BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU DẦU ĐIỀU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK VNC pptx

80 1,183 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 15:20

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU DẦU ĐIỀU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU XNK VNC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH – 211207 GVHD: TH.S TRẦN HOÀNG GIANG SVTH: BÙI THỊ YẾN MSSV: 09083821 LỚP: ĐHQT5 KHÓA: 2009 – 2013 TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Mọi số liệu, kết quả trong báo cáo tốt nghiệp này là tôi tự thu thập, tìm hiểu, trích dẫn. Tuyệt đối không sao chép từ bất kỳ một tài liệu nào. Bùi Thị Yến Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2013 ii LỜI CẢM ƠN **** Qua thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, em đã tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Ở học kỳ cuối, nhờ sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn và quý công ty, em đã thực sự tiếp cận bước đầu với môi trường kinh doanh thực tế, có cái nhìn hoàn thiện hơn về những gì mình đã học. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:  Thạc sĩ Trần Hoàng Giang – giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, đã tận tình hướng dẫn em từ việc chọn đề tài, hoàn thiện đề cương, cách nghiên cứu và giải đáp những thắc mắc kịp thời giúp em hoàn thiện bài báo cáo.  Ban lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu Xuất nhập khẩu VNC Việt Nam đã tạo điều kiện cho em được thực tập tại phòng Xuất nhập khẩu, giúp em có cơ hội tiếp xúc với công việc thực tế, cung cấp số liệu và thông tin để em hoàn thành báo cáo.  Anh Phạm Đình Huỳnh – trưởng phòng XNK, đã hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong công việc, hướng dẫn viết báo cáo, cung cấp thông tin… Mặc dù đã cố gằng rất nhiều để hoàn thành công việc được giao tại Công ty cũng như hoàn thành bài báo cáo tốt nhất nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn tận tình của thầy cùng các anh chị. Kính chúc thầy và các anh chị trong công ty VNCIMEX sức khỏe và thành công. iii NHẬN XÉT CƠ QUAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Giám đốc iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … v NHẬN XÉT PHẢN BIỆN Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Mã hóa các thang đo hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng XK 17 Bảng 4.1: Cơ cấu doanh thu của VNCIMEX 2010-2012 24 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng doanh thu của VNCIMEX (2010 -2012) 25 Bảng 4.3: Kim ngạch xuất khẩu dầu điều của VNCIMEX (2010 – 2012) 26 Bảng 4.4: Kim ngạch xuất khẩu dầu điều theo cơ cấu sản phẩm (2010 – 2012) 28 Bảng 4.5: Mẫu phân bổ theo phân loại đối tượng phỏng vấn 33 Bảng 4.6: Kết quả Cronbach Alpha các thang đo 38 Bảng 4.7: Các nhóm nhân tố mới sau khi phân tích EFA 41 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Thị trường xuất khẩu dầu điều của VNCIMEX (2010 – 2012) 27 Biểu đồ 4.2: Mức độ quan trọng của việc thực hiện hợp đồng 34 Biểu đồ 4.3: Đánh giá bước đầu khâu thanh toán 34 Biểu đồ 4.4: Đánh giá bước chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 35 Biểu đồ 4.5: Đánh giá bước làm thủ tục hải quan 35 Biểu đồ 4.6: Đánh giá bước giao hàng lên tàu 36 Biểu đồ 4.7: Đánh giá bước thanh toán 36 Biểu đồ 4.8: Đánh giá bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại 36 Biểu đồ 4.9: Đánh giá toàn bộ quy trình 37 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Tiến trình nghiên cứu 14 Sơ đồ 3.2: Mô hình nghiên cứu 19 Sơ đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức của VNCIMEX 22 Sơ đồ 4.2: Quy trình xuất khẩu dầu điều tổng quát của VNCIMEX 29 Sơ đồ 4.3: Mô hình nghiên cứu sau khi phân tích nhân tố 42 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT B/L – Bill of Lading – Vận đơn đường biển CAD – Cash against documents – Trả tiền giao ngay chứng từ CIF – Cost, Insurance and Freight – Tiền hàng, tiền phí bảo hiểm và cước vận tải CIP – Carriage and Insurance Paid to… – Tiền cước và phí bảo hiểm đã trả tới… D/A – Documents against acceptance – Nhờ thu kèm chứng từ trả chậm D/P – Documents against payment – Trả tiền để đổi lấy chứng từ FOB – Free On Board – Giao lên tàu L/C – Letter of Credit – Thư tín dụng T/T – Telegraphic transfer – Chuyển tiền bằng điện báo XNKXuất nhập khẩu viii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 1.6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 2.1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU 4 2.1.1. Các khái niệm 4 2.1.2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 4 2.2. HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 5 2.2.1. Khái niệm hợp đồng xuất khẩu 5 2.2.2. Vai trò của hợp đồng xuất khẩu 6 2.2.3. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu 6 2.3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 8 2.3.1. Làm thủ tục xuất khẩu theo quy định của Nhà nước 8 2.3.2. Thực hiện những công việc bước đầu của khâu thanh toán 8 2.3.3. Chuẩn bị hàng hóa để xuất khẩu 9 2.3.4. Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu 9 2.3.5. Làm thủ tục hải quan 10 2.3.6. Thuê phương tiện vận tải 10 2.3.7. Giao hàng cho người vận tải 11 2.3.8. Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu 11 2.3.9. Lập bộ chứng từ thanh toán 12 2.3.10. Khiếu nại 12 2.3.11. Thanh lý hợp đồng 12 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1. TỔNG QUAN VỀ TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 13 ix 3.2. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 13 3.3. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 15 3.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp 15 3.3.2. Thu thập thống tin sơ cấp 15 3.3.2.1. Cách thức tiến hành 15 3.3.2.2. Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát 15 3.3.2.3. Đối tượng được điều tra khảo sát 16 3.3.2.4. Phát phiếu điều tra khảo sát 16 3.3.2.5. Xác định nội dung phân tích 16 3.3.2.6. Mô hình nghiên cứu 17 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH XUẤT KHẨU DẦU ĐIỀU TẠI VNCIMEX 20 4.1. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỨ CẤP 20 4.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu Xuất nhập khẩu VNC Việt Nam 20 4.1.1.1. Giới thiệu chung 20 4.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 20 4.1.1.3. Ngành nghề kinh doanh 21 4.1.1.4. Cơ cấu tổ chức 22 4.1.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của VNCIMEX 24 4.1.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của VNCIMEX năm 2010 – 2012 24 4.1.2.2. Tình hình Xuất khẩu mặt hàng dầu điều của VNCIMEX 26 4.1.3. Thực trạng quy trình thực hiệnxuất khẩu dầu điều của VNCIMEX 29 4.1.3.1. Xin giấy phép xuất khẩu 29 4.1.3.2. Thực hiện bước đầu của khâu thanh toán 29 4.1.3.3. Chuẩn bị hàng hóa 30 4.1.3.4. Thuê tàu và mua bảo hiểm 31 4.1.3.5. Làm thủ tục hải quan 31 4.1.3.6. Giao hàng lên tàu 32 4.1.3.7. Gửi chứng từ hàng hóa và thanh toán 32 4.1.3.8. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại 32 4.2. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU SƠ CẤP 33 [...]... hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đầu Xuất nhập khẩu VNC Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu và phát triển thành báo cáo tốt nghiệp SVTH: Bùi Thị Yến (09083821) 1 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hoàng Giang 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của bài báo cáo là tìm hiểu những lý luận cơ bản về xuất nhập khẩuhợp đồng xuất nhập khẩu. .. động tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty VNCIMEX 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Căn cứ vào tình hình thực tế cũng như thời gian thực tập tại công ty, phạm vi nghiên cứu của bài báo cáo:  Về không gian: tình hình hoạt động kinh doanh và quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều bằng đường biển tại công ty Cổ phần Đầu Xuất nhập khẩu VNC Việt Nam  Về thời gian: bài báo cáo tập trung nghiên... TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU Để có một tiên trình nghiên cứu phù hợp với nội dung cần nghiên cứu của đề tài Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đầu Xuất nhập khẩu VNC Việt Nam”, trước hết đi vào xem xét các vấn đề mấu chốt có liên quan của quá trình xuất khẩu dầu điều của công ty VNCIMEX, đồng thời nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến quy trình thực hiện hợp. .. doanh xuất khẩu cũng còn gặp khó khăn, đặc biệt là quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng Ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của quy trình thực hiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với mặt hàng dầu vỏ hạt điều Vì vậy trong quá trình thực tập tại công ty, em đã chọn đề tài: Nâng cao hiệu. .. quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều  Trên cơ sở nghiên cứu về thực trạng và các nhân tố tác động, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều cho công ty 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối ng được nghiên cứu trong bài báo cáo bao gồm:  Hoạt động kinh doanh của công ty VNCIMEX;  Toàn bộ hoạt động tổ chức thực hiện. .. quan của quá trình XK dầu điều của VNCIMEX Tìm hiểu và tóm tắt tài liệu Tình hình hoạt động kinh doanh của VNCIMEX Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu dầu điều của VNCIMEX Quy trình thực hiện hợp đồng XK dầu điều của VNCIMEX Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát Phát phiếu điều tra và phỏng vấn nhân viên công ty Phát hiện các vấn đề trong việc thực hiện hợp đồng XK dầu điều Đưa ra giải pháp phù hợp Sơ đồ... G3 Quy trình thực hiện hợp đồng đạt hiệu quả cao SVTH: Bùi Thị Yến (09083821) 18 Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Hoàng Giang Dựa vào các nhân tố trên, ta có thể xây dựng được mô hình thể hiện sự tác động của các nhân tố đến hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng như sau: Bước đầu khâu Thanh toán Chuẩn bị hàng hóa XK HIỆU QUẢ QUY TRÌNH THỰC Giải quy t tranh chấp, khiếu nại Làm thủ tục hải quan HIỆN... kỳ và quy t định thời hạn điều tra  Bước 5: Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra 3.3.2.2 Nội dung câu hỏi điều tra khảo sát Bảng khảo sát được thiết kế bao gồm 4 nhóm câu hỏi:  Câu hỏi phân loại đối ng được khảo sát  Nhóm câu hỏi đánh giá hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều bằng đường biển của VNCIMEX • 6 nhân tố đánh giá hiệu quả của quy trình thực hiện hợp đồng SVTH:... quan đến quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều của công ty, để điều tra khảo sát nhân viên công ty Đây là nền tảng, là cơ sở dữ liệu có độ tin cậy cao cho việc điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghiên cứu Từ đây đưa ra các giải pháp cho hoạt động xuất nhập khẩu dầu điều của công ty Tiến trình nghiên cứu cụ thể được mô tả thông qua sơ đồ sau: SVTH: Bùi Thị Yến (09083821) 13 Báo cáo tốt nghiệp. .. tố Bước đầu khâu thanh toán, Chuẩn bị hàng hóa XK, Làm thủ tục hải quan, Giao hàng lên tàu, Thanh toán, Giải quy t tranh chấp khiếu nại được đánh giá càng cao thì hiệu quả của quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu càng cao và ngược lại Hay nói cách khác , các nhân tố trên và hiệu quả của quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu có quan hệ cùng chiều SVTH: Bùi Thị Yến (09083821) 19 Báo cáo tốt nghiệp . Nâng cao hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu VNC Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu và phát triển thành báo cáo tốt. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU DẦU ĐIỀU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG. hoạt động kinh doanh và quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu dầu điều bằng đường biển tại công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu VNC Việt Nam.  Về thời gian: bài báo cáo tập trung nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU DẦU ĐIỀU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK VNC pptx, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU DẦU ĐIỀU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK VNC pptx, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU DẦU ĐIỀU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XNK VNC pptx

Từ khóa liên quan