Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

46 110 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:12

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam Lời mở đầuĐể thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trởng phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải cần có vốn.Vốn có hai loại chủ yếu là vốn trong nớc vốn nớc ngoài.Đối với các nớc đang phát triển, thì vấn đề thu hút vốn nớc ngoài để thúc đẩy tăng trởng kinh tế là yếu tố vô cùng quan trọng đợc nhiều nớc quan tâm, trong đó có nớc ta.Trong thời đại ngày nay, xu hớng hoà nhập, liên kết giữa các nớc trên thế giới ngày càng cao.Do đó trong hợp tác đầu t quốc tế thờng có nhiều nguồn vốn khác nhau. Nhìn chung, vốn nớc ngoài đầu t vào trong nớc bằng hai con đòng chính là đờng công cộng đờng t nhân hoặc thơng mại. Hình thức đầu t quôc tế chủ yếu là đầu t trực tiếp (FDI: Foreign Direct Investment); đầu t qua thị trờng chứng khoán;cho vay của các định chế kinh tế ngân hàng nớc ngoài (vay thơng mại) nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA).Trong đề án môn học này,em xin đi vào vấn đề trọng tâm là: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài một số nớc vận dụng vào Việt NamTrong quá trình thực hiện đề án nay,em đã đợc sự góp ý chỉ bảo tận tình của GS.TS Nguyễn Thành Độ. Tuy nhiên vì còn giới hạn về kiến thức cũng nh thời gian nên bài viết này của em không tránh đợc thiếu sót. Kính mong sự góp ý của thầy! Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Đỗ văn Thắng1chơng i:Lý luận chung về thu hút vốn đầu t trực tiếpnớc ngoài (FDI:Foreign Direct Investment)I. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế.1.1 Quan điểm của Lê Nin các nhà kinh tế về FDI.1.1.1 Quan điểm của Lê Nin về FDI Theo Lê Nin, trong giai đoạn cạnh tranh tự do, đặc điểm của chủ nghĩa t bản là xuất khẩu hàng hoá, còn trong giai đoạn hiện đại là xuất khẩu t bản. Ông cho rằng: xuất khẩu t bản là một đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa t bản hiện đại. Do t bản tài chính trong quá trình phát triển đã xuất hiện hiện tợng t bản thừa , thừa so vơí tỉ suất lợi nhuận thấp nếu phải đầu t trong nớc, còn nếu đầu t ra bên ngoài thì tỉ suất lợi nhuận sẽ cao hơn. Theo ông: Chừng nào chủ nghĩa t bản vẫn là chủ nghĩa t bản, số t bản thừa không phải dùng để nâng cao mức sống của quần chúng trong nớc đó, vì nh thế sẽ làm giảm bớt lợi nhuận của bọn t bản- mà là để tăng thêm lợi nhuận bằng cách xuất khẩu t bản ra nớc ngoài, vào những nớc lạc hậu. Trong các nớc lạc hậu này, lợi nhuận thờng cao vì t bản hãy còn ít, giá đất đai tơng đối thấp, tiền công hạ, nguyên liệu rẻ(1) . Xuất khẩu t bản có ảnh hởng tới nguồn vốn đầu t của các nớc xuất khẩu t bản, nhng lại giúp cho những tổ chức độc quyền thu đợc lợi nhuận cao nớc ngoài. Ngoài ra xuất khẩu t bản còn bảo vệ chế độ chính trị các nớc nhập khẩu t bản ít nhiều có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, kỹ thuật. Nhng thực tế nhân dân các nớc nhập khẩu t bản bị bóc lột nhiều hơn, sự lệ thuộc về kinh tế kỹ thuật tăng lên từ đó sự phụ thuộc về chính trị là khó tránh khỏi. Lê Nin cho rằng : Việc xuất khẩu t bản ảnh hởng đến sự phát triển của chủ nghĩa t bản thúc đẩy hết sức nhanh sự phát triển đó trong những nớc đã đợc đầu t . Cho nên nếu trên một mức độ nào đó việc xuất khẩu có thể gây ra một sự ngng trệ nào đó trong sự phát triển của các nớc xuất khẩu t bản (2) 1.1.2 Quan điểm của Samuelson về thu hút FDI Samuelson cho rằng đa số các nớc đang phát triển đều thiếu vốn, mức thu nhập thấp chỉ đủ sống mức tối thiểu do đó khả năng tích luỹ vốn hạn chế. Điều đó đợc thể hiện trong lý thuyết cái vòng luẩn quẩn cú huých từ bên ngoài. Mặt khác ông cho rằng ,ở các nớc đang phát triển, nguồn nhân lực đang bị hạn chế bởi tuổi thọ dân chí thấp; tài nguyên khan hiếm; kỹ thuật lạc hậu gặp phải trở ngại trong việc kết hợp chúng.Do vậy nhiều nớc đang phát triển ngày càng khó khăn tăng cái vòng luẩn quẩn.Từ (1) V.I.LêNin: toàn tập, Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa t bản,Nxb tiến bộ, Matxcơva,1980,t27,tr456.(2) Sđd, tr459.2đó theo Samuelson: để phát triển kinh tế phải có cú huých từ bên ngoài nhằm phá vỡ cái vòng luẩn quẩn . Đó là phải có đầu t của nớc ngoài vào các nớc đang phát triển.1.1.3 Quan điểm của R.Nurke về FDI. R.Nurke đã lấy vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói làm lý luận tạo vốn: xét về lợng cung ,ngời ta thấy khả năng tiết kiệm ít ỏi, tình hình đó là do mức độ thu nhập thực tế thấp, mức thu nhập thấp phản ánh năng suất lao động thấp , đến lợt mình năng suất lao động thấp phần lớn do tình trạng thiếu t bản gây ra. Thiếu t bản lại là kết quả của khả năng tiết kiệm ít ỏi đa lại.Và thế là cái vòng đợc khép kín. Trong cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói đó, nguyên nhân cơ bản là thiếu vốn. Do vậy, mở của cho đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc ông xem là giải pháp thực tế nhất đối với các nớc đang phát triển. Theo ông , mở cửa cho FDI có ý nghĩa đối với các nớc đang phát triển có thể vơn đến những thị trờng mới cũng nh khuyến khích việc mở rộng kỹ thuật hiện đại những phơng pháp quản lý có hiệu quả .FDI giúp cho các nớc đang phát triển tránh đợc những đòi hỏi về lãi suất chặt chẽ.Các nớc có thu nhập thấp đợc chuyên môn hoá sản xuất nguyên liệu thực phẩm xuất khẩu, đợc chuyên môn hoá dựa trên nguyên tắc bât di bất dịch của lợi thế so sánh trong thơng mại quốc tế , dù rằng FDI trớc hết cho lợi ích các nớc xuất khẩu vốn chứ không phải của các nớc nhận vốn , thế nhng mở cửa vẫn còn hơn là đóng cửa. R.Nurke cho rằng ,FDI mang lại lợi ích chung cho cả hai bên , dù chẳng bao giờ cân bằng tuyệt đối nhng không thể làm khác đợc vì nó là đòi hỏi tự nhiên , tất yếu của quá trình vận động thị trờng1.2 Bản chất của FDI. Sự phát triển của đầu t trực tíêp nớc ngoài đợc quy đinh hoàn toàn bởi quy luật kinh tế khách quan với những điều kiện cần đủ chín muồi nhất định . Sự thay đổi thái độ từ ban đầu là chống lại qua chấp nhận đến hoan nghênh , đầu t trực tíêp nớc ngoài có thể xem là yếu tố tác động làm tạo ra những bớc thay đổi nhận thức theo hớng ngày càng đúng hơn chủ động hơn của con ngời đối với quy luật kinh tế khách quan về sự phát triển sức sản xuất xã hội phân công lao động xã hội đang mở ra một cach thực tế trên quy mô quốc tế.Xu hớng này có ý nghĩa quyết định trong viêc chi phối các biểu hịên khác nhau cuả đầu t trực tiếp nớc ngoài.Quan hệ kinh tế quốc tế đã hình thành nên các dòng lu chuyển vốn chủ yếu:Dòng vốn từ các nớc đang phát triển đổ vào các nớc đang phát triển; dòng vốn lu chuyển trong nội bộ các nớc phat triển.Sự lu chuyển của các dòng vốn diễn ra dới nhiều hinh thức nh : Tài trợ phát triển chính thức (gồm viện trợ phát triển chính thức ODA các hình thức khác),nguồn vay t nhân(tín dụng từ các ngân hàng thơng mại) đầu t trực tiếp nớc ngoài. Mỗi nguồn vốn có đặc điểm riêng của nó. Nguồn tài trợ phát triển chính thức là nguồn vốn do các tổ chức quốc tế, chính phủ( hoặc cơ quan đại diện chính phủ) cung cấp. Loại vốn này có u điểm là có sự u đãi nhất định về lãi suất, khối lợng cho vay lớn thời hạn vay tơng đối dài. Để giúp các nớc đang phát triển, trong loại vốn này đã giành một lợng vốn 3chủ yếu cho vốn viện trợ phát triển chính thức ODA, đây là nguồn vốn có nhiều u đãi, trong ODA có một phần là viện trợ không hoàn lại, chiếm khoảng 25% tổng số vốn. Tuy vậy không phải khoản ODA nào cũng dễ dàng, nhất là loại vốn do các chính phủ cung cấp, nó thờng gắn với những rằng buộc nào đó về chính trị, kinh tế, xã hội, thậm chí cả về quân sự. Nguồn vay t nhân: Đây là nguồn vốn không có những rằng buộc nh vốn ODA, tuy nhiên đây là loại vốnthủ tục vay rất khắt khe, mức lãi suất cao, thời hạn trả nợ rất nghiêm ngặt. Nhìn chung sử dụng hai loại vốn trên đều để lại cho nền kinh tế các nớc đi vay gánh nặng nợ nần một trong những yếu tố chứa đựng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến khủng hoảng, nhất là khủng hoảng về tiền tệ. Nguồn vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI)Trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại,đầu t trực tiếp nớc ngoài là loại vốn có nhiều u điểm hơn so với các loại vốn kể trên. Nhất là đối với các nớc đang phát triển, khi khả năng tổ chức sản xuất đạt hiệu quả còn thấp thì hiệu quả càng rõ rệt.Về bản chất , FDI là sự gặp nhau về nhu cầu của một bên la nhà đầu t một bên khác là nớc nhận đầu t. - Đối với nhà đầu t:Khi quá trình tích tụ tập trung vốn đạt tới trình độ mà mảnh đất sản xuất kinh doanh truyền thống của họ đã trở nên chật hẹp đến mức cản trở khả năng hiệu quả của đầu t , nơi mà đó nếu đầu t vào thì họ sẽ thu đợc lợi nhuận nh mong muốn . Trong khi một số quốc gia khác lại xuất hiện nhiều lợi thế mà họ có thể khai thác để thu lợi nhuận cao hơn nơi mà họ đang đầu t .Có thể nói đây chính là yếu tố cơ bản nhất thúc đẩy các nhà đầu t chuyển vốn của mình đầu t vào nớc khác.Hay nói cách khác ,việc tìm kiếm , theo đuổi lợi nhuận cao hơn bảo toàn độc quyền hay lợi thế cạnh tranh là bản chất , là động cơ , là mục tiêu cơ bản xuyên suốt của các nhà đầu t .Đầu t ra nớc ngoài là phơng thức giải quyết có hiệu quả. Đây là loại hình mà bản thân nó rất có khả năng để thực hiện việc kéo dài chu kỳ tuổi thọ sản phẩm , chu kỳ tuổi thọ kỹ thuật mà vẫn giữ đợc độc quyền kỹ thuật ,dễ dàng xâm nhập thị trờng nớc ngoài mà không bị cản trở bởi các rào chắn.Khai thác đợc nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng nh giá nhân công rẻ của nớc nhận đầu t Phải nói rằng,đầu t trực tiếp nớc ngoài là lối thoát lý tởngtrơc súc ép xảy ra sự bùng nổ phá sảndo những mâu thuẫn tất yếu của quá trình phat triển. Ta nói nó là lý tởng vì chính lối thoát này đã tạo cho các nhà đầu t tiếp tục thu lợi phát triển , có khi còn phát triển với tốc độ cao hơn. Thậm chí khi nớc nhận đàu t có sự thay đổi chính sách thay thế nhập khẩu sang chính sách hớng sang xuất khẩu thì nhà đầu t vẫn có thể tiếp tục đầu t dới dạng mở các chi nhánh sản xuất các bộ phận , phụ kiện để xuất khẩu trở lại để phục vụ cho công ty mẹ , cũng nh các thị trờng mới Đối với các n ớc đang phat triển , dới con mắt của các nhà đầu t , trong những năm gần đây các nớc này đã có những sự cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế , trình độ khả năng phát triển của ngời lao động, hệ thống luật pháp , dung lợng thị trờng, một số nguồn tài nguyên cũng nh sự ổn định về chính trị Những cải thiện này đã tạo sự hấp dẫn nhất định đối với các nhà đầu t . Tớc khi xảy ra khủng hoảng tài chính _tiền tệ , thế giới đánh 4giá Châu á , nhất là Đông á Đông Nam á đang là khu vực xuất hiện nhiều nền kinh tế năng động, nhiều tiềm năng phát triển có sức hút đáng kể đối với các nhà đầu t. Tóm lại : Thực chất cơ bản bên trong của nhà đầu t trong hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài bao gồm:Duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất của chủ đầu t ( vấn đề vốn , kỹ thuật , sản phẩm ;Khai thác các nguồn lực xâm nhập thị tr ờng của các nớc nhận đầu t ; Tranh thủ lợi dụng chính sách khuyến khích của các nớc nhận đầu t ; Thông qua hoạt động đầu t trực tiếp để thực hiện các ý đồ kinh tế (hoặc phi kinh tế ) mà các hoạt đọng khác không thực hiện đợc. - Đối với các nớc nhận đầu t :Đây là những nớc đang có một số lợi thế mà nó cha có hoặc không có điều kiện để khai thác. Các nớc nhận đầu t thuộc loại này thờng là các nớc có nguồn tài nguyên tuơng đối phong phú, có nguồn lao động dồi dào giá nhân công rẻ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, thiếu công nghệ tiên tiến ít có khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao Số này phần lớn thuộc các n ớc phát triển. - Các nớc nhận đầu t dạng khác đó là các nớc phát triển, đây các nớc có tiềm lực kinh tế cao, phần lớn là những nớc có vốn đầu t ra nớc ngoài. Các nớc này có đặc điểm là có cơ sở hạ tầng tốt, họ đă đang tham gia có hiệu quả vào qúa trình phân công lao động quốc tế hoặc là thành viên của các tổ chức kinh tế hoặc các tập đoàn kinh tế lớn. Họ nhận đầu t trong mối liên kết để giữ quyền chi phối kinh tế thế giới. Nói chung, đối với nớc tiếp nhận đầu t, cho dù trình độ phát triển cao hay thấp, số vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài là do sự khéo léo mời chào hay do các nhà hay do các nhà đầu t tự tìm đến mà có , thì đầu t nớc ngoài cũng thờng có sự đóng góp nhất định đối với sự phát triển của họ. những mức độ khác nhau , đầu t trực tiếp nớc ngoài đóng vài trò là nguồn vốn bổ sung là điều kiện quyết định ( thậm chí quyết định) theo sự chuyển biến theo chiều hớng tích cực của một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh , hay một số ngành nghề , hoặc là những yếu tố xúc tác làm cho các tiềm năng nội tại của nớc nhận đầu t phát huy một cách mạnh mẽ có hiệu quả hơn. Lịch sử phát triển trực tiếp nớc ngoài cho thấy thái độ của các nớc nhận đầu t là từ thái độ phản đối ( xem đầu t trực tiếp nớc ngoài là công cụ cớp bóc đối với thuộc địa ) đến thái độ buộc phải chấp nhận đến thái độ hoan nghênh Trong điều kiện hiện nay , đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc mời chào , khuyến khích mãnh liệt đối với thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài.Mặc dù hiện nay vẫn còn nhiều tranh luận ,còn những ý kiến khác nhau về vai trò , về mặt tích cực , tiêu cực của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với nớc tiếp nhận đầu t . Nhng chỉ điểm qua nhu cầu , qua trào lu cạnh tranh thu hút cũng đủ cho ta khẳng định rằng : đầu t trực tiếp nớc ngoài hiện nay đối với các nớc nhận đầu t có tác dụng tích cực là chủ yếu . Đa phần các dự án đầu t trực tíêp nớc ngoài , khi thực hiện đều đa lại lợi ích cho nớc nhận đầu t . Đối với nhiều nớc , đầu t trực tiếp nớc ngoài thực sự đóng vai trò là điều kiện , là cơ hội , là cửa ngõ giúp thoát khỏi 5tình trạng của một nớc nghèo , bớc vào quỹ đạo của sự phat triển thc hiện công nghiệp hoá. Tóm lại : Đồng vốn ( t bản ) của các tập đoàn , các công ty xuyên quốc gia lớn xuất ra hoạt đọng ngày càng tinh vi phức tạp hơn, nhng hiệu quả đa lại thờng đạt mức cao hơn . Quan hệ của nớc tiếp nhận đầu t với nhà đầu t trong hoạt đọng đầu t trực tiếp nớc ngoài của các tập đoàn , các công ty xuyên quốc gia lớn thờng tồn tại đan xen giữa hợp tác đấu tranh mức độ ngày càng cao hơn1.3. Các hình thức chủ yếu của FDI Luật quy định có ba hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài chủ yếu là: hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh; xí nghiệp liên doanh ; xí nghiệp 100% vốn nớc ngoài .1.3.1. Hình thức xí nghiệp liên doanh. Hình thức này đợc áp dụng phổ biến hơn, nhng có xu hớng bớt dần về tỉ trọng . Các nhà đầu t nớc ngoài thích áp dụng hình thức liên doanh vì : -Thấy đợc u thế giữa hình thức xí nghiệp liên doanh so với hình thức xí nghiệp 100% vốn nớc ngoài là tranh thủ đợc sự hiểu biết hỗ trợ của các đối tác trong tất cả các khâu hình thành, thẩm định thc hiện dự án. -Phạm vi , lĩnh vực địa bàn hoạt động của xí nghiệp liên doanh rộng hơn xí nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài. Tuy nhiên có thể giải thích xu hớng hạn chế dần hình thức xí nghiệp liên doanh Việt Nam bằng những nguyên nhân sau : -Sau một thời gian tiếp cận với thị trờng Việt Nam , các nhà đầu t nớc ngoài , đặc biệt các nhà đầu t Châu á đã hiểu rõ hơn về luật pháp , chính sách thủ tục đầu t tại Việt Nam . -Thực tiễn phát sinh nhiều tranh chấp trong việc quản lý điều hành mà một phần do sự yếu kém về trình độ của ngời Việt Nam . Bên nớc ngoài thờng góp vốn nhiều hơn nhng không quýêt định những vấn đề chủ chốt của xí nghiệp vì nguyên tắc nhất trí trong hội đồng quản trị. -Khả năng tham gia liên doanh của bên Việt Nam là có hạn vì thiếu cán bộ , thiếu vốn đóng góp . - Nhiều trờng hợp cơ quan quản lý nhà nớc đã tác động quá sâu vào quá trình sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp61.3.2.Xí nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài. Đầu t nớc ngoài theo hình thức này ngày càng tăng . Nguyên nhân giảm sút tỉ trọng xí nghiệp liên doanh cũng chính là nguyên nhân tăng tỉ lệ các xí nghiệp 100% vốn nớc ngoài .Uỷ ban nhà nớc về hợp tác đầu t trớc đây đã từ chối cấp giấy phép cho nhiều dự án 100% vốn nớc ngoài trong những ngành ,lĩnh vực quan trọng hoặc có tính đặc thù nh : Bu chính viễn thông , xây dựng kinh doanh khách sạn , văn phòng cho thuê , sản xuất xi măng , dịch vụ xuất nhập khẩu , dulịch Tuy nhiên trong những năm gần đây , các địa ph ơng phía Nam , đặc biệt là các tỉnh Đồng Nai , Sông Bé, Bà Rịa _Vũng Tàu đã ủng hộ mạnh các dự án 100% vốn nớc ngoài với lập luận rằng cho các nhà đầu t nớc ngoài thuê đất lập xí nghiệp 100% vốn nớc ngoài có lợi hơn việc giao đất cho bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để tham gia liên doanh1.3.3.Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hình thức này đợc áp dụng phổ biến trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí trong lĩnh vực bu chính viễn thông .Hai lĩnh vực này chiếm 30% số dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh , nhng chiếm tới 90% tổng vốn cam kết thc hiện . Phân còn lại chủ yếu thuộc về lĩnh vực công nghiệp , gia công , dịch vụ 1.3.4 Các hình thức đầu t phơng thức tổ chức thu hút đầu t khác . - Công ty cổ phần có vốn đầu t nớc ngoài : Đây là hình thức tổ chức khá phổ biến trên thế giới . Theo quan điểm của các nhà đầu t nớc ngoài , so với các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần có lợi thế trong việc huy động vốn ngay từ đầu của doanh nghiệp . - Cổ phần hoá các xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài , việc chuển nhợng phần góp vốn trong xí nghiệp liên doanh phải đợc sự chấp thuận của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền . Xí nghiệp liên doanh không đợc phép huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc bán lại chứng khoán . Vì vậy , một số nhà đầu t nớc ngoài cho rằng quy định của Luật hiện hành là cứng đề nghị cho cổ phần hoá xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài . - Chi nhánh công ty nớc ngoài tại Việt Nam .Luật đầu t hiện hành không có quy định về hình thức chi nhánh công ty nớc ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên trong những năm qua, một số ngân hàng nớc ngoài ,các công ty tài chính, thơng mại quốc tế đã làm đơn xin mở chi nhánh tại Việt Nam. - Phơng thức đổi đất lấy công trình.Nhà đầu t nớc ngoài bỏ vốn xây dựng một hoặc một số dự án cơ sở hạ tầng nh cầu, đờng, hoặc khu phố mới theo phơng thức chìa khoá trao tay hoặc BT ( xây dựng chuyển giao). Đổi lại, Nhà nớc Việt Nam sẽ dành cho nhà đầu t nớc ngoài quyền sử dụng một diện tích đất trong một thời gian xác định để xây dựng, kinh doanh hoặc một số dự án cụ thể. - Hình thức thuê mua Một số xí nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài, đặc biệt là xí nghiệp 100% vốn của các công ty Nhật Bản đề nghị đợc thuê mua hoặc thuê miễn phí máy móc thiết bị. Vì đây là vấn đề mới máy móc thiết bị vẫn thuộc sở hữu của xí nghiệp tại Việt 7Nam nên Bộ Thơng mại đã không chấp nhận đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị leasing.1.4 Đặc điểm chủ yếu của FDIĐến nay xét về bản chất, FDI có những đặc điểm chủ yếu: * FDI trở thành hình thức đầu t chủ yếu trong đầu t nớc ngoài.Xét về u thế hiệu quả thì FDI thể hiện rõ hơn sự chuyển biến về chất lợng trong nền kinh té thế giới. Gắn trực tiếp với quá trình sản xuất trực tiếp, tham gia vào sự phân công lao động quốc tế theo chiều sâu tạo thành cơ sở của sự hoạt động của các công ty xuyên quốc gia các doanh nghiệp xuyên quốc tế * FDI đang sẽ tăng mạnh các nớc đang phát triển Có nhiều lý do giải thích mức độ đầu t cao giữa các nớc công nghiệp phát triển với nhau nhng có thể thấy đợc hai nguyên nhân chủ yếu sau: -Thứ nhất, môi trờng đầu t các nớc phát triển có độ tơng hợp cao. Môi tr-ờng này hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả môi trờng công nghệ môi trờng pháp lý. -Thứ hai, xu hớng khu vực hoá đã thúc đẩy các nớc này xâm nhập thị trờng của nhau. Từ hai lý do đó ta có thể giải thích đợc xu hớng tăng lên của FDI các công nghiệp mới (NICs), các nứơc ASEAN TrungQuốc.Ngoài ra xu hớng tự do hoá mở cửa của nền kinh tế các nớc đang phát triển trong những năm gần đây đã góp phần đáng kể vào sự thay đổi đáng kể dòng chảy FDI.* Cơ cấu phơng thức FDI trở nên đa dạng hơn.Trong những năm gần đây cơ cấu phơng thức đầu t nớc ngoài trở nên đa dạng hơn so với trớc đây. điều này liên quan đến sự hình thành hệ thống phan công lao động quốc tế ngày càng sâu rộng sự thay đổi môi trờng kinh tế thơng mại toàn cầu.Về cơ cấu FDI, đặc biệt là FDI vào các nớc công nghiệp phát triển có những thay đổi sau: - Vai trò tỉ trọng của đầu t vào các ngành có hàm lợng khoa học cao tăng lên. Hơn 1/3 FDI tăng lên hàng năm là tập trung vào các ngành then chốt nh điện tử, chế tạo máy tính, chất dẻo, hoá chất chế tạo máy. Trong khi đó nhiều ngành công nghiệp truyền thống dùng nhiều vốn lao động, FDI giảm tuyệt đối hoặc không đầu t .- Tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế taọ giảm xuống trong khi FDI vào các ngành dịch vụ tăng lên. Điều này có liên quan đến tỷ trọng khu vực vụ trong GDP của các nứơc CECD tăng lên hàm lợng dịch vụ trong cộng nghiệp chế tạo. Một số lĩnh vực đợc u tiên là các dịch vụ thơng mại, bào hiểm, các dịch vụ tài chính giải trí .* Sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giã FDI ODA, thơng mại chuyển giao công nghệ. -FDI thơng mại có liên quan rất chặt chẽ với nhau . Thông thờng, một chính sách khuyến khích đầu t nớc ngoài đợc nhằm vào mục đích tăng tiềm năng 8xuất khẩu của một nớc. Mặt khác, các công ty nớc ngoài đợc lựa chọn ngành địa điểm đầu t cũng dựa trên cơ sở tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên tr-ờng quốc tế - FDI đang trở thành kênh quan trọng nhất của việc chuyển giao công nghệ. Xu hớng hiệnu nay là FDI chuyển giao công nghệ ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau . Đây chính là hình thức có hiệu quả nhất của sự lu chuuyển vốn kỹ thuật trên phạm vi quốc tế . Nhiều nớc đã đạt đợc thành công trong việc hấp thụ các yếu tố bên ngoài để phát triển kinh tế trong nớc là nhờ chú ý đến điều này. Hong Kong , Singapo Đài Loan rất tích cực khuyến khích các công ty xuyên quốc gia chuyển giao công nghệ cùng với quá trình đầu t.- Sự gắn bó giữa FDI ODA cũng là một đặ điểm nổi bật của sự lu chuyển các nguồn vốn , công nghệ trên phạm vi quốc tế trong những năm gần đây. Hơn nữa xu hớng này sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn . 1.5 Vai trò của FDI với phát triển kinh tế .Mặc dù FDI vẫn chịu chi phối của Chính Phủ nhng FDI ít lệ thuộc vào mối quan hệ chính trị giữa hai bên. Mặt khác bên nớc ngoài trực tiếp tham gia quản lý sản xuất , kinhh doanh nên mức độ khả thi của dự án khá cao, đặc biệt là trong việc tiếp cận thị trờng quốc tế để mở rộng xuất khẩu.Do quyền lợi gắn chặt với dự án , họ quan tâm tới hiệu quả kinh doạnh nên có thể lựa chọn công nghệ thích hợp , nâng cao trình độ quản lý tay nghề của công nhân . Vì vậy , FDI ngày càng có vai trò to lớn đối với việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế các nớc đầu t các nớc nhận đầu t . - Đối với nớc đầu t : Đầu t ra nớc ngoài giúp nâng cao hiệu quả sử dụng những lợi thế sản xuất các nớc tiếp nhận đầu t, hạ giá thành sản phẩm nâng cao tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu t xây dựng đợc thị trờng cung cấp nguyên liệu ổn định với giá phải chăng. Mặt khác đầu t ra nớc ngoài giúp bành trớng sức mạnh kinh tế nâng cao uy tín chính trị. Thông qua việc xây dựng nhà máy sản xuất thị trờng tiêu thụ nớc ngoài mà các nớc đầu t mở rộng đợc thị trờng tiêu thụ, tránh đợc hàng rào bảo hộ mậu dịch của các nớc. - Đối với nớc nhận đầu t. + Đối với các nớc kinh tế phát triển, FDI có tác dụng lớn trong việc giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội nh thất nghiệp lạm phát Qua FDI các tổ chức kinh tế nớc ngoài mua lại những công ty doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giúp cải thiện tình hình thanh toán tạo công ăn việc làm cho ngời lao động. FDI còn tạo điều kiện tăng thu ngân sách dới hình thức các loại thuế để cải thiện tình hình bội chi ngân sách, tạo ra môi trờng cạnh tranh thúc đẩy sự phát triển kinh tế thơng mại, giúp ngời lao động cán bộ quản lý học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nớc khác. + Đối với các nớc đang phát triển: FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế thông qua việc tao ra những doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao động, giải quyết một phần nạn thất nghiệp những nớc này.9 FDI giúp các nớc đang phát triển khắc phục đợc tình trạng thiếu vốn kéo dài. Nhờ vậy mà mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển to lớn với nguồn tài chính khan hiếm đợc giải quyết, đặc biệt là trong thời kỳ đầu của quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá. Theo sau FDI là máy móc thiết bị công nghệ mới giúp các nớc đang phát triển tiếp cận với khoa học-kỹ thuật mới. Quá trình đa công nghệ vào sản xuất giúp tiết kiệm đợc chi phí nâng cao khả năng cạnh tranh của các nớc đang phát triển trên thị trờng quốc tế. Cùng với FDI, những kiến thức quản lý kinh tế, xã hội hiện đại đợc du nhập vào các nớc đang phát triển, các tổ chức sản xuất trong nứơc bắt kịp phơng thức quản lý công nghiệp hiện đại, lực lợng lao động quen dần với phong cách làm việc công nghiệp cũng nh hình thành dần đội ngũ những nhà doanh nghiệp giỏi. FDI giúp các nớc đang phát triển mở cửa thị trờng hàng hoá nớc ngoài đi kèm với nó là những hoạt động Marketing đợc mở rộng không ngừng. FDI giúp tăng thu cho ngân sách nhà nớc thông qua việc đánh thuế các công ty nớc ngoài. Từ đó các nớc đang phát triển có nhiều khả năng hơn trong việc huy động nguồn tài chính cho các dự án phát triển.II. Vấn đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài.2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI). Lịch sử phát triển của đầu t trực tiếp nớc ngoài cho thấy thái độ của nớc tiếp nhận đầu t từ thái độ phản đối, đến thái độ buộc phải chấp nhận, đến thái độ hoan nghênh. Trong điều kiện thế giới hiện nay đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc mời chào, khuyến khích mãnh liệt. Trên thế giới thực chất diễn ra trào lu cạnh tranh quyết liệt trong việc thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài. Sở dĩ hầu hết các nớc đang phát triển có nhu cầu lớn về đầu t trực tiếp nớc ngoài là vì những lý do sau: - Thứ nhất, đầu t trực tiếp nớc ngoài có khả năng giải quyết có hiệu quả những khó khăn về vốn cho công nghiệp hoá.Đối với các nớc nghèo, vốn đuợc xem là yếu tố cơ bản,là điều kiện khởi đầu quan trọng để thoát khỏi đói nghèo phát triển kinh tế. Thế nhng, đã là nớc nghèo thì khả năng tích luỹ vốn hay huy động vốn trong nớc để tập trung cho các mục tiêu cần u tiên là rất khó khăn, thị trờng vốn trong nớc lại cha phát triển. Trong điều kiện của thời kỳ đầu tiến hành công nghiệp hoá, nhìn chung các nớc đang phát triển đều gặp rất nhiều khó khăn: mc sống thấp, khẳ năng tích luỹ thấp, cơ sở hạ tầng cha phát triển, công nghệ kỹ thuật cha phát triển, mức đầu t thấp nên kém hiệu quả, ít có điều kiện để xâm nhập, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, thiếu khả năng tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới Giải pháp của các nớc đang phát triển lúc này là tìm đến với các nguồn đầu t quốc tế. Nhng trong số các nguồn đầu t quốc tế thì vốn viện trợ tuy có đợc một số vốn u đãi nhng lại đi kèm với một số ràng buộc về chính trị, xã hội, thậm chí cả về quân sự. Còn vốn vay thì thủ tục vừa khắt khe mà lại phải chịu lãi xuất cao. Nguồn vốn đuợc đánh giá có hiệu quả nhất đối với giai đoạn đầu tiến hành công nghiệp hoá của các nớc đang phát triển là vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. Khi nhà 10[...]... Điều đó chứng tỏ trong năm 2001 2002 có nhiều dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Namthu c các dự án có qui mô nhỏ 1.5.2.Về các đối tác đợc cấp giấy phép đầu t Tính đến hết năm 2002 đã có trên 700 công ty thu c 69 nớc vùng lãnh thổ có dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam Tính theo số vốn đăng ký thì trong tổng số vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam thời kỳ 1988 -2002 có 66,2%... thế giới khu vực 1.2 Tác động của FDI đến sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua Hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài góp phần thúc đẩy tăng trởng kinh tế Theo tính toán của bộ kế hoạch đầu t, FDI đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trởng kinh tế, đẩy nhanh tốc độ gia tăng xuất khẩu, đóng góp cho ngân sách quốc gia Thông qua đầu t trực tiếp nớc ngoài, đội ngũ lao động đợc thu hút vào làm... xem là năm đỉnh cao về thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam (cả về số dự án, vốn đăng ký, cũng nh qui mô dự án) Biểu đồ 2 Từ năm 1997 đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam bắt đầu suy giảm,nhất là những năm 1998, 1999.Đến năm 2000, 2001 tình hình có sự chuyển biến tốt hơn (bắt đầu có xu hớng tăng lên), nhng số vốn đăng ký cũng đạt mức cao hơn năm 1992 không nhiều đến năm 2002 lại giảm... một trong những vấn đề rất cần đợc chú ý điều chỉnh hoạt động của chúng ta trong thời gian tới đối với lĩnh vực này 1.5.4 .Đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam phân theo ngành kinh tế Xét một cách tổng thể, ta thấy cơ cấu vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, phù hợp hơn với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu theo hớng CNH_HĐH Nếu thời kỳ đầu các dự án đầu. .. nộp tỉ lệ góp vốn của phía Việt Nam - Nhà đầu t tự do lựa chọn hình thức đầu t phù hợp với các yêu cầu của mình 2.2 Cải tiến quy chế đầu t vào các khu công nghiệp khu chế xuất Việt Nam Để thu hút mạnh hơn nữa các dự án FDI vào các khu công nghiệp khu chế xuất Cụ thể: - Giảm giá thu đất trong các khu công nghiệp khu chế xuất để đảm bảo cho các chủ đầu t có lợi, thúc đẩy họ đầu t vào các khu... cấp giấy phép đầu t nớc ngoài Việt Nam Từ khi Luật Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam có hiệu lực cho đến hết tháng 12 năm 2001, nhà nớc đã cấp cho 3631 dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài với tổng số vốn đăng ký là 41536,8 triệu USD.Tính bình quân mỗi năm, chúng ta cấp phép cho 259 dự án với mức 2966,9 triệu USD vốn đăng ký Cụ thể đợc thể hiện bảng sau: Bảng 1: Số dự án đầu t trực tiếp nớc ngoài đợc cấp... 14 nớc vùng lãnh thổ có tổng số vốn đầu t (đăng ký ) trên 1 tỷ USD theo thứ tự sau: Nhìn vào danh sách của các đối tác đầu t có số vốn đăng ký trên 1 tỷ USD cho thấy, chúng ta đang có điều kiện để đáp tiếp cận với các trung lớn về kinh tế, kỹ thu t, công nghệ của thế giới Tuy vậy cho đến nay, trong số các nhà đầu t nớc ngoài vào Việt Nam thì sự có mặt của các nhà đầu t thu c các tập đoàn kinh tế... tầng môi trờng kinh tế xã hội Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài vào các vùng lãnh thổ của Việt Nam đợc xếo thứ tự nh sau: 1.Đông Nam Bộ: 53,13% 2 Đòng Bằn Sông Hồng: 29,6% 3 Duyên Hải Nam Trung Bộ:7,64% 4 Đông Bắc: 4,46% 5 Đòng Bằng Sông Cửu Long: 2,46% 6.Bắc Trung Bộ:2,38% 7 Tây Nguyên: 0,16% 8 Tây Bắc: 0,15% Mức độ chênh lệch giữa các vùng về thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài là tơng đối lớn và. .. chính sách thu hút FDI đã đợc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện dần từng bớc một cách có hệ thống 1.4.1 Chính sách đất đai Mục tiêu của chính sách đất đai là tạo điều kiện thu n lợi hấp dẫn các nhà đầu t nớc ngoài, bảo đảm cho các nhà đầu t yên tâm tin tởng đầu t lâu dài Việt Nam 20 Đặc điểm đặc thù Vịêt Nam đó là: đất đai là tài sản quốc gia, thu c sở hữu toàn dân Các nhà đầu t nớc ngoài không... hớng giải pháp thu hút FDI ở nớc ta I Định hớng thu hút FDI 1.1 .Tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trơng thu hút FDI Một hệ thống quan điểm nhất quán trong việc tổ chức hoạch định chính sách thu hút FDI vào Việt Nam trong những năm tới đang là vấn đề cấp bách Cho đến nay, mặc dù Đảng nhà nớc ta dã có quan điểm rõ ràng về vai trò của FDI, coi vốn trong nớc là quyết định, vốn nớc ngoài . đề thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài. 2.1 Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI). Lịch sử phát triển của đầu t trực tiếp. nghiệm thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài ở một số nớc và vận dụng vào Việt NamTrong quá trình thực hiện đề án nay,em đã đợc sự góp ý và chỉ bảo tận tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam, Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam, Đặc điểm chủ yếu của FDI, Vai trò của FDI với phát triển kinh tế ., Tác động của FDI đến sự phát triển kinh tế Việt Nam những năm qua., Việc tổ chức nhằm thu hút FDI. 1 Các hình thức thu hút FDI., Thđ tơc hµnh chÝnh trong viƯc thu hót FDI, 582.5 839 8.67 8.76 26.15 14.17 5.04 5.42 4.85 Chính sách đất đai, Inđônêxia Philippin, Malaixia. Trong chiến lợc thu hút FDI, Malaixia rất coi trọng vai trò cuả các công ty, Chuyển đối tác đầu t Cải tiến quy chế đầu t vào các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam Về thủ tục hành chính 1Cải tiến thủ tục cấp giấy phép đầu t, Tu sửa kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn