Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)

29 161 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:11

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN) Đề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh LI M U Theo tin trỡnh phỏt trin ca t nc v xu hng hi nhp kinh t khu vc v quc t, ti i hi ng ton quc ln th VI, ng Cng Sn Vit Nam ó khi xng v lónh o t nc bt tay vo mt thi kỡ i mi ton din v nhn thc v nh hng phỏt trin kinh t .H thng kinh t ó cú s chuyn hng rừ rt trong tt c cỏc lnh vc t nụng nghip n cụng nghip, t giao thụng vn ti n thng mi dch v . Vi nh hng ỳng n y, Nh nc bt u tỏch chc nng qun lý nh nc ra khi chc nng sn xut kinh doanh ca doanh nghip,thc hin xõy dng cỏc u kộo phỏt trin kinh t ỏt nc thụng qua vic hỡnh thnh cỏc tng cụng ty ln .Trong bi cnh ú, Tng Cụng Ty in Lc Vit Nam c thnh lp theo Quyt nh s 562/TTg v iu l hot ng ca Tng cụng ty c Th tng Chớnh ph ban hnh kốm theo Ngh ng s 14/CP ngy 27/01/1995. K t khi thnh lp,Tng cụng ty ó th hin c v trớ quan trng ca mỡnh trong phỏt trin kinh t-xó hi t nc. Cụng ty ó thc hin nhiu d ỏn quan trng xõy dng ngun in v mng li cung cp in cho sn xut kinh doanh v sinh hot cho ngi dõn.Trong quỏ trỡnh u t phỏt trin, Tng cụng ty ó t c nhiu kt qu quan trng v c bn ỏp ng c nhu cu v in. Tuy nhiờn, Tng cụng ty vn cũn nhng tn ti nh: tin xõy dng cỏc nh mỏy thy in vn cũn chm, vn tỡnh trng thiu in vo mựa khụ, mng li truyn ti in cha hp lý dn n tht thoỏt in nng ng vng v phỏt trin hn na ũi hi Tng cụng ty phi cú nhng gii phỏp thit thc khc phc nhng tn ti ny. hiu sõu hn v vn ny em chn ti: Hiu qu u t phỏt trin ca Tng Cụng ty in Lc Vit Nam (EVN).Do kh nng thu thp ti liu v hiu bit thc t cú hn nờn em ch vit trong phm vi nhng vn thc hin cỏc d ỏn phỏt trin ngun in v li in ca Tng cụng ty in lc Vit Nam hin nay.Em xin chõn thnh cm n thy Nguyn K Tun ó hng dn thc hin bi vit ny.GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh PHN I: Lí LUN C BN V U T V HIU QU U TI.Tng quan v hot ng u t:1. Khỏi nim v u t: Hin nay cú nhiu nh ngha v u t nhng mt nh nghó tng quỏt nht l: u t l vic s dng cỏc ngun lc hin ti tin hnh cỏc hot ng nhm thu v cỏc kt qu nht nh trong tng lai ln hn cỏc ngun lc ó b ra thu c cỏc kt qu ú.Cỏc ngun lc ú cú th l ti chớnh, ti nguyờn thiờn nhiờn,sc lao ng v trớ tu.Cỏc ngun lc ny c s dng mt cỏch hp lý to ra cỏc kt qu tt vi mt chi phớ thp nht.Cỏc kt qu t c cú th l s tng thờm ca cỏc ti sn ti chớnh,ti sn vt cht ,ti sn trớ tu v ngun nhõn lc cao hn cú iu kin lm vic vi nng sut lao ng cao hn trong nn sn xut xó hi. Trong u t cú ba loi u t chớnh .u t ti chớnh l loi u t trong ú ngi cú tin b tin ra cho vay hoc mua cỏc chng t cú giỏ hng lói st nh trc hoc lói sut tựy thuc vo kt qu hot ng kinh doanh ca cụng ty phỏt hnh .u t ti chớnh khụng to ra ti sn mi cho nn kinh t m ch tng ti sn ti chớnh ca t chc, cỏ nhõn u t .u t thng mi l loi u t trong ú ngi cú tin b tin ra mua hng húa v sau ú bỏn li vi giỏ cao hn nhm thu li nhun do chờnh lch giỏ khi mua v khi bỏn .Loi u t ny cng khụng to ra ti sn mi cho nn kinh t m ch tng ti sn ti chớnh ca ngi u t trong quỏ trỡnh mua i bỏn li, chuyn giao quyn s hu hng húa gia ngi bỏn v ngi u t v ngi u t vi khỏch hng ca h .u t phỏt trin trong ú ngi cú tin b tin ra tin hnh cỏc hot ng nhm to ra ti sn mi cho nn kinh t, lm tng tim lc cho nn sn xut kinh doanh v mi hot ng xó hi khỏc l iu kin ch yu to vic lm, nõng cao i sng ca mi ngi dõn trong xó hi .Núi mt cỏch c th hn u t phỏt trin l GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh vic b tin ra xõy dng,sa cha nh ca v cỏc kt cu h tng, mua sm trang thit b, lp t chỳng trờn nn b v bi dng o to ngun nhõn lc, thc hin cỏc chi phớ thng xuyờn gn lin vi s hot ng ca cỏc c s ang tn ti v o to tim lc mi cho nn kinh t xó hi . Do phm vi nghiờn cu liờn quan nờn õy ch quan tõm n loi u t phỏt trin .u t phỏt trin rt a dng v phong phỳ bao gm cỏc hot ng u t phỏt trin hot ng sn xut, u t phỏt trin c s h tng_k thut, u t phỏt trin vn húa xut phỏt t c trng k thut ca cỏc hot nh trong mi xụng cuc u t, u t phỏt trin bao gm cỏc hot ng chun b u t, mua sm cỏc yu t u vo ca quỏ trỡnh u t, thi cụng xõy lp cụng trỡnh, tin hnh cỏc cụng tỏc xõy dng c bn v xõy lp c bn khỏc cú liờn quan n s phỏt huy tỏc dng sau ny ca cụng cuc u t phỏt trin . 2. Phõn loi hot ng u t: *Theo bn cht ca cỏc i tng u t: hot ng u t bao gm u t cho cỏc i tng vt cht (u t cho ti sn vt cht hoc ti sn thc nh nh xng, mỏy múc thit b ); u t ti sn ti chớnh nh mua c phiu, trỏi phiu v cỏc chng khoỏn khỏcv u t cho cỏc i tng phi vt cht khỏc. *Theo c cu tỏi sn xut cú th phõn loi hot ng u t thnh u t chiu rng v u t chiu sõu .Trong ú u t theo chiu rng cn vn ln, thi gian thc hin u t v thi gian hot ng thu hi vn lõu, tỡnh cht k thut phc tp, mo him cao .Cũn u t theo chiu sõu ũi hi khi lng vn ớt, thi gian thc hin khụng lõu, mo him thp hn so vi u t theo chiu rng . *Theo phõn cp qun lý ,d ỏn u t c chia lm ba nhúm A, B v C tựy theo tớnh cht v quy mụ ca d ỏn,trong ú nhúm A do Th tng Chớnh ph quyt nh, nhúm B v C do B trng, Th trng c quan ngang b, c quan thuc chớnh ph,UBND tnh, thnh ph trc thuc Trung ng quyt nh .GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh *Theo lnh vc hot ng trong xó hi ca cỏc kt qu u t, cú th chia thnh u t phỏt trin sn xut kinh doanh, u t phỏt trin khoa hc ki thut, u t phỏt trin c s h tng *Theo thi gian thc hin v phỏt huy tỏc dng thu hi vn, cú th chia thnh u t ngn hn v u t di hn. *Theo quan h qun lý ca ch u t, cú th chia thnh: - u t giỏn tip: Trong ngoi b vn khụng trc tip tham gia iu hnh thc hin v vn hnh cỏc kt qu u t. ú l vic cỏc cớnh ph thụng qua cỏc chng trỡnh ti tr khụng hon li hocn cú hon li vi lói sut thp cho cỏc chớnh ph cỏc nc khỏc vay phỏt trin kinh t xó hi - u t trc tip: Trong ú ngi b vn trc tip tham gia qun lý, iu hnh quỏ trỡnh thc hin v vn hnh cỏc kt qu u t. *Theo ngun vn: + Vn huy ng trong nc: vn tớch ly ca ngõn sỏch, ca doanh nghip, tit kim ca dõn c. + Vn huy ng t nc ngoi bao gm vn u t giỏn tip v vn u t trc tip. Ngoi ra cũn cú th phõn d ỏn u t theo vựng lónh th, phõn chia theo quan h s hu, theo quy mụ v theo cỏc tiờu thc khỏc na. II. Hiu qu u t v cỏc ch tiờu ỏnh giỏ: 1. Khỏi nim v phõn loi hiu qu u t: Hiu qu u t l phm trự kinh t biu hin quan h so sỏnh gia cỏc kt qu kinh t-xó hi t c ca hot ng u t vi cỏc chi phớ phi b ra cú cỏc kt qu ú trong mt thi kỡ nht nh. ỏp ng nhu cc qun lý v nghiờn cu thỡ cú th phõn loi hiu qu u t theo cỏc tiờu thc sau õy: - Theo lnh vc hot ng ca xó hi cú hiu qu kinh t, hiu qu xó hi, hiu qu k thut hiu qu quc phũng. GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh - Theo phm vi tỏc dng ca hiu qu, cú hiu qu u t ca tng d ỏn, tng doanh nghip, tng ngnh, a phng v ton b nn kinh t quc dõn. - Theo phm vi li ớch cú hiu qu ti chớnh v hiu qu kinh t-xó hi .Hiu qu ti chỡnh l hiu qu kinh t c xem xột trong phm vi mt doanh nghip cũn hiu qu kinh t-xó hi l hiu qu tng hp c xem xột trong phm vi ton b nn kinh t. - Theo mc phỏt sinh trc tip hay giỏn tip cú hiu qu trc tip v hiu qu giỏn tip. -Theo cỏch tỡnh toỏn, cú hiu qu tuyt i v hiu qu tng i .Hiu qu tuyt i l hiu qu c tớnh bng hiu s gia kt qu v chi phớ. Cũn hiu qu tng i c tớnh bng t s gia kt qu v chi phớ.2. Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu u t : 2.1. Ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu ti chớnh ca hot ng u t : Hiu qu ti chớnh (Etc) ca hot ng u t l mc ỏp ng nhu cu phỏt trin hot ng sn xut kinh doanh dch v v nõng cao i sng ca ngi lao ng trong cỏc c s sn xut, kinh doanh dch v trờn c s vn u t m c s ó s dng so vi cỏc kỡ khỏc, cỏc c s khỏc hoc so vi nh mc chung . Etc c coi l hiu qu khi Etc >Etc0.Trong ú:Etc0 ch tiờu hiu qu ti chớnh nh mc, hoc ca cỏc k khỏc m c s t c chn lm c s so sỏnh, hoc ca n v khỏc t tiờu chun hiu qu. ỏnh giỏ hiu qu ti chớnh chỳng ta phi s dng mt h thng cỏc ch tiờu.Mi mt ch tiờu phn ỏnh mt khớa cnh ca hiu qu v s dng trong nhng iu kin nht nh. Cỏc ch tiờu ny c xột trờn hai phng din khỏc nhau l i vi d ỏn u t v i vi doanh nghip thc hin u t.* i vi d ỏn u t:Cỏc ch tiờu hiu qu ti chớnh ca hot ng u t bao gm :GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh 2.1.1. Ch tiờu li nhun thun, thu nhp thun ca d ỏn: Ch tiờu ny phn ỏnh hiu qu tuyt i ca d ỏn u t. Ch tiờu li nhun thun tỡnh cho tng nm ca i d ỏn, phn ỏnh hiu qu hot ng trong tng nm ca i d ỏn. Ch tiờu thu nhp thun phn ỏnh hiu qu hot ng ca ton b cụng cuc u t .Cỏc ch tiờu ny phi c tớnh chuyn v mt bng tin t theo thi gian. 2.1.2. Ch tiờu t sut sinh li ca vn u t: 0ipvviIWRR = Trong ú :RRi l mc sinh li ca vn u t nm i Wipv l li nhun nm I tớnh chuyn v thi im hin ti .Iv0 l vn u t ti thi im hin ti (ti thũi im d ỏn bt u hot ng) Ch tiờu ny phn ỏnh mc li nhun thu c tng nm trờn mt n v vn u t (1000, 1000000,). v0INPVnpv =Trong ú:NPV - l thu nhp thun tớnh v thi im hin ti . Ch tiờu ny phn ỏnh mc thu nhp thun tớnh cho mt n v vn u t. 2.1.3. Ch tiờu thi gian thu hi vn u t (T) Ch tiờu ny cho bit thi gian ma d ỏn cn hot ng thu hi vn u t ó b ra t li nhun v khu hao thu c hng nm . D ỏn cú hiu qu khi T T nh mc. Thi gian thu hi vn cng ngn thỡ hiu qu ca d ỏn cng cao. 2.1.4. Ch tiờu h s hon vn ni b (IRR) : H s hon vn ni b l mc lói sut nu dựng nú lm t sut chit khu tớnh chuyn cỏc khon thu, chi ca d ỏn v mt bng thi gian hin ti thỡ tng thu cõn bng vi tng chi. D ỏn cú hiu qu khi IRR r gii hn .T sut gii GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh hn c xỏc nh cn c vo cc ngn vn huy ng ca d ỏn .Chng hn d ỏn vay vn u t thỡ t sut gii hn l lói sut vay; nu s dng vn t cú u t thi t sut gii hn l mc chi phớ c hi ca vn; nu huy ng vn t nhiu ngun, t sut gii hn l t sut bỡnh quõn t cỏc ngun huy ng v.v* i vi doanh nghi thc hin u t:Cỏc ch tiờu hiu qu ti chớnh c tớnh nh sau: 2.1.1.1. Ch tiờu t sut li nhun ca vn u t: Tớnh cho tng nm: imjnjVhdijvevrvbijiIWIIIWRR=+=== 11 Trong ú:Wi l li nhun thun ca d ỏn j(=mjjW1) vi j=1,2,,m l tng li nhun thun ca cỏc d ỏn hot ng nm i .Ivb l vn u t thc hin trong nm i ca doanh nghip .Ivr l vn u t thc hin cha phỏt huy tỏc dng cui nm ca doanh nghip.Ive l vn u t phỏt huy tỏc dng cui nm i. Tỡnh bỡnh quõn: vhdpvpvIWRR=Trong ú:vhdpvI l vn u t c phỏt huy tỏc dng bỡnh quõn nm thi kỡ nghiờn cu tớnh theo mt bng vi li nhun thun .pvW l li nhun bỡnh quõn nm ca thi kỡ nghiờn cu tớnh theo giỏ tr mt bng hin ti ca tt c cỏc d ỏn hot ng trong kỡ .GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh 2.1.1.2. Ch tiờu thi hn thu hi vn u t gim kỡ nghiờn cu (t) so vi k trc (t-1): 0)( 1 < = KTTT ttK l h s mc nh hng ca u t. 2.1.1.3. Ch tiờu mc tng nng sut lao ng ca tng nm hoc bỡnh quõn nm thi kỡ so trc thi k do u t: 0)(0)(11>>==KEEEKEEELtLtLtLiLiLiTrong ú:LtE l mc tng nng sut lao ng bỡnh quõn nm thi k t so vi thi k t-1.LiE l mc tng nng sut lao ng nm i so vi nm i-1. 2.2. Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh t - xó hi:2.2.1 Giỏ tr gia tng thun tỳy ký hiu l NVA (Net value added): õy l ch tiờu c bn phn ỏnh hiu qu kinh t -xó hi ca hot ng u t .NVA l mc chờng lch gia giỏ tr u ra v giỏ tr u vo. Cụng thc tớnh toỏn nh sau: ( )vIMIONVA =Trong ú NVA lỏ giỏ tr gia tng thun tỳy do u t mang li .O(Output) l giỏ tr u ra ca d ỏn .MI(Material input) l giỏ tr u vo vt cht thng xuyờn v dch v mua ngoi theo yờu cu t c u ra trờn .Iv l vn u t bao gm chi phớ xõy dng nh xng, mua mỏy múc, thit b NVA bao gm 2 yu t:chi phớ trc tip tr cho ngi lao ng ký hiu l Wg(wage) (tin lng, tin thng k c ph cp ).V thng d xó hi ký hiu l SS (social surplus). Thng d xó hi th hin thu nhp ca xó hi t d ỏn GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh thụng qua thu giỏn thu, tr lói vay, lói c phn, úng bo him, thuờ tm, tin mua phỏt minh sỏng ch i vi cỏc d ỏn cú liờn quan n cỏc yu t nc ngoi (liờn doanh, vay vn t bờn ngoi, thuờ lao ng nc ngoi ), thỡ giỏ tr gia tng thun tỳy quc gia (tớng cho c i d ỏn (NNVA) c tớnh nh sau : [ ] = == +ninivipvipv IMIONNVA1 10PR)(Trong ú:PR l giỏ tri gia tng thun tỳy c chuyn ra nc ngoi.2.2.2 Ch tiờu s lao ng cú vic lm do thc hin d ỏn: õy bao gm s lao ng cú vic lm trc tip cho d ỏn v s lao ng cú vic lm cỏc d ỏn khỏc c thc hin do do ũi hi ca s ỏn ang c xem xột. Trong khi to vic lm cho mt s lao ng, thỡ s hot ng ca d ỏn mi cng cú th lm cho mt s lao ng cỏc c s sn xut kinh doanh khỏc b mt vic do cỏc c s ny khụng cnh tranh ni vi sn phm ca d ỏn m phi thu hp sn xut. trong s nhng lao ng ca d ỏn, cú th cú mt s l ngi nc ngoi .Do ú s lao ng ca t nc cú vic lm t vic s ch bao gm lao ng trc tip v lao ng giỏn tip phc v cho d ỏn, tr i s lao ng mt vic cỏc c s cú liờn quan v s ngi nc ngoi lm vic cho d ỏn. 2.2.3. Ch tiờu mc giỏ tr gia tng ca mi nhúm dõn c: Ch tiờu ny phn ỏnh tỏc ng iu tit thu nhp gia cỏc nhúm dõn c hoc vựng lónh th. xỏc nh ch tiờu ny trc ht phi xỏc nh nhúm dõn c hoc vựng c phõn phi giỏ tr tng thờm (NNVA) ca d ỏn. Sau ú xỏc nh phn giỏ tr tng thờm do d ỏn to ra m nhúm dõn c hoc vựng lónh th thu c .Cui cựng tỡnh ch tiờu t l giỏ tr gia tng ca mi nhúm dõn c hoc mi vựng lónh th thu c trong tng giỏ tr gia tng nm hot ng bỡnh thng ca d ỏn.GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị ThuậnĐề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh III.Cỏc nhõn t nh hng n hiu qu u t:1.Nhng nhõn t thc v mụi trng v mụ :* Nhng yu t thuc v tin b khoa hc k thut :Cỏc hot ng u t phi i theo tro lu cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nn kinh t. Do ú s tiin b ca khoa hc k thut cú th to ra nhiu thun li cho quỏ trinh thc hin v vn hnh d ỏn nhng cng cú th gõy ra nhng ri ra cho d ỏn chng hn nh:nu i th ca doanh nghip tip cõn vi tin b khoa hc k thut trc thỡ h cú kh nng cnh tranh vố giỏ c v cht lng sn phm t ú a n nhng ri ro cho d ỏn v mt giỏ c hng hoỏ, tiờu th sn phm.* Nhng yu t kinh t:Nhng nhõn t kinh t cú th nh hng n d ỏn bao gm: kh nng tng trng GDP-GNP trong khu vc thc hin d ỏn; tiũnh trng lm phỏt; tin lng bỡnh quõn; t giỏ hi oỏi; nhng li th so sỏnh ca khu vc so vi nhng ni khỏc. S thay i ca mt trong nhng nhõn t ny dự ớt hay nhiu cng tỏc ng n d ỏn. Do ú trc lỳc u t ch u t phi ỏnh giỏ mt cỏch t m nhng yu t ny m bo chc nng sinh li v bo ton vn ca d ỏn.Qua vic xem xột, ỏnh cỏc yu t trờn ta mi s b nhn nh c hiu qu kinh t ca d ỏn cng nh cỏc yu t ri ro cú th xy ra a ra bin phỏp phũng nga .* Nhng yu t thuc v chớnh sỏnh ca nh nc:Chin lc u t cú s chi phi t cỏc yu t v chớnh tr v chớnh sỏnh ca Nh nc. Bi vy, trong sut quỏ trỡnh hot ng u t u phi bỏm sỏt theo nhng ch trng v s hng dn ca Nh nc: cn chỳ trng n cỏc mi quan h quc t c bit l cỏc nhõn t tự s hi nhp ASEAN v bỡnh thng hoỏ quan hờ Vit M, cỏc ch trng chớnh sỏch ca nh Nc v thc hin cụng cuc i mi v m ca xem ú l nhng nhõn t quyt nh n chin lc u t di hn ca ch u t.GVHD: PGS. TS. Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị Thuận[...]... Quyên SVTH: Đồng Thị Thuận Đề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh PHN 2:THC TRNG U T PHT TRIN CA TNG CễNG TY IN LC VIT NAM I.Tng quan v Tng cụng ty in Lc Vit Nam: Tng cụng ty in Lc Vit Nam l mt doanh nghip nh nc hot ng trong cỏc lnh vc chớnh l sn xut, truyn ti v kinh doanh in nng c thnh lp ngy 10/10/1994 theo Quyt nh s 562/TTg v iu l t chc hot ng ca Tng cụng ty c Th tng Chớnh ph ban hnh kốm theo Ngh nh... IPP chim 6,2% Hin cú 7 cụng ty in lc kinh doanh in nng n khỏch hng, trong ú cú 3 cụng ty in lc vựng v 4 Cụng ty in lc thnh ph: Cụng ty in lc 1, 2, 3; Cụng ty in lc H Ni, Hi Phũng, Thnh ph HCM, ng Nai Ngoi cỏc hot ng chớnh l sn xut v kinh doanh in nng, cỏc hot ng trờn cỏc lnh vc khỏc ca Tng cụng ty in Lc Vit Nam cng rt ỏng k Cú 5 n v thc hin chc nng t vn: Vin Nng lng, Cụng ty T vn in 1, 2, 3, 4 Cỏc dch... môn học Khoa Quản trị kinh doanh PHN III: GII PHP NNG CAO HIU QU U T CA TNG CễNG TY IN LC VIT NAM I Phng hng mc tiờu phỏt trin ca Tng Cụng ty in lc Vit Nam L mt doanh nghip Nh nc hot ng trong cỏc lnh vc sn xut, truyn ti v kinh doanh in nng tuy hot ng cha c lõu nhng Tng cụng ty in lc Vit Nam ó cú nhng úng gúp vụ cựng to ln v quan trng trong quỏ trỡnh phỏt trin v hi nhp ca nn kinh t Vit Nam Mc dự ó cú... II: Thc trng u t phỏt trin ca Tng Cụng ty in lc Vit Nam .12 I Gii thiu v Tng cụng ty in lc Vit Nam 12 II Thc trng u t v hiu qu u t ca Tng cụng ty in lc Vit Nam 13 1 Nhng thnh tu .13 1.1 T chc li sn xut 13 1.2 u t ng b ngun v li in 14 1.3 Lm ch k thut tiờn tin hin i 18 2 Nhng tn ti trong quỏ trỡnh u t phỏt trin ca Tng cụng ty 19 2.1 Thiu vn u t 19... ang cũn chm 20 Phn III: Gii phỏp nõng cao hiu qu u t ca Tng cụng ty in lc Vit Nam 22 I Phng hng mc tiờu phỏt trin ca Tng Cụng ty in lc Vit Nam 22 II i vi cỏc c quan qun lý Nh nc 22 GVHD: PGS TS Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị Thuận Đề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh 2.1 i vi Tng cụng ty in lc Vit Nam 22 2.1.1 V t chc v c ch 21 2.1.2 Gii phỏp u t phỏt trin... ngy 27-5-1994, h thng in cao ỏp 500 kV Bc Nam mch 1, di 1.487 km chớnh thc i vo hot ng, ỏnh du bc ngot lch s phỏt trin ca in lc Vit Nam: K t thi im ny, h thng in c nc Vit Nam chớnh thc hp nht v c ch huy iu t mt trung tõm iu khin Trung tõm iu H thng in quc gia H thng in 500 kV xuyờn Vit cũn l nn tng h thng in Vit Nam cú kh nng kt ni vi h thng in ca cỏc nc ụng -Nam v tng cng hp tỏc kinh t gia cỏc nc... ), cỏc cụng trỡnh li in (cp in ỏp ti 500 KV) II.Thc trng u t v hiu qu u t ca Tng cụng ty in Lc Vit Nam: 1.Nhng thnh tu t c 1.1.T chc li sn xut: Sau 10 nm hot ng theo mụ hỡnh Tng cụng ty 91, hng ti xõy dng tp on kinh t mnh ca t nc, tip tc phỏt huy truyn thng, EVN t chc li sn xut phự hp yờu cu nhim v mi n nay, Tng cụng ty cú 56 n v thnh viờn, phc v in lc trờn phm vi ton quc EVN ó bo ton v phỏt trin c vn... ngh v chuyn giao cụng ngh, GVHD: PGS TS Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị Thuận Đề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh cỏc thụng tin v th trng ch u t cú y cỏc c s a ra c cỏc quyt nh ỳng n t ú nõng cao hiu qu u t 2.1 i vi Tng cụng ty in Lc Vit Nam : nõng cao hn na hiu qu u t trong hin ti v tng lai Tng cụng ty cn thc hin nhng gii phỏp thit thc bao gm : 2.1.1 V t chc v c ch : - B sung v hiu chnh Lut in... 1.2.u t ng b ngun v li in: in bt u c s dng ti Vit Nam t cui thp niờn 70 ca th k th 19 nhng n nm 1975, sau ngy gii phúng hon ton min Nam, thng nht GVHD: PGS TS Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị Thuận Đề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh nc nh, tng cụng sut cỏc ngun in trong c nc mi t 1.326,3MW; tng sn lng in t 2,95 t kWh Trong ú min Bc t 1,271 t kWh, min nam cú 1,614 t kWh v min Trung ch cú 65 triu kWh... Vi s t chc ca nh sau : n cui nm 2002, Tng cụng ty in Lc Vit Nam ó cú nhiu nh mỏy in mi vo vn hnh, ngoi 14 nh mỏy in cú cụng sut va v ln , hng chc trm diesel v thu in nh trong nm 2001, b sung thờm 633MW cụng GVHD: PGS TS Đinh Ngọc Quyên SVTH: Đồng Thị Thuận Đề án môn học Khoa Quản trị kinh doanh sut cho h thng, nõng tng cụng sut lp t ca h thng in Vit Nam lờn ti 8.860 MW Sn lng in nm 2002 t 35.801 triu . Khoa Quản trị kinh doanh PHN 2:THC TRNG U T PHT TRIN CA TNG CễNG TY IN LC VIT NAMI.Tng quan v Tng cụng ty in Lc Vit Nam: Tng cụng ty in Lc Vit Nam l. 6,2%.Hin cú 7 cụng ty in lc kinh doanh in nng n khỏch hng, trong ú cú 3 cụng ty in lc vựng v 4 Cụng ty in lc thnh ph: Cụng ty in lc 1, 2, 3; Cụng ty in lc H Ni,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN), Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN), Phân loại hoạt động đầu tư:, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư :

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn