Giải pháp thúc đẩy mở rộng các dự án nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí

82 375 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:11

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Giải pháp thúc đẩy mở rộng các dự án nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí Chuyên đề thực tập tốt nghiệpMC LCTrangTR LNG DU KH C XC MINH CA TH GII .77Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 481Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯpLỜI NĨI ĐẦU''Phát triển cơng nghiệp Dầu khí thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn'' đã đang là mục tiêu của Chính phủ ta trong q trình thực hiện sự nghiệp cơng nghiệp hố - hiện đại hố đất nước. Đáp ứng lại sự tin tưởng ấy, sau 27 năm đầu phát triển, Ngành Dầu khí Việt Nam đã đạt được một vị trí quan trọng vững chắc trong nền kinh tế đất nước. Từ những dòng dầu đầu tiên khai thác được từ mỏ Bạch Hổ đến phát hiện thương mại ở mỏ Sư Tư Đen (8/2003), tính đến nay đã hơn 100 triệu tấn dầu thơ được khai thác cung cấp nguồn năng lượng cho phát triển đất nước. Tất cả những thành tích to lớn ấn tượng này đều khởi nguồn từ những nỗ lực rất lớn của tồn Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam.Bước vào thế kỷ mới, Tổng Cơng ty Dầu khí Việt Nam cũng phải đối diện với những vận hội thách thức mới. Đókhi khi việc đảm bảo an tồn năng lượng cho đất nước sẽ trở nên cực kỳ quan trọng, đặc biệt là từ năm 2015, khi chúng ta khó có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng bằng các nguồn trong nước. Do đó, đòi hỏi Tổng Cơng ty khơng những đẩy mạnh hoạt động trong nước mà còn phải từng bước thực hiện đầuthăm khai thácnước ngồi. Mặc đây là một lĩnh vực vơ cùng mới mẻ khơng những của ngành dầu khí mà còn của Việt Nam, nhưng nó có ý nghĩa cấp thiết đối với việc phát triển kinh tế đất nước nói chung, đối với tiến trình hội nhập vào các thể chế kinh tế khu vực tồn cầu của Tổng Cơng ty dầu khí nói riêng.Trong khn khổ chun đề thực tập tốt nghiệp của mình, em xin trình bày đề tài: “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY MỞ RỘNG CÁC DỰ ÁN NƯỚC NGỒI TRONG LĨNH VỰC THĂM DỊ KHAI THÁC DẦU KHÍ”Sinh viªn: Ngun B¶o ViƯt Líp: Th¬ng m¹i Qc tÕ 481Chuyên đề thực tập tốt nghiệpB cc chuyờn thc tp tt nghip Li núi u Chng I: Tng quan v tng cụng ty thm v khai thỏc du khớ Vit Nam PVEP. Chng II: Thc trng hot ng ca cỏc d ỏn nc ngoi trong lnh vc thm v khai thỏc du khớ. Chng III: Gii phỏp thỳc y m rng cỏc d ỏn nc ngoi trong lnh v thm v khai thỏc du khớ. Kt lun Ph Lc Ti liu tham khoSinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 482Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHNG 1:TNG QUAN V TNG CễNG TY THM DềV KHAI THC DU KH PVEP1.1. S lc v quỏ trỡnh hot ng ca cụng tyPVEP ra i sau quyt nh s 1311/Q-DKVN ngy 04/05/2007 ca Hi ng Qun tr Tp on Du khớ Vit Nam, trờn c s sỏp nhp hai n v thnh viờn ca Tp on l Cụng ty Thm v Khai thỏc Du khớ (PVEP) v Cụng ty u t Phỏt trin Du khớ (PIDC).Cụng ty u t v Phỏt trin Du khớ (PIDC)Tin thõn ca PIDC l Cụng ty Petrovietnam I (PV-I) c thnh lp t nm 1988 vi nhim v h tr v giỏm sỏt cỏc cụng ty du khớ quc t thc hin cỏc hp ng thm khai thỏc du khớ ti Vit Nam. Thỏng 3 nm 1993 Tng Cụng ty Du khớ Vit Nam ra quyt nh thnh lp Cụng ty Giỏm sỏt cỏc Hp ng chia sn phm du khớ (PVSC) trờn c s PV-I v PV-II. n nm 1997, Tng Cụng ty Du khớ Vit Nam ó iu chnh giao thờm nhim v gúp vn v tham gia iu hnh cỏc hot ng du khớ cho PVSC. Trong 3 nm, bờn cnh nhim v giỏm sỏt cỏc PSC, Cụng ty ó tham gia m phỏn, ký kt, thnh lp v tham gia iu hnh mt s liờn doanh vi cỏc i tỏc nc ngoi nhm trin khai thm v khai thỏc du khớ ti thm lc a Vit Nam.Nm 2000, vi mc tiờu m rng u t TDKT du khớ ra nc ngoi v tng cng t u t TDKT trong nc nhm gúp phn m bo an ninh nng lng Quc gia, Tng Cụng ty Du khớ Vit nam ó quyt nh thnh lp Cụng ty u t v Phỏt trin Du khớ (PIDC) trờn c s t chc li PVSC. Sau 6 nm to dng quan h, tỡm kim c hi, PIDC ó ký c nhng hp ng u tiờn nc ngoi v ang trin khai cỏc hot ng tỡm kim thm du khớ mt s nc nh Algeria, Iraq, Malaysia ., v trin khai t iu hnh nhiu d ỏn TDKT du khớ trong nc.Tng s CBCNV ca PIDC thi im sỏt nhp hn 300 ngi, bao gm CBNV lm vic ti vn phũng H Ni, XNDK Thỏi Bỡnh, Chi nhỏnh Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 483Chuyên đề thực tập tốt nghiệpAlger, Ban Venezuela v cỏc chuyờn gia bit phỏi ti cỏc LD iu hnh chung, cỏc Cụng ty du khớ nc ngoi.Cụng ty Thm v Khai thỏc Du Khớ (PVEP)Tin thõn ca Cụng ty Thm v Khai thỏc Du khớ l Petrovietnam II (PV II), c thnh lp ngy 17/8/1988. n thỏng 3/1993 PV II c i tờn thnh Cụng ty Thm v Khai thỏc Du khớ (PVEP). Nhim v chớnh ca Cụng ty k t khi thnh lp n thỏng 11/2001 l qun lý, giỏm sỏt, h tr cỏc Hp ng Du khớ do Tng cụng ty giao. T thỏng 11/2001, chc nng giỏm sỏt c giao li cho Tng Cụng ty Du khớ Vit Nam, Cụng ty PVEP c giao nhim v tin hnh hot ng Du khớ vi t cỏch mt bờn tham gia cỏc Hp ng Du khớ ti thm lc a phớa Nam, t bn trng Phỳ Khỏnh tr vo. T thỏng 10/2003, PVEP c giao thờm nhim v iu hnh trc tip ỏn i Hựng c chuyn giao t liờn doanh du khớ Vit Xụ (VSP). T ch ch cú cha n 35 cỏn b cụng nhõn viờn khi mi thnh lp, qua hn 15 nm xõy dng v phỏt trin, n thi im sỏp nhp lc lng lao ng ca Cụng ty PVEP ó lờn n gn 400 ngi (cha bao gm gn 100 CBCNV ca Xớ nghip i Hựng). Ngoi ra, Cụng ty cũn trc tip qun lý hn 500 ngi lao ng Vit Nam lm vic cho cỏc Nh thu/Nh thu ph v Cụng ty Liờn doanh iu hnh trong cỏc Hp ng du khớ cú s tham gia ca PVEP. Tng cụng ty thm khai thỏc du khớ PVEP: Ngy 04/05/2007, theo quyt nh ca Tp on du khớ Vit Nam, hai n v PVEP v PIDC c sỏp nhp li thnh Tng cụng ty Thm Khai thỏc Du khớ (PVEP) nhm tp trung cỏc ngun lc ti chớnh, nhõn s v khoa hc cụng ngh ca hai n v c thc hin nhim v do Tp on Du khớ Vit Nam t ra: tr thnh cụng ty du la cú sc cnh tranh trong khu vc v trờn th gii, thnh viờn ch lc ca Tp on trong lnh vc tỡm kim thm v khai thỏc du khớ.* T chc b mỏy, i ng cỏn b v mng li hot ng: Sau khi thnh lp, PVEP ó bc u hon chnh c cu t chc nhm m bo trin khai tt nht cỏc hot ng du khớ trong nc, tri di t Bc vo Nam, v Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 484Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnc ngoi. Hin nay PVEP ó tham gia vo 33 d ỏn thm khai thỏc du khớ, trong ú cú 23 d ỏn trong nc v 10 d ỏn nc ngoi tri khp cỏc khu vc ụng Nam , Chõu Phi, Trung/Nam M (khụng bao gm cỏc d ỏn ang trong trng thỏi ch Mụng C v Iraq). Bờn cnh ú cũn nhiu d ỏn mi c trong v ngoi nc ang trong giai on thng tho Hp ng v chun b trin khai.Trong s 23 d ỏn trong nc, PVEP iu hnh 4 d ỏn, tham gia iu hnh chung 9 d ỏn v tham gia gúp vn 10 d ỏn.Trong s 10 d ỏn nc ngoi, PVEP iu hnh 4 d ỏn: 1 Algeria, 2 Cuba v 1 Peru; tham gia gúp vn 6 d ỏn: 3 Indonesia, 2 Malaysia v 1 Madagascar. Hin cú 10 d ỏn ang khai thỏc du khớ (9 trong nc v 1 nc ngoi) vi tng sn lng khai thỏc ca PVEP bỡnh quõn l khong 53.000 thựng/ngy v 3,5 triu m3 khớ/ngy. Tng sn lng khai thỏc ca tt c cỏc Hp ng (tớnh ton d ỏn trong nc v ch riờng phn PVEP cỏc d ỏn nc ngoi) l 144.000 thựng/ngy v 17 triu m3 khớ/ngy. i tỏc ca PVEP trong cỏc d ỏn Vit Nam v nc ngoi cú cỏc Cụng ty du khớ ln trờn th gii nh BP Amoco, ConocoPhillips, Chevron, Exxon Mobil, Total, Zarubeznheft; cỏc Cụng ty t cỏc quc gia Chõu nh Nippon Oil, ONGC, KNOC ; cỏc Cụng ty trong khu vc nh Petronas, Pertamina, PTT; v nhiu Cụng ty du khớ khỏc. i ng cỏn b ó tip cn v m ng c nhiu v trớ quan trng. n nay Tng cụng ty PVEP cú trờn 900 cỏn b, trong ú gn 450 cỏn b ti b mỏy iu hnh vi trờn 70% cú trỡnh i hc v trờn i hc. Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 485Chuyên đề thực tập tốt nghiệpS 1: S T chc ca Tng cụng ty PVEP ti thỏng 11/2007Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 48CễNG TY MJOC CU LONGJOC LAM SNJOC HONG LONGJOC THNG LONGJOC TRNG SNJOC LAM SNJOC VRJJOC HON VCC CễNG TYIU HNHCC CễNG TY IU HNH CHUNGI HNGTHI BèNHBCH NGPH QUíALGERIACC CễNG TYGểP VNPSC 01&02JOC VGPCUBAPERUHI NG THNH VIấNTNG GIM CCC PHể TNG GIM CCC PHềNG BAN BAN KIM SOTCC VN PHềNG I DINCHI NHNH TP.HCMD VNG TUPSC 15.2PSC 06.1, 05.2, 05.3PSC B48/95 & 52/97PSC 11.2PSC PM304PSC PM3 & 46/CNPSC PM3 CAA 6Chuyên đề thực tập tốt nghiệp* V th trong Tp on v trong khu vc: PVEP l n v ch lc thc hin cỏc nhim v thm dũ, khai thỏc du khớ ca Tp on vi tham vng gúp phn cho nn cụng nghip du khớ Vit Nam tng trng mnh trong nhng nm tip theo. Vi sn lng ch tớnh riờng cho PVEP, trong nc PVEP hin ang th nht v khớ v th hai v du. lnh vc tỡm kim thm dũ, PVEP l n v trong nc dn u v thc hin gia tng tr lng v i u trong cụng tỏc tỡm kim thm du khớ ngoi nc. 1.2. S lc v kt qu kinh doanh ca cụng ty* Vn v ti sn: PVEP thnh lp thỏng 5/2007 vi s vn iu l l 10.000 t ng v Tng giỏ tr ti sn trờn 23.000 t ng. * Qu tr lng: Qu tr lng ca cỏc Hp ng cú s tham gia ca PVEP ti thi im cui nm 2007 l 371 triu tn quy du trong nc v 37 triu tn quy du nc ngoi. Nu tớnh riờng phn tham gia ca PVEP thỡ qu tr lng cui nm 2007 xp x 162 triu tn quy du, trong ú 125 triu tn trong nc v 37 triu tn nc ngoi. * Sn lng khai thỏc bỡnh quõn: Hin nay PVEP ang tham gia khai thỏc du khớ trong 10 hp ng du khớ (1 hp ng nc ngoi) vi sn lng khai thỏc bỡnh quõn ca PVEP t khong 46.000 thựng/ngy v 2 triu m3 khớ/ngy vi tng sn lng khai thỏc ca tt c cỏc Hp ng (tớnh ton d ỏn trong nc v ch riờng phn PVEP cỏc d ỏn nc ngoi) l 140.000 thựng/ngy v 16 triu m3 khớ/ngy.* úng gúp vo ngõn sỏch Nh nc: Nm 2007 cỏc m cú s tham gia ca PVEP úng gúp gn 45% tng sn lng du khai thỏc ca Vit nam. Trong bi cnh sn lng du t Liờn doanh Vietsovpetro suy gim trong nhng nm ti, sn lng khai thỏc ca PVEP ngy cng chim t trng cao. Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 487Chuyên đề thực tập tốt nghiệpBng 1: Kt qu hot ng sn xut kinh doanh giai on 2001-2007Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt Lớp: Thơng mại Quốc tế 48Cỏc ch tiờu n v tớnhThc hin Tng cng2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Gia tng tr lng c d ỏn Tr.tn 285Phỏt trin m m 1 1 2 4Khai thỏc du khớDu thụ v cond. Tr.tn 3,9 3,5 4,5 8,2 8,14 7,33 7,16 42,7Khớ Tr.m3 20,1 481,2 1.437,1 4.568,6 5.515,6 5.790,7 5.740 23.553Doanh thu dch v T VN 22,9 47,6 49,2 71,1 64,9 81,2 84,48 421Doanh thu bỏn du, cond, khớ phớa VN Tr.USD 349,2 321,2 487,0 1.164,3 1.726,4 2.395,5 3.459,2 9.903Np NSNN T ng 11,3 14,5 769,9 1.607,0 2.195,9 3.270,9 2.342,4 10.212 - Ngoi t Tr.USD 182,1 214,9 212,6 584,9 883,5 1096,8 1.405,9 4.581 - Ni t T ng 3,8 4,8 96,9 201,0 246,3 979,8 1.671,2 3.204Phn thu ca Tp on v PVEP 8[...]...Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHNG 2 THC TRNG HOT NG CA CC D N NC NGOI TRONG LNH VC DU KH 2.1 Hin trng cỏc d ỏn tỡm kim thm khai thỏc du khớ nc ngoi 2.1.1 Cỏc phng thc trin khai ca d ỏn thm khai thỏc du khớ nc ngoi Petrovietnam cú th la chn cỏc hỡnh thc trin khai hot ng u t nc ngoi ca mỡnh theo cỏc hng sau: T iu hnh trong nc: õy l bc khi u cn thit chun b cho nhng bc tin di hn sau ny Petrovietnam,... nghiệp giao cỏc thit b khai thỏc cho NIOC Nh thu hon ton chu ri ro trong trng hp khụng cú phỏt hin thng mi vo cui giai on thm lng v ch c thu hi chi phớ v nhn tin thng cụng trong trng hp cú phỏt hin thng mi trong din tớch Hp ng Ngoi ra, Nh thu cú th tip tc tham gia vo Thi k khai thỏc thụng qua Hp ng tr giỳp k thut hoc cụng vic b sung (Additional Work) phc v cho vic ti u húa hot ng khai thỏc khi cú yờu... hnh thm dũ- khai thỏc Nh thu cú c quyn ny phi tr mt khon hoa hng rt ln v t b vn, tin hnh thm dũ- khai thỏc v tr thu cho nc ch nh b u thu mua sm mi thit b : Khỏi nim: Mua ti sn du khớ l vic mua cỏc m du khớ ang hoc chun b khai thỏc cú tr lng du khớ c xỏc minh, bao gm mua c phn trong cỏc hp ng, tin ti mua c phn cụng ty s hu ti sn khi cú iu kin cho phộp u tiờn hng u ca Petrovietnam l mua m ang khai thỏc;... tip iu hnh cỏc d ỏn thm khai thỏc du khớ nh l mt cụng ty du khớ quc t, nhanh chúng trng thnh v mi mt v nõng cao uy tớn quc t Trờn thc t, Petrovietnam ó trin khai ng lot cỏc hỡnh thc hot ng trờn ngay t nm 2002, v c bit chỳ trng vic tỡm kim i tỏc hp tỏc u t Túm li, Chin lc u t nc ngoi trong thm khai thỏc du khớ ca Tng cụng ty du khớ Vit Nam l s phi hp tng ho cỏc bc i c bn trong cỏc vn t ra mc tiờu,... Cụng ty Thm Khai thỏc Du khớ - Ngy Hiu lc: Hp ng cú hiu lc rng buc vo ngy Nh thu nhn c thụng bỏo chớnh thc ca NIOC v quyt nh phờ duyt Hp ng ca Hi ng qun tr NIOC - Phm vi ỏp dng : Hp ng iu chnh quyn v ngha v ca Nh thu trong vic cung cp cung cp vn, thit b, mỏy múc cn thit cho trin khai cỏc hot ng du khớ trong cỏc Thi k Thm dũ, Thm lng v Phỏt trin - Chi phớ: o Ton b chi phớ phỏt sinh trong thi gian... trong thi gian Thm dũ, Thm lng v Phỏt trin s c thu hi k t khi cú phỏt hin khai thỏc Vic thu hi chi phớ c thc hin bng cỏc phn bng nhau trờn c s hng thỏng trong ba giai on: Giai on 1: t khi bt u cú khai thỏc kộo di trong khong thi gian do Nh thu xut theo MDP, Giai on 2: bt u t khi cú Final Production ca Giai on phỏt trin th nht kộo di trong khong thi gian do Nh thu xut theo MDP v Giai on 3: bt u t khi cú... c bit v khớ, trong ú Nga cú tr lng khớ ln nht th gii õy l khu vc vn cú quan h truyn thng, hp tỏc tng tr trong nhiu nm trong thi k chin tranh lnh v cỏc mi quan h chớnh tr kinh t hin nay ang c thỳc y phỏt trin ng thi, Petrovietnam cú th tranh th mi quan h vi cỏc Cụng ty Sinh viên: Nguyễn Bảo Việt 15 Lớp: Thơng mại Quốc tế 48 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp du khớ nh Zarubezhneft v Gazprom trong vic thõm... k thut, thng mi, ti chớnh v tin a m vo khai thỏc Mt s li ớch c bn ca vic mua ti sn gm: Giỳp Petrovietnam cú th nhanh chúng thõm nhp mt th trng mi, hỡnh thnh khu vc hot ng tp trung v lm c s thun li m rng hot ng trong phm vi c nc v khu vc ó mua c ti sn õy l phng thc duy nht Petrovietnam thc hin mc tiờu chin lc cú sn lng khai thỏc nc ngoi vo nm 2005 Do ang khai thỏc du khớ hoc ó cú phỏt hin thng... du khớ luụn sn sng phc v nờn vic trin khai cụng ngh v thit b d dng hn vi chi phớ thp hn nhng khu vc khỏc Mc cnh tranh thp, Nh mt l t nhiờn, nhng khu vc cú tr lng du khớ cao luụn thu hỳt hu ht cỏc cụng ty du khớ quc gia v quc t Tuy nhiờn trong s ú cng cú mt vi quc gia, vỡ lý do chớnh tr hay cỏc vn tng t, cú mc hp dn cỏc nh u t quc t thp hn Iran v Irac l hai trong s cỏc quc gia c bit n vi tr lng... kin rt thun li cho tiờu th sn phm du khớ ca cỏc nc trong khu vc Quan h truyn thng gia Vit Nam vi nhiu nc trong khu vc (Irc, Angiờri, Libi) trc õy cng nh hin nay l rt tt v cú th tranh th mt cỏch hiu qu thỳc y hp tỏc v kinh t Khu vc ny c gii chuyờn mụn ỏnh giỏ l khu vc chi phớ thp: Chi phớ phỏt hin khong 0,5-1,0 USD/thựng du, chi phớ phỏt trin m v khai thỏc khong 2 USD/thựng du S hn ch i vi u t nc ngoi . trình bày đề tài: “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY MỞ RỘNG CÁC DỰ ÁN NƯỚC NGỒI TRONG LĨNH VỰC THĂM DỊ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ”Sinh viªn: Ngun B¶o ViƯt Líp: Th¬ng m¹i Qc. vực và tồn cầu của Tổng Cơng ty dầu khí nói riêng .Trong khn khổ chun đề thực tập tốt nghiệp của mình, em xin trình bày đề tài: “GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY MỞ RỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy mở rộng các dự án nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, Giải pháp thúc đẩy mở rộng các dự án nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, Giải pháp thúc đẩy mở rộng các dự án nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, I: Tổng quan về tổng cơng ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam PVEP., 1: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CƠNG TY THĂM DỊ, 3.204 thu của Tập đoàn và PVEP, Mua tài sản dầu khí, Các khu vực trọng điểm, Trung Đông và Bắc Phi Nga và các nước vùng Ca-xpiên, Đơng Nam Á 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN NƯỚC NGỒI, Các dự án đang đánh giá, đàm phán, Sự khác nhau về văn hoá, phong tục và tập quán kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn