Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak

116 424 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:12

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak Chuyên đề thực tập GVHD: TS.Phạm Văn HùngLê Thị Thu Hương Lớp: Kinh tế đầu 48Ci GVHD : TS.Phạm Văn Hùng Chuyên đề tốt nghiệpLê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48CiiGVHD : TS.Phạm Văn Hùng Chuyên đề tốt nghiệpLê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48CiiiGVHD : TS.Phạm Văn Hùng Chuyên đề tốt nghiệpCNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phỳc-------------o0o------------BN CAM OANKớnh gi: - Ban giỏm hiu nh trng i Hc Kinh t quc dõn- Khoa: Kinh t u tTờn em l : Lấ TH THU HNGSinh viờn lp : Kinh t u t 48C. Khoa: Kinh t u t. Khúa: 48MSSV : CQ 483664 Theo yờu cu ca chng trỡnh o to em ó liờn h v thc tp ti Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak.Kt thỳc t thc tp, em ó hon thnh chuyờn tt nghip vi ti:Hot ng u t phỏt trin ti Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak.Em xin cam oan chuyờn l cụng trỡnh nghiờn cu c lp, cú tham kho cỏc ti liu ti c s thc tp v thụng tin trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, khụng phi l bn sao chộp ca cỏc tỏc gi khỏc. Nu sai em xin chu hon ton trỏch nhim trc Ban giỏm hiu v Khoa Kinh t u t. H Ni, ngy 23 thỏng 12 nm 2009Sinh viờnLấ TH THU HNGLê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48CiGVHD : TS.Phạm Văn Hùng Chuyên đề tốt nghiệpMC LC8. Mt s bỏo in t khỏc nh: www.vneconomy.vn, www.mpi.gov.vn, Din n doanh nghip www.dddn.com.vn, www.batdongsan.com.vn, .; . 66 9. Bỏo cỏo ti chớnh trong giai on 2006 2008 ca Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak; . 66 DANH MC CC CH CI VIT TTSTT T vit tt Gii thớch1 CTCP Cụng ty c phn2 BQLDA Ban qun lý d ỏn 3 QLCT XD Qun lý cụng trỡnh xõy dng 4 DNNN Doanh nghip nh nc 5 P.TG Phú tng giỏm c6 DA D ỏn7 DAT D ỏn u t 8 TSC Ti sn c nh9 FDI u t trc tip nc ngoi 10 ODA Vn vin tr phỏt trin chớnh thc 11 DN Doanh nghip12 DNNN Doanh nghip nh nc13 NSNN Ngõn sỏch nh nc14 CPH C phn húa15 VT Vn u t 16 CNH HH Cụng nghip húa, hin i húa17 CBCNV Cỏn b cụng nhõn viờn18 BS Bt ng sn19 TTBS Th trng bt ng sn20 NNL Ngun nhõn lc21 MMTB Mỏy múc thit b22 BG Ban giỏm cLê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48CiGVHD : TS.Phạm Văn Hùng Chuyên đề tốt nghiệpDANH MC S , BNG, BIUS 1.1: C cu t chc qun lý ca Cụng ty Lanmak 8. Mt s bỏo in t khỏc nh: www.vneconomy.vn, www.mpi.gov.vn, Din n doanh nghip www.dddn.com.vn, www.batdongsan.com.vn, .; . 66 9. Bỏo cỏo ti chớnh trong giai on 2006 2008 ca Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak; . 66 Lê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48CiiGVHD : TS.Phạm Văn Hùng Chuyên đề tốt nghiệpLI M UNm 2008 cuc khng hong kinh t ó lm rung chuyn nn kinh t th gii trong ú Vit Nam cng ang phi gỏnh chu nhng tn tht rt nng n ú l nn kinh t lõm vo tỡnh trng suy thoỏi; lm phỏt v trt giỏ leo thang; kốm theo ú th trng ti chớnh m m, th trng bt ng sn úng bng, hot ng sn xut kinh doanh b giỏn on mt phng hng, thi cụng xõy dng ngng tr; hu ht cỏc doanh nghip phi chng vt v v rt nhiu cỏc doanh nghip phi tuyờn b phỏ sn hay gii tỏn. L mt n v thnh viờn ca Tng cụng ty xõy dng H Ni, cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak vn luụn vng vng gúp phn cựng vi Tng Cụng ty vt qua c cn bóo khng hong ng vng trờn th trng mt cỏch ngon mc. Vi mt nn tng vng mnh qua nhiu nm phỏt trin vt bc v vng chc vi nh hng chin lc n nh, ỳng hng, ng thi di s ch o ca ban lónh o Cụng ty vi tinh thn on kt quyt lit trong ch o sn xut ca ton th cỏn b cụng nhõn viờn trong cụng ty, kt qu sn xut kinh doanh ca Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak vn tip tc tng trng mnh. Lê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48C1GVHD : TS.Phạm Văn Hùng Chuyên đề tốt nghiệpTrong giai on thc tp ti Cụng ty c phn u t xõy dng Bt ng sn Lanmak tụi ó la chn v vit chuyờn thc tp tng hp ca mỡnh vi ti:Hot ng u t phỏt trin ti Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak. Kt cu chuyờn gm 2 chng:Chng 1: Tỡnh hỡnh u t phỏt trin ti Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak. Chng 2: Gii phỏp phỏt trin hot ng u t bt ng sn ca Cụng ty Lanmak. Tụi xin chõn thnh cm n s hng dn tn tỡnh ca thy giỏo Tin s Phm Vn Hựng, cỏc thy cụ trong khoa u t v s giỳp nhit tỡnh ca cỏc lónh o cụng ty v cỏn b phũng D ỏn Cụng ty c phn Lanmak ó giỳp tụi hon thnh chuyờn thc tp ca mỡnh. Mc dự cú nhiu c gng song do kin thc v kinh nghim cũn hn ch nờn khụng trỏnh khi nhng thiu sút. Vỡ vy tụi rt mong nhn c s gúp ý ch bo ca cỏc thy cụ giỏo. CHNG 1: TèNH HèNH U T PHT TRIN TI CễNG TY C PHN U T XY DNG BT NG SN LANMAK GIAI ON 2006 20081.1 Tng quan v cụng ty c phn u t xõy dng Bt ng sn Lanmak1.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak1.1.1.1 Lch s hỡnh thnh ca Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak Cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak l n v thnh viờn doanh bt ng sn; t vn thit k; t vn u t v t vn qun lý d ỏn.Thỏng 7 nm 2009 va qua, trong chng trỡnh sp xp li cỏc n v thnh viờn, Tng cụng ty xõy dng H Ni ó quyt nh sỏt nhp thờm Chi nhỏnh khu vc phớa Bc ca Tng Cụng ty vo Cụng ty c phn u t xõy dng Bt ng sn Lê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48C2[...]... rng nh th cụng ty hot ng mt cỏch khoa hc v hiu qu Lê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48C GVHD : TS.Phạm Văn Hùng 7 Chuyên đề tốt nghiệp S 1.1: C cu t chc qun lý ca Cụng ty Lanmak Lê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48C GVHD : TS.Phạm Văn Hùng 8 Chuyên đề tốt nghiệp (Ngun: Phũng T chc hnh chớnh Cụng tyLanmak) 1.1.1.2.2 Chc nng v nhim v ca cỏc phũng ban trong cụng ty Lanmak: Cụng ty Lanmak hin l mt... t chớnh ca cụng ty Lanmak: Hin nay cụng ty Lanmak c bit chỳ trng u t vo cỏc lnh vc chớnh ca mỡnh nh sau: Th nht, Lnh vc u t xõy dng kinh doanh bt ng sn: Trong lnh vc u t xõy dng kinh doanh bt ng sn cụng ty Lanmak chỳ trng u t xõy dng cỏc c s h tng, cu ng: cụng ty tham gia xõy dng cỏc cụng trỡnh, cỏc d ỏn u t m cụng ty trỳng thu hay cụng ty tham gia thi cụng nhng hng mc vi Tng cụng ty nhng d ỏn u t... ti chớnh ca cụng ty Lanmak khụng h cú, ch n nm 2007 v 2008 cụng ty mi thu c khon ny Cụng ty Lanmak cha tham gia vo th trng chng khoỏn v cụng ty cha niờm yt trờn sn giao dch chng khoỏn H Ni Hin nay cụng ty Lanmak ang c gng tng cng kh nng sn xut v u t kinh doanh tng thờm ngun lc, tim lc ti chớnh cho cụng ty, khi ó tớch ly c mt lng vn iu kin v iu kin Lê Thị Thu Hơng Lớp : Kinh tế đầu t 48C GVHD : TS.Phạm... thu t hot ng u t bt ng sn: Hot ng u t bt ng sn ca cụng ty Lanmak bao gm cỏc hot ng nh: Xõy dng cỏc Vn phũng, tr s cho chớnh cụng ty Lanmak, cho Tng cụng ty xõy dng H Ni, cho cỏc DAT m cụng ty lm ch u tdo ú doanh thu thu c t hot ng ny luụn chim t l cao khụng ch cụng ty Lanmak m cỏc cụng ty xõy dng kinh doanh bt ng sn khỏc nc ta, vớ d nh Tng cụng ty Vinaconex t l ny l 40% Th ba doanh thu t hot ng sn... rng hot ng sn xut ca cụng ty vo Cụng ty c phn u t xõy dng Bt ng sn Lanmak nhm nõng cao hiu cụng ty do ú cụng ty vn cũn gp khỏ nhiu khú khn trong giai on 2006 - 2008 cú c nhng chuyn bin v doanh thu cng nh li nhun ca cụng ty Lanmak trong giai on 2006 - 2008 thỡ i ng lónh o v ton th nhõn viờn trong cụng ty cng ó cú rt nhiu c gng - Th nht, v cụng tỏc tip th v ký kt hp ng: Cụng ty ch mi i vo hot ng n nh... nh mỏy Ximng Nghi Sn 1.1.2.3 Nng lc ca cụng ty Lanmak: 1.1.2.3.1 Nng lc ti chớnh Vo thỏng 7 nm 2006 cụng ty Lanmak ó thụng qua iu l sa i b sung thỡ s vn iu l cụng ty l 70.000 triu ng, tng s vn iu l ca cụng ty hỡnh thnh t 3 phn: bao gm phn vn ca Tng cụng ty Xõy dng H Ni, phn vn do cỏc thnh viờn trong cụng ty úng gúp v cũn li l phn vn gúp ca cỏc c ụng ln Cụng ty ó thng kờ c s lng vn vay tớn dng v vn t... ty xin ý kin v nh hng u t, tha thun ch trng u t ca cụng ty 1.1.2 c im hot ng kinh doanh v nng lc ca cụng ty Lanmak: 1.1.2.1 Ngnh ngh kinh doanh ca cụng ty Lanmak Nghiờn cu ngnh ngh kinh doanh ca cụng ty trong nhng nm gn õy v c bit l giai on 2006 2008 ta thy Cụng ty c phn u t Bt ng sn Lanmak tp trung vo mt s lnh vc kinh doanh nh sau: Th nht, cụng ty tp trung vo lnh vc t vn thit k, giỏm sỏt, u t, qun... nghiệp Lanmak Cụng tỏc sn xut kinh doanh ca cụng ty tp trung vo 3 lnh vc sn xut kinh doanh chớnh nh sau: - u t xõy dng kinh doanh bt ng sn; - T vn thit k, t vn u t v t vn qun lý d ỏn; - Thi cụng xõy lp cỏc cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, h tng Nhng thụng tin chung v cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak: - Tờn cụng ty : CễNG TY C PHN U T XY DNG BT NG SN LANMAK - Tờn giao dch : LANMAK PROPERTY INVESTMENT... nhõn ca Cụng ty, iu hnh hot ng ca Cụng ty + Phú Tng giỏm c iu hnh hot ng cụng ty theo chc nng - Phũng ti chớnh k toỏn : + Chc nng: Phũng ti chớnh k toỏn cụng ty Lanmak cú chc nng l tham mu giỳp vic cho lónh o Cụng ty trong viờc: phõn phi cỏc ngun ti chớnh, kim tra h thng ti chớnh ca cụng ty, t chc b mỏy kim toỏn v tng hp cỏc chi phớ cho nhng hot ng ti chớnh, hoch toỏn chi phớ d ỏn cho cụng ty + Nhim v:... ti chớnh ca cụng ty l khỏ n nh v m bo Do nm 2006 cụng ty Lanmak bt u chuyn sang hỡnh thc cụng ty c phn, vỡ th tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty cú gp phi khỏ nhiu khú khn.Ta thi im nm 2006 vic xỏc nh giỏ tr ti chớnh ca cụng ty l vụ cựng khú khn, ta cú th thy trong bng trờn nhng con s v tng ti sn, n phi tr hay li nhun sau thu ca cụng ty u nh hn so vi nm 2007 v nm 2008 ng thi giỏ tr ca cụng ty cha c xỏc nh . v cụng ty c phn u t xõy dng bt ng sn Lanmak: - Tờn cụng ty : CễNG TY C PHN U T XY DNG BT NG SN LANMAK- Tờn giao dch : LANMAK PROPERTY INVESTMENT. đốc là đại diện pháp nhân của Cơng ty, điều hành hoạt động của Cơng ty. + Phó Tổng giám đốc điều hành hoạt động cơng ty theo chức năng.- Phòng tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak, Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak, Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn