dụng ODA hiện nay Cần phải có một chơng trình huấn luyện rộng rãi để tạo ra những thay đổi về nhận thức, thái độ kỹ năng tất cả các cấp, tăng cờng công tác quản nhà nớc về ODA Các cán bộ quản ODA phải... Giai đoạn sau dự án: Là giai đoạn ít đợc quan tâm nhất trong chu trình quản dự án Chính phủ Việt Nam vẫn cha có văn bản nào quy định về các hoạt động sau dự án Điều đó cũng làm ảnh hởng trực tiếp đến kế hoạch đầu t phát triển CHƯƠNG III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản sử dụng oda I/Kinh ng hiệm quản sử dụng ODA rút ra đợc từ một số nớc 19 Lịch sử của các nớc trên thế... tâm trong thời gian sắp tới Trong quá trình quản sử dụng ODA, Chính phủ cần luôn luôn phát huy vai trò làm chủ của mình, các nhà tài trợ chỉ đóng vai trò hỗ trợ Tăng cờng thu hút sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thứcmột phơng hớng chiến lợc trong quá trình thực hiện đờng lối đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nớc ta Phát huy những yếu tố tích cực hạn... Thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị, trong thời gian qua, Chính Phủ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực cải cách chính sách, hoàn thiện môi trờng pháp để một mặt chính phủ quản đợc nguồn ODA tập trung nguồn này cho các mục tiêu phát triển u tiên, mặt khác không cứng nhắc trong quản mà mở đờng cho các sáng kiến nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản các cấp những ngời thụ hởng ODA... CP NĐ12/ CP(Quy chế quản đầu t xây dựng) nghị định 17/2001/NĐ-CP( Quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức) Về phía quốc tế, Liên hiệp quốc đã đặt vấn đề dành 0,7% GDP cho ODA đối với các nớc phát triển Nh vậy nguồn ODA sẽ trở thành một số vốn khá lớn phải huy động mục tiêu này rất khó đạt.Với Việt Nam càng khó khăn hơn vì hàng năm, chúng ta còn phải cân đối trong. .. thành kế hoạch viện trợ Cùng với công tác trên , việc tinh giảm bộ máy cồng kềnh trong quản để giải ngân đỡ phức tạp , có những chính sách u đãi thiết thực cho cơ sở là nội dung chính của các thông t hớng dẫn thực hiện nghị định (17/2001/NĐ- CP, ngày 04/5/2001) của chính phủ về việc ban hành quy chế quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 6, Nâng cao công tác thông tin theo dõi dự án... dựng hoàn thiện các chính sách để quản sử dụng ODA có hiệu quả Nhiều văn bản pháp quy đã ra đời nhằm đa ra những hớng dẫn về quy trình, thủ tục thực hiện quản ODA làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc quản sử dụng ODA Nghị định 20/ CP tháng 3/1994 là lần đầu tiên Chính phủ Việt Nam đã thể chế hóa việc vận động thu hút sử dụng ODA Trong quá trình thực hiện Nghị định... việc thu hút quản sử dụng ODA Tại hội nghị nhóm t vấn các nhà tài trợ năm 1996, Chính phủ Việt Nam đã đa ra ba định hớng u tiên trong giai đoạn 1996-2000 nhằm kêu gọi sự chú ý của các nhà tài trợ nh sau: - Phát triểnsở hạ tầng kinh tế xã hội - Đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thể chế - Chuyển giao công nghệ Với ba hớng u tiên nói trên, nguồn ODA đã sẽ sử dụng để trợ giúp thực hiện 11 chơng... tổng số chi từ 3%-5% từ GDP để trả nợ nớc ngoài Sau 1993, Việt Nam đã chính thức nối lại quan hệ với nhiều tổ chức Quốc gia trên thế giới đánh dấu một giai đoạn mới trong tài trợ phát triển chính thức đối với Việt Nam Khối lợng ODA đến Việt Nam đã tăng nhanh lên nhanh chóng Nhận thức đúng đắn về vai trò của ODA trong phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng hoàn... nớc trong khu vực bị ảnh hởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính tiền tệ, một số nớc có tốc độ phát triển âm nh Thái Lan : 8% năm 1998, Hàn Quốc: -7% thì Việt Nam vẫn đạt đợc tốc độ tăng trởng năm 1998 là 5,8% Đây thực sựmột kết quả đáng khích lệ, thể hiện thành công lớn của kinh tế Việt Nam Mức giải ngân ODA là thớc đo hiệu quả công tác quản sử dụng ODA Thời kỳ 1991-1998 chúng ta đã giải . pháp nhằm tăng cờng công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay& quot; rất thiết thực vì nó có. tiếp nhận và sử dụng ODA ở Việt Nam trong thời gian qua. Chơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng ODA.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Đặc điểm của ODA., Phân loại ODA. Các hình thức ODA., Viện trợ thúc đẩy đầu t. Viện trợ giúp các nớc đang phát triển cải thiện thể chế và chính sách kinh tế., Khu«n khỉ thĨ chÕ., Thời kỳ trớc năm 1993., Đánh giá hiệu quả công tác thu hút, quản lý và sử dụng ODA., Một số khó khăn và hạn chế trong quá trình thu hút, quản lý và sử dụng ODA., Vai trò quản lý của NN. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam., Tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chiến lợc thu hút vốn và quản lý sử dụng ODA. Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ cho các khu vực nghèo đói ., Hoàn thiện hơn nữa công tác kế hoạch hoá. Nâng cao công tác thông tin và theo dõi dự án ODA.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn