Báo cáo " Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật axit indol-3-butyric (IBA) " pdf

5 967 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 16:20

Tap chi H6a hoc, T. 46 (2), Tr. 178 - 182,2008 , ') , ,. I' ? NGHIEN Cl1U KHAO SAT CAC PHUONG PHAP TONG HQP , ',,. ? , CHAT KICH THICH SINH TRUONG THI/C V~T AXIT INDOL-3-BUTYRIC (IBA) D6, Toa soan 4-7-2007 DAo VAN HOANG', NGUYEN MINH THA0 2 VA CONG SU I Bq Cong nghiep 'Tru'itng Dai hoc Khoa hoc T,! nhien, Dai hoc Quae gia Ha Noi -, SUMMARY The indole-Bsbutyric acid (IBA) is an important plant growth stimulator. Its synthesis has been carried out by different ways. Some methods for preparation of IBA were discussed. In this work, the compound was synthesized by two methods: reacting indol with y-butyrolactone and gramine with diethylmalonate. However, the reaction of indol with y-buryrotuctone in tetralin as solvent is realized in tile more acceptable conditions of pressure and temperature therefore can continue the studyfor application in practice. I-MODAU Axit indol-3-butyric (IBA) (1) la chat kich thich sinh trirong thuc vat tong hop dau tien thuoc nh6m heteraauxin, c6 nhieu rmg dung trang nong nghiep, lam nghiep. Hoar chat c6 tac dung kich thich hinh thanh re, choi, nu doi voi nhieu loai cay, d~c bier duoc sir dung rong rai trang giam, chiet canh va nhan gidng vo tinh. IBA it doc voi ngmri va rnoi tnrong do de bi phan huy sinh hoc trong dill. Hien nay, IBA la mot trang nhirng chat kich thich sinh truong thuc vat duoc sirdung nhieu nhat, Do hoat co tinh sinh hoc uu viet va de baa quan nen IBA diroc the gioi quan tam nghien CUu til lau, i':J mroc ta, viec nghien cuu tong hop IBA la nhu cau thuc te ciia nganh nong, lam nghiep, phuc vu chien hroc phat trien kinh te va hien dai hoa nen nong nghiep Viet Nam. Trang pham vi bai baa, chung toi chi d6 cap den ket qua nghien CUu khao sat cac phuong phap tong hop IBA, tir d6 hra chon phuong phap thich hop de dieu che trang phong thi nghiem 178 voi cac dieu kien Viet Nam. II - cAc PHUONG PHAp TONG HOP IBA Axit indol-j-butyric hoac axit 4-indol-3-yl- butyric (IBA) la tinh thi! rnau vang sang, diem chay 123 - 125"C. Hoat chat tan trang hau het cac dung moi hiru CO, khong tan trong nuoc. D¢ doc cap tinh I.D", 100 rug/kg (doi voi chuot) [I]. ~(CH2hCOOH ~N) H 1 IBA c6 the duoc t6ng hop bang nhieu phuong phap khac nhau. Duoi day la cac phuong phap chu yeu: I. T6ng hop true tiep tfr indol va axil y- halogenbutyric. Phan irng diroc thuc hien i':J nhiet d¢ va ap suat cao (240 - 250"C; 18 - 20 atm), trong moi . 20 atm), trong moi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật axit indol-3-butyric (IBA) " pdf, Báo cáo " Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật axit indol-3-butyric (IBA) " pdf, Báo cáo " Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật axit indol-3-butyric (IBA) " pdf

Từ khóa liên quan